Wednesday, September 28, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ပိူင်ပဵၼ်ၸုင်ႈမိူင်း လၵ်းမၢႆၸုင်ႈမိူင်း မၢႆမီႈလႄႈလွင်ႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ဝဵင်းလွႆလႅမ် တႄႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ယႂ်ႇလူင် ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/9/2022 ပၢင်တေႃႇလွင်းပၢင်မႂ်ႇ ပိုတ်ႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ် ၼႂ်းၵႄႈပၢင်လူင် - လွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ...

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၵုမ်းမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းလႅၼ်ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼမ်လိူဝ်မႃး

0
ၸူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 20 လိူၼ် (ပီပၢႆပႅတ်ႇလိူၼ်) ၼႆႉ ၵူၼ်းလႅၼ်ၵိၼ် ငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ Online ၼမ်မႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးလႅၼ်ၵိၼ်ၼႆႉ (1) ၶျေႃးလႅၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆး၊...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃတူဝ်တၢႆ ႁိုင်မႃး 10 ဝၼ်းပၢႆ ၵေႃႈပႆႇၺႃး

0
ၵူတ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁႃၶီႈၶင်ႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတၢႆထင်တီႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ဢဝ်တူဝ်တၢႆၵႂႃႇ ၽင်ဝႆႉတီႈလႂ် ဢမ်ႇႁၼ်ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၶႆႈ ႁႃတူဝ်တၢႆ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇႁၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2022...

ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း (ဆယ်အိမ်မှူး) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးတီႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇ ပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/9/2022 ၼၼ်ႉ မွင်ႇတႃႇတူး ဢႃယု...

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵေႃႉလူင်းမိုဝ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈဝူဝ်း

0
ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ဝဵင်းၵေးသီး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႉဢၼ်လူင်းမိုဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၽၼ်းလုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ထိုင်တီႈလႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ဢႃယု 67...

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼမ်လိူင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁင်းၵူၺ်း

0
 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶီႈယႃႈၶီႈၾိၼ်ႇ လိူင်ႇၼမ် ဢမ်ႇဝဵၼ်ႉ ဝၼ်းဝဵၼ်ႉၶိုၼ်း ဢမ်ႇလိူၵ်ႈႁိူၼ်းလင်လဵၵ်ႉလင်ယႂ်ႇ ၶဝ်ႈလၵ်ႉတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇသေ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းပၼ်ႇလဵပ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁင်းၵူၺ်း ။ တင်ႈတႄႈ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 5 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 18 ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း တီႈၶွၵ်ႈၵႆႇ တီႈဝၢၼ်ႈၸီႇၵႃး ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် တၢႆ 5 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇဢႃယု 13 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ "တီႈဢၼ်ၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလဝ်ႉၵႆႇဢေႃႈ။...

ထဝ်ႈယိင်း ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ဢႅပ်ႇငိုၼ်း သုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2:40 မူင်း မႄႈပႃႈၵူႇ ဢႃယု 68 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်...

ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈတႅင်းၵၼ်တၢႆ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆမေႃး ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၽိတ်းမေႃးထဵင်ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈဢဝ်မိတ်ႈ တႅင်းၵၼ်တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆမေႃး ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ...

ၵူၼ်းၸူၼ်ပႃးၵွင်ႈ/မိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ႁိူၼ်းယေးၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶိူဝ်းယႂ်း

0
ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈယိပ်းၵွင်ႈ/မိတ်ႈၶဝ်ႈၸူၼ်ထိုင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼႂ်းတူဝ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထပ်းၵၼ်မႃး ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၽႂ်မၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉ...

ဢူးယီႈသေး ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႃးႁူႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉသဵင်ႈ

0
ဢူးယီႈသေး ဢႃယု 75 ပီ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႃးႁူႇ ဢိူင်ႇလွႆတေႃႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉသဵင်ႈ ၽွင်းတေၵႂႃႇယႃတူဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14.9.2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဢူးယီႈသေး ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ လုၵ်ႉတီႈ ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

0
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် 2 ပေႃႈလုၵ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလႄႇထိူၼ်ႇ ႁႃၶီႈၶင်ႈ

0
ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၶီႈၶင်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လူႉတၢႆ ထင်တီႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း...

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် 4 ၵေႃႉမႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/9/2022 ၵူၼ်း 4  ၵေႃႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း တီႈယေးငိုၼ်း (ၵၢမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ – 3 ) တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:40 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈယေးငိုၼ်း (ၵၢမ်ႇပေႃးၸ မၢႆ - 3 )...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း