Friday, February 23, 2024
ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ် ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်/ မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ။   ဝၼ်းတီႈ 22/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉ ဢႃယု 67 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၵႂႃႇႁႃၶႅမ် ယူးပတ်း (သႅမ်ယူးပတ်း) တၢင်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေ...

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

- Job Announcement -spot_img

Trending

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Stay Connected

1,063,515FansLike
13,676FollowersFollow
93,500SubscribersSubscribe

ၵၢၼ်မိူင်း
Latest

လုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ဝီႊသႃႊတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

လုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆး တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁပ်ႉႁဵတ်းဝီႊသႃႊပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵူၺ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆး ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေႁပ်ႉႁဵတ်းဝီႊသႃႊပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၵူၺ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸိုင်ႈ...

SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2024 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃးတေမီးႁႅင်းၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်း - ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ SSPP...

ပႃႇတီႇမွၼ်း NMSP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းတေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 14/2/2024 ၼႆ့ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ တေႁူမ်ႈ ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်သေ ယိုဝ်းတိုၵ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ 7 ၶေႃႈ။ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  NMSP  ၼႆႉၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃး ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်သေ ထိုင်မႃးပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD...

ၵွၼ်းၶေႃ

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေမၵ်းမၼ်ႈ 7 ဝၼ်းၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊပဵၼ်ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆးယဝ်ႉယင်းပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈၽူႈ ၼမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈတုင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၽဵင်း ၸၢတ်ႈ(ၽဵင်းၵႂၢမ်းတၢင်ႇတုင်း) ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းရႃးၸႃး ဢၼ်ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊလုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇၸုမ်းမူၵ်ႇႁူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတႅင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸင်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းလိၵ်ႈသၢႆလူမ်း သူင်ႇထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၼႂ်းသၢႆလူမ်းၼၼ်ႉဝႃႈ - “မၢႆသၢႆလူမ်း No.36 ဢၼ်သူင်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ...

လွၵ်းလဵၼ်ႈ/ၼဵၼ်ယႃႉ/ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Mr. Guterres ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႃႇတေၶိုၼ်းထိုင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လိူင်ႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၸူးတီမူဝ်ၶရေၸီ လႄႈ လၢႆးၽွင်းငမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းၽၵ်းၵႃႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ၶွင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇၶဝ် ၶၼ်ဝႆးသုတ်းယူႇယႅၼ်ႈယႅၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။  ပေႃးဢဝ် ၶေႃႈၼပ်ႉသၢင်ႈၼိူဝ်ၽေးၶဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ( The Global Risks Report ) ဝႃႈၸိုင် ပီႊ...

ယႃႈမဝ်းၵမ်

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵၢၼ်သိုၵ်း

- Podcast & Radio -spot_img

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
Latest

ၼမ့်ၵူမ်ႇတႂ်ႈလိၼ် ပုင်ႈဢွၵ်ႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ ႁိမ်းၼွင်မႄႈမၢႆႈ မိူင်းၶၢင်

ဝၼ်းတီႈ 16 ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ဢၼ်မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ၼွင်မႄႈမၢႆႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၶုတ်းၼမ်ႉမေႃႇလိုၵ်ႉ (ဢဝီႇၸိ) ၺႃးသၢႆၼမ်ႉၵူမ်ႇတႂ်ႈလိၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းပူၼ်ႉႁိူၼ်းယေး ပူၼ်ႉတူၼ်ႈမၢၵ်ႇပၢဝ်ႉ ၊ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ ပဵၼ်သႅၼ်းသၢႆၼမ်ႉၵူမ်ႇ Mud volcano ဢၼ်ပုၼ်းပူင်ႇဢွၵ်ႇတီႈလွႆ ၼၵႃး (နဂါးဗွက်တောင်)ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိၼ်းပူး တိူင်းမၵူၺ်း။ ၽွင်းၼမ်ႉၵူမ်ႇပုၼ်းပုင်ႈၼၼ်ႉ ပႃးတင်းမၢၵ်ႇႁိၼ်မၢၵ်ႇသၢႆး ၵွၼ်ႈယႂ်ႇဢွၵ်ႇပႃးသေတႃႉ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉၵူမ်ႇပုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်းႁဵတ်းႁိုဝ်ႁၢမ်ႈလႄႈ တိုၵ်ႉပုင်ႈဝႆႉယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ။...

မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵတ်းႁႅင်းမီးမူၺ်ၶၢပ်ႇတူၵ်းၼႃ

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵတ်းလိူဝ်ႁႅင်း မူၺ်ၼၢႆးတူၵ်းၼမ် ၾူၼ်ၼမ်ႉၼၢႆးတူၵ်း လႄႈ မူၺ်ၶၢပ်ႇၼႃ။ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇလၢမ်းၶၢတ်ႈ ၾူၼ်လူမ်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ NMS ပၼ်ၾၢင့်ဝႃႈ သၢႆလူမ်းၵတ်း  ဢႃႇတဵၵ့် ၽတ်ႉပဝ်ႇလူင်းမႃး၊ ၼႂ်းဝၼ်းသဝ်ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမွၵ်ႈ 95 လၢၼ့် လႆႈႁပ်ႉႁူပ်ႉလွင်ႈၵတ်းလိူဝ်ႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လႄႈ...

ပႃၾုင်တၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတၼ်ႊ ၵွၼ်ႇၼႃႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ်လႄႈ ၵျပၼ်ႊ

ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မီးၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းၵုၼ်မိၼ်ႊၻႃႊၼၢဝ်ႊမွၵ်ႈ 100 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ႁႅင်းသၼ်ႇ 6.7မႅၵ်ႉၼီႇၵျုတ်ႉ။ ငဝ်ႈသုၼ်လိုၵ်ႉလူင်းတႂ်ႈလိၼ်မွၵ်ႈ 70 ၵီႊလူဝ်ႊ မီႊတိူဝ်ႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သုၼ်ပႂ်ႉ တူၺ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ဢမ်ႇပဵၼ် သိုဝ်ႇၼႃႇမီႇ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် ပဵၼ်ၽိဝ်ၼင်ၶူမ်းၵၢႆးယွၼ်ႉ ၼမ်ႉၵွင်ႉငူၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈလိၼ်

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်း ႁႄႈလိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈ ဢိၼ်ႇၶွင်းပႃႇ ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်း မၢႆႇၵျႃႇယၢၼ်ႇ လႄႈဝဵင်းလၢႆႇၸႃႇ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉသေ လူမ်းတင်းၼမ်ႉမီးၵွင်ႉငူၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၽိဝ်ၼင်ၶူမ်းၵၢႆး။ ၼမ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၵၢၼ်ၶုၼ်းႁႄႈလိၼ် (မျေႇသျႃးတတ်ႉတု) ၼၼ်ႉ လႆၶဝ်ႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢိၼ်ႇၶွင်းပႃႇၼၼ်ႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶူမ်းၵၢႆးၸဵပ်းသႅပ်ႇၸွမ်းၽႃႇတိၼ် ၽႃႇမိုဝ်းလႄႈ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း ၶၢဝ်ႇ RFA ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  “ၾၢႆႇတၢင်း KIO ပၼ်ၶႂၢင်ႉဝႆႉလႄႈ...

ပၢႆးယူႇလီ

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ