Tuesday, June 25, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းႁၢၼ်ႉလဵၼ်ႈၵဵမ်း တီႈမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇတိူဝ်ႉ 3 ၵေႃႉ

Must read

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်း လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ဢမ်ႇၵတ်းဢမ်ႇယဵၼ်မႃးသေပွၵ်ႈ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝၢၼ်ႈၵၢင်ဝဵင်းသေ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်း တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ မၢင်တီႈသမ်ႉ ပၢႆၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉထိုင်တၢႆၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 27/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းႁၢၼ်ႉလဵၼ်ႈၵဵမ်း ၼႂ်းမၢၼ်ႈသႃႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ၵမ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈဝႃႈ ပိူၼ်ႈမႃးဝိုတ်ႉသႂ်ႇ ၊ ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉဝႃႈ မၼ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵဵမ်းၼၼ်ႉ။ ႁၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သႅင်ႇဢၼ်ၶႄႇၶဝ်မႃးၶၢတ်ႈသေ ပိုတ်ႇဝႆႉ။ ႁူႉဝႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆၵူၺ်း။ လွင်ႈတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၶႃႈ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ငိၼ်းဝႃႈ မီး 3 ၵေႃႉၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵဵမ်းၼႆႉသေ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇႁၼ်ၸုမ်းလႂ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈသင် ဝႆႉလႄႈ ပႆႇႁူႉၸွမ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၵဵမ်းၶဝ် ဢမ်ႇသႂၢင်း ၶွၼ်ႇပၼ်ၼင်ႇယွၼ်းဝႆႉလႄႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊလႄႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆႈမီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းမၢၼ်ႈသႃႇ – ၸွၼ်ႊ ၸူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးႁၢၼ်ႉလဵၼ်ႈၵဵမ်းလႄႈ ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ။ ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼိုင် ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ဝႆႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

“ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈပၼ်ပေႃး ၶႂ်ႈၸွတ်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပွတ်းၼႆႉ တီႈတႄႉမၼ်းပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁၼ်သိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်လွၵ်းလိၼ်ပဝ်ႇၼႆသေ မႃးၶုတ်းမႃးထုၺ်းသေ ႁဵတ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶဝ်ဝႆႉ ၵေႃႈမီး”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းမၢၼ်ႈသႃႇ ဢိူင်ႇၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇၼႆႉ မီးပျီႇတူႇၸိတ်ႉလၢႆၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ ၊ လူင်ထၢင် ၊ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၊ ၵွင်းၶႃး ၊ မေႃႇသွင်း ၊ မၢၼ်ႈၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ယူႇၸွမ်း ၼႂ်း ၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပႂ်ႉဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ႁၢၼ်ႉၵဵမ်းတႄႉ ပဵၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈၸေႊ ၵမ်ႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၸိူင်ႉၼႆ ၵၢၼ်တေႃႇၵၢၼ်လွင်းသမ်ႉ လိူင်ႇၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵေႃႇ ၵၢၼ်ႁၢႆႉ လိူင်ႇၽႄႈ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်တင်း လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ပြန်ပေးဆွဲ) မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်ၼႆႉ ၺႃးတီႉၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 10 ယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယိင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၼႆႉသေ SSPP/SSA ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/4/2024 ၼႆႉဝႃႈ – တႄႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈမီး လိူင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လၵ်ႉၸူၼ် ၊ ပိုတ်းယိုဝ်း ၊ ၶႃႈၵၼ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးသိုပ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈၸိုင် ဢမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ တၵ်း ၺႃးတၢမ်ႇၼၵ်း – ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႈသၢၼ်ႇလိၼ်းမေႇ ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁွင်ႇ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသေ တေၵႂႃႇႁဵတ်းသမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ တီႈၵၢတ်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ (ဆင်ဖြူစျေး) ၺႃးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸွမ်းလင် လမ်းၼိုင်ႈသေ ထိုင်မႃးတီႈယွမ်ႇၽူၺ်းႁုင်း ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပိတ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ မၼ်းၼၢင်းလူမ်ႉသေ ၶိုင်ၸူၼ် ႁိမ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း