Wednesday, September 19, 2018

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉတူၵ်းလွၵ်းၽူႈၶဵၼ်

ၸွမ်းသိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵမ်းသိုဝ်ႈသေ တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တူၵ်းလွၵ်းၽူႈၶဵၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းတူၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈလၢႆးၵၢၼ်...

Most Views

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ဢဵၼ်းဢၢၼ်းလႄႈႁၢင်ႈၾၢင် ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21

တၢင်းမုင်ႈမွင်းလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းမႃးယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းသေၶတ်းၸႂ်ႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းၵူႈလၢႆးၵူႈၾၢႆႇ လိူတ်ႈယၢင်ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ၼုၵ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸွတ်ႇၵူႈပိုၼ်ႉတီႈမဵၼ်တူႇမဵၼ်ၶႅဝ်း လိူတ်ႈႁၢၼ်ၼွင်းၶူင်းလူၼ်ႉထူမ်ႈၾင်ႇမႃး လၢႆသိုပ်ႇ လၢႆပၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇလႆႈၶိုၼ်းသူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇပဵၼ် သူၼ်ႇလႆႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ ထိုင်မႃးၵၢပ်ႇပၢၼ်ႁၼ်ဝႃႈလီယွၼ်ႇယၢၼ်းၸူးၵၼ် ႁဵတ်းၼင်ႇႁူဝ်တွင်ၶႂၢင်ႁၢင်တွင်ဝၢႆႇ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းဝၢႆႇၼႃႈ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေတႃႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုတ်ႇႁဵၵ်ႈၶၢၼ်...

Journal