Wednesday, April 24, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

SSPP ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:30 မူင်းထိုင် 9:30 မူင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP  ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ 1...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵၼ်ၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်း MNDAA ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်းသေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတၢင်းဢိူင်ႇမေႃႇႁၢၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ - တႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းတႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၵူၺ်း လႆႈၵႂႃႇ 5 ႁဵင်ၵေႃႉယဝ်ႉသေ သူင်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉ 15 တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုပ်ႈ 2 တေသိုပ်ႇၵဵပ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၢႆႈၸိုင် တေဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ -“ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၼ်ႁႃလႄႈ...

ပၢင်တိုၵ်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈပဵၼ်ႁႅင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႅဝ်ႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆး

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈ ၼႃႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းဝႃႈ - တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းယၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုတ်းဢဝ်လၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်မျႃႉဝတီႇ။ ပိူင်လူင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းထႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇ...

TNLA  ဢမ်ႇပၼ် KIA ပၵ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢမ်ႇပၼ် သိုၵ်းၶၢင် KIA ပၵ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁႂ်ႈထွၼ်လုမ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 -12/04/2024 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈ...

ၸုမ်း PDF ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ

ၸုမ်းၸူဝ်းၽိဝ်ႇ PDF (ဢမ်ႇၼၼ်) Ywangan PDF - JRPF ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။   ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၸုမ်းၸူဝ်းၽိဝ်ႇ PDF ဢဵၼ်ႁႅင်းၵႃး 2 လမ်း...

ဢိတ်ႉသရေႊလႄႈဢီႊရၼ်ႊ ယိုဝ်းၵၼ်

မိူင်းဢိတ်ႉသရေး တႄႇပိုတ်းယိုဝ်းမိူင်းဢီႊရၼ်ႊ၊ ၸႂ်ႉပႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်မိသ်ႊသၢႆႊထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇၼႆ ၶၢဝ်ႇ ABC - CNN ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဢၼ်ဢိတ်ႉသရေႊ ယိုဝ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဝ်ႉမၢႆယိူင်းၸူး ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼိဝ်းၶလီႊယႃႊ ၶွင်မိူင်းဢီႊရၼ်ႊ လႄႈ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်း ၵွၼ်ႇၼႃႈဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ မိူင်းဢီႊရၼ်ႊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းလႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလမ်း...

UWSA ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 35 ပီတဵမ်

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 35 ပီတဵမ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 35 ပီတဵမ်သေ ၸင်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းပၢင်သၢင်း (ပၢင်ၶမ်း)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ 48 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 13-14/4/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈ ပၼ်သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ တီႈတပ်ႉၸုမ်း 4 တႃႇၵူၼ်း 48 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈပၢင်သဝ်း ၵမႃႇပလေႃးလႄႈ ထေႃးမႃႇၽဵဝ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈဝၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၶလယ 103 ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်...

ပိူင်ပဵၼ်သၢမ်ယၢင်ႇ ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽွင်းပီ 2024 ၼႆႉ

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၸုမ်း Community Analysis Support System (CASS) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလႆႈတၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈ၊ တူၵ်ႇတၵ်ႉပႃးဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸၢင်ႈလႆႈႁူပ်ႉႁၼ် လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ 3 ယၢင်ႇ။ ၶေႃႈတီႈ - (1) ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ပၢင်ၵုမ်...

လုၵ်ႈၸၢႆး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်းႁႃႊမတ်ႉသ် တၢႆယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ဢိတ်ႉသ်ရေႊ တင်း 3 ပီႈၼွင်ႉ

သိုၵ်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းတီႈၵုၼ်ၵႅပ်ႈၵႃႊသႃႊ တိူဝ်ႉၺႃးလုၵ်ႈၸၢႆး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း သိုၵ်းႁႃႊမၢတ်ႉသ် တၢႆ 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ သိုၵ်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းသႂ်ႇ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်း ႁႃႊမတ်ႉသ်။  ပဵၼ်ၽွင်းလုၵ်ႈၸၢႆး ဢိတ်ႉသ်မေလ်း ႁႃႊၼီႊယႃႊ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ႁႃႊမၢတ်ႉသ် တိုၵ်ႉၼင်ႈပၢင်သဝ်းဝႆႉ။ တၢႆတင်း 3...

တပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးယိုဝ်းထႅင်ႈ

တပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇပျုင်းသျွတ်ႉယိုဝ်းသႂ်ႇထႅင်ႈ၊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၼၼ်ႉ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ သဵင်လင် ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 4-5 ၵမ်း လွင်ႈမၢတ်ႈၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ငိၼ်းဝႃႈမီးယူႇသေတႃႉ ႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃးတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ...

ဝၢႆးလင် သုမ်းတပ်ႉၵွင် 275 ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတပ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်း

တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉၵွင် 275 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း မႃးပိုတ်းယိုဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း 275 ၼၼ်ႉ 2 ၵမ်း။ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်ပႃးထႅင်ႈ...

တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ တင်းမူတ်းယဝ်ႉ

တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNLA /PDF/KNA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၢႆးလင်ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဢၼ်လဵဝ် တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶလယ 275 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းသုမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 275  ထွႆတပ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ...

သိုၵ်းယၢင်း ဢဝ်ၻရူၼ်ႊယိုဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း မႃးၸတ်းသိုၵ်း တီႈမိူင်းမွၼ်း

တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းယၢင်းလႄႈ တပ်ႉၽွမ့်ႁူမ်ႈ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈ 90 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတိူင်းပွတ်းၸၢၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၼင်ႈလုမ်းတီႈဝဵင်းမေႃႇလမျႅင်ႇ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်းသေ ၸတ်းသိုၵ်း တႃႇလႆႈၶိုၼ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ။ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၽွင်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶဝ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း