Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း တႃႇဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်လႄႈယႃႈယႃ တၵ်းလႆႈႁႃၵွင်ႉၺႃးၵၼ်

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇငိၼ်းဝႃႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆသေတႃႉ တၢင်းထုင်ႉႁူဝ်ၵွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉတႄႉ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်း SNA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ။   ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လင်ၶႃးႁိူၼ်း ၼႂ်းမၢၼ်ႈသၢႆၸၢင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေသၢင်ႈၸိူင်းလွၵ်းလႂ် လၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မၼ်းတႅမ်ႈ

ပၢင်ၵုမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၶွင်ၸုမ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၶမဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေတႃႉ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းဝၼ်းတႄႇႁႅၵ်ႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2022 ၼၼ်ႉ လိူင်ႈၵၢၼ်မိူင်း မၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ သုမ်ႇငုမ်းပၢင်ၵုမ်ဝႆႉယဝ်ႉ ငိၼ်းဝႃႈၼၼ်။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇ...

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼိူဝ်လၢင်းတႅင်းၸၢင်ႉ သႄႇငၢင်ႉႁႂ်ႈ SSPP ထွၼ်ၶိုၼ်းထုင်ႉႁူဝ်ပွၼ်

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင်၊ မိူင်းသူႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တၢမ်တူဝ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶူဝ်လမ်လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်း ၵုမ်း ၵမ် ၸီႉသင်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ...

လွင်ႈၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ထုၵ်ႇလီတူၺ်းၶိုၼ်းဝၼ်းၵွၼ်ႇ

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇမႃး လွင်ႈ Sub – State ၶၢင် 2 တီႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႂ်းပီ 1962 မိူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ပွၵ်ႈထူၼ်ႈသွင်ၼၼ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ထိုင်ယၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း လၢၵ်ႇလၢႆလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး မိူဝ်ႈလႂ်သေ ဢမ်ႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းတူၵ်ႇတၵ်ႉ ၵုၺ်ႉငၢၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃး...

Sub – State ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်တီႈလႂ်လၢႆလၢႆလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈသင်?

KPICT  ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶၢင် ၼႂ်းၶၢဝ်းၵၢင်ၸူဝ်ႈ ပႆဢွၵ်ႇၼႂ်း NUCC ၶွင်ႇသီႇ တီႈၵိူဝ်းၵုမ် လွင်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်တူၵ်းၸႂ် လႂ်တိုၼ်ႇၸွမ်း။ မၢင်ၸိူဝ်းမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ပၢႆ သေလိူဝ် NLD ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵေႃႈ ပေႃးထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇဢွၼ်ၼႃႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ယွမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၸုမ်းလူင် ၸုမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉလႄႈ...

လွင်ႈပူၵ်းသၢင်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ယင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူင်လိုမ်း

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 60 ပီတဵမ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁၢႆႉၸႃႉလိူင်းၸိူင်း ၼုၵ်းလိူတ်ႈ ၵူဝ်ႈယၢင်မႃး ႁၼ်ႉ တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇၵဵင်ႈသႂ်လႆႈ ။ ၼႂ်းၵႄႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈပဵၼ်ၼၢမ် မိူၼ်ၽိုၼ်း တၢမ် ၽီးၾႆး ၵႅပ်ႇဝႆႉယူႇ။ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ မူႇ...

ပိူင်လိူၵ်ႈတင်ႈ PR တႂ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉမိူၼ်ယႃယိုတ်ႈသၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း SAC ႁိမ်သိမ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ  မီးၵႂႃႇ ပီပၢႆ 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၵူႈၸၼ်ႉ ထၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးမုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ  ဢမ်ႇၼပ်ႉတေႃႈမီး ဢၼ်တေၵမ်ႉယၼ်ႁၼ်လီ တေႃႇၶဝ်သေတႃႉၵေႃႈ SAC ၼႆႉ တိုဝ်တၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈယူႇ ဢမ်ႇၽႃႈ ဢမ်ႇယွၼ်ႇၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး...

သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၵ်းၸဵဝ်းပုတ်းပင်း

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁွင်ႉၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶဝ်သေ ၼင်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 4 လိူၼ်ၶဝ် ယူႇ။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ လႅပ်ႈတေထွႆၶိုၼ်းတပ်ႉၶဝ် ဢၼ်ၸိူဝ်းၵႂႃႇမီး ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႃႈတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႉမႃးၶိုၼ်းသေယဝ်ႉ တေၸႂ်ႉၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈၸူး တၢင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ၵပ်ႉၵိၼ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ငိၼ်းဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈမႃးတႄႉႁႃႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းၸွမ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉ...

ပၼ်ႁႃမၢၵ်ႇယုမ်ႁႆၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်ႉႁၢင်ႇယၢၼ်ၵႆတင်းၶေႃႈတွပ်ႇ

ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆလၢႆပီ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ဝႃႇတမၢၼ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇလႄႈ လွၵ်းပိူင်ၽွင်းငမ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်ထီႉၼိုင်ႈ တႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ။ ၼႂ်းလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယူႇလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၼႆလႄႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ တိူဝ်းလိူဝ်ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈၼႆ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵႂႃႇမီးတႂ်ႈၶေႃႈၸီႉသင်ႇသိုၵ်းတင်းသဵင်ႈသေ ပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းသုမ်ႇငုမ်းဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Rule of Law ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ မၼ်းယိုင်ႈၶႅၼ်းတိူဝ်းႁၢႆႉၸႃႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်...

ၽႂ်ပဵၼ်ၵေႃႉ ၽႅၼ်ႁူဝ်ပႄႉ ၶၢႆၼိူဝ်ႉမႃ

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁႃလၢႆးၵႄႈဢမ်ႇၺႃး ႁႃလၢႆးၽိဝ်ႇဢမ်ႇႁၼ် တိူၵ်ႈတၼ်မိုတ်ႈမူဝ်းဝႆႉယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တႄႇမႃးတီႈၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိပ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၵၢႆပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၼႆ တေႁူႉထိုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ။ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းပီ 1958 – 1962 လႄႈ 1988 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉ...

ငမ်းယဵၼ်ၵမ်းၼႆႉ ၽႂ်တေလႆႈ ၽႂ်တေသုမ်း ?

SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း RCSS ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 21-22 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ဢီႇသင်ၵူၺ်းၵူၺ်းၼႆ။ ယူႇၾၢႆႇ RCSS ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေတႃႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၽိဝ်မၼ်းတႄႉဝႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊ၊ လွင်ႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ လွင်ႈလွၵ်းပိူင်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်လၢႆယၢင်ႇ၊ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်...

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး သုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ တေဢုပ်ႇၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်း၊ တေပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ပူင်ပၢႆးႁင်းၶေႃ၊ တေပၼ်သုၼ်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ဝႃႈၼႆသေ မွၵ်ႇႁွင်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ၵႂႃႇၸူးၼေႇပျီႇတေႃႇယူႇယႂ်း ယႂ်း။ ၾၢႆႇ NUG လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ တင်း CRPH ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊတႅၼ်းတၢင် ၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ်...

လွင်ႈငမ်းယဵၼ် .. သုၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 9 လႄႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်ပၢႆးမိူင်းတူင်ႉတိုၼ်ႇ ဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄးလူင်ၵႂႃႇ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 9 ဢွၵ်ႇမႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၶဝ်။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ မီး 9 ၸုမ်း ၵမ်းလိုၼ်းမႃးမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးထိုင် 10 ၸုမ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

မေႊ 21 ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၵ်ႉမွင်း သိုၵ်းတႆးလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ--- မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းသဝ် လိူၼ်မေႊ 21ဝၼ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တဵမ်ထူၼ်ႈ 64 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယၼ်ႇၸႂ် ၵိၼ်ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

ၾၢင်ႁၢင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းသၢင်ႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ဢၼ်တႄႉႁိုဝ် ဢၼ်ပွမ်

ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း မွၵ်ႇႁွင်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆသေ လိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 9 ႁႂ်ႈဝႆႉပၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈထတ်းသၢင်ပၢႆးၼႄၵၼ်မႃးယဝ်ႉ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သမ်ႉမီးမႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ယူႇတီႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၶမဵၼ်/ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း