Tuesday, November 29, 2022

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် 31 ပီ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ်တႅၼ်းၶိုၼ်းၼီႈပိုၼ်း

“ပၢၵ်ႇပီႁဵင်ပီ ပူၵ်းသဝ်းမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၼွၼ်းၾၼ် တေၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် - ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ပေႉၵႅၼ်ႇသေလၢႆ………. ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းသမ်ႉ ပၢႆႈမိူဝ်းမီးမိူင်းလႂ်  .. ဢမ်ႇသေလၢႆႁႃႉ ၶူဝ်းပိုၼ်းၾိင်ႈထုင်းၵဝ်…  ၵူၼ်းမိူင်းသေလၢႆ ၸိူဝ်း ႁဝ်းသေလၢႆ တၢၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း…………”  ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးပိုတ်ႇထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း “ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်”  ဢၼ်မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ “ၸၢႆးသၼ်လွႆ”  ႁွင်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၶႅပ်းၵႂၢမ်းၸိူင်းလႅဝ်း မၢႆၵဝ်ႈ မိူဝ်ႈပီ...

ပီၼႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးပွႆးပီမႂ်ႇတႆးဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ

ဢိင်ၼိူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုတ်ႇမိူင်းပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉလႄႈ ပီၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး  တေၸတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး   ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ   ။ ၸွမ်းၼင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၽႂ်မၼ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉသေ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းမီးတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးမိူၼ်ၼင်ႇတွၼ်ႈတႂ်ႈ တီႈ ဝဵင်းရယွင်း၊ ဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ၊ တွၼ်ႈၵၢင် ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ၊ ၼူၼ်းထပူးရီး လႄႈ တွၼ်ႈၼိူဝ်   ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး ဢၼ်ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်း ႁဵတ်းၼႆႉ လႆႈၸၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးၸွမ်း 1 ၵေႃႉလႂ် 1 မိုၼ်ႇပျႃး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/11/2022 ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် (လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း)...

ၾိင်ႈပွႆးလိူၼ်ယီႈပဵင်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇ

ၾိင်ႈပွႆးလိူၼ်ယီႈပဵင်း(ငၢၼ်းပဝေးၼီးယီႈပဵင်း) ပဵၼ်ၾိင်ႈၸၢဝ်းယူၼ်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇ၊ မိူင်းၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ မိူင်းၵဵင်းသႅၼ် လိူၼ် ၼိုင်ႈ။ လိူၼ်ယီႈပဵင်း ပွင်ႇဝႃႈလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း၊ ၵွပ်ႈလိူၼ်ၸၢဝ်းယူၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ ဝႆးသေ လိူၼ်ၸၢဝ်းထႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ 2 လိူၼ်။ ၸင်ႇပဵၼ်ဝႃႈ လိူၼ် 12 မူၼ်းၸၢဝ်းထႆးတၢင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ပဵၼ်လိူၼ်ၵမ် မူၼ်းၸၢဝ်းယူၼ်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ၵွပ်ႈၸၢဝ်းယူၼ်း မိူင်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ် လွင်ႈၵွၵ်းၾႆး လွႆးၵထူင်း လိူၼ် 12 မူၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7.11.2022 လိူၼ် 12 မူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆးၼႂ်းၵေးၼမ်ႉတဵင်း ။ ပၢင်လွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆးၼႂ်းၵေးၼမ်ႉတဵင်း (လွႆးၵထူင်း)ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းၸင်ႇႁႃႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီပႃး ပီၼႆႉ။ ပီၼႆႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၸၵ်းၵုင်ႇမုၼ် ၼမ်ႉတဵင်းၼႆသေ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးမႄႈၼမ်ႉတဵင်း၊ ဝၼ်းလိူၼ် 12 မူၼ်းၼႆႉ တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်မႃးလွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ပီၼႆႉတီႈတူၼ်ႈတီး တေမီးပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၼ်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးလႄႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁူႉမေႃလွင်ႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၼ်း 3 ဝၼ်း 3 ၶိုၼ်း တေမီးသူးရင်းဝလ်းပၼ်ႁူင်းၾႆးမိၼ်ႁၢင်ႈလီသုတ်း ဝႃႈၼႆ။ တီႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉမီးဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 7-8-9 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တေမီးပွႆးၶေႉၶဵင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ တေမီးပၢင်တေႃးသၢင်ႇၵၢၼ်းလူႇတၢၼ်းၽြႃး၊ တေမီးပၢင်လေႇၶူဝ်းလူႇ တူၼ်ႈၵထဵင်ႇ။ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ၽႂ်လႆႈသူးထိ 1 တေမွပ်ႈသူးငိုၼ်း...

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇငူႇ)  တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

ပီၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇငူႇ) တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ 2 ဝၼ်း 2 ၶိုၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးဝႆႉ။  ဝၼ်းတီႈ 22-23/11/2022 မႅၼ်ႈလိူၼ် 12 လပ်းလႄႈပီမႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်း တွင်ႇဢူႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ...

ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပီၼႆႉ တေၸတ်းပွႆး ပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပီၼႆႉ ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2116 ၼီႈလႄႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ   ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီးၼၼ်ႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21-23/11/2022 ၼၼ်ႉ  ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး  တေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင်ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ဝၢႆးလင်လႆႈလိုဝ်ႈဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 2...

ပီၼႆႉ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇမိူၼ်ၵွၼ်ႈၼႃႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶဝ်ႈလၢမ်း၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ တေၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း တီႈၵႅပ်ႈမၼ်း ၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 23/11/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း ယူႇတီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူဝ်ႇ တေဝၢၼ်းပရိတ်ႈ တီႈႁူင်းႁေႃမႂ်ႇ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇတြႃး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးသေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသံဝရ ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင် ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီႉ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ တေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းထႅင်ႈ။မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယေႃးမုၼ်ႁွတ်ႈထိုင် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉသေ မဵတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းမႃးပႂ်ႉ တုင်းႁပ်ႉထွမ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီးၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-"ၶူးဝႃးပေႃႈ တေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လွႆလႅမ် ပၢင်လူင် ထႅင်ႈၼႆဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတေႉ...

ၵေႃႉမွင်းၵေႃႈမွင်း ၵေႃႉသႄ့သွမ်းၵေႃႈသႄ့သွမ်း

တင်းထုၵ်ႇၸႂ်လႄႈဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ၼမ်ဢေႇ ဢမ်ႇပဵင်းၵၼ်ၵေႃႈ တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇမီးႁဵတ်ႇၽူလ်ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇ။ ၵွႆးၵႃႈ ပေႃးႁဝ်းယွမ်းၵၢၼ်တတ်းသိလ်ၸႂ်လႄႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် လွင်ႈၼပ့်ထိုဝ်ၵၼ်ယူႇၸိုင် တၵ်းတေဢမ်ႇမီး ပၼ်ႁႃသင်။  ပေႃးၵူႈလွင်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ်တၢင်းဝူၼ့်ႁၼ်တူဝ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်သိင်ႇမၵ်းမၼ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၸွမ်းႁဵတ်းၸွမ်းၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆတႄ့ ၸၢင်ႈမီးလွင်ႈၶတ်းၶႂၢင်ၸႂ်ၵၼ်ယူႇ။ ပူၼ့်မႃး 2 – 3 ပီၼၼ့်တႄ့ ယွၼ့်ၵွပ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ့်သေ  ပွႆးၵူႈလွင်ႈၵူႈပၢင်ၵေႃႈ ၵိုတ်း ယဵၼ်ၵႂႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်ဝႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ်လႄႈ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ်တႃႇသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်သႃသၼႃ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆတီႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ  လုၵ်ႉတီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁွတ်ႇထိုင်  ဝဵင်းၵႃလီႉ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉတေသိုပ်ႇယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇတႃႇပွင်သၢင်ႈသႃသၼႃ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၶူးဝႃးၸဝ်ႈယေႃးမုၼ်ထိုင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပူးဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း  ၊ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼႆႉၶူးဝႃးၸဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်ၵႃလီႉ ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင်...

ၵမ်ႇမထၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီၼႆႉ ပိုတ်ႇပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး 5 လိူၼ်ၵူၺ်း တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵမ်ၼႆႉ

ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပီၼႆႉ  ၵေႃႇတင်ႈမႃးၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ ပီၵွၼ်းသႅင်လႄႈတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်သင်ၶၸဝ်ႈယႂ်ႇ၊ၵွပ်ႈၼႆ ပၢင်တိုဝ်းၵမ်တြႃး ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃးလိူၼ် 9 မူၼ်းၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ တေပိုတ်ႇတႃႇ 5 လိူၼ်ၵူၺ်း၊ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်တြႃးၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ် ၵမ်လပ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။    ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်  ဝိၸိၵ်ႉတ ႁူဝ်ပဝ်ႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ_” ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ ၽႄႈၼႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်မႃးၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၵေႃႈ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ  

ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉတေမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သႃႇသၼႃ တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/10/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇ တိုဝ်းၵမ်သိလ်တီႈထမ်ႈလူင် မိူင်းၵႅတ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ်...

ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေၸတ်းၵႅပ်ႈ

ပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈ ၵူၺ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်း လၢႆလၢႆလွင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်း ထိုင် 4:00 မူင်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁူမ်ႈ ပႃး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း