Wednesday, June 7, 2023

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်း ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ပီၼႆႉ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ (45) တူၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း ႁႅၵ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူးၶျႃး (တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း တၢင်းမိူင်းထႆး၊ မႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း တၢင်းမိူင်းတႆး) ယူႇတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း...

ပီၼႆႉ လွင်ႈပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်း (မျႃႉသပိတ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းယႂ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈငႄႈႁိၵ်ႈႁွႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ မီးၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းၽိတ်ႈ (ဝၼ်းတုမ်းသိလ်) လိူၼ်ႁူၵ်း မူၼ်းၸိုင် တေဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်ႈ (မျႃႉသပိတ်ႈ) ၵူႈပီလႄႈ ပီၼႆႉ တေယႂ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လိူဝ်ၵူႈပီ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2/6/2023 ၸိုင် ပီႈၼွင်ႉထႆး၊ ယူၼ်း(ၵူၼ်းမိူင်း) လႄႈ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇပႃး...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် မႅတ်ႇတႃႇထမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းထႆး၊ ၸၢဝ်းယူၼ်း လႄႈ ၸၢဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ။ ပေႃးထိုင် ဝၼ်းတီႈ 11/6/2023 ယၢမ်ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း (ဝၼ်းတိတ်ႉ) ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇ မႅတ်ႉတႃႇထမ်းပၼ် ၸၢဝ်းထႆး၊ ၸဝ်းယူၼ်းလႄႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လိူၵ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ လႄႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလႆၢးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ၊ လိူၵ်ႈလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ မႃးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေလိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း (ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း)။ လုၵ်ႈၸုမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်တင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်လုင်းၸၢႆးမၢႆ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႃးလႆႈ 4 ပီယဝ်ႉသေ လိုဝ်ႈယင်ႉၵႂႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်သေလိူၵ်ႈဢဝ် ၸၢႆးၼုမ်ႇမၢဝ်ႉ...

ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းလႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸတ်းပွႆးသွၼ်း ၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ပီၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းလႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မီးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/4/2023 တေႃႇထိုင် 1-2/5/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းလႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈပၢင်ႇဢွင်ႈသွၼ်းၼမ်ႉ...

ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းလႃႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်

ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီမႃးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းလႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉမႃး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ပီၼႆႉ တေၶိုၼ်းၸတ်းယႂ်ႇ တေမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်/ ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30/4/2023 တေႃႇထိုင် 2/5/2023 ၼႆႉ...

ႁေႃမႂ်ႇသႅၼ်ဝီ ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇယႅမ်ႈ ၵူႈဝၼ်း

ႁေႃမႂ်ႇသႅၼ်ဝီ (ႁိုဝ်) ႁေႃၶမ်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၼႆႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ဝၢႆးၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးပိုတ်ႇပၼ်ႁေႃမႂ်ႇသႅၼ်ဝီ တီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈမိူင်းလႃး ပီၼႆႉ ၸတ်းယႂ်ႇ

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸတ်းယႂ်ႇ တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းပိုတ်ႇမိူင်း တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-16/4/2023 တီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ/ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ  ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး...

ၾိင်ႈလူႇတၢၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆးဢၼ်လီႁၵ်ႉ ၽွင်းၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ

သၽႃႇဝ ၾိင်ႈၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉပီလိူၼ်ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းလႅၵ်ႈလၢႆၼႆၸိုင် လႆႈတူၺ်းပပ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်းလႂ် ဢွမ်မွင်း(ယၢမ်းမွင်း)လႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ၵူၺ်းၵႃႈ သၽႃႇဝၾိင်ႈၾႃႉ လေႃးၵလူင်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းဢွမ်မွင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းသေ မၼ်းထုၵ်ႇလီ လႅၵ်ႈလၢႆၶၢႆႉႁႃၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ပေႃးထိုင်ၶိင်ႇၶၢဝ်းမၼ်းမႃး တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တေႁၢမ်ႈလႆႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တေထဵင်လႆႈ။ၵမ်ႉပဵၼ်ၾူၼ်ၵမ်ႉပဵၼ်လႅတ်ႇ ၵမ်ႉမႆႈၵမ်ႉၵတ်း ပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇႁင်းမၼ်း ဢုတု သၢမ်ၶၢဝ်း ပီၼိုင်ႈယဝ်ႉပီၼိုင်ႈ ။ ၼႂ်းရႃႇသီႇသၢမ်ၶဝ်းၼႆႉ သၽႃႇဝၾိင်ႈၾႃႉ...

ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး“ၵႅၼ်ၵွင်”ၵဵင်းတုင်

မိူင်းၵဵင်းတုင် ပဵၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်လွင်ႈပဵၼ်မႃး လူၺ်ႈမီးတီႈမၼ်ႈပၵ်းယူႇ ၼႂ်း ၵႄႈၵၢင်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇဝၼ်းတူၵ်း လႄႈၾၢႆႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ မီးၼမ်ႉၶွင်ၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်တင်း  လၢၼ်ႉၸၢင်ႉ (မိူင်းလၢဝ်း) ပွတ်းႁွင်ႇမီး မိူင်းသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၵဵင်းႁုင်ႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် လၢၼ်ႉၼႃး (သယၢမ်) မိူင်းထႆး။ မိူင်းၵဵင်းတုင် ပဵၼ်မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆးၶိုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ မိူဝ်ႈပီ 1410 ၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁႅင်ႈလႅင်ႉ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းမႃးတင်းႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႆႈၼႃးသူၼ်...

ပီၼႆႉ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  တေၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉယႂ်ႇလူင်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

လိူၼ်ႁႃႈပီၼႆႉ တေၸတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၶိုၵ်ႉယႂ်ႇတီႈ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ  ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ပူၼ်ႉမႃး ၵေႃႇမတီႇ ၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉယႂ်ႇလူင်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းၶိုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တိုၵ်ႉသၢင်ႈၶဵင်ႇမိူၼ်ႈသိူဝ်းဝႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တေထိုင်ၼႆႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ တၢင်းၵႃႈဝႅၼ်၊ လၢႆးႁႆႇၵွင်မွင်းလႄႈ ၼူၵ်ႉတူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေၵႃႈၼႄ ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ။     ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13-15/4/2023 ၸိုင် တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်း ၶႄႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈပၢင်ႇၵွင်းသၢင်း...

တႆးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တေၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တေဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ တီႈယၢမ်ႈၸတ်းမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းမႃးမီး 3 ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပီၼႆႉ တေယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးသေ ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်တႄႉ တေပဵၼ်...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းပွႆးလၢမ်းၵိၼ်လူႇလူႉတၢႆ မႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ ၸတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼႆႉမႃး ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်ၼႆႉ ၸတ်း ႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်း...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပီၼႆႉ ၸတ်းယႂ်ႇ

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ႁူမ်ႈပႃး ၼၢင်းဝွင်ႇႁူ တင်းမူတ်း မီး 245 ပႃး/ ၵေႃႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29-31/3/2023 တီႈၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆး သၢင်ႇလွင်း ႁူမ်ႈပႃးၼၢင်းဝွင်ႇႁူ ပီၼႆႉ သၢင်ႇလွင်းၸၢႆးမီး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း