Saturday, September 30, 2023

CATEGORY

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ထၢႆႊဝၼ်ႊ (Taiwan)ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁိုဝ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၶွင်ၶႄႇ

ၵၢၼ်ၵိုဝ်းလီၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ လႄႈ ၶႄႇ တေပဵၼ်ႁိုဝ် ဝၢႆး ၼႅၼ်ႊသီႊ ၽေႊလူဝ်ႊသီႊ ၽူႈၼင်ႇၸိုင်ႈသၽႃးၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊယဵမ်ႈယိူၼ်းထၢႆႊဝၼ်ႊ ၽွင်းၶၢဝ်းႁူဝ်ၶမ်ႈတီႈ 12 ဝၼ်းဢင်း ၵၢၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လူၺ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်တၵ်ႉတိူၼ်ၶွင်ၶႄႇသေ ပဵၼ်လွင်ႈထဵင်ႈမေႃးၵၼ်ၼႂ်းလူၵ်ႈ သူဝ်ႊသျဵလ်ႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈ ထႆႇဝၼ် ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁိုဝ် ပဵၼ်သူၼ်ႇၼိုင်ႈၶွင်ၶႄႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇ။ ထၢႆႊဝၼ်ႊ ယၢမ်ႈထုၵ်ႇၵျပၼ်ႊၶူပ်ႈၵုမ်းၼႂ်းပီ 1895 ဢွၼ်ၼႃႈတေၶိုၼ်းမႃးယူႇတႂ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၶွင်ၶႄႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (ၵူၼ်းၶၢႆႉပၢႆႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း)

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမၼ်ႈၼိမ် ၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈတေႃႇ လွင်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ႁိုဝ် လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်တဵင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊဢၽိၶျၢတ်ႉ ၻမ်ႊရသ်ႉလိတ်ႉထိရူင်ႊၶ် တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ “ႁႅင်းၵၢၼ်ထႆးႁၢႆၵႂႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈၸၢတ်ႈၶဝ်ႈမႃးပုတ်ႈတႅၼ်း လႆႈယူႇႁိုဝ်” ဢၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉဝႃႈ - ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း တူင်ႇဝူင်းထႆး...

ၵၢၼ်ၵူတ်ႉငေႃး ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၵၢၼ်တႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၽိတ်းမေႃး

ပၼ်ႁႃသိုၵ်းၵၢင်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ(မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ) ယိုတ်ႈယၢဝ်းမႃး ၸဵမ်ဝၢႆးလႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ 1948 ။ ၽိူဝ်ႇထိုင် 1958 ပဵၵ်ႉသမ်ႉထိုင် 10 ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႉငေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ဝႆႉမႃးၼၼ်ႉၵွႆးပႆႇပေႃး ထိုင်မႃး 1962 သမ်ႉထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼေႇဝိၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇတႂ်ႈဢူင်ႈၽႃႇတိၼ်ၸဝ်ႈဢမ်းၼၢၸ်ႈ သိုၵ်းၽွင်းငမ်းမႃး တေႃႇထိုင် 2011 ဝၢႆးမီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈ တင်ႈမိူဝ်ႈ 2010...

လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉတႃႇသင်

ၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆး  ဝွၵ်ႇၼႄထိုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်းပဵၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ႁင်းၶေႃ ၼႂ်းၵႄႈၾုင်ၵူၼ်းၼႂ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ယၢမ်းၼႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းၸမ်ၸမ် 8 ႁဵင်လၢၼ်ႉၵေႃႉ ယဝ်ႉသေတႃႉ လိူဝ်သေၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵၵ်ႉၶိူဝ်းၼွႆႉ တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇဢူမ်ဢိုၼ်ႁၢႆလၢႆ ၼႂ်းၵႄႈၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ လႆႈ ငၢႆႈလူမ်လူၺ်ႈႁဵတ်ႇ (လွင်ႈတၢင်း) လၢႆလၢႆလွင်ႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်းယွၼ်ႉၵွပ်ႈသူင်မိုတ်ႈမၵ်ႉ ထၢင်ႇယႂ်ႇ သၢင်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈ လႅၼ်ႈၸွမ်းၸၼ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူဝ် ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းပိူၼ်ႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ...

ႁူဝ်ၵူၼ်းပဢူဝ်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်းဢၼ်ပဢူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ (တွၼ်ႈၼိုင်ႈ)

မိူင်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈတေႃႇသူႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ဝႃႈ ပဢူဝ်း ၊ ပလွင်ႈ ၊ ဝႃႉ ထၼူႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်သေတင်ႈ ၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇႁင်းၶေႃႈၶဝ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဢူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ပၢဝ်ႇႁွင်ႉ ဢၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈသုတ်းသုတ်းယဝ်ႉၼႃ။ၵူၼ်းပဢူဝ်း ၸိူဝ်းယၢမ်ႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ပတေႇသရၢၸ်ႈ( ၸဝ်ႈပိူင်ႇၼမ်ႉငမ်းလိၼ်) ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈပၢၼ်ႈဢိင်းၵလိတ်ႈလႄႈ ပၢၼ်တႄႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်းၶေႃၶေႃသေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇတီႇမူဝ်ႊၵရေႊသီႊၼၼ်ႉ ပေႃးတႄႇၵႂႃႇႁွင်ႉ တႃႇတႄႇတင်ႈ...

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၽိုၼ်မႂ်ႇတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းပဵၼ်သႅၼ်

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၽိုၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်မႃး တၵ်ႉတိူၼ်ၾၢင်ႉၵၼ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၵၢၼ်လူမ်လၢမ်မၵ်ႉငၢႆႈၶွင်မၼုသ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်ႁေႃႈၶပ်းၶီႇရူထ်ႉ ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵင်တၢင်း(ၸရႃႊၸွၼ်ႊရ်)ၼၼ်ႉ လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၶိုၼ်းမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ လူၺ်ႈပၵ်းပိူင် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၽိုၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈပီ 2022 ၼႆႉ မီးတူတ်ႈ(တၢမ်ႇ) ၼၵ်းတႄႉတႄႉလႄႈ လီသႂ်ႇၸႂ်ၾၢင်ႉၵၼ်တႄႉတႄႉ။ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၵၢၼ်ႁေႃႈၶပ်းရူထ်ႉၵႃး ၼႆႉသေ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆလႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူမ်ႉတၢႆယွၼ်ႉမၼ်းၵေႃႈတင်းၼမ် တင်း လၢႆယဝ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉသတိၵၼ်တႄႉတႄႉ။ ၵူၼ်းၸႂ်ႉရူထ်ႉ ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းႁူမ်ႈၵၼ်...

ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းၸုမ်း ဢေႊသီႊယၼ်ႊ ႁွၼ်ၼမ်ႉၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း

ပၢင်ၵုမ်သုတ်းယွတ်ႈဢေႊသီႊယၼ်ႊ ပွၵ်ႈၵမ်း 43 ဢၼ်တႄႇႁဵတ်းဝၼ်းထီႉ 5 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 7 ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်ၽွင်ႈၼႆ တေယွၼ်းပၢႆးၼႄပၼ်ၵႂႃႇဢိတ်းဢွတ်းၶႃႈၼေႃႈ။ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်သုတ်းယွတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 42 ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မႄႊၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေႃႉတႄႉ ၸွမ်ႇၸိမ်ႈၸွမ်းတၢင်ႇလွင်ႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 2-3 တွၼ်ႈၵူၺ်း။ ၵမ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ ၶေႃၶေႃႁင်းမၼ်း...

ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇလိုပ်ႈဢွၵ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ သင်ႇလိုပ်ႈႁေႃႈၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁိုဝ် တိမေႃႊရ်လဵသ်ႉတေႊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွင်းဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်တိမေႃႊရ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 27 လိူၼ်ဢေႃႊၵသ်ႉၼႆႉ လူၺ်ႈႁဵတ်ႇဢၢင်ႈဝႃႈ - ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ် တူဝ်တႅၼ်းၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်း NUG ဢၼ်မီးပၵ်းထၢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ႁူႉႁူႉၵၼ်ၼမ် “လူင်ပွင် ၸိုင်ႈႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်ႇၸၢတ်ႈ”(NUG) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၢင်ႈဝႃႈပဵၼ်...

ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တေၼမ်ၶိုၼ်ႈထိုင်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉၵေႃႉ ၼႂ်းပီ 2080

ဝၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) မႅၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်း 11 လိူၼ်ႈၵျူႊလၢႆႊ ၵူႈပီ လႄႈပဵၼ်ဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၽိူမ်ႉတိူဝ်းလိူဝ်မႃးၵူႈပီ ႁူမ်ႈတင်းၵၢၼ်ဝူၼ်ႉၶွပ်ႈထိုင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်တိူဝ်းလိူဝ်မႃးၶွင်မၼုသ်း လူၵ်ႈ(လူဝ်းၵ) ၼႆႉ ႁူမ်ႈတင်းၵၢၼ်ယူႇၵိၼ်တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵပ်ႉၼႅၼ်ႈလႄႈၵၢၼ်ၸတ်းၵုမ်းပၼ်ႁႃ ၵၢၼ် ၵိူတ်ႇ တင်းၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်မုင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း လူၺ်ႈလီၼၼ်ႉပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇလူင်တႄႉတႄႉ။ ဝၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းလူၵ်ႈ (World Population Day) ထုၵ်ႇမၵ်းမၢႆၶိုၼ်ႈမႃးလူၺ်ႈၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ၽွင်းလူင်ၶွင်လူၵ်ႈ (ႁူမ်ႈတုမ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ) ဢိင်လူၺ်ႈၵၢၼ်ယူၵ်ႉမုၼ်း။...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈလၵ်းၼမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၶွင်ထႆး

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽွင်းလူင်ထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႃႊၵသ်ႉ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်လူင်းသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈ ၶိုၼ်းၵႄႈလိတ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ဢၼ်ၸုမ်းၽွင်းလူင်ၶဝ်တႅပ်းတတ်းဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႃးၵသ်ႉ 2023 မၵ်းတမ်းႁႂ်ႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈ (ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ) ယိုၼ်ႈသၢႆမၢႆလၢႆးၸိုဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်တေဢဝ်မႃးႁဵတ်းလုၵ်ႈၸၢင်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းယူႇၼႂ်း ဢၼႃးၸၵ်ႇ(ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈ) ထႆးလႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈထိုင်ဝၼ်းတီႈ 31...

NCA ဢႃယု 8 ပီ တီႈပွင်ႇယင်းပႆႇၸႅင်ႈလႅင်းလီ တိုၵ်ႉမင်ယူႇၵေႃႉလၢႆးလၢႆး

ၽွင်းယၢမ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇသုၵ်ႉယုင်ႈၵွပ်ႈ သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇတီႈ မူႇၸေႊ ၵူတ်ႉၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သမ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶိုင်ငႃဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈတေမူၼ်ႉမႄး လၵ်းမိူင်း 2008 ၊ လွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ...

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းပိူင်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်ႊ(ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ)

ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းလၵ်းပိူင်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း(Democracy) မၢႆထိုင် လၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လူၺ်ႈလၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်းၼၼ်ႉ ယိုတ်းထိုဝ်ဢဝ်ဢမ်းၼၢၸ်ႈတင်းသဵင်းတင်းလူင်ပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း(ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ) တၵ်းမီးပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပိူင်ပိုင်း ၸိုင်ႈမိူင်း ပဵၼ်ၵူတ်းမၢႆ (ဢုပတေႇ) ပဵၼ်ၵူတ်းမၢႆလၵ်း ႁိုဝ် ပဵၼ်မၢႆမီႈမၵ်းတမ်းပဵၼ်ၼႅဝ်းတၢင်း ပုၼ်ႈတႃႇလူင် ပွင်ၸိုင်ႈတေၸႂ်ႉတိုဝ်းဢမ်ႊၼၢၸ်ႈပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ မီးလၵ်းၵၢၼ်ၸတ်းၶိုင်ပၵ်းပိူင်ၽွင်းငမ်း။ ၵွႆးၵႃႈ ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိူင်ႈမၢႆဢၼ်ၼႄထိုင်...

တႃႇၸၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈမီးႁႅင်းမိပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵူႈၾၢႆႇ

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမၼ်း တေလႆႈၸႂ်ႉ လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈၼႆ ယွမ်းႁပ်ႉၵၼ်ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇသေတႃႉ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းမၼ်းၵွႆး။ ၾၢႆႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ NUG လႄႈ PDF ၵမ်ၼမ်ၼမ်တႄႉၵေႃႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းမူၺ်ႉပႅတ်ႈ လွၵ်းပိူင်ဢႃၼႃႇသိုၵ်း ၶႂ်ႈပူတ်းပင်းပႅတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်သေ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢဝ်ၸႂ်ၽႂ်ႇၶႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈၸိုင် ၾၢႆႇၸိူဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ...

ၵၢင်ၸႂ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ၊ ပီႇတီႇဢႅပ်ႉၾ် ၊ ၵူၼ်းၵၢင် လႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇယၢင်ႈၸူးပၢင်ၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်း

ဢဵၼ်းဢၢၼ်းၵႄႈလိတ်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇ သေလႄႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸဵမ်တၢင်း လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မုၼ်းလႅင်း ႁႂ်ႈလႆႈတူဝ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆသေယဝ်ႉ တႄႇတီႈဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ဢေႃႈၵတ်ႉသ် ပီ 2011 ၼၼ်ႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈတင်းၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်မႃးၼႆႉ မီးၵႂႃႇ...

တၢင်ႇၸၢတ်ႈ သႄႉသွမ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ငမ်းငဝ်းၸွမ်းလွင်ႈၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊလႄႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၾၢႆႇတိုဝ်းၵမ်ပိူင်တဵင်ႈထမ်း လႄႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼႄထိုင်လွင်ႈငမ်းငဝ်းၸွမ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လိူၵ်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇ။ ဢမ်ႇၵွမ်ႉလူၺ်ႈလိူင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈတိပ်ႇတၼ်ၸႂ် လႄႈဢမ်ႇတဵင်ႈထမ်း။ ၵွႆးၵႃႈ ႁၼ်ဝႃႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈၸိူင်းၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ၵွႆးတေပဵၼ်ယွတ်ႈၸိၵ်းပၢႆလွႆ ၼမ်ႉၶႅင်လူင်ဢၼ်ၶွၼ်းသၼ်ႇဝႆတေႃႇ ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊလႄႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်းထုၵ်ႇပႃႊတီႊလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ CPP ၵႄႈမႄးဝႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်မိၼ်ႇမႄႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇလွင်ႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈလႄႈလၵ်းပိူင်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ။ ၶေႃႈမုလ်းၵၢၼ်ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း လႄႈ ၽူႈၵႅတ်ႇၵင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ ၶွင်ၵူၼ်းၼႂ်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း