Saturday, March 17, 2018

ၾိင်ႈၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ မိူင်းၸဵင်းတုင်

မိူင်းၸဵင်းၸုင် မီးၾိင်ႈၶဝ်ႈၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ။ ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၶဝ်ႈၵၢတ်ႇၵၼ်ၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇၵၢတ်ႇႁၢင်ႉလႄႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈၵူၼ်းႁုၼ်ႈလင်ၶဝ် လိုမ်းလွင်ႈမၼ်း၊ ႁႂ်ႈၸမ်တွင်းဢွင်ႈတီႈမၼ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ၵၢတ်ႇတီႈသိုဝ်ႉတီႈၶၢႆ၊ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၶဝ် ယၢမ်ႈဢဝ်ပဵၼ်တီႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းၽိူၼ်တၢင်ႇမႃး ၼပ်ႉပဵၼ်လၢႆပၢၵ်ႇပီမိူင်း။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၵွၼ်ႇပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်း 3 ၼေႇပျီႇတေႃႇ RCSS/SSA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉသင်?

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 RCSS/SSA) ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 လိူၼ် ၵွၼ်ႇၼႃႈပႆႇၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၾိင်ႈၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ မိူင်းၸဵင်းတုင်

မိူင်းၸဵင်းၸုင် မီးၾိင်ႈၶဝ်ႈၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ။ ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၶဝ်ႈၵၢတ်ႇၵၼ်ၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇၵၢတ်ႇႁၢင်ႉလႄႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈၵူၼ်းႁုၼ်ႈလင်ၶဝ် လိုမ်းလွင်ႈမၼ်း၊ ႁႂ်ႈၸမ်တွင်းဢွင်ႈတီႈမၼ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ၵၢတ်ႇတီႈသိုဝ်ႉတီႈၶၢႆ၊ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၶဝ် ယၢမ်ႈဢဝ်ပဵၼ်တီႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းၽိူၼ်တၢင်ႇမႃး ၼပ်ႉပဵၼ်လၢႆပၢၵ်ႇပီမိူင်း။...

Journal