Monday, June 5, 2023

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၼွင်ၵေႃႈ လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2 ႁဵင်သႅၼ်

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၼွင်ၵေႃႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,000 သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉလွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ် သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၼွင်သႅင်ၸုမ်ႉမိူင်း ၵုင်းႁေႃ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝိႁၢရ်...

ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၵႃး ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇလမ်းၼိုင်ႈ

ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ႁွင်ႉၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၶၢႆႉပၼ်ၵႃး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉသေ ဢဝ်မိတ်ႈငႃၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉယဝ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ၵႃး ႁေႃႈလဵၼ်ႈပၢႆႈၵမ်ႈသိုဝ်ႈ။   ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ဝႃႈႁႂ်ႈၶၢႆႉပၼ်ၵႃး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉပၼ်ၽွင်ႈၼႆသေ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ ၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ၶၢႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉၼႆႉ...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ ၵႃးၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ် တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 26

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ ၵႃးၽႃႇၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၸွမ်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 26 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။   ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လွင်ႈၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်...

ၾႆးမႆႈၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇ 3 လမ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁဵင်သႅၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈၵႃးလူင်တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ 12 လေႃႉ တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမႅတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 သႅၼ်ပျႃး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယွၼ်ႉသင်လႄႈ...

ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လူင်ထၢင် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၽူႈၸၢႆးဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉ လူင်ထၢင် တၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း (မင်းထိပ်ခေါင်) တီႈပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸၢင် – လွႆလႅမ် ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၵႆႉၺႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸၢင် - လွႆလႅမ် ၵႆႉၺႃးၸူၼ်ၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင် ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ႁဵတ်းသင်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈၵႃးလူင် 12 လေႃႉ...

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵမ်ႇပေႃးၸ ဝၼ်း မူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 27/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၶွင် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈမၼ်းၵႆႇ/ ၶဝ်ႈသွႆး (ႁၢၼ်ႉ ၵမ်ႇပေႃးၸ ဝၼ်း) တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ လႆႈၵႂႃႇတိူၵ်ႈၵဵပ်း ငိုၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ လႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႊထရီႊၸၢၵ်ႈၾႆး

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၶဝ်ႈသွၵ်ႈပႃး ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ပႃးၵႂႃႇပႅတ်ႊထရီႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 25/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း  ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၾႆး ၶွင်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပႃးၵႂႃႇ ပႅတ်ႊထရီႊဢွၼ်ႇ ႁူၺ်ႇၼိုင်ႈ ဢေႃႈ ။ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉၵိုၵ်းၵၼ်တင်းၸၢၵ်ႈၾႆးဢေႃႈၼၼ်ႉ။...

ၾႆးမႆႈ ၵွင်မႆႉသၵ်း တီႈမိူင်းမၢဝ်း မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင်

ၾႆးမႆႈ ၵွင်မႆႉသၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တေႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆၸူး တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ပဵၼ်ၽဝ်ႇမူတ်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉယႂၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/4/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း တေႃႇထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၾႆးမႆႈ...

မုၼ်ၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ

မုၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃႈႁႅမ်သေလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈၵွင်းမူးၼွင်ႁူး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၊ ၵူၼ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸူင်ၵွင်းမူး လႆႈ ၵႂႃႇၶူဝ်းငိုၼ်းၶမ်း တင်းၼမ်။ ပူၼ်ႉမႃး ၵၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ မုၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶၢႆႉမႃးယူႇမႂ်ႇ တီႈၵွင်းမူးၼွင်ႁူး ၾၢႆႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၵဵင်းတုင်  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉႁူဝ်ႁၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တီႈတပ်ႉတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူဝ်ႁၢၼ် ဢၼ်ယူႇတီႈ  ဝၢင်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း မၢႆ 11    တပ်ႉတိူင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉၵွႆးဢေႃႈၼၼ်ႉ။ၵွပ်ႈသင်လႄႈ...

ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပိုတ်ႇမႃးၶိူဝ်းယႂ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ (သွၼ်းၼမ်ႉ) ၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၸဝ်ႈ 5 ပၢင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-16/4/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ/ သွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ တီႈၼမ်ႉသွင်ၵႄး/ ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းတူၼ်ၼိုင်ႈ

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းတူၼ်ၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 19/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၽြႃးၽိူၵ်ႇ ဢိူင်ႇပႃႇၶႅၼ်( ဖောင်းတောအုပ်စု) ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇတူၼ်ၼိုင်ႈ ၺႃးၾႆးမႆႈလူႉလွၼ်ႇၸွမ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈ မိတ်ႉၸိမ( မဇ္စျိမ လူမူကူညီရေးအသင်း ) ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵျွင်းသွင်ၸၼ်ႉဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းၵျွင်းၼၼ်ႉ...

 ၵူၼ်း 3 ၵေႃႉၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တီႉလႆႈ 1 ပၢႆႈလွတ်ႈ 2

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းပျေႉဝ ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  ၺႃးၺွပ်း 1 ၵေႃႉ ပၢႆႈလွတ်ႈ 2 ၵေႃႉ  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ဢေႃႈၼၼ်ႉ သႅင်ႇၶဝ်မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇၼၼ်ႉဢေႃႈ။ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၶဝ်တေပိုတ်ႇသႅင်ႇၶမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉၵႂႃႈ...

ပီႈၼွင်ႉၽူႈတၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃ ၸၢႆးထေႃႇၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၶႃႈႁႅမ်လုၵ်ႈမေး – လူၺ်ႈၵႃႈႁူဝ် သႅၼ်ဝၢတ်ႇပၢႆ

ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၼၢင်းဢုင်ႇ (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၺႃးၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၶိုၼ်းၼၼ်ႉ) ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈၵႃႈႁူဝ် ၸၢႆးထေႃႇ ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ် သေပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၽႂ်ၽူႈလႂ်တီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၸိုင် တေမီးငိုၼ်းသူးရၢင်းဝၼ်း တွၼ်ႈပၼ် 130,000 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 2 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးထုၼ်း (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးထေႃႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း