Tuesday, November 29, 2022

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 20 လင်

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

တပ်ႉၵွင်ႈလူင် ပၢင်သၵ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင်ႈလူင်(ဢမျွၵ်ႉတပ်ႉ) ပၢင်သၵ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း   ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၸိူင်ႉၵၢတ်ႈႁိုင်ၼၢၼ်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆ့မႃး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလတ်းၽၢၼ်ႇၵိၵ့်ၼႆ့ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းယိပ်းမၢႆၾၢင်(မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်)ဢၼ်လုၵ့်တၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊တိူင်းမၢၼ်းတလေး၊တိူင်းမၵူၺ်း၊ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊မိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈမိူင်းၶျၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၶႅၼ်းၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ၊ ပေႃးဢမ်ႇပေႃးမေႃလၢတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိင်ႈၶႅၼ်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈႁိုတ်းတၢပ်ႇသဵင်လင်။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းတီႈၼၼ်ႉ ပႂ်ႉႁႄႉၵႃးသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းဢၼ်ပႃးမႃးၸွမ်းၵႃး။ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢႆၾၢင်လၢင်းၶိူဝ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈ သီႇပေႃႉ 400 ပၢႆလူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း SSPP/SSA ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးထိုင် 400 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်း 25/11/2022 ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ၊ ႁူဝ်ၼွင်လႄႈၵုင်းပႅၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၼမ်။ သွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉၸွမ်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမႁႃႇၸီႇ ဢၼ်မီးႁိမ်း ပူႇတႃႇ(တႃႈရူတ်ႉၾႆး) ၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ်းတေႃႇလႄႈ ႁိူၼ်းပီႈၽႂ်ၼွင်ႉမၼ်း  ။ ၸိူဝ်းၶဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်...

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  ဢူးၶၢႆႇသုၶ လၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/11/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ လႆႈၸႂ်တႃႇတေၵိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ - ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်းဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၊ လူဝ်ႇတူၺ်းပုၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း- မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၼရိၼ်ႊၵျရႃႊ ၼင်ႇၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၵေႃႈယိုၼ်ယၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။  ဝၢႆးလင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်တၢင်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၵေႃႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၵၢၼ်တေႃႇသူင်ႇတၢင်းၼမ်ႉဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 80 လေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 30 လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉ မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်လႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်လႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူဝ်ႇမူဝ်းၵျူဝ်း PDF မၢၼ်းတလေး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မီးသွင်ဝၼ်းယဝ့်ဢေႃႈ ၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆ့ႁဵတ်းၼႆ၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ ၾၢႆႇတပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့သေ ၾၢႆႇ...

သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU လႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 5 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉလူမ်း  ဝဵင်းမၵူၺ်း

သိုၵ်း KNU လႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 5 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉလူမ်း ဝဵင်းမၵူၺ်း မိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ၊ ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း ၵျႅတ်ႉၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွႆ 3 လမ်း၊ ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ၵွႆ 2 လမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ - ၸုမ်းႁုင်ႉၶမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း...

PSDA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၶဝ်

တပ်ႉၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄလႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း PSDA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း မၢၵ်ႇၼႆႉတႅၵ်ႇတီႈ Top One KTVဢၼ်မီးႁိမ်းၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢၼ်ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင် လူႉၵွႆသုမ်းၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းယေးမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိုင် 19 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇ

ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ်ၼႂ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ် (ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မီးၶၢဝ်း တၢင်း 19 ဝၼ်းပႆႇပွႆႇတူဝ် လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ႁႅင်း။ လုင်းပိင်ႇၺႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မွင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးတွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း မိူင်း ၵပ်းၾူၼ်းၸူးသေ ႁွင်ႉမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထူပ်းတီႈတူဝ်းၵဵၵ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်း မၢၼ်ႈမေႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶႃႇၼၢၼ် ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶႅၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႅၼ်းၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႉၺွပ်းပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁူင်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇပႃးပလိၵ်ႈပႂ်ႉယၢမ်း  2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထတ်းသၢင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶႂ်ႈသၢင်ႈလွင်ႈတၢင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈ တႃႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽွင်းမီးၶေႃႈပူင်တၢင်းၼိူဝ်မႃးတႃႇၶၢႆႉတီႈယူႇ ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ “ပေႃးမီးဢမိင်ႉတူၵ်းမႃး ႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉတီႈၼႆ ၶဝ်ၵႆႉႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၼႆႉၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းတိူင်းၸေႈၵႅင်း မၼ်းသုၵ်ႉသၵ်ႉတၢင်းပုၼ်ႉ။ ၶဝ်ၵေႃႈႁဵတ်းၵႅင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဢိတ်းဢွတ်း၊ ႁဵတ်းၵႅင်ႈယိုဝ်းထွင်ႉထွင်ႉထႅင်ႉထႅင်ႉသေ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ တီႈၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ”-...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 8 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9.11.2022  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ 8 မူင်း 9 မူင်း ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၶၢင် တိုၵ်းသူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ၶၢင် ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶၼ်ၽႂ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၶၼ်ၽႂ်း ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ပဝ်း တင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 88 တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ –  PDF ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆး တီႈၸႄႈမိူင်းၶၢင်လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆး လၢႆ မူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၵွင် 88 ဢဵၼ်ႁႅင်း သိုၵ်း 40 ပၢႆ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း