Tuesday, August 16, 2022
Home ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၶေႃႈထတ်းသၢင် ၵၢၼ်းမိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ မိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈၼွၵ်ႈမိူင်း။

လၢႆၸုပ်ႈပၢၼ် ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶီႈၶႃႈ

ယၵ်ႉပိုၼ်းပိုၼ်ႉလင် ၾၼ်ႁၢႆႉၸႃႉ ၽွင်းပၢၼ်ၵျပၼ်ႊၼႂ်းၵႃႈၸိူဝ်းမႃးႁဵတ်းၶုၼ်ၼိူဝ်တႆးၼႆႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵႆႉၶႆႈၼႄၵၼ် မီးမၢၼ်ႈတင်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ပေႃးလၢတ်ႈၶိူဝ်း ၶုၼ်ႁၢႆႉၼႆ ပဵၼ်မၢၼ်ႈ ပေႃးလၢတ်ႈၶိူဝ်းၶုၼ်လီၼႆ ပဵၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ၵျပၼ်ႊၼႆႉတႄႉ ဢၼ်မႃး ႁဵတ်းၶုၼ် ၼိူဝ်တႆးၼိူဝ်မၢၼ်ႈ...

ဢွၼ်ငွၵ်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်ႉပိုၼ်းလင် ယွၼ်ႉသင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းလႆႈၼွၼ်းၽႄး

ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉမၢၼ်ႈ လၵ်ႉလွမ်ယိုဝ်းမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်တင်း ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇသၢၼ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတေၵေႃႇသၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼႂ်းႁွင်ႈ ပၢင်ၵုမ်သၽႃး ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ...

Sub – State ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်တီႈလႂ်လၢႆလၢႆလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈသင်?

KPICT ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶၢင် ၼႂ်းၶၢဝ်းၵၢင်ၸူဝ်ႈ ပႆဢွၵ်ႇၼႂ်း NUCC ၶွင်ႇသီႇ တီႈၵိူဝ်းၵုမ် လွင်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်တူၵ်းၸႂ် လႂ်တိုၼ်ႇၸွမ်း။...

လၢႆၸုပ်ႈပၢၼ် ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶီႈၶႃႈ

ယၵ်ႉပိုၼ်းပိုၼ်ႉလင် ၾၼ်ႁၢႆႉၸႃႉ ၽွင်းပၢၼ်ဢင်းၵိတ်း (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ) ပဵၼ်သိုၵ်းၵၼ်တင်းႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈ 3 ပွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈ 1824 -26 ဢင်းၵိတ်း ယိုတ်း လႆႈမိူင်းတၼၢဝ်းသီ လႄႈ ရၶႅင်ႇ။ 1852...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

လွင်ႈပူၵ်းသၢင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ယင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူင်လိုမ်း

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 60 ပီတဵမ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁၢႆႉၸႃႉလိူင်းၸိူင်း ၼုၵ်းလိူတ်ႈ ၵူဝ်ႈယၢင်မႃး ႁၼ်ႉ တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇၵဵင်ႈသႂ်လႆႈ ။ ၼႂ်းၵႄႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇလႄႈ...

သိုၵ်းသၢမ်ၸုမ်း ငႃၵၼ် တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

0
ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ SSPP လႄႈ RCSS သၢမ်ပႃႈသၢမ်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉတူဝ်ႈတၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်းလၢတ်ႈ။ သိုၵ်း 3 ၸုမ်းၼႆႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၵျူႊလၢႆႊသဝ်ႈဝဝ်းမွင် ၵၢဝ်ႇၶႆႈၶိုၼ်းပိုၼ်းလႆႈထတ်းထွင်

ပိုၼ်းသဝ်ႈဝဝ်းမွင် ၸူၵ်းၶႆႈၶိုၼ်းထွင် ၵျူႊလၢႆႊပိုၼ်းသဝ်ႈဝဝ်းမွင် ၸူၵ်းၶႆႈၶိုၼ်းထွင် သေလၢႆၽူႈၼမ်းတႆးလၢႆၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉဢွၼ်ႁူဝ် ႁူမ်ႈတင်း ၼမ်ႉၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႅၼ်ႇၽၢႆ ပဵၼ်တီႈလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းမၵ်းမၢႆတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇႈသႅၼ်ႁုၼ်းပၢႆ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵၢဝ်ႉယၢင်ႈ ၸွမ်းမႃးပႃႈလင် မိူဝ်ႈဝၼ်းဢွၼ်ပဵၼ်သင် လူၺ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်ပၼ် ၸိုင်ထုၵ်ႇလႆႈသိုပ်ႇယိပ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း ဢဵၼ်းဢၢၼ်းယိူင်းမၢႆ...

လိၵ်ႈလၢႆးလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၶိူဝ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းဢၼ်မီးၸၼ်ႉၶိူဝ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လိူဝ်သေပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈယဝ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးၵူၼ်း ၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပဵၼ်ၶိူင်ႈမၢႆတႅၼ်း ၵၢၼ် လၢတ်ႈၸႃ ဢိၵ်ႇတင်းယင်းပဵၼ်လၵ်းထၢၼ် ၵၢၼ်တႅမ်ႈမၢႆတွင်းလႄႈယိပ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ႁၼ်ၼမ်ႉႁၼ်တူဝ် လႆႈလီ လိူဝ်ၵၢၼ်လၢတ်ႈၵၢၼ်ၸႃ ပေႃးပူၼ်ႉသူပ်းပူၼ်ႉပၢၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈၸွမ်းလူမ်းၵႂႃႇ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီး...

ပိူင်လိူၵ်ႈတင်ႈ PR တႂ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉမိူၼ်ယႃယိုတ်ႈသၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း SAC ႁိမ်သိမ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ မီးၵႂႃႇ ပီပၢႆ 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၵူႈၸၼ်ႉ ထၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ...

မိူင်းလႃးပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၵတ်းယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းၶဵၼ်

ၶူၼ်ႉၶႆႈၶိုၼ်း ပိုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2009 ၼၼ်ႉ လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၶူပ်းၶွပ်ႈ 20 ပီ ဝၼ်းၵိုတ်းသိုၵ်းၶွင် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး (NDAA ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ...

ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ၶူၼ်ႉၶွၵ်းၵွၵ်းဢွၵ်ႇၼႄၶိုၼ်း မိုၼ်ႉဝၼ်းသိုၼ်း ႁဝ်းမႃးၶူၼ်ႉၶွၵ်းၵွၵ်းပွၵ်ႇလွၵ်ႈပိူၵ်ႇ သၢႆႇသၢင်ထတ်းထွင်ၶိုၼ်း ၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းတႆးႁဝ်း မိူဝ်ႈ 18-19/05/2007 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တင်းငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၸႂ်ႉလႆႈယူႇၼႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပူၼ်ႉမိုဝ်ႉပူၼ်ႉယၢမ်း ယဝ်ႉႁိုဝ် ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈမိူင်းႁၢႆ ၵူၼ်းယၢႆႈၶိူဝ်းႁၢႆ

တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇဝိၼ်းယိုတ်း(ဢမ်းၼၢၸ်ႈ)ဢႃႇၼႃႇ ယိုတ်းဢဝ်ပႃးၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးပဵၼ်ၶွင်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၸၢတ်ႈ ပၢၼ်ၽႃဝၵူၼ်းမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်ၵပ်ႉၵိၼ်း ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ၼေႇဝိၼ်း ယိပ်းၵုမ်း ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈတေၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆး ၵၢၼ်ၵေႃႇပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၵေႃၸၢင်ႈပဵၼ် ၵၢၼ်ၶွၼ်ႈတုမ်ႁွမ်ႁႅင်းၵူၼ်း...

သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၵ်းၸဵဝ်းပုတ်းပင်း

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁွင်ႉၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶဝ်သေ ၼင်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 4 လိူၼ်ၶဝ် ယူႇ။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ လႅပ်ႈတေထွႆၶိုၼ်းတပ်ႉၶဝ် ဢၼ်ၸိူဝ်းၵႂႃႇမီး ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႃႈတီႈ...

ဢမ်းၼၢၸ်ႈ(ဢႃႇၼႃႇ)

လွင်ႈလဵၵ်ႉယႂ်ႇတင်းသဵင်ႈတင်းလူင်ၵၢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်လႄႈႁဵတ်းလႆႈပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်မႃးလူၺ်ႈဢမ်းၼၢၸ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ဢၼ်သၢင်ႈၶိုၼ်ႈလူၺ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁိုဝ် လႆႈမႃးတီႈ  ၼႂ်းမူႇ ၼႂ်းၸုမ်း ၊ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း  ၽႄၵၼ်ယိပ်းၵုမ်း မွပ်ႈၼႃႈၵၢၼ် တႃငၢၼ်း (ၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼိုင်ႈ...

ပၼ်ႁႃမၢၵ်ႇယုမ်ႁႆၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်ႉႁၢင်ႇယၢၼ်ၵႆတင်းၶေႃႈတွပ်ႇ

ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆလၢႆပီ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ဝႃႇတမၢၼ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇလႄႈ လွၵ်းပိူင်ၽွင်းငမ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်ထီႉၼိုင်ႈ တႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ။ ၼႂ်းလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယူႇလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၼႆလႄႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ တိူဝ်းလိူဝ်ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈၼႆ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း