Thursday, May 30, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်း TNLA တေႃႉသိုၵ်း SSPP ထုင်ႉမၢဝ်း သူင်ႇၸူးမူႇၸေႊ

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထႅမ်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသေ ဢဝ်ၵႃးတေႃႉ သိုၵ်း SSPP ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၸွမ်း သၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်းမူႇ ၸေႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တဵၵ်းသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်

ႁူဝ်ပီ 2024 ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၶဝ် ၽွင်းငမ်းဝႆႉမီးလၢႆဝဵင်း ပႃးၸဵမ် – ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်တေႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢၢၼ်ၼိုင်ႈ။  ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉဝႃႈ  တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ...

သိုၵ်းၶျၢင်း CNA  လႄႈ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈ 9 ၸႄႈဝဵင်းယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း

သိုၵ်းၶျၢင်း CNA  လႄႈ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုတ်းလႆႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းတုၼ်းၸၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/05/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းၶျၢင်း ယိုတ်းလႆႈ ပၢင်သဝ်း ၵျီႊၶႃး ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တင်းတပ်ႉ ပၢင်သဝ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတုၼ်းၸၢၼ်ႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶျၢင်း CNA  သလၢႆးထႅတ်ႉၼီႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။...

ပၢင်ၶုၵ်ႉထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီ တီႈၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼွႆႈသေႃးယၼ်ႇတ

21 မေႊၼႆႉ လုၵ်ႈလၢင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉလႄႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းလုၵ့်ၽိုၼ်ႉ တီႈၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဝၼ်းတီႈ 21/05/2024 ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီ  - ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈလၢင်းပီႈၼွင်ႉၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတလႄႈ တင်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇ လၵ်းတႅင်ႇ ပဵင်းလူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈၶုမ်ၵုတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်ပဵၼ်ၶိူဝ်း ယိုဝ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ-မၢၼ်ႈ ၶႄႇယိုဝ်းတၵ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA+PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းငဝ်ႈငုၼ်းၶၢင်လၢႆႊၸႃႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း၊ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်မၢၵ်ႇသႅၼ်းပဵၼ်ၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇၸႂ်ႉပိုတ်းယိုဝ်း လႄႈ မိူင်းၶႄႇပၼ်ၾၢင်ႉတၵ်ႉတိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉၵွင်ၶမယ 321 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ သူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇ ယိုတ်းလႆႈမိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21/05/2024...

ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး

ဝၢႆးၵေႃႇတင်ႈၵွင်တပ်ႉ “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး” မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ 1958 ယဝ်ႉ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇပူၵ်းတိုၼ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတေႃႇသူႈလိုၵ်ႉၾိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃး လိုပ်ႈႁေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၵႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈမီးၸႂ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး။ ငဝ်ႈႁႅၵ်ႈၵၢၼ်တႄႇပူၵ်းတင်ႈ “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃ ၸိုင်ႈတႆး” ၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃး ၶွတ်ႇမၼ်ႈ ၽၼ်ႈ ၶွတ်ႇသၢႆလိူတ်ႈၵဵဝ်ႇၵၼ် တီႈႁူၺ်ႈပု သူပ်းၼမ်ႉၵျွတ်ႈၼၼ်ႉ မီးၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ 31...

RCSS/SSA လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး 66 ပီလႄႈသူင်ႇၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၶွပ်ႈတဵမ်ၶၢဝ်းယၢမ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီၼႆသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၵဵင်းတုင်မၢႆ 1 လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်းလႄႈ လူႇတၢၼ်းၵၢပ်ႈသွမ်းပၢၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းလဵင်ႉလူပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း ယႂ်ႇလူင် 3 ဝၼ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း။ မီးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း မႂ်ႇ/ၵဝ်ႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 20 မေႊ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တီႈငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း...

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ May 21 ၼႆႉ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်!

ဝၼ်းတီႈ 21/5/2024 ၼႆႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (ၸိုင်ႈတႆး) ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီလႄႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉမႃး တႃႇၵွပ်ႇၵူႈ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃလႄႈ လႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်။ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်...

မေႊ 21 ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈတေႃႇတႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်

“ဝၼ်းတီႈ  21 လိူၼ်မေႊ” ၵွပ်ႈသင်ႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၾုၵ်ႇၾင်ၸႂ်ၵၼ်ၼႅၼ်ႈ ၼၵ်းပၵ်းၸႂ် ယွင်ႈၵုၼ်းယွင်ႈမုၼ်ဢူငဝ်း ၸိူဝ်းၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉပိုၼ်း ၸဵမ်လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ၼႂ်းၸိူဝ်း ၽူႈႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလၢႆပၢၼ်လၢႆသႅၼ်းမႃး 66 ပီ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇ 1958 ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ။   ပိူင်လူင်မၼ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ဢမ်ႇယုမ်ႇၸႂ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပၢင်လူင်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2 ယဝ်ႉၼႆ - ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်မေႊၼႆ့ ၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/02/2024 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၵ်းပိူင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထူပ်းၵၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 5

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15-16/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶႄႇ ယူႇၵၢင်ၶိုင်ၸတ်းပၼ်သေ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း - သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တူဝ်တႅၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် Non – CDM ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်း Non – CDM ၼႂ်းၼႃႈတီႈ သိုၵ်း TNLA ၵုမ်းၵမ် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် တင်းမူတ်း သင်ဢမ်ႇၵိုတ်းၸိုင် တေဢဝ်လိူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/05/2024 ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/ TNLA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸူးၵူၼ်းၸိူဝ်း...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈ ဢႃႊရပ်ႉဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၵႃႊသႃႊ တေပူၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းလၢႆးလဵဝ်

ၽွင်းလၢႆမိူင်း တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼႂ်းၵုၼ် ၵႃႊသႃႊယူႇၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈ ဢႃႊရပ်ႉ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႈသၢင်ႈဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ  GCC ဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵႃႊသႃႊ ပူၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်းၼၼ်ႉ မီးလၢႆးလဵဝ် တၵ်းတေလႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ Antony Blinken ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်သေ ယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်ဝႆႉတီႈမိူင်းသေႃႊတီႊ...

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈၶၢဝ်ႇဢၼ်ၽိူၺ်ၽႄႈဢွၵ်ႇ သူႇသၢႆတႃၸၢဝ်းလူၵ်ႈ တူၺ်းမိူၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႅၵ်ႇႁပ်ႉၵၢၼ် ထုၵ်ႇၾၢႆႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉလၢႆၸုမ်း တႅၼ်ႇမင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၵ်းၼႃ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိၼ် ဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလူမ်ႉၵူၼ်ႇပိၼ်ႈပင်း ပဵၼ်ၾၢႆႇၵၢၼ်ႉလူၺ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆ ၸိုင် တၵ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇလီ ဢၼ်တူဝ်ႈလူၵ်ႈပၵ်းတႃ ပႂ်ႉမုင်ႈမွင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လူၺ်ႈၶၢဝ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ တူဝ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း...

ၽူႈၼမ်း NATO ႁွတ်ႈထိုင်ယူႊၶရဵၼ်ႊ လၢတ်ႈလွင်ႈၶိူင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇယူႊၶရဵၼ်ႊ

Jens Stoltenberg  ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ဢႅတ်ႉလၼ်ႊတိၵ်ႉၼိူဝ် NATO ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်း လူင်ၶိပ်ႉၾ်သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သူင်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႊၶရဵၼ်ႊဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇၶရဵၼ်ႊလႆႈၽိမ်းၸႂ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း၊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ယွၼ်ႉရတ်ႉသျႃးပိုတ်းယိုဝ်းယူႇသေတႃႉ ပေႃးလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် ယူဝ်ၸၢင်ႈၶိုတ်းတၼ်း တႃႇပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်းႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းပႆႇတူၵ်းလိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တီႈတႄႉမၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ NATO ၸတ်းသူင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း