Thursday, April 18, 2024

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ယႃႇသုၵ်ႈသီတူဝ်ၵူၺ်း ႁႂ်ႈသုၵ်ႈသီၸႂ်ပႃးၽွင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်

လိူၼ်ႁႃႈသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီ 2024 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈ - ၸိူဝ်းဢၼ်ၼပ်ႉထိုဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးဢႃယုၵႄႇ ၸိူဝ်းမီးၵုင်ႉမုၼ်ယႂ်ႇ ၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁပ်ႉပွၼ်း “ဢႃယု - ဝၼ်ႇၼ - သုၵ်ႉၶ...

ဝၼ်းသင်ၶၢၼ် ႁိုဝ် ဝၼ်းသူင်ၵရၢၼ်ႊ ႁိုဝ် ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ

လူၺ်ႈၵႂၢမ်းဝွၵ်ႇလဝ်ႈၶၢၼ် ဝၼ်းသင်ၶၢၼ် ႁိုဝ် ဝၼ်းသူင်ၵရၢၼ်ႊ ႁိုဝ် ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး သင်ၶၢၼ်ၼႂ်း 4 ၽၢၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးၵၢၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ထႅမ်သၢင်ႈ ပႃႇရမီႇ ၼႂ်းဝူင်းၶိူဝ်းႁိူၼ်း။ ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈ  ပီ2024 ႁိုဝ်  “ဝၼ်းမႁႃသင်ၶၢၼ်” ၼႆႉ တႄႇဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ...

တီႈဝဵင်းႁႅင် လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 300 ပၢႆ   

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶၢမ်ႇ မဵတ်ႉ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 329 ၵေႃႉ တီႈဝတ်ႉၵွင်းလူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းႁႅင် ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၼၢင်းသီရိထွၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း...

သၢင်ႇလွင်း

ၾိင်ႈထိုဝ်ယမ် ႁိုဝ် တၢင်းယုမ်ႇယမ်ၶွင်တႆး ဢၼ်သိုပ်ႇႁိတ်ႈႁွႆးမႃးယၢဝ်းသႅၼ်ယၢဝ်း ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်ႁိတ်ႉႁိူဝ်ႇႁုမ် တိုဝ်းၵမ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉၸၢင်ႇႁၢႆ ဢမ်ႇဝႃႈၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်း ပႃႇၽိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ၵၢၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈဢဝ်လၢၼ်ၶဝ်ႈႁဵၼ်း ၾိုၵ်းၵၢၼ်သႃသၼႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်“ပွႆးသၢင်ႇလွင်း” ငၢၼ်းယႂ်ႇပွႆးလူင် (ငၢၼ်းၿူၶျ်ႇလုၵ်ႈၵႅဝ်ႈ) ၿူၶျ်ႇပဵၼ်သၢင်ႇ “သႃမၼဵရ်း”(ၸဝ်ႈသၢင်ႇ) ယူႇၶႂ်ႈၸွတ်ႈတူဝ်ႈမိူင်းထႆးပွတ်းၼိူဝ်ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၵၢင်ၶၢဝ်းလိူၼ်သီလိူၼ်ႁႃႈ ပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် သိုပ်ႇပုတ်ႈပႂ်ႉပႃး သႃသၼႃးၶမ်းၽြႃးပုတ်ႉထၸဝ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ဢၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈတဝ်ႈလဝ်ႇလၢၼ်ၽွင်းပဵၼ်ၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇဢႃယု 7-12 ပီ ႁဵတ်းသၢင်ႇလွင်း ၿူၶျ်ႇပဵၼ်သႃမၼဵရ်း(သႃမၼေႇရ်)...

ပွႆးလိူၼ်သီႇႁူဝ်လိုင်း ပီၼႆႉဢမ်ႇၵိုၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ

ပွႆးၶိုၼ်ႈထၢတ်ႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) ပွႆးလိူၼ်သီႇ တီႈထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း ပီၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇဝႆႈ သႃၵိုၼ်းၶွၼ်း မိူၼ်ၵူႈပီ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2024 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်းသေ တီႈထၢတ်ႈၸႅတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ႁူဝ်လိုင်း ဢၼ် မီးႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇ ၼိမ်သဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸဝ်ႈႁိူဝ်း၊...

မႄႈသၢင်ႇလွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ဢဝ်ငိုၼ်းႁၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ

ပီၼႆႉ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 တီႈ မၢင်ဢွင်ႈတီႈ ပေႃႈမႄႈသၢင်ႇ လွင်း - ၵူၼ်းၶဝ်ႈပွႆး ၵႆႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း - ၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတူၵ်းႁၢႆၼမ် ယွၼ်ႉဝႆႉမဝ်မၢင်။ ပူၼ်ႉမႃး  ဝၼ်းတီႈ 23/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မႄႈသၢင်ႇလွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁွင်ႉၼမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ...

ပီၼႆႉ မိူင်းထႆးတေၸတ်းပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၶၢဝ်း တၢင်း 3-4 ပီ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လၢမ်းၽႄႈၼႆႉ ၼႆသေ ၼႂ်းပီၼႆႉ တေၸတ်းပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 20 တေပၼ်ၵူၼ်း ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈ တဵဝ်း လဵၼ်ႈၼမ်ႉမူၼ်ႈသိူဝ်း ၸွမ်းၶူးၸွမ်းဝဵင်း...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၸတ်းပွႆးလိူၼ်သီႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ တႅတ်းတတ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ပွႆးလိူၼ်သီႇပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/3/2024 ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ပွႆးၽြႃးလိူၼ်သီႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 118...

ပီၼႆႉ ၾုၼ်ႇၵႂၼ်းၼႃ မိူင်းမူဝ်းလိူဝ်ႁႅင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး တူၺ်းလူပၢႆးယူႇလီ

ပီၼႆႉ ၶၢဝ်းလိူၼ်သီႇ မိူင်းမူဝ်းၼႃႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ပဵၼ်ဢႆ ၊ ၶေႃးၸဵပ်း ၊ ၶူႈလင်တႅၵ်ႇလိူတ်ႈ ၊ ႁူဝ်ၶႆႈ ႁူဝ်မဝ်း ၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ မီး 1 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - “ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်းပီၵၢႆၸိုင် ပီၼႆႉ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ...

ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းယဝ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေ ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ယဝ်ႉ - ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵေႃႇမတီႇ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိူၼ်သီႇမူၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီယဝ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ထၢတ်ႈတေႃႇပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ယေႃးမုၼ် ပၢင်းထၢတ်ႈတေႃႇ ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၊ ထၢတ်ႈတေႃႇ ၸဝ်ႈသႃရိပုတ်ႉတရႃႇလႄႈ ၸဝ်ႈမႁႃမွၵ်ႉၵလၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၼၼ်ႉ မႃးမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆးလႆႈဝႆႈသႃ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉ တေပၢင်းမႃးဝႆႉတီႈ ႁေႃၶမ်းလူင် သူၼ်မွၵ်ႇ ရၢတ်ႉၶျ်ၽရိူၵ်း ဢိူင်ႇမႄႈႁဵၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ။...

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပီၼႆႉ တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ  

ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ (ႁွင်ႉ) ဝၼ်းၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ထုင်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ႁဵတ်းမႃး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပီၼႆႉ တေ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5/3/2024 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 5

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14-24/2/2024 ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ဝၢၼ်ႈသေးတၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ (တိုဝ်းၵမ်) တႃႇသင် ၶၸဝ်ႈ ၶၢဝ်း တၢင်း 10 ဝၼ်း တီႈဝတ်ႉသၢႆလႅင်းသႃႇသၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 5...

သင်ၶၸဝ်ႈတႆး မူႇၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ၸတ်းပၢင်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီငၢမ်း

ဝၼ်းတီႈ 11/02/2024 မိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊ ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃႊ ၸိုင်ႈထႆး။ မီး ၶူးပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ်ႉဝူင်း ၊ ဢႃးၵျၢၼ်သုၼ်ႊၼီႊ ၊ ဢႃးၵျၢၼ် သူႇရၽူင်ႊ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်းတႆး...

တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီး သီလိူင် ၶဵဝ် လႅင် သၢမ်တႃ မီးဝူင်းလိူၼ်ၶၢဝ်ယူႇၼႂ်းၵၢင်လႄႈ ထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်တူဝ်တႅၼ်းၽူႈၼမ်းတႆးလႄႈတူဝ်တႅၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီး ၸဝ်ႈၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၼမ်ႉသၼ်ႇ (ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆး) ႁူမ်ႈတင်း “ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ” ( ၵႂၢမ်းတၢင်ႇတုင်း/ၸွမ်ပိဝ်) ဢၼ် ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊပႃႉၺၢၼ်ႇ   ပဵၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၶူင်ဢွၵ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢိင်လူၺ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ 14...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း