Wednesday, March 22, 2023

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၵဵင်းတုင်ယွမ်းၵႂႃႇ လင်ပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းလႃးလႄႈ  ၶူဝ်မႄႈသၢႆ

ၸူဝ်ႈ လၢၼ်ႇတႃႈပိင်း (တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းလႃး) လႄႈ ၶူဝ်မႄႈသၢႆပိုတ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယွမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။  လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊလႄႈၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်း၊ ဝဵင်းယဵၼ်ငဝ်ႁိူတ်ႇႁႅင်ႈၵႂႃႇတင်းၼမ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း။   ၸဝ်ႇလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ပီႈဢၢႆႈမေႃၵႂၢမ်းၼၢင်းမျႃႉတီႇ ၺႃးၵူၼ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်း ၽၼ်း လႆႈယဵပ်ႉ 13 ၶဵမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ၵႃႈယူတ်းယႃ  

လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ပီႈဢၢႆႈ မေႃၵႂၢမ်း ၼၢင်းမျႃႉတီႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်းၽၼ်း လႆႈယဵပ်ႉ 13 ၶဵမ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တေလႆႈသိုပ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ထႅင်ႈလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ...

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၼၢင်းထႅတ်ႉထႅတ်ႉဝိၼ်း ( ႁိုဝ်) ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ ယူႇပွၵ်ႉ 5 ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယဵၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ  ႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)။ ၼႃႉယိင်း   ၼၢင်းယွတ်ႈၼုမ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ႁၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ...

ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း

ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/3/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 2 မူင်း။ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉ တၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၵမ်းလႂ် ဢမ်ႇတၼ်း ႁူႉ။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းႁဝ်းသမ်ႉ ယူႇတႂ်ႈလၢင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇၼိူဝ်ႁိူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ၼိူဝ်ႁိူၼ်းႁဝ်း သမ်ႉမီးသွင်ႁွင်ႈၼွၼ်း။ ၽူႈလၵ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမႄႈႁဝ်း။မၼ်းၵေႃႈ...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈၼႃးၵွင်းမူး ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ မီးသၢင်ႇလွင်ႈ 60 ပၢႆ။ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ပီႈၼွင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ပွၵ်ႈၵမ်း 16 ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 14-20/3/2023 တီႈဝတ်ႉၵၢင်ၼႃး ဝၢၼ်ႈၼႃးၵွင်းမူး ဢိူင်ႇမိူင်းႁၢင် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ တင်းမူတ်း မီးသၢင်ႇလွင်း...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈၽႃႇၺႃးၵႃးၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 လူႉတၢႆ 2

ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၽႃႇၺႃးၵႃးၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/3/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း ႁိမ်းၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ဢေႊသျႃႊဝေႃႊ ၼႂ်းၵႄႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူလွမ်ပႃႇမႆႉလႄႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၸႄႉဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ...

သွင်လုင်းလၢၼ်ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၽိတ်းမေႃးတွပ်ႇထဵင်ၵၼ် ထိုင်တီႈၶႃႈၵၼ်တၢႆ

သွင်လုင်းလၢၼ် ၵူၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၽိတ်းမေႃးတွပ်ႇထဵင်ပဵၼ်သူပ်းၵႂၢမ်းၵၼ်ထိုင်တီႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၵေႃႉပဵၼ်လုင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သွင်လုင်းလၢၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၽိတ်းမေႃး ၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတီႈလိၼ်သေ ထိုင်တီႈပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်လုင်း လူႉတၢႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢႃယု 30 ပၢႆ...

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ၺႃးတီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွၵ်ႉ 5 ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယဵၼ်ႇ( ဟိုရင် ) ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ။ ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးႁွင်ႉဢဝ် တၢင်ႇၵႃးၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယဵၼ်ႇၼႆႉ မွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉဢၢၼ်းဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၾင်ႇမိူင်းထႆးၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး ၺႃးတီႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပႂ်ႉလၢၼ်ႇၽၵ်းတူႈၶဝ်ႈမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵႃးတၢင်ႇ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်သွင်လမ်း ႁၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမိူင်းထႆးမူၵ်းသွၼ်ႉမႃးၼႂ်းၵႄႈၽၵ်း  ဢၢၼ်းဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ထႆး Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶၢဝ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႇၶူဝ်မၢႆ 1 မႄႈသၢႆ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈမိူင်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵႃးတၢင်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈ ၼၢင်းၶဵဝ်လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်မၢႆရူတ်ႉမိူင်းတႆး...

ၵူၼ်းၸၢႆး  2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ယၢဝ်း ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉမႄးလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ...

ၵႃးသင်ၶၸဝ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးသင်ၶၸဝ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ လႅတ်ႉပၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ရူတ်ႉၵႃးတႄႉ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆပႅတ်ႈတင်းလမ်း။ ၸဝ်ႈၶူး ဢႃႇၸိင်ႇၼ (ၸဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ) ၸဝ်ႈၽူႈၼႄတြႃး တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵမ်မထၢၼ်း ဝိပသ်ႉၼႃႇ...

ၵူၼ်းမႃးလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈပွႆးပၢၵ်ႇပီ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၺႃးထႅၵ်ႇထူင်ၸူၵ်းငိုၼ်း ပဵၼ်လၢႆၵေႃႉ

ပၢင်ပွႆးၽြႃးလူင် မႁႃႇမျၢတ်ႈမုၼိ ၶွပ်ႈတဵမ် 100 ပီ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူၼ်းမႃးလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈပွႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈသတ်ႉၼႅၼ်ႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် ဢဝ်မိတ်ႈထႅၵ်ႇထူင်ငိုၼ်း ၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈပွႆးၺႃးလၢႆၵေႃႉ မၢင်ၸိူဝ်း သုမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ် သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၾူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11-12/3/2023 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸမ်ၵႆ မႃးႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇ...

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လမ်း

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶွင်ၵူၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လမ်းယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်း ယေး ၵမ်ႈသိုဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9-10/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉ ၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ႁၢႆၵႂႃႇ...

သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ယဵၼ်လူင်း ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ဢၼ်ပိုတ်ႇသဵင်လင်ႁႅင်း မႃးၵူႈၶိုၼ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇ လႆႈၼွၼ်းလပ်းလီၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/3/2023 ၼၼ်ႉမႃး သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းလင်ႁႅင်း တီႈၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈ ဢႅၼ်ႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်...

ၵူၼ်းလၵ်ႉလိူင်ႇ ၶဝ်ႈလၵ်ႉၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၽွင်းၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇထူၺ်ႈထွၼ်ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မီးၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်လႄႈပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းလၵ်ႉ ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇတီႈသူၼ်ဝၢၼ်ႈၼိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 09/03/2023 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵႅင်း ဢိူင်ႇၵုင်းၵႅင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၶဝ်ႈလၵ်ႉထူၺ်ႈထွၼ်ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႇရႃႇၸႃႇ ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈသူၼ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၽူႈလၵ်ႉပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းၵႅင်းဢေႃႈ။ ၸိုဝ်ႈမၼ်းႁွင်ႉဝႃႈ ဢူးတၢၼ်းဢေး ၶႃႈဝႃႇဢႃႇယုမီးမွၵ်ႈ 50 ပီၼႆႉဢေႃႈ။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း