Monday, January 24, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

crime

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

0
ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်သွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးလၵ်ႉ ၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢိတ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း မူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ်

0
ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း သွင်ၵေႃႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသွင်ႁွႆး မၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/12/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ...

ၵၢတ်ႇတႃႈၼမ်ႉ (ရေပေါ်စျေး) ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

0
တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 21/12/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ၵၢတ်ႇတႃႈၼမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ႁၢႆးယႃႈ (ဟဲယာရွာမ)ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေၶိုၼ်းပိုတ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်း ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃလူင်ၵူတ်ႉၶၢႆ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၶူဝ်းဝိတ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၸွမ်းတၢင်း

0
ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႂႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သမ်းယႃယႃႈႁႄႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းမိူင်းႁွမ်း မိူင်းၸီးသေ ပွၵ်ႈမႃး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၸွမ်းတၢင်း မိူဝ်ႈဝႃး၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇၵွႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇလူင် ၼမ်ႉလၼ်ႈ/သီႇပေႃႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၵူၺ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁၢႆ 3 လမ်း

0
ႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ(မေႃႇတေႃႇသၢႆႇၵႄႇ) ႁၢႆ 3 လမ်း၊ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတီႉလႆႈတူဝ်ၵူၼ်းလၵ်ႉ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇ 15/12/2021...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်းႁိမ်းၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း

0
ဝၼ်းတီႈ 14/12/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်း ပိၼ်ႇလူင်ႇထဵၵ်ႉထႃး ဢၼ်မီႁိမ်းၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ။ ဝၢႆးလင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁွတ်ႈထိုင်မႃးသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ယႃႉၽၵ်းတူၶဝ်ႈလၵ်ႉငိုၼ်းၶမ်းၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ

0
ဝၼ်းတီႈ 13/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးသၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇ မီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ယႃႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းၶဝ်ႈတဝ်သွၵ်ႈဢဝ် ငိုၼ်းလႄႈၶမ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇဢမ်ႇဝႆႉၵိုတ်းပၼ်သေဢိတ်း။ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ၼၢင်းလိူၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ်ႁႃလဵင်ႉလုၵ်ႈလၢင်း 3 ၵေႃႉ...

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု မိူင်းၵိုင် ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 6 ႁွႆး ၶႃႁၢၵ်း

0
ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ပၢင်ႇၵေႇတု ၵေႃႉဢၼ်တူင်ႉၼိုင်သႂ်ႇႁႅင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးတႃႇသေႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈႁၢမ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ လုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းလုင်းၵျီႇတဵင်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းပေႃႈၶဝ်  ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ တုမ်ႉတွပ်ႇ ၼႄမိၵ်ႈမၢႆ ဢမ်ႇႁပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

0
လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 10 ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႆသေ တင်း ဝၢၼ်ႈ တင်းမိူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ 4 ဝူင်ႈပၢႆ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆတီႈထိူၼ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းဝႅပ်ႈ ဢိူင်ႇၶွင်းဢိ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵႂႃႇလႆႈ 4 ဝူင်ႈပၢႆ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးတီႈထိူၼ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ သမ်ႉပေႃးတူႇၵႂ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းတိူဝ်ႉၸႂ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ၵူဝ်ႇလႃႉဝိၼ်း ဢႃယု 30 ပီပၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းဝႅပ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁိူၼ်းမၼ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ...

ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း တီႈၵဵင်းတုင်

0
ဝၼ်းတီႈ 10/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဵင်းလၢၼ်း ပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁႅမ်ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး...

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵၢမ်ႇပေႃးၸတၢႆး ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵေႃႉသၢမ်ပီ

0
ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵၢမ်ႇပေႃးၸတၢႆး 3 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉ႞ ထုၵ်ႇမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵၢမ်ႇပေႃႉၸတၢႆး ၼႆသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (က)...

ၵူၼ်းႁၢႆႉယိပ်းၵွင်ႈ ၶီႇၵႃး ၶဝ်ႈဝဵင်း ယိုဝ်းၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ယိုဝ်းၺႃးၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၸုမ်းၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၼၼ်ႉ ၶီႇၵႃး ၸွမ်းၵၼ်မႃး...

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တတ်းၾႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉလႄႈ ၼႆသေ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တတ်းၾႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးယႃႈ ၊ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၸူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းလီ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်လီ။  ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တႄႇတတ်းၾႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးယႃႈ...

ပူႇၵႄႇၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် သီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပူႇၵႄႇၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း