Thursday, October 29, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

crime

ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူမ်ပၢႆၵွင်ႈယၢမ်းလၼ်ႇတၢႆလႅၼ်ၼႃး

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သႅၼ်း ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူမ်ပၢႆ ၵွင်ႈယၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လၼ်ႇၵႆ...

ပေႃႈတႄႉမႄႈတႄႉၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈယဝ်ႉထိုမ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈႁူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၽူႈၸႂ်လီႁပ်ႉၵဵပ်းၵႂႃႇလဵင်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပေႃႈမႄႈတႄႉ (ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်)ၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈယဝ်ႉ ဢဝ်လုၵ်ႈလႅင်ထိုမ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ႁူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးၵူၼ်းႁူပ်ႉႁၼ်သေ မွၵ်ႇႁွင်ႉၾၢႆႇယူႇလီၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း၊ ၵူၼ်းၸႂ်လီ ႁပ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇလဵင်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈပဵၼ်လၢင်း ။

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉႁိူၼ်း လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၶူဝ်းၶွင် ၼမ်မႃး

ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်း၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းမူႇၸႄႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉသမ်ႉဢွၵ်ႇသွၵ်ႈ ယႃႉႁိူၼ်း ယႃႉယေး ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ၊...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ လၵ်ႉၶူဝ်းငိုၼ်းၶမ်းၵၼ် ပႃးၵႂႃႇၶမ်းၶၼ်ပၢႆ တင်း ငိုၼ်းထႆးသႅၼ်ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း သွင်ၵေႃႉပူႇဢွၵ်ႇၽူဝ်မေး ၵဵပ်းငိုၼ်း ၵဵပ်းၶမ်းမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၺႃးၶႅၵ်ႇမႃးယွၼ်းၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းသေ လၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၶမ်း ၶၼ်ပၢႆ ငိုၼ်းႁိမ်းသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇ ။

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

By- ၸၢႆးသၢႆလႅင်း ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 19 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ပဵၼ်ၽႂ်...
ၵူၼ်းထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ 10 ပၢႆ

တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယိုဝ်းတၢႆ 10 ပၢႆ...
ယၼ်ႇယီႇမႅၼ်း

ၽူႈယိင်းသႅၼ်းၶၢဝ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႃႈႁိူၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၽူႈယိင်း သႅၼ်းၶၢဝ်ႉၵႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်း လူမ်ႉတၢႆ ၼႃႈႁိူၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်းတိုၵ်ႉၽုၵ်ႇမွၵ်ႇသွမ်ႈမွၵ်ႇယူႇ ။

ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉ႞တၢႆ ထုၵ်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၺႃးဝၢင်းယႃၼႂ်းတဝ်ႈလီႇပူဝ်ႇ

ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၼမ်ႉလီႇပူဝ်ႇသေ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၵႂႃႇ၊ တင်းဝၢၼ်ႈတင်းသူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢင်းယႃမိူဝ်ႇ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵူၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ်ၼမ် ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငၢၼ်းၼမ်၊ ၽူႈလၵ်ႉၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ၊ ယႃႉၶဝ်ႈ ႁိူၼ်းၶဝ်ႈယေးလၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်လိူဝ် တၢင်ႇၶၢဝ်းလႄႈ...
ၸၢႆးၺၢၼ်ႇၼတိၼ်ႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈ ပဵင်းလူင်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸၢႆးတႅင်းၼၢင်းယိင်းယဝ်ႉသွင်ႉပၢႆႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈပဵင်းလူင်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်တႅင်းၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၵဵင်းမႆႇသေ သွင်ႉပၢႆႈ ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၵုမ်းတူဝ်လႆႈတီႈ ပဵင်းလူင် မိူင်းထႆး။

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ လၢႆလၢႆလင်၊ ရူတ်ႉၵႃး...

သွင်ၽူဝ်မေး တႅင်းၵၼ်တၢႆ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး တႅင်းၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးတၢႆထင်တီႈ တီႈပွၵ်ႉဝဵင်းၸၢၼ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ Photo ၼႄႇၸီးမၶျႃး ပရႁိတ- ၽွင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ်...
ၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၵုင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ Photo...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု ပႆႇတဵမ် 18 ၺႃးၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်ႉ ၸၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း (ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008) ၺႃးၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း