ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း

0
ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်   ၼႂ်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...
Covid-19 Info
ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19
SHAN

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

0

0
 • ယူတ်းယႃ
  0
 • ယႃၶႅၼ်း
  0
 • လူႉတၢႆ
  0
ၶေႃႈမုလ်း Covid-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Myanmar

တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႇ
 • ယူတ်းယႃ
  0
 • ယႃၶႅၼ်း
  0
 • လူႉတၢႆ
  0

  • ယူတ်းယႃ
   0
  • ယႃၶႅၼ်း
   0
  • လူႉတၢႆ
   0
  • ယူတ်းယႃ
   0
  • ယႃၶႅၼ်း
   0
  • လူႉတၢႆ
   0
  • ယူတ်းယႃ
   0
  • ယႃၶႅၼ်း
   0
  • လူႉတၢႆ
   0
Covid-19 info. who.int

Online TV

တဵၵ်း Subscribe ပၼ်သေၵမ်း။

Online Radio

SHAN Radio
Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၵူၼ်းၶၢႆမွၵ်ႇၼမ်ႉႁွမ် ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ထပ်းၵၼ်မႃးလၢႆ ဝၼ်း။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၾႆးမႆႈတင်းလင် ၊ ၺႃးၸၢၵ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ဢွၼ်ႇၸၢႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 10 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၺႃးတီႉ

ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၽွင်းသၢႆဝၼ်းၶိုၼ်ႈ “အရုဏ်ဉီးသပိတ်” ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ။ Photo CJ-ၸၢႆးဢွင်ႇတၢၼ်ႉထုတ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

NUG ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၸႂ်ၶႂ်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁိုၼ်ႇႁၢဝ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇသေယဝ်ႉ လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇယိႉပႂ်ႉလႆႈ လွင်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၼၢၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈၸွမ်း ၼႂ်း NUG ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ...