Tuesday, May 21, 2024

SSPP ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ  

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:30 မူင်းထိုင် 9:30 မူင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP  ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ 1 SSPP မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် လူဢၢၼ်ႇၼႄ ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး။ လူဢၢၼ်ႇၼႄ ၽိုၼ်လိၵ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုၼ်ႈထိုင်။ ႁပ်ႉၶူဝ်းတွၼ်ႈမၢႆတွင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ (ULA/ AA) ယိုၼ်ႈမႃးလႄႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈၶႅပ်းဝႂ်ႁူမ်ၸူမ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသိုၵ်းလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ လုင်းၸၢႆး လိူၼ်လႅင်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း၊ ၸွမ်သိုၵ်း ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 SSPP မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလူပ်းလင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA တဵမ် 60 ပီ
ပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA တဵမ် 60 ပီ

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် လူဢၢၼ်ႇၼႄ ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး SSPP/ SSA တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ – “တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSA ဢၼ်ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း မေးၼၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇ တင်ႈမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမဝ်းလိူတ်ႈမဝ်းယၢင် ၶႂ်ႈတဵၵ်းတဵင်လူလၢႆပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းသေ ၵေႃႇတင်ႈမႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽၢၼ်ၵိၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယူႇၵိၼ် တူၺ်းတႃႇလွင်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇႁၼ်တိုဝ်တၼ်သေ ႁဵတ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ မၼ်းဢိင် ယွၼ်ႉလွင်ႈသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၵိူတ်ႇၵိုၵ်းပႃး၊ သုမ်းသုၼ်ႇလႆႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ၊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်း ဢႃႇၼႃႇၵူၼ်းမိူင်းသေ သဵၼ်ႈတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈၶႆၵၼ်တိူၵ်ႈတၼ်လႄႈ လႆႈၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမႃး ပုၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄၸိုင်ႈတႆးသေ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် (ၽွၼ်းလီၵူၼ်းမိူင်း) ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး” – ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႂၢမ်းၵၢဝ်ႇယွၼ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢမ်ႇမိူင်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ – SSA ၼႆႉ တေလႆႈမီး ၾၢင်ႁၢင်ႈ သိုၵ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ၊ တေလႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတိုၵ်းတေႃးလိူဝ်ပိူၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း တေလႆႈဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉလႄႈပႃ၊ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်း၊ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ႁဝ်းၼႆၼၼ်ႉ တေလႆႈသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇသုတ်း ဢမ်ႇႁူၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽႂ်ၶႂ်ႈယႃႉယႃႉ ၽႂ်ၶႂ်ႈတႃႉတႃႉ (SSA) တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇႁၵ်းယႃႉသႅတ်ႉၸႃႇ ၼိူဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သႅတ်ႉ ၸႃႇ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ (60) ပီတဵမ်ၼႆႉၼင်ႇၼႆ – ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA တဵမ် 60 ပီ
ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) Dr. ၺူဝ်ႇထုၼ်းဢွင်ႇ

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) Dr. ၺူဝ်ႇထုၼ်းဢွင်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၼၼ်ႉဝႃႈ – “ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃး ပီ 2023 ၽွင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼႆႉ ၸဵမ်ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်း ၸင်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးတင်း ၼမ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ မႃးၸိူင်ႉၼႆသေ ဢမ်ႇဝႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ပေႃးတေမီးၽွၼ်းလီ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးတိုဝ်ႉတၢင်းလီယဝ်ႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၸုမ်း SSPP/ SSA မီးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းထိုင်ယိူင်းမၢႆတဵမ်ထူၼ်ႈသေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီၼႆႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း၊ သၢႆသိုၵ်း၊ တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ မေႃသွၼ်၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ မေႃယႃ၊ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း – ၸႄႈတွၼ်ႈ ၶွင် SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တင်းမူတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 4,400 ပၢႆ ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA တဵမ် 60 ပီ
ပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA တဵမ် 60 ပီ

ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA – မိူဝ်ႈပီ 1958 လိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼွႆႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈမႃး ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝႆႉ လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းလႄႈ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈပီ 1964 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 24 ၸဝ်ႈမႄႈ ၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ၵေႃႉပဵၼ် ၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် မႁႃႇတေႇဝီႇ ၸဝ်ႈ ၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉႁႅၵ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်မႃး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA (Shan State Army) ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၶိုၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇ သွင်မူႇသွင်ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ယင်းပႆႇႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၶိုၼ်းလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း