Wednesday, May 23, 2018

Highlight

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၵွၼ်ႇပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ၵမ်း 3 ၼေႇပျီႇတေႃႇ RCSS/SSA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉသင်?

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 3 RCSS/SSA) ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 လိူၼ် ၵွၼ်ႇၼႃႈပႆႇၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢူၺ်း မိူဝ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢၢၼ်းဢဝ် တၢင်းႁူႉ မေႃပၺ်ၺႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁဵၼ်းႁူႉမႃးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ် လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်းလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢူၺ်း ၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ...

Journal