Saturday, July 13, 2024

CATEGORY

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

လွၵ်းၸုၵ်းဢၼ်ဢမ်ႇမၼ်ႈ တၢင်းမွင်းဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ပၢႆးႁၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇၸပ်းၸွမ်း တၢင်းၽႂ်ႇၶႂ်ႈၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွပ်ႈသွင် 1027 ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽႅၼ် တိုၵ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ - ၸိုင်ႈတႆး(မၢၼ်း - သျၢၼ်း) မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼၼ်ႉ ပွႆႇႁႂ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ တဵင်းၸဵင်ႇ ပွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇမႃး ၵူၺ်းလႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းၵမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈလပ်ႉလွင်း ၼႆ လႆႈငိၼ်းၵူၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းထတ်းသၢင်ၵၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ...

ပႆႇတၼ်းၶဝ်ႈတိုၵ်းၵေႃႈ လီဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵွပ်ႇၵူႈၵႄႈၶႄပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း

ပေႃးဝႃႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းႁၢႆႊၵႅၼ်ႊၼၼ်ႉ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ႁွၼ်ၼမ်ႉပၢင်တိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၵ်းမႃးထႅင်ႈပွၵ်ႈသွင်ၼႆ မီးၵေႃႉလၢမ်းႁၼ် ပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်ယူႇ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ၼႆသေ ပဵၼ်တႄႉတႄႉ ဝၼ်းတီႈ 25 ။ ငိၼ်းႁူႉၸွမ်းၽႅၼ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈယႃႇ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၶိုတ်းမိုဝ်ႉယၢမ်းလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇငိၼ်းဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်း၊ ထိုင်ၶၵ်ႉၼႆႉ...

ထႆးပဵၼ်ၼၢႆးၼႃႈ သၢင်ႈငမ်းယဵၼ်

လၢႆၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၵွႆးၵႃႈတၵ်းတေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႂ်ႈၽွမ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းမၢၼ်ႈမီးငိူၼ်ႈငမ်း ထပ်းသွၼ်ႉလိူဝ်လူၼ်ႉပူၼ်ႉတီႈၽႅဝ် ၵွႆးၵွမ်ႉၵိၼ်ၿုၼ်း(မုၼ်) ၵဝ်ႇလွင်ႈၵိူဝ်းလီတေႃႇၵၼ်တင်းထႆးပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉသေ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၶတ်းၸႂ်တေၸွႆႈထႅမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵဝ်ႇလႄႈဢႃႊသျဵၼ်ႊ သၢင်ႈငမ်း ယဵၼ်။ ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တေပဵၼ်ၼၢႆးၼႃႈ Peace Broker လၢႆလၢႆၵွႆးဢမ်ႇလႆႈ တၵ်းတေလႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵိုၵ်းၵႅမ်းတူဝ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း - ဢၼ်ပဵၼ်  Honest Peace Broker...

ပၼ်ႁႃယၼ်ၼိူဝ် သုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းပူင်ပၢႆးႁင်းၶေႃၼႆႉ ပႂ်ႉၵႄႈလိတ်ႈၼိူဝ်ၽိူၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ပိူင်လဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈ

ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း1027 ဢွင်ႇမၢၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉၼႆ တေလႆႈယိုၼ်ယၼ်ယွမ်းႁပ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း လွတ်ႈတႂ်ႈလိူင်ႈၽွင်းငမ်းလၢႆးၵၢၼ် သိုၵ်းယဝ်ႉၼႆတႄႉ တိုၼ်းပႆႇဝႃႈလႆႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း လွင်ႈတႅပ်းတတ်းၸတ်းပွင် ပူင်ပၢႆးႁင်းၶေႃသေ ၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇ ၵွင်ႈၼင်ႇၵၼ် ၼႆႉ လႆႈႁၼ်တုမ်ႉတေႃႇလေႃႇႁူဝ်ၺႃးၵၼ်ယူႇ၊ တႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ လႆႈယူႇသႃႇ လူမ်ၸႂ်မႃး...

သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႆႈၼွၼ်းႁူၼ်းၸူမ်တႂ်ႈ ၵၢၼ်ပိုတ်းတိုၵ်းမိုင့်သုၼ်ႇ

လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 16 ဝၼ်းၼႆ့ ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶိူဝ်းတႆး ( Shan National Human Rights Day)  ဢၼ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(Committee for Shan State Unity: cssu) ဢွၼ်မၵ်းမၼ်ႈမႃး ၼႂ်းပီ 2020 ၼၼ့်ယဝ့်။ ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ယႃႇၽူမ်ႈဝႃႈ...

ထႆးတၵ်ႉ “မၢၼ်ႈ” တၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပီၼႆႉ

 ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊ ဢထ်ႉ တၵ်ႉဝႃႈ ပေႃးမျႃႉဝၻီႇတႅၵ်ႇ  ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼၵ်းၼႃ  ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇလႄႈၼမ်းၶဝ်ႈသေႁၢႆလူႉ(သုမ်း) 1 ပီ သႅၼ်လၢၼ်ႉ ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈႁပ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းၼၵ်းၼႃ ဢိၵ်ႇတင်းပၼ်ႁႃၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး  4 ၾၢႆႇ လႄႈ တေႃႇၼႃႈပၢင်တိုၵ်း 4 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ယၢမ်းၼႆႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သုမ်းပိုၼ်ႉတီႈ 60 -...

ၽႃႇသႃႇ(ၽႃသႃ) ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇဢင်းၵိတ်းဝႃႈ You can never know your own language until you know a few others (ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇႁူႉၽႃႇသႃႇ(ၽႃသႃ)ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈပိူၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၸိုင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈ ၽႃႇသႃႇ(ၽႃသႃ)ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ)။ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶႂ်ႈထႅမ်ဝႃႈ “ပေႃးဢမ်ႇႁူႉၵႂၢမ်းတႆးတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈလီလီၽွင်ႈၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈတၵ်းတေဢမ်ႇ ၸၢင်ႈႁူႉလွင်ႈၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းလႆႈ”။ ၼႂ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ၼႆႉမီးလၢႆၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း -...

ၵဵပ်းၽၵ်းသႂ်ႇသႃႉ ၵဵပ်းၶႃႈသႂ်ႇမိူင်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မွၼ်းၶိူဝ်း ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်တႅမ်ႈဝႆႉ - ပိူင်းၼႄ ၽွင်းပၢၼ်မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ သုမ်းၵၢၼ်ႉႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈသေ တူၵ်းတႂ်ႈမိုဝ်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၶုၼ်မိူင်း မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈမိူင်း ၼိုင်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၽွင်းပၢၼ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ဢဝ်လႂ်မႃးထႅမ်သႂ်ႇမိူင်းလႂ်- ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ႁဵတ်းႁိုဝ် ၶိုၼ်းၼမ်မႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၵၢၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းပရိၼ်ႉၼွင်ႇ မိူဝ်ႈပီ 1478 ဢႃးၼႃးၸၵ်ႇ (ဢႃႇၼႃႇ...

ယၢမ်းတပ်ႉမတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၼ်ႇပင်း မဢလ တေဝၢင်းၶိူင်ႈၸူးၽႂ်

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၽူႈၶဵၼ်သေ ႁိမ်ၵေႃႇသၢင်ႈဢႃႇၼႃႇပွင်မိူင်းမႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁိုင်ၵႂႃႇသၢမ်ပီပၢႆ သီႇလိူၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႆႇႁၼ်သီငဝ်းသၢႆငၢႆ တႃႇတေၵုမ်းၵမ်လႆႈ မိူင်းလႂ်တိူင်းလႂ်ၵွၼ်ႇ။ သုတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ယင်းၺႃး PDF ပွႆႇ Drone လွၵ်ႇငိုတ်ႈ။ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း သိတ့်တူၺ်ႇ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ မိူင်းၸေႈၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) ၸိူဝ်းၼႆႈ လႆႈယုၵ်ႉၶဵင်ႈလိူင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း။ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ...

ၼမ်ႉၵတ်ႉၼမ်ႉၸႂ် ၸိုၼ်ႈသႂ်ပဵၼ်ထမ်း

လူၺ်ႈၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ႁိုဝ် ၽူႈယူႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် တၵ်း လႆႈဢိင်ပိုင်ႈၼိူဝ်ၼမ်ႉၵၢၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼမ်ႉၸႂ် လႄႈၸိတ်းၸႂ်ပဵၼ်ထမ်း ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၼမ်းပႃးမုၵ်ႉမူႇၸုမ်း ၾုင် ႁိုဝ် တူင်ႇဝူင်း ၵၢဝ်ႉယၢင်ႈထိုင်ၸုတ်းမုင်ႈမွင်းဢဵၼ်းဢၢၼ်းလႆႈငၢႆႈလႆႈလီ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၽူႈတိတ်းတၢမ်း ႁိုဝ် ၽူႈယူႇၶႅပ်ႇၶၢင်ႈႁူမ်ႈၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင်ၵေႃႈ တၵ်းႁူႉတၼ်းလႄႈၶဝ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် ဢဝ်ၸႂ်သႂ်ႇလႄႈမီးၵႂၢမ်းတင်ႈၸႂ်ပဵၼ်ႁႅင်းထိပ်ႇသူင်ႇၸွႆႈဢီးႁႂ်ႈၵူင်းလေႃႉၼၼ်ႉ ၵိင်ႈပၼ်ႇမုၼ်လႆႈငၢႆႈၸွမ်းလူး ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇပႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၽႅဝ်ႁွတ်ႈတီႈယွတ်ႈပဝ်ႈပၢႆမၢႆယိူင်းလူၺ်ႈၵၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်း...

ၵွမ်ႉၵႃႈပေႉသိုၵ်းၵူၺ်း ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈ ၽူႈပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိုဝ်

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵမ်းၵမ်းလႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်း TNLA ႁၢမ်ႈႁႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၶၢင်ဝႃႇ ၊ သိုၵ်း TNLA ပူတ်းယႃႉ ပၢႆႉၶဝ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၾၢႆႇတႆးၼၼ်ႉ သႂ်ႇၶိုၼ်းလိၵ်ႈ လွႆဝႃႇ၊ သိုၵ်း MNDAA တဵၵ်းသိုဝ်ႉတီႈလိၼ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ဝႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးလူၼ်ႉႁူလူၼ်ႉတႃယဝ်ႉ။ လိူင်ႈလၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇဝႃႈၸုမ်းသိုၵ်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်တင်းၶဝ် တေၸၢင်ႈၵႄႈၸွႆႈ၊...

ပၵ်းတႃမၢၼ်ႈ တူၺ်းယၢင်ႈထၵ်းသိၼ် သၢင်ႈၵၢၼ် မိူင်းဢူၺ်းလီ

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶွင်ထၵ်းသိၼ် ၶျိၼ်းၼဝတ်း ဢၻိတ်ႇၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈၾၢႆႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆၸုမ်း ပိူဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈယူႇၵၢင်သေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ သၢင်ႈႁႅင်းသၼ်ႇၶွၼ်းတင်းမိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ။ လိုၼ်းသုတ်း ၼိုင်ႈၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉၵၼ်တင်းထၵ်းသိၼ် ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇၿီႊၿီႊသီႊ။ ႁၢႆးငၢၼ်းၵၢဝ်လၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶၢဝ်ႇဝီႊဢူဝ်ႊဢေႊၽႃးသႃမၢၼ်ႈ ၶွင်ဢမေႊရိၵႃႊ လႄႈ ၿီႊၿီႊသီႊ ၽႃးသႃၾၢႆႇမၢၼ်ႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ထၵ်းသိၼ်လႆႈႁူပ်ႉၽူႈၼမ်းၾၢႆႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆၸုမ်း တင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ(National...

လွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈတေႃႇ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း၊ ၵၢၼ်ယူႇလီၼႆႉ ပဵၼ်လိူင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ဝၢႆးလင် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ႁၢႆႊၵႅၼ်ႊယဝ်ႉၼႆ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်း ဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇသေတႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢၼ် ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်းမိူင်းတႆးၵမ်းသိုဝ်ႈတႄႉ သိုပ်ႇပိုတ်ႇၼႃးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၶဝ် ၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်းလူင်မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးၵုမ်းၵမ်လႆႈ ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းၶဝ်လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း ႁူမ်ႈသဵၼ်ႈမီးၸမ် ထိုင်သိပ်းယဝ်ႉ။ မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်မီးယူႇ 17 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ...

မေႊ 21 ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈတေႃႇတႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်

“ဝၼ်းတီႈ  21 လိူၼ်မေႊ” ၵွပ်ႈသင်ႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၾုၵ်ႇၾင်ၸႂ်ၵၼ်ၼႅၼ်ႈ ၼၵ်းပၵ်းၸႂ် ယွင်ႈၵုၼ်းယွင်ႈမုၼ်ဢူငဝ်း ၸိူဝ်းၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉပိုၼ်း ၸဵမ်လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ၼႂ်းၸိူဝ်း ၽူႈႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလၢႆပၢၼ်လၢႆသႅၼ်းမႃး 66 ပီ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇ 1958 ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ။   ပိူင်လူင်မၼ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ဢမ်ႇယုမ်ႇၸႂ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပၢင်လူင်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12...

ၵၢၼ်ပွင်မိူင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ် လီယိူင်ႈ

ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေသိုပ်ႇပဵၼ်ဝႆႉ လုၵ်ႈၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးဝႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း လုၵ်ႈၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ယွမ်းႁပ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ တီႈၸၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းၼႆတႄႉ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇတၢင်တူဝ်ၶဝ်ႈပႃးၼၼ်ႉ လီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၽူႈတႅၼ်းတၢင် ၼႂ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႅၼ်းတၢင် ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈ ၼႆၸိုင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း