Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁၼ်ဝႃႈ “ၽိူဝ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – တႃႉႁဵတ်းသိုၵ်းႁဝ်း တေလီလိူဝ်”

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ယၢမ်းလဵဝ် ယိုင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ ယၢင်းလႅင်၊ ရၶႅင်ႇ၊ တႆး၊ ၶျၢင်းလႄႈ တိူင်းၸႄႈ ၵႅင်း၊...

ၵွၼ်းၶေႃ

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေမၵ်းမၼ်ႈ 7 ဝၼ်းၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊပဵၼ်ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆးယဝ်ႉယင်းပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈၽူႈ ၼမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈတုင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၽဵင်း ၸၢတ်ႈ(ၽဵင်းၵႂၢမ်းတၢင်ႇတုင်း) ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းရႃးၸႃး ဢၼ်ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊလုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇၸုမ်းမူၵ်ႇႁူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတႅင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸင်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းလိၵ်ႈသၢႆလူမ်း သူင်ႇထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၼႂ်းသၢႆလူမ်းၼၼ်ႉဝႃႈ - “မၢႆသၢႆလူမ်း No.36 ဢၼ်သူင်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ...

လွၵ်းလဵၼ်ႈ/ၼဵၼ်ယႃႉ/ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Mr. Guterres ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႃႇတေၶိုၼ်းထိုင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လိူင်ႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၸူးတီမူဝ်ၶရေၸီ လႄႈ လၢႆးၽွင်းငမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းၽၵ်းၵႃႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ၶွင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇၶဝ် ၶၼ်ဝႆးသုတ်းယူႇယႅၼ်ႈယႅၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။  ပေႃးဢဝ် ၶေႃႈၼပ်ႉသၢင်ႈၼိူဝ်ၽေးၶဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ( The Global Risks Report ) ဝႃႈၸိုင် ပီႊ...

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်  

ဝၼ်းတီႈ 12/2/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ ၊ ပဵင်းဢႃယုၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၵေႃႇတင်ႈမီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 77 ပီၼႆႉ ႁူမ်ႈတုမ် မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵိုမ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ ။ ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပိုၼ်းၸိုင် ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်မႃး မိူင်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင် တေႁိုင်ထႅင်ႈၵႃႈႁိုဝ် ပႆႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈ

SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ယၼ်ၼိူဝ်လၵ်းမိူင်း 2008 မတ်ႉတႃ 425 ယဝ်ႉ ၼေၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ မၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇၼိမ်တဵင်ႈၼႆသေ တေသိုပ်ႇယိပ်းငမ်ဢႃႇၼႃႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵေႇသုတ်း 6 လိူၼ်ၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆယူႇ ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၽူႈလႂ် တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈသူၼ်ၸႂ်ၸွမ်း တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ။  တူၺ်းၸွမ်းတၢင်းႁဵတ်းမၼ်း ၼႃႈတေတေႃႇဢႃႇယုယိုတ်းမိူင်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ မွၵ်ႈဝၼ်းသွင်ဝၼ်းသေလႄႈ ဢွၼ်လၢမ်းႁၼ် ယၢင်ႈတိၼ်ထႃႈၵေႃႈပႃး၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၼပ်ႉလႆႈယူႇဝႃႈ...

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဢုပ်ႇၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းသုင်သုတ်းထႆးတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶႄႇမူၼ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမျႃႉဝၻီႇ

ႁဵတ်ႇၵၢၼ်လွင်ႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ ၶႄႇမူၼ်ႇ(ထႆးဝႃႈၸိၼ်းထဝ်ႊ) ၼႆၼၼ်ႉပွင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၵုမ်ႇၼႆႉ ငဝ်ႈငႃႇလႄႈတီႈမႃး ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် ၸၢဝ်း ၶႄႇ ဢၼ်မူၵ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈ ထႆး ၶမဵရ်(ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ) ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိတ်းၵူတ်းမၢႆ လွၵ်ႇလႅၼ်ပႅတ်ႉၵိၼ် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆး ပဵၼ်ၵိူင်းၶွလ်ႊသဵၼ်ႊတိူဝ်ႊလႄႈၵၢၼ်တေႃႇလွင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ၶႄႇမူၼ်ႇ” ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶႄႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼႂ်း သီမူၼ်ႇ...

မိူင်းၶႄႇလဵၼ်ႈတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂင်မဝ်း

မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢွၼ်ဢဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၼ်း ယိုတ်းၸူၼ်ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်သၢမ်ပီယဝ်ႉ။ ၽွင်းယၢမ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၸၵၸ လႄႈ ဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးၶၢဝ်ႇႁူင်ဝႃႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တေၽွတ်ႈတင်ႈပၼ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ပွႆႇႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်ပွင် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ၊ တၢမ်တူဝ်မၼ်းတႄႉ ၵွႆးတေယိပ်းၵမ်တပ်ႉသေ ထိင်းသိမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉၵွႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈယူႇၵၢင်သေ...

ဝၢႆႇမုင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီ 2023 ၸွင်ႇတေလီၼႂ်း 2024

တႄႇဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈၼႂ်းမိူင်ႈမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅမ်ႇမႃးသေ  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်းယႂ်ႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼၼ့် ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼႆ့ မီး 1 % ၵူၺ်းၼႆ ယေးငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈသေပိုတ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ မီးလွင်ႈတုမ့်တိူဝ့် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ...

ပေႃးဢမ်ႇတိုၵ်း တိုၼ်းတေႁၢမ်းမိူင်း

“တွၼ်းလိူဝ်လုၵ်ႉတိုၵ်းၶဵၼ် လူဝ်ႇဝူၼ်ႉၵႆလႆႈလိူဝ်ၽူႈၶဵၼ်" ၼႆ သုၼ်ႊၸိုဝ်ႇ ၵဝိလူင်လွၵ်းၸိူင်းပၢႆးၵၢၼ်တိုၵ်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉယူႇ။ ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းႁၢႆ ႁႂ်ႈဝၢၵ်ႈတႄႇၶိုၼ်းတီႈငဝ်ႈပိုင်း ၼႆၵေႃႈမီးလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၼႂ်းတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႈ လီလႆႈသင်ႉၸႂ်ၼိမ် ၼပ်ႉသၢင်ႈၶိုၼ်းယူႇၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇတေႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ငဝ်းလၢႆးၶိူဝ်းၵူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆႉ ၽႅဝ်ထိုင်ယူႇထၢၼ်ႈလႂ် ၼႆ ၵွၼ်ႇပႆႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ဢၼ်ပဵၼ်တေႉမီးတေႉမၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽႅၼ်တမ်းယၢင်ႈၼႃႈလႆႈသႄႈ။ ၶုၵ်းထူပ်းၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ပၢၼ်မိူင်းမွၵ်ႇၶၢဝ်မၢဝ်းလူင်သေ လိုမ်းသၢင်ႈပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ...

ၵၢၼ်တင်ႈၼူၺ်ႇလၵ်းမိူင်းမႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

By-ၸၢႆးဝၼ်းသႂ် ၶေႃႈတိူၼ်း****Constituent Unit ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉပႄဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းပဵၼ် “ၼူၺ်ႇလၵ်းမိူင်း” ပွင်ႇဝႃႈတႃႇပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉလူဝ်ႇမီးလၢႆၸႄႈမိူင်းပဵၼ်လၵ်းပဵၼ်ၼူၺ်ႇ (unit) လႄႈလႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈပႆႇတႅပ်းတတ်းလႆႈ ထွႆႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် (official)။ တေတႅမ်ႈပွတ်းပွတ်းဝႃႈ CU ၵႂႃႇ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းဢၢၼ်းတင်ႈပဵၼ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ (Federation) ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ၊ မီးလွင်ႈ တိုၵ်းသူၼ်း ၵၼ်မႃးဝႃႈ လူဝ်ႇဝူၼ်ႉပႃးလွင်ႈတႃႇဝႆႉၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇ မႃးပဵၼ် ၼူၺ်ႇလၵ်းမိူင်း (Constituent Unit/CU)-...

“ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵွၺ်းတႄႉ ပႆႇၸႂ်ႈလိူင်ႈငမ်းယဵၼ်”

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ Three Brotherhood ႁႅၼ်းတိုၵ်းတေႃႇ တပ်ႉၸၵၸ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁိုင်လႆႈမႃး 75 ဝၼ်းသေၵေႃႈ မိူၼ်ႁၢင်ႈတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႈ ငိၼ်းဝႃႈၼႆလႄႈ ယူဝ်တေၸႂ်ႈတေႉႁိုဝ်ႉၼႆ ဢွၼ်မုင်ႈမွင်းႁေႈႁူထွမ်ႇယူႇယဝ်ႉ။  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႈ 11 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႈသေတႃႉ ပွတ်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိူဝ်း ၼႆႉ သဵင်မၢၵ်ႇသဵင်ၵွင် တိုၵ်ႉမေႃးယူႇလႄႈ...

ပၢႆးဝူၼ်ႉ လၢႆးၸႅၵ်ႇထႅၵ်ႇ တဵၵ်းတဵင်ၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶႂၢၵ်ႇၼၢမ်ႁႄႉတၢင်း တႃႇၶဝ်ႈႁႃႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ပွင်မိူင်း

လိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 4 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မိူင်ႈႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႊ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 76 ပီႊ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းလႂ် တေၸၢင်ႈသိူဝ်းမူၼ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၸွမ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃသေ သမ်ႉလႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈပူတ်းပွႆႇဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ  မိူၼ်ၺႃးၶေႃႈၵိၼ်ႇၵႂၢမ်းတၼ်ႇဝႆႉၵေႃႈမီးမီးယဝ်ႉ။ ၵုမ်ႇတေၼေးဝႃႈ ထုၵ်ႇဝူတ်ႈဝၼ်းလင်ၼႆၵွႆး ဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈတႂ်ႈၽႃႇသွၵ်းတိၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၶွမ်ႈၶတ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၼႆႉ ထႅင်ႈသၢဝ်းဝၼ်းပၢႆၵွႆး ပေႃးတေတဵမ်သၢမ်ပီယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ...

ဢူၺ်းလီ

သွင်ၾၢႆႇ သွင်ၾင်ႇ သွင်ၵေႃႉ မီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ပိုင်ႈပႃးၵမ်ႉၸွႆႈၵၼ်လႄႈၵၼ် မီးမဵတ်ႈတႃႇ ဢၼ်လီငၢမ်း တေႃႇၵၼ် ႁူမ်ႈသုၵ်းႁူမ်ႈလိပ်း ၸႃႉႁူမ်ႈၶီလီႁူမ်ႈပူၺ်ႈ ယူႇႁူမ်ႈတုၶ်ႉႁူမ်ႈမႆႈၸွမ်းၵၼ် ပဵၼ်“မိတ်ႉသႁၢႆ” ၵၼ်  ပဵၼ်“ၵေႃႉသႄႈ”ၵၼ် ပဵၼ်“ဢူၺ်းလီ”ၵၼ်။ ယူႇတီႈတူဝ်တေႃႇတူဝ် ၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉသေ ပဵၼ်ၵေႃႉသႄႈ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပွင်ႇဝႃႈ တင်းမုင်ႉ ႁေႃႁိူၼ်း ၺႃတိၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ တေလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ် ။...

ၵၢၼ်ပွင်မိူင်းၸပ်းၽၢၵ်ႇ တဵၵ်းဢဝ် Federalism ႁဵတ်းပဵၼ် Unitary ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိုဝ်တေၵတ်းယဵၼ်လႆႈ

​​မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈ​​ၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ  ပီႊႁုၵ်းႁၢႆႉလူင် 2023 ၼီႈၼႆႉ  သုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၼႃႈၾႃႉပီႊမႂ်ႇ 2024 ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈထူပ်း​​တေႃႇ လွင်ႈလီတၢင်းမၢၼ်​​သေၵမ်းၼႆ သူးဝၢၼ်းသူင်ႇထိုင် ၵူႈ​​ၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်းယူႇ​​ဢေႃႈ။ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ၽုတ်းပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢိၵ်ႇပႃး မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ​​တေယဝ်ႉတူဝ်ႈမိူဝ်ႈလႂ်ဝၼ်းလႂ်ၼႆ ပဵၼ်ဝႆႉ​​ၶေႃႈထၢမ်...

မိူင်းတႆး

မိူင်းတႆးပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၼႃႈလိၼ်ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈသုတ်း ၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 4-6 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၼပ်ႉလႆႈထိုင်  10 ပုၼ်ႈၶွင်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၽူမိသၢသ်ႇရ် (ပထဝီ - geography) မိူင်းတႆးပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈပဵၼ်မိူင်းယုတ်းထသၢသ်ႇရ် Strategic ယူႇတိတ်း 3 မိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆး လႄႈမိူင်းလၢဝ်း။ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇပဵၼ်ႁႅင်းလူင်ၾၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈမီးမႃးယၢဝ်းၼၢၼ်း ၵွႆးၵႃႈတေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် လီၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႅမ်ႉသုတ်းၼႆတႄႉၵေႃႈဢမ်ႇဝႃႈလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း