Saturday, March 28, 2020

 ပၼ်ႁႃၼႂ်းႁိူၼ်း ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးၸွႆႈၵႄႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငဝ်းလၢႆးလီ

မႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ တီႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ဢိၵ်ႇတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတၢင်းမိူင်းမွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ...
Covid Bing

Online TV

ထၢမ်တွပ်ႇ

ၾၢင်ႁၢင်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးပီၼႆႉလႄႈ ပေႃႇလသီႇ RCSS/SSA မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်

ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ၼၼ်ႉ မီတူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ႈၵၢင်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၽူႈဢၢၼ်ႇ...

လိၵ်ႈတႅမ်ႈၸူး

ပွင်ႈၵႂၢမ်း