Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး မိူင်းသၢတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ယွၼ်ႉႁိူၼ်းယေး လူႉ ၵွႆၸွမ်းလူမ်းလႅင်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/4/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူမ်းႁႅင်း မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 30 လင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်းလႄႈ မၢင် ၸိူဝ်း ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸွႆႈၵၼ်မုင်းၶႃး တႃႇယူႇသဝ်းလႆႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။  

လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ၼႃး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းသၢတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်းၾူၼ်တင်းလူမ်း တင်းမၢၵ်ႇႁဵပ်း မႃးလေႃးၵၼ်မူတ်း ႁႅင်းဝႃႈႁႅင်းၶႃႈယဝ်ႉ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပိဝ်ၸွမ်းလူမ်းတင်းၼမ်။ ဝၢၼ်ႈဢၼ်မႃးတႄႇ မႂ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ လူႉၵွႆ ၵျၢမ်းၼႃႇ ။ တႄႇမႃး တိုၵ်ႉ လႆႈ 3-4 ပီၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းယေးဢၼ် လူႉၵွႆ မီး 30 ပၢႆ ။ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေးၵေႃႈ လူႉသုမ်းၸွမ်းၼမ်ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈၼပ်ႉၶၼ် ငိုၼ်း မၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းလွင်ႈလူႉသုမ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်းၼႆသေ မီးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းမႃးၵမ်ႉၸွႆႈယူႇသေတႃႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇမီးလွင်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇမုင်းႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင် ၵႃႈလဵၵ်းၽိူၵ်ႇလႄႈ ၵႃႈၸၢင်ႈ မုင်းမၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း 4 မိုၼ်ႇငိုၼ်းထႆး ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40 သိပ်းသႅၼ်ပျႃး ယင်းပႆႇသွၼ်ႇ ပႃးၵႃႈမႆႉၵႃႈတွၵ်ႇ။ ၶၼ်လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်းႁိူၼ်း ၵေႃႈ ၼိုင်ႈၽႅၼ်ႇလႂ် ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 500 ဝၢတ်ႇ ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 မိုၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ၼႃး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ယွၼ်ႉငိုၼ်းတွင်း ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ လႆႈပွႆႇဝႆႉႁဵတ်းၼၼ်ၵေႃႈမီး ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ သိုဝ်ႉတႅပ်းၶႃးသေ မႄးမုင်းႁိူၼ်းတႃႇယူႇလႆႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် မႃးႁူမ်ႈၵၼ် မုင်းၸွႆႈပၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်း ၵမ်ႈ ၽွင်ႈ။ တႃႇလႆႈငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုၼ်ႈ  ယွၼ်းတီႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဝႆႉယူႇ။

“မီးၵူၼ်းမႃးၵမ်ႉထႅမ်ယူႇဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၶႃႈ။ တႃႇႁိူၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၵွၼ်ႇၶႃႈ ဢေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵႃႈလဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ၵႃႈႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်။ ၼိုင်ႈၽႅၼ်ႇလႂ် ငိုၼ်းထႆး 500 ပၢႆယဝ်ႉၶႃႈ ၼႃႇ။ ၵႃႈမုင်းႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင်ၼႆႉ ၵႃႈလဵၵ်း ၵႃႈၸၢင်ႈမုင်းမၼ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼိုင်ႈလင်လႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 4 မိုၼ်ႇငိုၼ်းထႆးယဝ်ႉၶႃႈ ၵႃႈမႆႉၵႃႈတွၵ်ႇမၼ်းပႆႇသွၼ်ႇပႃး” – ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လင်ႁိူၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ၼႃးၼႆႉ ၼိုင်ႈလင်လႂ် တေမီးၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းယူႇ 2 ၵေႃႉ ထိုင် 8 ၵေႃႉ။ ဝၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉတႄႇသၢင်ႈမႂ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ။ ယွၼ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၼမ်လိူဝ်မႃးထႅင်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈၽႄမုင်ႉႁေႃ ႁိူၼ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတႄႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ၼႃး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ပၼ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆၸုမ်းမႃးၵမ်ႉၸွႆႈဝႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး မိူင်းသၢတ်ႇ မႃးၸွႆႈ 3 သႅၼ်ပျႃး ၊ ပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႈ 4 သႅၼ်ပျႃး ၊ ၸုမ်း ၼိူဝ်လွႆ (RCSS/SSA) ၶဝ် မႃးၸွႆႈ 7 သႅၼ်ပျႃး။ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းသၢတ်ႇ 2 သႅၼ်ပျႃး – ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇလၢတ်ႈ ။

တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းႁႅင်းသေ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ယၢမ်ႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းမႃးယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းမႆႈ – ႁူဝ်ၾူၼ် ပီလႂ်ပီၼၼ်ႉ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈသေ မိူင်းတႆးမၢင်တီႈၵေႃႈ လိူတ်ႈမႆႈ ၼမ်ႉႁႅင်ႈ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး။ ပီၼႆႉသမ်ႉ သၢႆလူမ်းမႆႈ လတ်း မိူင်းၶႄႇ – မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းထႆး – ၵမ်ႊပေႃႊတီႊယႃႊ – ဝႅတ်ႉၼၢမ်းလႄႈ ၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႆႈလိူဝ်ႁႅင်း မၢင်တီႈထိုင်ႈ 48 တီႊၵရီႊ။ ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်မွင်းၾူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၾၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉၾိင်ႈၾႃႉတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေမႆႈလိူဝ်ႁႅင်းတေႃႇထိုင်လိူၼ်မေႊဝႃႈၼႆဝႆႉ။ တႃႇတေႁေႉၵင်ႈလႆႈ ၽေးသၽႃႇဝ ႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ တၵ်းလူဝ်ႇမေႃ ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ။ ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်း ၵၢၼ်တႅပ်းမႆႉ ၽဝ်ပႃႇထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း