Thursday, April 22, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

crime

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းလုမ်း ၽွင်းငမ်းပွၵ်ႉ 5 ၵၢင်ဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်တူၵ်းၸႂ်။ တီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ ၺႃးသၼၢႆႊပိူဝ်ႊယိုဝ်း လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ယိုဝ်းၵွင်ႈသၼၢႆႊပိူဝ်ႊ(Sinper) သႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ်/ ႁူဝ်မူၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 500 ပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၸမ် 2 လိူၼ်

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ  AAPP-Burma  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်  ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တၢႆမီး 500 ပၢႆယဝ်ႉ...

ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၺႃးယိုဝ်း တိုၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႂ်ႉငွႆးယိုဝ်းရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶျေႃး  ၸႂ်ႉႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇ သၢႆ သိုၵ်း တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ။  ဝၼ်းတီႈ 26/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:30...

ၽွင်းၶၢဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ တီႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ/ ၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းလၵ်ႉ/ ၸူၼ် လိူင်ႇၼမ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ...

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ သႂ်ႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈသီႇပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်  တီႈသီႇပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မႃးထပ်းၵၼ် 3 ဝၼ်းပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ။    မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ၼႄၵၢင်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၺႃးတီႉဝႆႉတင်းမူတ်း 16 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမူႇၸေႊ ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး 13 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ ၶိုၼ်းပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႇ တဝ်ၼႂ်းပွၵ်ႉလႄႈ ၽူႈၸၢႆးလႆႈၸွႆႈၵၼ်ပႂ်ႉ

တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး လၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆဝဵင်း မီးၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၶဝ်ႈၽဝ် သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း၊ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ လႆႈႁူပ်ႉမိူၼ် ၼၼ် လႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် မီးပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇ/ ဝၢၼ်ႈ ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇႁဵတ်းႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈ  မႆႈၸႂ်ၵူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်းယၢမ်ႈလူႉလႄႈ ၵူဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၽႄႈလိူင်ႇၼမ် ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/2/2021 ၼႆႉမႃး ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ပၼ်ၸဝ်ႈတႅင်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း မႃးတင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈၵျွၵ်ႉမႄး 2 လုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၵူၼ်းဢမ်ႇ ႁူႉၾၢႆႇဢဝ်မၢၵ်ႇဝိုတ်ႉထိုမ်ႈသႂ်ႇလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ႇ RCSS ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 9 တိုဝ်ႉလႅင် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇထိုမ်ႈၵၢၼ်ႈၶႄႈသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈမူႇၸေႊ

တီႈမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဝ်ၵၼ်ႈၶႄႈ ထိုမ်ႈသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈၽဝ် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတၼ်းႁူႉဝႆးသေ ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ်ၽဝ် ။ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ...

ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 2

ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတူၵ်းႁွင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/2/2021...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇႁႃမႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ပဵၼ်ၸၢႆးတဵင်းဢွင်ႇ ဢႃယု 35 ပီ ပဵၼ် ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၵႃႇဝိ...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယိုဝ်း ၵူၼ်းၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 ၵေႃႉမႃးယိုဝ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း M2K ၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမႂ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵၢဝ်ႇယွၼ်း ႁႂ်ႈလုင်းသႅင်ႁၼ် ပဵၼ်ၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉၸုမ်းတႆးယိပ်းၵွင်ႈ

0
လုင်းသႅင်ႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵုင်းသႃႇသီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႆႉ  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၼၢင်းမွၼ်းမွၼ်းပဝ်း ၵၢဝ်ႇယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈလုင်းသႅင်ႁၢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ပဵၼ်တႆးသေ လႆႈတၢႆယွၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း