Friday, March 31, 2023

CATEGORY

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွတ်ႇၶေႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သၢင်ႈႁၢင်ႈၼႄဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ဝၢႆးလင် Deng Xijun  တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတေႃႇ FPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီၽၢၵ်ႈ ၼိူဝ် ၶဝ်လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ဢိၵ်ႈပႃးၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇႁိုင်သင် လႆႈႁၼ် FPNCC လႄႈ NSPNC ၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 လႄႈ 23 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်။ လုၵ်ႈၸုမ်း...

လုၵ်ႈၵႅဝ်ႈ(သၢင်ႇလွင်း)

မိူဝ်ႈထိုင်တိုဝ်ႉတၢင်းၶၢဝ်းငၢၼ်း(ပွႆး)သၢင်ႇလွင်း ၽွင်းယၢမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေယူႇပဝ်ႇယူႇလၢႆ ၸိူဝ်းၵေႃႉ ယႂ်ႇႁူႉၵႂၢမ်းၵေႃႈၸွႆႈပေႃႈမႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်ႁိူၼ်းမၢင်ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵေႃႉလဵၵ်ႉၵေႃႈပႆႇႁူႉသင် ပႆႇမေႃၸွႆႈၵၢၼ်ၸွႆႈ ငၢၼ်းၵေႃႈပွႆႇလဵၼ်ႈယူႇႁင်းၶဝ် မိူဝ်ႈပေႃႈမႄႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပေႃးမီးၵေႃႉလူၵေႃႉတူၺ်းၸွႆႈၵေႃႈလီ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း- ၼုင်ႈသၢင်ႇ   လူၺ်ႈ ႁိတ်ႈႁွႆး ၾိင်ႈၵိူဝ်းယမ်ၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇယႃႈ ၼၢႆးမွၼ်ႇ ဢွၼ်တိုဝ်းၵမ်မႃးယၢဝ်းၼၢၼ်းပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈယုမ်ႇ ယမ်ဢၼ်ပဵၼ်ၽူလ်ငၢၼ်း ထိုဝ်ပဵၼ်ၵုၼ်းငၢမ်းၵႂၢမ်းလီ သၢင်ႈၿုၼ်းၵုသူလ် လွင်ႈလႆႈယူၵ်ႉ လုၵ်ႈလၢၼ် ၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၵႅဝ်ႈ (သၢင်ႇလွင်း)...

ၵဵင်းမႂ်ႇပၢၼ်ၽယႃးၵႃဝိလ

ပိုၼ်းငဝ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈႁူဝ်တီး ၶွင်ၽယႃးၵႃဝိလ ၵဵင်းမႂ်ႇယူႇၼႂ်းၽွင်းၾိုၼ်ႉတူဝ်ယူၵ်ႉမုၼ်းဝၢႆးလင်ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၼႂ်းတူင်ႇၶွပ်ႇ တႂ်ႈၵမ်မိုဝ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်ႊၶွင်မၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈၼၢႆးမၢင်ၵေႃႉၶွင်ၵဵင်းတုင် ၸိူင်ႉၼင်ႇၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ယင်းပႆႇယုမ်ႇယမ် လွင်ႈမၼ်ႈၵိူမ်းၶွင်ၵဵင်းမႂ်ႇလႄႈယင်းပႆႇဝႆႉဝၢင်းၸႂ်ၵဵင်းမႂ်ႇ တေၽႄႇဢမ်းၼၢၸ်ႈထိုင်ၵဵင်းတုင် ၼႂ်းထႃႇၼဢဝ်ၵဵင်းတုင် ၶဝ်ႈပဵၼ်မိူင်းၶိုၼ်ႈလႆႈ မၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇယွမ်းမႃးၵူမ်ႈႁူဝ်တေႃႇၵဵင်းမႂ်ႇ လႄႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၵူဝ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၸိူဝ်ႉႁိူဝ်ႇသၢႆၶႆႈ တႆးၶိုၼ်မူၺ်ႉဝွတ်ႈႁၢႆသဵင်ႈၸၢတ်ႉၸိူဝ်ႉၽၼ်း။ ၵွႆးၵေႃႈယင်းဝႆႉလွင်ႈၵိုဝ်းလီၵၼ်တင်းၵဵင်းမႂ်ႇယူႇ။ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်တင်ႈပိုၼ်ႉတီႈလွတ်ႈလႅဝ်းယူႇပွတ်းမိူင်းယၢင်း လႆႈထုၵ်ႇမၢၼ်ႈတိုၵ်းတေႃး မိူဝ်ႈပီသႃသၼႃ 2354 (ပီႈၶရိတ်ႉသ် 1811) လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇတၢင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၵွႆးၵႃႈ...

ၵၢၼ်ၵုသူလ် တၢင်းယုမ်ႇယမ်တႆး လႄႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း

ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်သၢမ်လိူၼ်သီႇ ၽွင်းၶၢဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉယဝ်ႉ ၽွင်းၵၢၼ်ဢေႇ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႂႃႇမႃး ၸူး ၵၼ် ၵေႃႈငၢႆႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈႁွင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ် ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၽႃသႃ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈလၢၼ် ၽႂ်မၼ်း ႁဵတ်းပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇၶၢမ်ႇၸၢင်းၵၼ်မႃး။ ၵမ်ႈၼမ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပေႃးၵိူတ်ႇပဵၼ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထယဝ်ႉတိုၼ်းလူဝ်ႇ ဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆး လၢၼ် ၸၢႆး ၶၢမ်ႇသၢင်ႇၶၢမ်ႇၸၢင်း ဢဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၾင်ၸႂ်ၵၼ်မႃး...

ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တၵ်းလႆႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼိူဝ်ပိူင်ၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ သူႇၸူးတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၵမ်ႇၽႃႇ တႃႇယိူင်းဢၢၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတေတဵမ်ထူၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 15-16 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ FPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် ၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃး လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်းတေမီးယူႇ 3 ၶေႃႈ။ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းတေမႃးပဵၼ် လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လီဝူၼ်ႉပိူဝ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇပႃး ၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်လႄႈသင် ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈသင်...

တႃႇပွင်မိူင်းၾႅတ်ႊတရႄႊ တၵ်းလႆႈပူတ်းလၵ်းမိူင်းဢၼ်ၵဝ်ႇ တႅမ်ႈၶိုၼ်းဢၼ်မႂ်ႇ

လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ဝၼ်းထိ 6 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႄႈ သၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီၼႃႈ 2024 လိူၼ်ဢွၵ်ႊတူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 1 ဝၼ်းတေလူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း မိူၼ်တင်းၼႄသၼ်ယႃးဝႃႈ ပီၼႆႉပီၼႃႈ တိုၼ်းပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင် ၼင်ႇၸုမ်းၸၵၸ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၵႃႇလူင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 1...

မိူင်းၸဵင်း(ၵဵင်း)တုင် မိူင်းၶိုၼ် ႁိုဝ် ၶေမရတ်ႉထ

မိူင်းၸဵင်း(ၵဵင်း) တုင် မီးလၢႆၸိုဝ်ႈ မိူင်းၶိုၼ် မိူင်းၶေမရတ်ႉထ မီးၶေႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸီႉၸႅင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း တီႈမႃး - မႄႈၼမ်ႉသၢႆၼိုင်ႈၼႂ်းၵဵင်းတုင် မီးၵၢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းၼိူဝ်(တၢင်းႁွင်ႇ) ၵွပ်ႈဝႃႈမီးၼႃႈလိၼ် ပွတ်းတႂ်ႈ (တၢင်းၸၢၼ်း)  သုင်ၸၼ်းႁႄႈလိင်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼိူဝ်(တၢင်းႁွင်ႇ) လႄႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်းမႄႈၼမ်ႉလၢႆလၢႆသၢႆ ၸင်ႇႁဵၵ်ႈ ၶၢၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၼမ်ႉဢၼ်လႆၶိုၼ်ၶိုၼ်ႈ ၶိုၼ်းတၢင်းၼိူဝ်လႄႈႁွင်ႉၸွမ်းသၢႆၼမ်ႉဝႃႈ မိူင်းၶိုၼ် ၽူႈၵူၼ်းဢၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ၸွမ်းဝႃႈပဵၼ်“တႆးၶိုၼ်”။ ၼႂ်းပၢၼ်ၸဝ်ႈၽယႃးမင်းရၢႆး ဢဝ်သိုၵ်းတိုၵ်းပေႉၸၢဝ်းလွႆလ(လဝ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးယွၵ်း ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၾၢင်ႉလီလီ ၵူဝ်တူၵ်းလွၵ်း

ပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းလၢႆးမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ဢၼုရူၵ်ႉထႃႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပၢၼ်ၵူင်းပွင်ႇသုတ်းဝၢႆး ၵူၺ်းဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈ ၶုၼ်ႁၢႆႉၶုၼ်လိူင်းဢုပ်ႉမိူင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလႄႈ ပူတ်းပႅတ်ႈမၼ်းသေ ၶိုၼ်ႈပုတ်ႈႁဵတ်းၶုၼ်မႂ်ႇ ၼၼ်ႉၵွႆး။ ၽိူဝ်ႇယူႇႁိုင်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၶုၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈပိူင်ႇၼမ်ႉငမ်းလိၼ် ၸဝ်ႈပိူင်ႇၸိၵ်းႁူဝ်တေႃႇ ပၢႆတိၼ် ဢႃယုဢသၢၵ်ႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းသေၵေႃႈ ထိုင်ၶိုၼ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈႁဵတ်းၼၼ်သေ ပၼ်ႇတူင်ႇဢူင်ႇဢူၺ်ႈယူႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ပေႃးပဵၼ်ၶႃႈလိပ်းၶုၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယူႇတႂ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈပၢၵ်ႇပီပၢႆသေ ယူဝ်တေပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၸူးလၢႆးၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင် ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇ...

ဢမ်းၼၢၸ်ႈ(ဢမ်းၼၢတ်ႈ/ဢႃႇၼႃႇ)

ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉ တေၵိူတ်ႇၽွၼ်းလီဢမ်ႇလီ ယူႇတီႈသႅၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇလႄႈ တေဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇဢဵၼ်းဢၢၼ်းယိူင်းမၢႆလႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းၶတ်းၸႂ် တင်ႈၸႂ်။ ဢမ်ႇၵွမ်ႉ လူၺ်ႈ မီးဢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵမ်ႉၵႅမ် ဢမ်ႇၵမ်ႉၵႅမ်။ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၺၢၼ်ႇ ပၺ်ၺႃ။ ၵၢၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇမီးဢမ်းၼၢၸ်ႈသင်တေမႃးၵမ်ႉၵႅမ်ပၼ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်တေမႃးႁႅတ်ႉၼွင်ႇ ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈယူႇတႂ်ႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၽႂ်ၵုမ်းၵမ်လႆႈ တေလႆႈဝႃႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၸိူင်ႉႁိူဝ် ဝူၼ်ႉလႆႈႁဵတ်းလႆႈလွတ်ႈလႅဝႅး ၽွၼ်းလီ...

တႃႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းမႂ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ် တၵ်းလုၵ်ႉႁဵတ်းၵူၺ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပူင်ဢွၵ်ႇမႃးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပႃႇတီႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်ၼိုင်ႈလိူၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းၵၢၼ်လုမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24  ပႃႇတီႇပၢႆးဢၼ်ၵႂႃႇယွၼ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင် တိုၵ်ႉမီး 9 ပႃႇတီႇၵူၺ်းၵွၼ်ႇ ။ ပႃႇတီႇတင်း 9 ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၺ်းပဵၼ်ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈလႄႈ ၸိူဝ်းၸွမ်းလင်ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈလၢႆလၢႆ။ ၾၢႆႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅၵ်ႉတိတ်ႉ ၸိူဝ်းယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေ တေႃႇသူႈပိူဝ်ႈတႃႇတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊလႄႈ ၾႅတ်ႊတရႄႊၼၼ်ႉၵေႃႈ...

တၢင်းလၢတ်ႈလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈၶိုၼ်းလွၵ်းၸိူင်းၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆ့ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ တႄႇမိူဝ်ႈ ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်း ထိုင် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 31 ဝၼ်း ပီ 2023 ၼႆ့ ၽိူဝ်ႇထိုင် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းထီ့ 2 သမ့်ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃႇသျႄႇလေႃး ပိူင်ၽွင်းငမ်းၾၢႆႇသိုၵ်းၵႂႃႇ တႃႇ 37...

တၢင်းၽိတ်းၽႂ်

မွၼ်းၶိူဝ်း ယႃႇၸူႇ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈပဵၼ်ၶိူင်ႈၸင်ႈၼမ်ႉၼၵ်းၵွႆး ယင်းပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းတူဝ်ယၢင်ႇ ဢၼ်ဢဝ်မႃးတႅၵ်ႈယင်ႇ (ထတ်း) ႁႃ လွင်ႈၼၵ်းဝဝ် ယင်ႇၵႃႈၶၼ် ယင်ႇတၢင်းႁူႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ယင်ႇၸႂ် (လၢမ်းၸႂ်) ယင်ႇလိုၵ်ႉတိုၼ်ႈ ၾၢႆႇပိူၼ်ႈၾၢႆႇႁဝ်း လႄႈ ယင်းဢဝ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိၵ်ႈမၢႆလွင်ႈတဵင်ႈထမ်း သၢလ်တတ်းသိၼ်(လုမ်းတြႃး)။ ၾၢင်ႈႁၢင်ႈလိၼ်ႉယႃႇၸူႇ ၼႄထိုင်တီႈပွင်ၵႂၢမ်းမၢႆလွင်ႈတဵင်ႈထမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၵိူင်းၾၢႆႇလႂ်လႄႈယူႇသိုဝ်ႈၵၢင် ၾၢႆႇလႂ် ၼၵ်းၾၢႆႇလႂ်ဝဝ် တႅပ်းတတ်းဢဝ်ၸွမ်းတႃႁၼ်တီႈပၢႆလိၼ်ႉယႃႇၸူႇ ၸွင်ႇမၼ်းယူႇတဵင်ႈသိုဝ်ႈၵၢင် ဢမ်ႇၼၼ် ၼၵ်းၵိူင်းသၢႆႉၵိူင်းၵႂႃ ၼၼ်ႉဝူင်ႇဝွၵ်ႇပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်...

သူၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းလွၵ်ႇတႆးလႆႈတၢႆၸႂ်

မွၼ်းၶိူဝ်း - ၶိုၼ်းၵဵပ်းၶူၼ်ႉၶႆႈ လွၵ်ႈသႆႈၸႂ်ၶဵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်လီပႅၵ်ႇၸႂ်ယူႇ ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းလူင်ဢၼ်တႆးဢဝ်မိူင်းၵွၼ်းၶေႃၸွမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်းၵေႃႈ တႃႇမိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈဝႃႈလႆႈထုၵ်ႇၸၵ်ႉၸၼ် ၶဝ်ႈပႃး ႁဵတ်းပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢွၼ်တၢင်း တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီသေ ၸင်ႇၵွႆႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ ၵေႃႈယင်းလီလိူဝ် တေလႆႈဢမ်ႇလႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်ၸွမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႂ်တႆးထၢင်ႇထိူမ်ၼင်ႇၼၼ်။ ၵွႆးၵႃႈ ၼႂ်းၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းလူင်ၼၼ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇပႃးၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပၢင်လူင် ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁဵတ်း လိၵ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵၼ်...

Valentine ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ ဢၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ - ဝၼ်း ဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊ(Valentine)  ။ ပိူင်လူင်မၼ်း မၢဝ်ႇသၢဝ် တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ယဝ်ႉ သူင်ၸႂ်ႉ တိုဝ်းဝၼ်း ၼႆႉသေ တွၼ်ႈပၼ် မွၵ်ႇ၊ မွၵ်ႇၼႄတၢင်းႁၵ်ႉတီႈဢၼ်ၵေႃႉႁဝ်းႁၵ်ႉလႄႈ လႆႈၸႂ်။ ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊ ပဵၼ်ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ႁိုဝ်မႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းတဵမ်သွင်ပီ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေသိုပ်ႇၵုမ်းထိင်းဢႃၼႃႇၵႂႃႇ ထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးလဵၵ့် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SLND ဝႆ့ၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ် ။    ။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း