Saturday, July 13, 2024

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၶုၵ်းထူပ်းၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း လူႉၶွႆႈၶွပ်ႈတဵမ် 33 ပီ တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး

ဝၼ်းတီႈ 11 /07/2024 ၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း) လူႉၶွႆႈၶွပ်ႈတဵမ် 33 ပီ၊ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး ဢိၵ်ႇတင်းသင်ၶၸဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းႁဵတ်းတၢင်းလီသေ ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းၸဝ်ႈတီႈၶုမ်ၵုတ်းဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး-တႆး။ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မီးလွင်ႈႁႅၼ်းလူႇႁႅၼ်းတၢၼ်း ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၢႆးလင်ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈယဝ်ႉ ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း...

မၢႆတွင်း 25 ပီတဵမ် တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းပၢင်မၢႆတွင်း 25 ပီတဵမ် (ပီၵွၼ်းငိုၼ်း) တီႈလႆႈပိုတ်ႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝိႁၢရ်ႇ သွၼ်ထမ်းပရိယၢတ်ႈ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-5/7/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းပၢင်ပူႇၸေႃႇလွတ်ႈႁေႃးထမ်း (ပထၢၼ်း) ပွၵ်ႈၵမ်း 37...

ပွႆးသႃႇသၼႃႇႁိၼ်ႊတူႊ တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃး ၵူၼ်းၵိုၼ်း ၶွၼ်ႈ ထိုင်တီႈယဵပ်ႇၵၼ်တၢႆ ပၢၵ်ႇပၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 2 ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ၸၢဝ်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၸတ်းပွႆးသႃႇသၼႃႇ ႁိၼ်ႊတူႊတီႈၸႄႈမိူင်းဢုတ်ႉတရႃႊ ပရႃႊတဵတ်ႉသျ် ၵူၼ်းၼမ်ၼႃႇဢႃးလႃးလႄႈ ထိုင်တီႈ ယဵပ်ႇၵၼ်တၢႆ။ တီႈပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းပၢင်ၶဝ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်သုတ်း 8 မိုၼ်ႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ထိုင် 2 သႅၼ်ပၢႆ။ ဝၢႆးလင်တႄႇပၢင်ပွႆး မွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၵေႃႈ ၵူၼ်းယဵပ်ႇၵၼ်တၢႆ။ သုၼ်ၸတ်းပွင် ၵၢၼ်ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး သၽႃႇဝပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းတၢႆထိုင်...

ပၢင်သွၼ် ပီႇၼမ်ႉတဝ်ႈ တေၸတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ပေႃးထိုင်မႃး ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၸိုင် တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ပီႇၼမ်ႉပဝ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01-17/07/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈ မေႃသွၼ် ၼၢင်းဢွမ်ၶမ်း တေဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ပီႇၼမ်ႉတဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ...

လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ဝၼ်းဝိသႃၶ ပူးၶျႃး

လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပုတ်ႉထၼႆ ၸၢဝ်းပုတ်ႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵူႈၵေႃႉ တေႁူႉၵၼ်ယူႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်တၢင်း ႁူႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈၼႆႉ ၼႆသေ  -  ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ပွင်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈ “ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်ႈ'' ဢမ်ႇၼၼ် “ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ” ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူး ပၼ်တိတသီရိ ( သႅင်မိူင်း ) တႅမ်ႈဝႆႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ...

လိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈ ၽႄႈၼမ်လၢႆ သၢႆၸႂ်ၶိူဝ်းၸင်ႇ ယိုၼ်း ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈယၢမ်းတူၵ်းတႅမ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၵေႃႈၽႄၸႅၵ်ႇ ၵဝ်ၼမ်မႂ်းဢေႇ ႁိမ်ၵၼ်ၽိတ်း မေႃးဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇၼပ်ႉၼႃႈထိုဝ်တႃ ဢမ်ႇၼပ်ႉဢူငဝ်းၵၼ် ထိုင်တီႈတိုၵ်းတေႃးၶႃႈၽၼ်းၵၼ် တင်းတီႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးမၢၵ်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇယွၼ်ႇယၢၼ်း ထုၵ်ႇတၢင်ႇၸၢတ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်း တူၺ်းလဵၵ်ႉလူဝဝ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၼပ်ႉယမ်။ ဝၢႆးသေ ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပေႃးၵၢၼ်ၶဝ်ႈယူႇသေႃႉထင်မူၵ်း ပူၵ်းသၢင်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းတႂ်းႁူမ်ႈ ၽူၺ်းငဝ်း မုၼ်ယႂ်ႇၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး မိူဝ်ႈ 1961 တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် (မႃးတင်ႈၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈႁင်းၵွႆး...

ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈ

ၵမ်ႈၼမ်တႆးႁဝ်းတေဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်းၼႆႉ တေၼပ်ႉဢဝ်ၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်း မိူင်း (ၼႂ်းသၽႃး) ႁိုဝ် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇသူၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်း ၼႅဝ်းတၢင်း ၵၢၼ်ႁဵတ်း ၵၢၼ်လၢတ်ႈ ၵၢၼ်ပၢဝ်ႇ ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈပၢႆးမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် သူၼ်ႇယႂ်ႇ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်းတင်းၸိုဝ်ႈသဵင်ၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႅဝ်းတၢင်းၵၢၼ် မွၵ်ႇၼႄထိုင် ၵၢၼ်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းၼၢႆး သၢႆၼႄငဝ်းတူင်ႉ တႃႇပႅင်းမႅတ်ႇဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းၼၢႆး တင်း Yangon Film School ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ၼႄငဝ်းတူင်ႉ တႃႇပႅင်းမႅတ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ လွင်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ လွင်ႈႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း တေႃႇထိုင် 7 မူင်းၶိုင်ႈ (ၵၢင်ၶမ်ႈ)...

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပီၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

တႆးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီၼႆႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ လိူဝ်ၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶွၼ်၊ မိူင်းမၢဝ်း၊ မိူင်းဝၼ်း၊ မိူင်းတီးလႄႈ မိူင်းလႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈ ၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၶိုၵ်ႇယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ် ၵူႈတီႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်းၼႆႉ...

ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉမိူင်းထႆး ပီၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ

ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီ 2024 ၼႆႉ မိူင်းထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈႁဵတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်း လဵၼ်ႈၼမ်ႉၵိုၼ်းယႂ်ႇ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11-13/04/2024 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝဵင်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ မႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ မူၼ်ႈသိူဝ်းမီး 7 သႅၼ်ပၢႆ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ...

ယႃႇသုၵ်ႈသီတူဝ်ၵူၺ်း ႁႂ်ႈသုၵ်ႈသီၸႂ်ပႃးၽွင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်

လိူၼ်ႁႃႈသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီ 2024 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈ - ၸိူဝ်းဢၼ်ၼပ်ႉထိုဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးဢႃယုၵႄႇ ၸိူဝ်းမီးၵုင်ႉမုၼ်ယႂ်ႇ ၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁပ်ႉပွၼ်း “ဢႃယု - ဝၼ်ႇၼ - သုၵ်ႉၶ...

ဝၼ်းသင်ၶၢၼ် ႁိုဝ် ဝၼ်းသူင်ၵရၢၼ်ႊ ႁိုဝ် ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ

လူၺ်ႈၵႂၢမ်းဝွၵ်ႇလဝ်ႈၶၢၼ် ဝၼ်းသင်ၶၢၼ် ႁိုဝ် ဝၼ်းသူင်ၵရၢၼ်ႊ ႁိုဝ် ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး သင်ၶၢၼ်ၼႂ်း 4 ၽၢၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးၵၢၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ထႅမ်သၢင်ႈ ပႃႇရမီႇ ၼႂ်းဝူင်းၶိူဝ်းႁိူၼ်း။ ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈ  ပီ2024 ႁိုဝ်  “ဝၼ်းမႁႃသင်ၶၢၼ်” ၼႆႉ တႄႇဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ...

တီႈဝဵင်းႁႅင် လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 300 ပၢႆ   

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶၢမ်ႇ မဵတ်ႉ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 329 ၵေႃႉ တီႈဝတ်ႉၵွင်းလူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းႁႅင် ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၼၢင်းသီရိထွၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း...

သၢင်ႇလွင်း

ၾိင်ႈထိုဝ်ယမ် ႁိုဝ် တၢင်းယုမ်ႇယမ်ၶွင်တႆး ဢၼ်သိုပ်ႇႁိတ်ႈႁွႆးမႃးယၢဝ်းသႅၼ်ယၢဝ်း ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်ႁိတ်ႉႁိူဝ်ႇႁုမ် တိုဝ်းၵမ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉၸၢင်ႇႁၢႆ ဢမ်ႇဝႃႈၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်း ပႃႇၽိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ၵၢၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈဢဝ်လၢၼ်ၶဝ်ႈႁဵၼ်း ၾိုၵ်းၵၢၼ်သႃသၼႃးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်“ပွႆးသၢင်ႇလွင်း” ငၢၼ်းယႂ်ႇပွႆးလူင် (ငၢၼ်းၿူၶျ်ႇလုၵ်ႈၵႅဝ်ႈ) ၿူၶျ်ႇပဵၼ်သၢင်ႇ “သႃမၼဵရ်း”(ၸဝ်ႈသၢင်ႇ) ယူႇၶႂ်ႈၸွတ်ႈတူဝ်ႈမိူင်းထႆးပွတ်းၼိူဝ်ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၵၢင်ၶၢဝ်းလိူၼ်သီလိူၼ်ႁႃႈ ပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် သိုပ်ႇပုတ်ႈပႂ်ႉပႃး သႃသၼႃးၶမ်းၽြႃးပုတ်ႉထၸဝ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ဢၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈတဝ်ႈလဝ်ႇလၢၼ်ၽွင်းပဵၼ်ၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇဢႃယု 7-12 ပီ ႁဵတ်းသၢင်ႇလွင်း ၿူၶျ်ႇပဵၼ်သႃမၼဵရ်း(သႃမၼေႇရ်)...

ပွႆးလိူၼ်သီႇႁူဝ်လိုင်း ပီၼႆႉဢမ်ႇၵိုၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ

ပွႆးၶိုၼ်ႈထၢတ်ႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) ပွႆးလိူၼ်သီႇ တီႈထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း ပီၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇဝႆႈ သႃၵိုၼ်းၶွၼ်း မိူၼ်ၵူႈပီ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2024 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်သီႇမူၼ်းသေ တီႈထၢတ်ႈၸႅတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ႁူဝ်လိုင်း ဢၼ် မီးႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇ ၼိမ်သဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸဝ်ႈႁိူဝ်း၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း