Tuesday, January 31, 2023

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ရူတ့်ၶိူင်ႈ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸူၼ် ၺႃးလၵ်ႉထပ်းၵၼ်မႃး

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 ထိုင် 29/1/2023 သၢမ်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ရူတ့်ၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ့် 12 ဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢတ်ႇၵႃ ၺႃးလၵ့် 2 လမ်းလႄႈ ၺႃးၸူၼ် လမ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၼၢင်းယိင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ဢႃးးးလူဝ်ႉ- ၽူႈလၵ့်ၵူၼ်းၸူၼ်ၼမ်ၼႅၼ်ႇ။ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်းယဝ့်။သၢမ်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ့်ဢေႃႈၼႆ့ ဝၢၼ်ႈႁဝ်းၼႆ့။ မိူဝ်ႈတႃႇဝၼ်း မႃးလၵ့်ဢဝ် သင်ႇၵေႇ(ရူတ်ႉၶိူင်ႈ) ႁိူၼ်းတၢင်းၸၢၼ်းၼၼ့်ၵႂႃႇဢေႃႈ။ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈသမ့်...

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈလဵင်ႉပႄႉ ထဵင်မေႃးၽၼ်းတႅင်း ၼွင်ႉမႄႈလဵင်ႉတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈလဵင်ႉပႄႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်း ၼွင်ႉၸၢႆးမႄႈလဵင်ႉၸဝ်ႈပႄႉ  ထိုင်တီႈတႅင်းၵၼ် တၢႆ   တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ။ လွင်ႈၽၼ်းတႅင်းၵၼ်တၢႆၼႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း  တီႈဢိူင်ႇၼႃးယွင်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလေႃးၵပႃႇလ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽူႈၸၢႆးဢၼ် တၢႆ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း သွင်လင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇလႆႈသင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလုင်းၵွၼ်းတႆႇၺ - ပႃႈယုမ်ႉလႄႈ လုင်းၸိင်ႇၼ - ပႃႈ မီးဢွင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်မူင်ႈ ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈ လူႉသုမ်းၼမ် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ...

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊဢမ်ႇႁၼ်လီလွင်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၽူႈၼမ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵုမ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉၽႂ် မၼ်း ယႃႇလႃႈလီႈယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ ၽွင်းပွႆးၵျေႃႇပွႆးမူၼ်ႈလႄႈပွႆးပီမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ။ ၽွင်းၶၢဝ်း ပီမႂ်ႇၶႄႇ 21-23/1/2023 မႃး ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸုတ်ႇမူၵ်ႇၾႆး (မွၵ်ႇၾႆး) ႁပ်ႉပီမႂ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈၵူႈဝၼ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵျွၵ့်မႄး  ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွၵ့် 8 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းထၢၵ်ႈဢေႃႈၼၼ့်။ ယူႇၵေႃ့လဵဝ်ၵူၺ်းတီႈႁိူၼ်းၼၼ့်။ ယွၼ့်သင်လႄႈ မၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆၼႆတႄ့ ဢမ်ႇပႆႇႁူ့ငိူၼ်ႈၶႆမၼ်းတေ့တေ့ ” - ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် မိူင်းတႆးလၢႆတီႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းတူၼ်းတီး ၽွင်းတိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇလူႇပၼ်ၸွမ်းၵူၼ်းတၢႆ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းမႃႇသႃႇပၢင်ၸႃ့လင်ၼိုင်ႈဝဵင်းတူၼ်းတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶူဝ်းႁိူၼ်း လႄႈၶိူင်ႈလူႇၶူဝ်းတၢၼ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/1/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ  ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ  တီႈပွၵ့်ၶျၢမ်းသႃႇ ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 13 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၽွင်းတိုၵ်ႉႁႅၼ်းတႃႇလူႇတၢၼ်း ပၼ်ၵူၼ်းတၢႆယူႇၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း  ၶူဝ်းၶွင်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 30 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ဝၼ်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၽွင်းၶၢဝ်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇၶႄႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉသၢႆၸႂ်လူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 21-23/1/2023 ၼႆႉသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇၶႄႇလႄႈ လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ/ လုၵ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယိုဝ်းၵွင်ႈႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်း ဝဵင်းမူႇၸေး လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ

မီးၵူၼ်းဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈ ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ပၼ်ၾၢင့်  ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယုမ်ႇငၢႆႈ။ ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉပေႉၶျ်  ဢၼ်တင်ႈဝႆႉၸိုဝ်ႈတၢင်းၾၢႆႇမၢၼ်ႈဝႃႈ “မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကျောင်းတိုက်” ၼႆၼၼ့် ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ့်သေ လူႇၶၢမ်ႇ ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ ၾဵတ့်သ်ပုၵ်ႉဢၼ်ၼႆ့ တႄႇတင်ႈ တၢင်ႇႁၢင်ႈၶူးဝႃႈဝုၼ်းၸုမ့်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊ ပီ 2022 ၊...

ရူတ်ႉၵႃးႁေႃႈဝႆး ၽႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်လေႃႉ ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃဝႆးၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်လေႃႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးပႃး ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈလူႉၵွႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/01/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်း ရူတ်ႉၵႃးသီလမ်လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁေႃႈဝႆးလိူဝ်ႁႅင်း၊ ၽႃႇသႂ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လေႃႉယဝ်ႉသေ ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ပိဝ် ပိၼ်ႈတဵင်သႂ်ႇၵႃးဢွၼ်ႇဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈလူႉၵွႆၸွမ်း ။ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸဝ်ႈၵႃးလမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၸၢဝ်းၶႄႇဢေႃႈ။ မၼ်းႁေႃႈမႃးဝႆးၼႃႇၶႃႈလူင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်း မၢတ်ႇ 5 တၢႆ 2

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈလွင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ တၢႆ 2 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵူၼ်းမႃးထိုမ်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း 3...

ၵူၼ်းလၵ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းလိူင်ႇၼမ်မႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်းလၵ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်း လိူင်ႇၼမ်မႃး  တီႈၵဵင်းတုင်ၸိုင်တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ဢႃယု 30 ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၵူၼ်းလၵ့်ၼႆ့ၼမ်မႃးတေ့ ယဝ့်ၶႃႈ။ ၼႂ်းလိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၼႆ့ၵူၺ်း ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၶႃႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၵိုတ်းၸွတ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉ တၢင်းၼွၵ်ႈႁၢၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းႁၢင်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ႁိမ်းၾႆးၶဵဝ်ၾႆးလႅင် ပွၵ့်ၼွင်ၶမ်း။ မီးၵူၼ်းသၢမ်သီႇၵေႃႉ မႃးယႃႉႁူဝ်ရူတ့်ၶိူင်ႈဢၼ်ၵိုတ်းဝႆ့တၢင်းၼွၵ်ႈသႅင်ႇ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁွင့်သႅၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇႁႂ်ႈလႆႈသေယဝ်ႉဢေႃႈ။   ၵူၼ်းႁဵတ်းႁၢင်ႈၼႂ်းသႅင်ႇ...

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶမ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 300 သႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း မီးၵူၼ်းၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်လမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “တိတ်ႉသၢၼ်း” တၢင်းႁွင်ႇၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈ ၵႂႃႇငိုၼ်းတင်းၶမ်း မွၵ်ႈ 300 သႅၼ်ပျႃး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၾႆးမႆႈ ဢွင်ႈသဝ်း တီႈၵူၼ်းသိုၵ်း – ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွင်ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁွင်ႈသဝ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း - ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွင်ၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈဢွင်ႈတီႈသဝ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် -...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈပၢႆႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၸဝ်ႈၶွင်

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ႁဵတ်းမိူၼ်တေသိုဝ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၸၢမ်းႁေႃႈတူၺ်း လိုၼ်းသုတ်းႁေႃႈလဵၼ်ႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:15 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ယွၼ်း တူၺ်းရူတ်ႉ ဝႃႈတေသိုဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၼႄ တီႈတႃႈရူတ်ႉၵၢင်ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ...

မိူင်းတႆးၵတ်းႁႅင်း ၵူၼ်းၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်းတီႈဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ဝၼ်းလဵဝ် တၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ လူတ်းယွမ်း  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၶိုၼ်းၵတ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼွၼ်းၶၢင်ႈတၢင်း တၢႆ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းမီးၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၽူႈၸၢႆး တၢႆၶႅင်ဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း  2 ၵေႃႉ ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(မေတ္တာရှင်(အခမဲ့)နာရေးကူညီမှု) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸပ်းယိၼ်ႉလဝ်ႈတင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း