Contact

shannews

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ပၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ်ႁႂ်ႈႁူ့တၼ်း ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး၊ ႁပ်ႉႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ဢမ်ႇႁူၼ် ဢမ်ႇထွႆ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လႆႈဢဝ်ဢႃယုသၢႆၸႂ်လႅၵ်ႈဢဝ်ၼႆၵေႃႈယဝ်ႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်လတ်းၶၢမ်ႈမႃး။

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၵိၼ် ၼမ်ႉတွၼ်းၽႂ်လႄႈၸုမ်းလႂ်။ ယိူင်းဢၢၼ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇ သၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၽူႈသူၼ်ၸႂ် လွင်ႈတႆး ပေႃးတေႁူႉၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ်။

တႃႈမုင်ႈ (Vision)

ပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵေႃႇတင်ႈ ပဵၼ်မႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ

ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ၵၢၼ် (Mission)

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တေလႆႈၸွမ်း လၵ်းၸဵင်ၽူႈၵတ်ႉလႅၼ်ႇ Professional  သေ သေႃႉႁႃၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ပိုၼ်ၽႄႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ လူၺ်ႈလၢႆး Multimediaသိုဝ်ႇၸေးလၢႆး”။ ႁႂ်ႈ ပဵၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ၸုၵ်းၼိူဝ် တႃႈမုင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ/ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးသေ ၵွင်ႉသၢၼ် ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ႁႂ်ႈၼႅင်ႈ သၢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ လူင်ႉလႅင်းပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်။

ယိူင်းမၢႆ (Goal)

  • ပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်းလႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈသေ ႁႂ်ႈၸၼ်ႉၸိုင်ႈ မိူင်း၊ လုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးလႆႈႁပ်ႉႁူႉသုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ၶၵ်ႉ ၵၢၼ်လွင်ႈ ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႇလႄႈ လွင်ႈပူၵ်းပွင်။
  • ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးတၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇ၊ ႁူႉၵႃႈၶၼ်သိုဝ်ႇ၊ မေႃၸႂ်ႉသိုဝ်ႇ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းသေ ၵႅတ်ႇၵင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
  • တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၼပ်ႉယမ်လွင်ႈယူႇ သဝ်း ပႅၵ်ႇပိူင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆ ၵူႈၶိူဝ်းၵူၼ်းသေ ၵွင်ႉသၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း/ၵူႈ မူႇၵူႈၸုမ်း။

ၵၢၼ်ဝႆႉၵႃႈၶၼ် (Value) 

  • ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ
  • ၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ
  • ဝႆႉၵႃႈၶၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ယိင်း ၸၢႆး LGBT လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆၶိူဝ်းၵူၼ်း။

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် (Contact)

Email: [email protected]

Phone: (+66) 065-746-1834