Thursday, February 9, 2023

CATEGORY

ၽိတ်းမၢႆမီႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းမူႇၸေႊ ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ၺႃးတီႉပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး

မိူဝ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2023 ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းၶိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 10 ၶူပ်ႇ ယူႇပွၵ့်ၵၢတ်ႇ၊တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ။ ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၼၼ့် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈမႄႈၶဝ် တိုၵ့်တေၵႂႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇဢေႃႈၼၼ့်။မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိုၵ့်ၸုၵ်းပႂ်ႉတၢင်းၼႃႈႁိူၼ်း မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးၺွပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်ႈၵႃးၵႂႃႇဢေႃႈ။မႄႈၶဝ် ႁွင့်ႁွင့်သႅၼ်ႇသႅၼ်ႇယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ” - ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၾၢႆႇတီႉၺွပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်း...

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈထႅဝ်တီႈမူႇၸေႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 10/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၶိုင်ႈ  ၾႆးမႆႈႁွင်ႈထႅဝ် ပွၵ့်ၵွင်းမူးလွႆ ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။ ၾၢႆႇၶႄၾႆးဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “  မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းမႆႈၵႂႃႇႁွင်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်း။ ၵူၼ်း ၶၢတ်ႈႁွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မူတ်း။ ၶတ်းသေႃးႁွင်ႈဝႆႉလႄႈၶႄၾႆးယၢပ်ႇၼႃႇ ။ လၢမ်းမႆႈတင်း 6 ႁွင်ႈ...

ၵူၼ်းသူၺ်ႇၺွင်ႇသွင်ၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ် တႅင်းမေးတၢႆ ယဝ်ႉဢၢင်ႈၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တႅင်းမေးၼၢင်းလူ့တၢႆသေ ၶိုင်ၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႅင်းမေးၼၢင်းလူ့တၢႆသေ ၶိုင်ၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈတၢႆသေ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 36 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းၶိုၼ်းႁႅမ်မေးမၼ်းတၢႆၼႆတႄ့ၸႂ်ႈယူႇ။ ဢၼ်ဝႃႈ ႁႅမ်တၢႆၼႂ်းတီႈၼွၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်တႄ့...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 ၵမ်း တီႈႁိမ်းႁူင်းလဵၼ်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈမူႇၸေႊ ၸိုင်တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 ၵမ်း တီႈႁူင်းလဵၼ်ႈ ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်း  ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽၼ်းသွင်ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၶူပ်ႇတၢႆထင်တီႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယွင်း ဢွၵ်ႇၸႂ်ယွင်ႇမႃႈ ၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ် 2 မႄႈလုၵ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/1/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ယူႇဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးယွင်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇၸႂ်ယွင်ႇမႃႈ ပႃးၽႃႉမိတ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃးၽၼ်း သွင်မႄႈလုၵ်ႈဢၼ်ၼင်ႈဢွမ်ႇၾႆးယူႇၵၢင်ဝၢင်းႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ။  ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႃႈလိူဝ်ႇ(လေႃးၵပႃႇလ)လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

 လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပူၼ်ႉပႅၼ် ပၼ်ႁႅင်းဢီး ၾၢႆႇလူႉတၢႆ ႁႂ်ႈ လူတ်းယွၼ်ႇပူတ်းလွင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ဢၼ်ၽိတ်းမေႃးၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၵႂႃႇထၢမ်ပၼ်ငိုၼ်းတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ယွၼ်းႁႂ်ႈထွၼ်ဢမု  ၶတီး ဢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးဝႆႉတီႈလုမ်းတြႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်    ၼူဝ်ႊဝိၼ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ့်မႃး  လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ့်သုင် မၢႆ 1 ဝဵင်းၼမ့်ၸၢင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်ဢဝ်ၵၼ်တၢႆ။  ၾၢႆႇပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉတၢႆ ပိုတ်ႇဢမူ့ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း...

လွင်ႈသိုပ်ႇၾူၼ်းယွၼ်းငိုၼ်းလႅၼ်ၵိၼ်ၵၼ်လိူင်ႇၼမ်မႃး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သိုပ်ႇၾူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း လိူင်ႇၼမ် မႃးႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ လွင်ႈလွၵ်ႇၵိၼ်ၵၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ တႄႇမီးၼမ်မႃး တင်ႈတႄႇႁၢင်ပီ 2022 လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊမႃး  ။ ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 40 ပၢႆ ၵူၼ်းပွၵ့်ပႃႇလႅင် ၵဵင်းတုင်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ထူဝ်းမႃးလွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းႁိမ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆ့ၵေႃ့ၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ၾၢႆႇပုၼ်ႉလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးသေယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးၵူတ်ႉၶၢႆ 2 ၵေႃႉၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီ့မတ့်ၸူၼ်ဢဝ်ၵႃးသေယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ့်ၶၢႆလႄႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/12/2022 ၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸၢႆး ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇမတ်ႉမိုဝ်းပႄႈပိၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆသေ ၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇ  ။ ပဵၼ်တီႈႁိမ်း  ဝၢၼ်ႈမေႃႇႁၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ့်ၶၢႆလႄႈ တႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 30 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ၵႃးတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃ့

ၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 27/12/2022 ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ပလိၵ်ႈၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈသေ ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ႁိမ်းမၢႆလၵ်း 136/6 ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃ့။ ၸုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ...

လုၵ်ႈၸၢႆးမဝ်းလဝ်ႈ ၽၼ်းတႅင်းပေႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆထင်တီႈ

ၽူႈၸၢႆးၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေ ၽိတ်းမေႃးမေးၼၢင်းမၼ်း၊ ၽွင်းၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ၶဝ်ႈႁၢမ်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်မိတ်ႈ/ၽႃႉဝႅင်း ၽၼ်းတႅင်းၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/12/2022 မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ ဢႃယု 30 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမႅင်း ဢိူင်ႇမိူင်းပႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း မႃးၸူမ်ၼမ့်တၢႆ တီႈၼမ့်တူၵ်းတၢတ်ႇပၢင်ႇဢူႈလူင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယူႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း မႃးဢႅဝ်ႇပွႆးၼႄမွၵ်ႇတီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်၊ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇတီႈ ပွႆးၵွၵ်ႉ ၸူမ်ၼမ်ႉ 3 ၵေႃႉ တၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/12/2022 မႅၼ်ႈဝၼ်းၶရိတ်သ့်မၢသ့် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢမ်ၵေႃ့ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇတီႈပွႆးၵွၵ်ႉသေ ၸူမ်ၼမ့် ၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸွႆႈဢဝ် တၼ်းၶႄၶိုတ်းသၢႆၸႂ် 2 ၵေႃႉၵူၺ်း၊ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၸွႆႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ...

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈႁၢႆႁိမ်းၸမ်ဝူင်ႈ ပႆႇႁၼ်တူဝ် ၶိုၼ်း

 ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 5 ဝၼ်းယဝ်ႉပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်။ ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်း ပွၵ့်မၢၼ်ႈ ၶဵတ်ႇ/ၼႃႈလိၼ် 2 (နယ်မြေ ၂) ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၽဵဝ်းဝိၼ်းသေႃႇ(ႁွင့်) ဢၵျီးၵွင်ႇ ဢႃယု 24 ပီ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2022 ၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ် လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၶၢႆတေႃႇထႅင်ႈၼၼ့်ၶိုၼ်းလွတ်ႈမႃး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇတီႈဝဵင်းၵဝ်ႇ ၸႄႊဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၵုမ်းၶင်တူဝ် ၶၢႆတေႃႇထႅင်ႈ ၼၼ့် ဢိင်ၼိူဝ်ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းသေ တီႉၺွပ်းပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိုၼ်းဢွၼ်ႉၼ်လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈတင်းမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/12/2022 ၼၼ့် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 16 ( ပႃးၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃ့ ) ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁႂႃထၢႆလူင်(ဟွာထိုင်လုံ) တီးဝဵင်းၵဝ်ႇ...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းၵမ်းႁၢႆ

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပၵ်းယူႇသဝ်းႁွပ်ႈတဵမ်ဝဵင်း ၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵမ်းၵမ်းႁၢႆ  ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢႆၵူႈလိူၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ် ၼိုင်ႈလမ်းသွင်လမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵၼ်လိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း...

ၵႃးပိၼ်ႈတီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့  တၢႆ 1 ၵေႃ့

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့ တၢႆ 1 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/12/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်း ၵႃးၵူၼ်းႁိူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ႁိမ်းမူၵ့်ဢူး တၢင်းၶဝ်ႈ ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႇၸု တၢင်းၵႂႃႇမႃး တၢင့်ယၢၼ်း - ပၢင်သၢင်း ၼၼ့်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း