Monday, October 18, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

crime

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်ႇသ ၵျွင်းယွတ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄးလွၼ်ႇတဵမ် 3 ပီ ပႆႇၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ

0
ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်ႇသ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းသေ လူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းတဵမ် 3 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 5/10/2021 ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၵလျႃႇၼဝမ်ႇသ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းမိူင်းၵိုင်

0
ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် သွင်ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃဝႆႉ ဝႃႈ ၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/10/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ...

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ၺႃးၸူၼ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

0
ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း လမ်းၼိုင်ႈၺႃးၸူၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတိုင်ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 21 /9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း လုၵ်ႉဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈသႅၼ်ဝီ။ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈႁႄႉၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းလႄႈၾူၼ်းတီႈၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး၊ သမ်ႉၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵႃးဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ထႅင်ႈ 10...

ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇၶၢႆယူး တီႈပၢင်ႇသၢႆး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

0
ဝၼ်းတီႈ 22/9/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇႁႃၶၢႆယူး ၺႃးယိုဝ်းတီႈမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၽွင်းၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃၵေႃႉၼၼ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးဢႅဝ်ႇၶၢႆယူး ယူႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း 2...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel တီႈၵျွၵ့်မႄး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

0
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈလၵ်းသဝ်ၾူၼ်း Mytel ၼႂ်းဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်းမွၵ်ႈ 5...

ၸူၼ် 2 ၵေႃႉၽၼ်းၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸူၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇႁႃၼေႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၊ ၺႃးၸူၼ်ၽၼ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈ ၵွင်းလင် ယၢမ်း လဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆ့တီႈႁူင်းယႃလူင်...

TNLA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ၶူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉ

0
သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်လၢႆ ၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/9/2021...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇတူၼ်ၼိုင်ႈ လၵ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၼူမ်းလႄႈ ၺႃးမုၼ်ၸၢင်းပေႃႉ လူႉလွၼ်ႇ

0
မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး တၢင်းပွတ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈသၢင်ႇ ဢွၼ်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ လၵ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၼူမ်း ဢႅပ်ႇလႄႈ ၺႃး မုၼ်ၸၢင်း တူၼ်တူၺ်းလူၼၼ်ႉ...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ထိုင်တီႈ လမ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၽၼ်းတႅင်း ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈယၢင် ၸူၼ်လိပ်းမီးၵူႈဝၼ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းလပ်းသိင်ႇၸွမ်ႉႁွမ်ႉၵေႃႈပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/8/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈပွၵ်ႉ...

ၸုမ်းဝိတ်ႉၸႃႇတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၢႆးယူႇလီပၼ်တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၾင်ႇမိူင်းတႆး

0
ၸုမ်းဝိတ်ႉၸႃႇတႆး မိူင်းမၢဝ်းလူင် ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ပွတ်းမိူင်းတႆး တူၵ်းမႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ 200,010 ယႂၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/8/2021...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီး လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈ တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ

0
ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸွမ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင် ထိုင်ၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၵိုတ်းၸွတ်ႇဝႆႉႁိမ်းႁႆႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဝူဝ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈလၵ်ႉ...

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ၼမ် လိူဝ်ၵဝ်ႇ

0
ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်မႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸွမ်းလင် ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 လုၵ်ႈ တိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

0
ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလတ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီယၢမ်းၸဝ်ႈတိုၵ်ႉလပ်းသိင်ႇ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸွမ်းလင်ၵႃး တိူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 1 မူင်း ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလတ်းဝဵင်းၵႂႃႇဢမ်ႇပေႃးႁိုင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈ...

ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ်ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ ၵျွၵ်ႉမႄး

0
ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈယိပ်းၵွင်ႈပွတ်း ၶဝ်ႈယေးငိုၼ်း ၵမ်ႇပေႃးၸ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်းသေ...

ၵႃးတၢင်ႇသၢႆး/ လိၼ် ၽႃႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼမ်ႉၸၢင်

0
ၵႃးတၢင်ႇသၢႆး/ လိၼ် လမ်းၼိုင်ႈ လေႃႈတမ်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸဝ်ႈရူတ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိုမ်းတူဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း