Wednesday, December 6, 2023

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း

ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတၢင်းယုမ်ႇယမ်ၶွင်ၵူၼ်းၸၢဝ်းပွတ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်ဢွၵ်ႇၵမ်ႈၼမ်ထိုဝ်ယမ်ၵိူဝ်းလီၾိင်ႈဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း မႃးၼပ်ႉပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ ႁူမ်ႈဝႃႈမၢင်သိင်ႇမၢင်လွင်ႈပိူင်ႈပၢႆႈလၢႆႈလႅၵ်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်းသေတႃႉၵေႃႈ ယင်းမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၾင်ၸႂ်သေႁဵတ်းၸွမ်းယူႇ လူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈ လႂ် မိူင်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႉယူႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း။ ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ပီႈၼွင်ႉထႆး လၢဝ်း တေႁွင်ႉဝႃႈ ဝၼ်းလွႆးၵရထူင်ႊ (ၵတုင်းယူၵ်ႇ) ဢဝ်ယူၵ်ႇၵူၺ်ႈမႃး ႁဵတ်းပဵၼ်ၵွၵ်း သႂ်ႇမွၵ်ႇသႂ်ႇတဵၼ်း ၸၵ်းၸႃႇ တႆႈၸပ်းၾႆးတဵၼ်း ပွႆႇလွင်ႈပိုတ်ႉပႅတ်ႈၵၢၼ်ဢမ်ႇလီတင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈ(လွႆးၶေႃႉလွႆးၵဵဝ်ႇ) ၼၼ်ႉသေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ မွၵ်ႇမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်ႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်ႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး 2118 ၼီႈ ၊ တေႁဵတ်းလွင်ႈလူႇတၢၼ်းသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ယွၼ်းသူးပၼ်ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လိၵ်ႈတႄႉႁဝ်းၶႃႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယဝ်ႉ လွင်ႈဝႃႈတေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးမူၼ်ႈၵျေႃႇၵႃႈဝႅၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းပၢင် ႁေႃးလိၵ်ႈလူင်၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇ၊ တေႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈလင်ႇၵႃႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ “ၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ပၢၼ်တႆးသုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်”...

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝသ်ႉသႃ(ဝႃႇသႃ) လႄႈ ၶဵင်ႇသၢင်ႇပုတ်ႈ

ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃသႃၼိၵၢႆတႆး (ယေႃးၼၵၼိၵႃႇယ) မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ် 10 မူၼ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလႄႈမႅၼ်ႈ ဝၼ်းသုၵ်းထိ 29 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီလုမ်ႈၾႃႉ 2023 ၵွပ်ႈပဵၼ်ပီဢွၵ်ႇဝႃႇဢမ်ႇထၢပ်ႈ။ ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃၼိၵၢႆတႆး (ရႃႇမၺ်ႇၺၼိၵႃႇ ယ) ပၢၼ်မႂ်ႇ ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ် 11 မူၼ်းၼႆႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းတိတ်ႉထိ 29 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႂ်းပီလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈပဵၼ်ပီယႂ်ႇ...

လွင်ႈလူႇတူၼ်ႈပႅၵ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ

ပီၼႆႉ ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ လိူၼ် 11 မူၼ်း တေတူၵ်းမႅၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 မိူၼ်ၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်း ထႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ ၶမဵၼ်လႄႈ သီရိလင်းၵႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼႂ်းၾိင်ႈတႆး 12 လိူၼ်ၸိုင် ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ လိူၼ် 11...

ၾိင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလူင်ၼႆႉ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆတၢင်းၼမ် ပေႃးမေႃၶုၺ်ႉႁၼ်(ခံစား) တူၺ်းၸိုင် ငၢႆးမိူၼ်သူၼ်မွၵ်ႇလၢႆသီလၢႆလူင်ႇ လေႃးလႄးၵၼ်ဝႆႉ။ ၽႂ်တူၺ်းႁၼ်ၵေႃႈ မီးၸႂ်ၵတ်းယဵၼ်ၸူမ်းသိူဝ်း။ တႄႇဢဝ်တူဝ်သတ်းတတ်းမႅင်း မီးပဵၼ်လၢႆပိူင်လၢႆသႅၼ်း တူဝ်ၼႂ်းၼမ်ႉၼိူဝ်လိၼ် မေႃမိၼ်မေႃၵၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၸေးၸွတ်ႇ။ ၼႂ်းလွင်ႈပႅၵ်ႈပိူင်လၢၵ်ႇလၢႆၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပေႃးမႃးၸႅၵ်ႇတူၺ်း ပွတ်းလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ် လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်လၢၵ်ႇလၢႆ ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တင်းၼမ်။ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းၵႆ တူၺ်းႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်းႁႃး ယူႇသဝ်းၵူၺ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉတင်းၼမ်။ၼႂ်းၼႆႉ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈတႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူမ်ႈ သင်ၶ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသေ ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈတႆးလၢႆသႅၼ်း ၊ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ ပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး တႃႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ။ ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၾိင်ႈငႄႈတႆးၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ်မႃး လိူၼ် 11 မႂ်ႇ ၼိုင်ႈၶမ်ႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇသိမ်းပၢင်၊  ဢၢၼ်းပိုတ်ႇတေႃႇထိုင် ပီမႂ်ႇတႆးသေ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တႄႇသွၼ်...

ၾိင်ႈသိုပ်ႇၸႃးတႃ(ၸႃႇတႃႇ)မိူင်းလၢၼ်ႉၼႃး

သိုပ်ႇၸႃးတႃ(ၸႃႇတႃႇ) မၢႆထိုင်ၵၢၼ်တေႃႇသၢႆၸႂ်ဢႃယုယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇထႅင်ႈလႄႈ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇမီးလၢပ်ႈ တေႃႇသၢႆၸႂ် ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းႁႂ်ႈပူၼ်ႉၶေႃႉၵဵဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးႁၢႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်။ ၵၢၼ်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈလွၼ်ႉၵႅၼ်တႄႉ ၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်းပုတ်ႉထ သႃႇသၼႃႇ  မၼ်းပဵၼ်လၢႆးသႃႇသၼႃႇၽၢမ်း(ႁိၼ်ႇတူႇ) ၼႆသေတႃႉ  ပဵၼ်လွင်ႈယုမ်ႇယမ်တင်းပၢႆးၸႂ် ဢၼ်မီးမႃးယၢဝ်းၼၢၼ်း၊ ယႂ်းႁိုၼ်ၽိုၼ်ထမ်း ဢိၵ်ႇ သူပ်းၵႂၢမ်းလဝ်ႈၶၢၼ်ဝႃႈ   သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ  ၼႆႉ မီးပိုၼ်းမႃးၸဵမ်ပၢၼ်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ။  မိူဝ်ႈပၢၼ်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၼၼ်ႉ မီး  ၸဝ်ႈသၢင်ႇ  ဢွၼ်ႇတူၼ်ၼိုင်ႈ...

ပွႆးၶေႉႁိူဝ်း တီႈထုင်ႉပူင်း ပီၼႆႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ

ၽွင်းၶၢဝ်းပွႆးၶေႉႁိူဝ်းတီႈထုင်ႉပူင်း ပီၼႆႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 13 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉသေ ၸူမ်ၼမ်ႉလႆႈ 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၶိုၼ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ပွႆးၶေႉႁိူဝ်း တီႈထုင်ႉပူင်း ပီၼႆႉ တေၸတ်းယႂ်ႇ

ပီၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉပူင်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶေႉႁိူဝ်း ၾိင်ႈထုင်းတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 7 တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/10/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ (ဝၼ်းသဝ်) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၼမ်ႉၶမ်း ႁူၺ်းသူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးႁဵၼ်းႁူႉ လၢႆးတွႆႇတိင်ႇသၢမ်သၢႆလႄႈ လၢႆးၵႃႈ ၼူၵ်ႉ၊တူဝ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူၺ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မႃးၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ် လၢႆးတွႆႇတိင်ႇသၢမ်သၢႆ လႄႈ လၢႆးၵႃႈ ၼူၵ်ႉ၊တူဝ်း တႃႇသိုပ်ႇပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တေၸတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ဝၼ်းတီႈ 4/10/2023 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းတိုၵ်ႉမီးဢေႇလႄႈ တိုၵ်ႉလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃမိူင်း တေယေႃးမုၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽူင်း

ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်းပီႈၼွင်ႉတၢင်းတူၵ်းၶူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉ တၢင်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လႄႈ ဝၼ်းတီႈ 29/9/2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃသေ တေလုၵ်ႉ တီႈ ဝတ်ႉဝဵင်းၵဵဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ်  ယေႃးမုၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း တီႈဝတ်ႉထၢတ်ႈသီလွၼ်းလိူင်း တီႈမိူင်းၽူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊တေမီးပၢင်ထွမ်ႇထမ်းတြႃးလႄႈ ၵၼ်ႇတေႃးၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးလႃႈသႅင်  ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝတ်ႉထၢတ်ႈသီလွၼ်းလိူင်း မိူင်းၽူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉတႃႇသင်

ၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆး  ဝွၵ်ႇၼႄထိုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်းပဵၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ႁင်းၶေႃ ၼႂ်းၵႄႈၾုင်ၵူၼ်းၼႂ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ယၢမ်းၼႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းၸမ်ၸမ် 8 ႁဵင်လၢၼ်ႉၵေႃႉ ယဝ်ႉသေတႃႉ လိူဝ်သေၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵၵ်ႉၶိူဝ်းၼွႆႉ တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇဢူမ်ဢိုၼ်ႁၢႆလၢႆ ၼႂ်းၵႄႈၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ လႆႈ ငၢႆႈလူမ်လူၺ်ႈႁဵတ်ႇ (လွင်ႈတၢင်း) လၢႆလၢႆလွင်ႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်းယွၼ်ႉၵွပ်ႈသူင်မိုတ်ႈမၵ်ႉ ထၢင်ႇယႂ်ႇ သၢင်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈ လႅၼ်ႈၸွမ်းၸၼ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူဝ် ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းပိူၼ်ႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ...

သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ  ၸတ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 136 ပီ  ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2023 ၼၼ်ႉ သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ  ၸတ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းတႆး ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 136 ပီတဵမ် ၶွင်ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ။ ၸဝ်ႈၶူးလၢဝ်ၸိုၼ်ႈ ဝႃႇယမ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထီႉ 5 ၵေႃႇတင်ႈမႃး ။ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် တဵမ် 136 ပီ...

ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈသႅင်းတႆး လူႉသဵင်ႈ

ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လွင်ႈသီတြေႃးလႄႈ ၶူးပူင်သွၼ်တွႆႇတိုင်ႈ ၾၢႆႇၾိင်ႈငႄႈသႅင်းတႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ပဵင်းလူင် လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းယေး မၼ်းၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3 မူင်း ပေႃႈၶူးမေႇထႃႇ ဢႃယု 74 ပီ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ...

ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇ (ၸႆးတႃ) ၸႃႇတႃႇၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆလႄႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တေၸတ်းႁတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ(တေႃႇဢႃယု)ၸဝ်ႈၶူးဝႃးၽရႃႉၽတ်းထမ်းမရင်းသီ(ၽရႃႉၶူးၸၼ်ထရင်းသီ) ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ပၢင်သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/9/2023 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/10/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ တေမီးလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈ  ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ၽူႈၸတ်းပၢင်ပွႆးၶဝ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်သတ်ႉထႃးဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉၸတ်းပၢင်သိုပ်ႇၸႃးတႃမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ ။ မၼ်းပဵၼ်ၾိင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈမၼ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၼႆတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း