Tuesday, January 26, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

crime

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇ KIA ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ KIA ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် 6 ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈငွႆးယိုဝ်း သွင်ၽူဝ်မေးၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယိုဝ်းသွင်ၽူဝ်မေး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေး လူႉတၢႆ  ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈမိူင်းငေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ဢႃယု 55 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵျွၵ်ႉမႄး ။ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10...

ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၺႃးတီႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႉ ၺႃးတီႉ၊ ပလိၵ်ႈသိုပ်ႇလမ်းၸွမ်းၶိူဝ်းၶၢႆႇ တီႉလႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ် ႁူမ်ႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်း  ၵႃး Honda Fit  ဢၼ်ၸၢႆးယွတ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵႅဝ်ႈလူင်...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁိူၼ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ တီႈမူႇၸေႊ

ၼႂ်ၼႆႉမိူင်းပႆႇလႅင်း မီးၵူၼ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈ၊ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ႁိူၼ်းလူႉၵွႆၽွင်ႈ   ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီး

0
ဝၼ်းတီႈ 30/12/2020 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၽူႈၸၢႆး ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလၢတ်ႈဝႃႈ - တိုၵ်ႉယွၼ်းတၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉတီႈ လုမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸႄႈဝဵင်းဝႆႉ။ တေၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈမၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/12/2020...

SSPP ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းၵေႃႉၵၼ်ႉၸၼ် ၶႃႈတၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

လုမ်းတြႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းၵေႃႉ ဢၼ် ၵၼ်ႉၸၼ်ၶႃႈတၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 22/12/2020...

ၸဝ်ႈသြႃႇပူတ်းပွႆႇတၢင်းၽိတ်းပၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇဢၼ်ၾၼ်းတႅင်းမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉသေတႃႉ လုမ်းတြႃးဢမ်ႇပွႆႇဝၢင်း

မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅၼ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 13 တူၼ်ၼိုင်ႈ ဢဝ်ၽႃႉမိတ်ႈ ၾၼ်းတႅင်း ၵေႃႉပဵၼ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝိႁၢရ်ပၢင်ႇၶႃး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ လွင်ႈၼႆႉ...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင် ထၢၼ်ႇႁိၼ် တၢင်ႉယၢၼ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းပွတ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ မီး ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၵမ် ဝႆႉတီႈလႂ်...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်လမ် လင်ၼိုင်ႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 100 သႅၼ်ပၢႆ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 10...

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၵၼ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇလႄႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ SSPP တီႉၺွပ်းဝႆႉယဝ်ႉ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းၼႃ

ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 30 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 6 ၶူပ်ႇသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႃး ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ SSPP...

ၵူၼ်းမဝ်းလဝ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း 3 လမ်း တီႈသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵဝ်ႈတူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ၶိုၼ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း 3 လမ်း မႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/12/2020...

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉႁပ်ႉဢိၵ်ႇ/ပေႃႉလိၵ်ႈ တီႈ ႞ သုမ်းၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်

ၵၢင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶပ်ႉ/ပေႃႉလိၵ်ႉ တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ လူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 40 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11...

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်း တီႈမူႇၸေႊ 2 လင် လူႉသုမ်းၼမ်လၢႆ

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်း လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶူဝ်းၶွင်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး ။ ဝၼ်းတီႈ 6/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် (ဂိုဒေါင်)...

သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်း ၽူႈၼမ်းၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်း ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းယူႇလီ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ

သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်း ၽူႈၼမ်းလႄႈ  ၽူႈယိပ်းငိုၼ်း ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်းဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁၢႆလီ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းယဝ်ႉသေ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ မိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇဝုၼ်း ၵေႃႉထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ   ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉၼွင်ၸၢင်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း