Friday, March 31, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

PNLO တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်(ၵၢၼ်ႇတူးၵျီး) ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ် သိုၵ်း PNLO/ PNLA တင်း RCSS/SSA ယိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ PDF  ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းပႆႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈဢေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်လၢႆလွင်ႈၼႃႇၶႃႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉၵႃႈယႂ်ႇ။ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်...

TNLA ထႅမ်ႁႅင်း ဢိူမ်ႈၸမ် သၢပ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း လႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းႁိမ်းမၢၼ်ႈၶမ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼမ်ႉၶမ်း - မူႇၸေႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

EAO 7 ၸုမ်း တင်း NSPNC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း (NCA-S EAO) 7 ၸုမ်းတင်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 300 ပၢႆ ဢၼ်မႃးမီးတီႈ ဝတ်ႉလွႆၸိင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 320 ၵေႃႉၸိူဝ်းမႃးမီးတီႈဝတ်ႉလွႆၸိင်းၼႆႉ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈႁိုင်မႃး လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵေႃႈဢမ်ႇမီးၼမ်ပဵင်း ၵူႈပွၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း...

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းၶဝ်ႈယိုဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ PDF သိုပ်ႇယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼႆႉၵေႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆယဝ်ႉ ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸုမ်း PNDF KK ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၸွမ်းၵေႃႈမီး။မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 20 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ဢဝ် ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းမႃး ယိုဝ်းသွင်ၵမ်းၼႆႉဢေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇပၢႆးယူႇလီ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆ့ တီႈဝတ့်ဝေႇလုဝုၼ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ့်ပွင်ႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆ့ မီးၵူၼ်းပႃးတွင့် တင်းၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈဢမ်ႇယူႇလီသေ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းတႃႇယႃ။  ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆးၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဢေႃႈၶႃႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတေ့ၵေႃႈဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းပၢႆႈလႆႈၽေးမႃးလႄႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းသင်ၶႃႈ။ ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈမီးၶႃႈဢေႃႈ မၢင်ၵေႃႉၶႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၼႆ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃ” -ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ ဝေႇလုဝုၼ်ႇၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း...

ဝဵင်းမိူင်းလႃး မႄးၼႃႈလိၼ် တီႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ယိင်း/ ၸၢႆးတႃႁၢၼ်ဝၢၼ်ႈ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 16 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/3/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ဢွင်ႈတီႈတႃႇၽိုၵ်းသိုၵ်း ၼႂ်းတူင်ႈ ၼႃးၵွင်းႁၢင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼႃးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းမႃႉ ဝဵင်းမိူင်းလႃး (ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉပွင်ႈပၢႆႈယူႇတီႈလွတ်ႈၽေး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2023 ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၸွမ်းဢိူင်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပၢႆႈသွၼ်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မၢင်ၸိူဝ်းတႄႉ ပၢႆႈလွတ်ႈမႃး သွၼ်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ဝတ်ႉဝူၺ်ႇလုဝုၼ်ႇ ၼႂ်းၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ပၢႆႈမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 13...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ႁွၼ်ႈထဝ်ႇပွတ်းၸၢၼ်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇဢေး ႁွၼ်ႈထဝ်ႇမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႆႈသႃထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇဢေး (ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢၵ်ႈတင်ႈဝႆႉပႆႇပေႃးႁိုင်) ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢိၵ်ႇ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဝႆႈထၢတ်ႈၸႅတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇပႃး။ ၵူၼ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းတူဝ်တီႉဝႆႉ သိုၵ်း SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP/SSA မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၶူဝ်လွင်း ဝဵင်းမိူင်းယႆသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ သိုၵ်း SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႇၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တႄႇပဵၼ်ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉတဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇၸိူဝ်းႁိမ်းၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇတုမ်ႉ ၺႃးၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁေလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး။ တိုၵ်းၵၼ်ႁိုင်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ- SSPP ယိုဝ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉၸုမ်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်းလႄႈၼႃးသၢင်း ၾၢႆႇတူၵ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-" ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းၶူဝ်လွင်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ပဵၼ်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉဢေႃႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းယႄးႁူမ်ႈၵၼ်ႁေ ​တႄႇယိုဝ်းၼႆဢေႃႈ။ၾၢႆႇ SSPP တႄႉမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၽွင်ႈယူႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈလၢႆၵေႃႉ" ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတိတ်း​တေႃႇၸူး SSPP...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆ - မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ  190 တင်ႈလၢၼ်ႇသေ ပႂ်ႉယွၼ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ PDF  ယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈသိုၵ်း PNO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း PDF ထႅင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  7 မူင်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ သိုၵ်းၸၵၸႁူမ်ႈတင်း PNO သေ လေႃႇတိုၵ်း PDF ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇ။ယူႇတီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈယူႇဢေႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း