Thursday, August 13, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

crime

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႂ်းၵႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႂ်းၵႃး တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈသင် ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ။ Photo by -...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈလေႃႉၼေႃႇ  ဢိူင်ႇလေႃႉၼေႃႇၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လူႉလွၼ်ႇထင်တီႈ။ Photo...

ၼၢင်းယိင်းတုၵ်ႉၶိတ ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၺႃးဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်

ၼၢင်းယိင်း တုၵ်ႉၶိတ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆးတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးလၢၵ်ႈၸၼ်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်။

ထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸႂ်ႉ Drone ဝိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ပႃးၸွမ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပွတ်းမႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လိူဝ်သေ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်းတပ်ႉဝႆႉတၢင်းလိၼ်ယဝ်ႉ တၢင်းၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၵေႃႈ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း။

ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ထႆးတီႉၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၸမ်ပၢၵ်ႇ

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မႄႈသၢႆႁိမ်းပၢၵ်ႇၵေႃႉ။

ဢွၼ်ႇယိင်း 6 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ  ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်း။ Photo by Muse...

ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 16 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 16 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸႂ် ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း၊...

ၾႆးမႆႈႁူင်းယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈ လၢၼ်ႉၶူဝ်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၾႆးမႆႈႁူင်းယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈ လၢၼ်ႉၶူဝ်းတႆး တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိဝ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:45 မူင်း ၾႆးမႆႈႁူင်းယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၽႃႈ တီႈပွၵ်ႉၽြႃးၽိဝ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ...

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယႃႉတွႆႇလူႉ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး တၢင်းမိူင်းၵိုင် ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းယႃႉ တွႆႇတူဝ်လိၵ်ႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၽွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/6/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ -...

သၢဝ်ၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵေႃႉပဵၼ်မႄႈသူင်ႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇ

သၢဝ်ၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈမႃး ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႃႈ ၺႃးၵေႃႉပဵၼ်မႄႈတႄႉတႄႉ သူင်ႇတူဝ်မၼ်းၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ ၶၢႆပၼ်ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇဢဝ်ႁဵတ်းမေး ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉတိုၵ်ႉမီးဢႃယု 17 ပီ။ မၼ်းၼၢင်းလႆႈလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 20/6/2020...

ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ တိူၵ်ႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသၢၼ် ၵၼ်တင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း

ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉသႂ်ႇတိူၵ်ႈဢုတ်ႇ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၵၼ်တင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၊  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၶဵတ်ႇပိုၼ်ႉတီႈႁၢမ်းႁႅၵ်းသိုၵ်း-ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်တိတ်းတၢမ်ငဝ်းလၢႆး မိူင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ-  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/6/2020...

ၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉ တၢႆမူၵ်းယုမ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ...

ၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းသိပ်းပၢႆ

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 10 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၵမ်ႈၼမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉယေႇဢေးၵုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း