Wednesday, December 7, 2022

CATEGORY

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းတေတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈတၢင်း တင်းလိၵ်ႈတႆးပႃး ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ပႆႇမၵ်းမၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶတ်းၸႂ်တႃႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးသႂ်ႇပႃး တီႈပၢႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇပႆႇတူၵ်းလူင်းပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တိုတ်ႉၸၼ်ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ (Map ) ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၽႅၼ်ဢၢၼ်းတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းၵိဝ်ႇသွႆး တင်းၾၢႆႇတႆးပႃး၊ လွင်ႈၼႆႉ...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈတႆးၸဵမ်ပိုင်း ၸွင်ႇတေၵေႃႇတင်ႈလႆႈၶိုၼ်း

ဢွၼ်ၼႃႈ သိုၵ်းလူၵ်ႈ (လုမ်ႈၾႃႉ) ဢွၼ်ၼႃႈမိူင်းတႆးတင်းမၢၼ်ႈတေဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းတူင်ႇၶွပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉ လႄႈယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ် မိူင်းပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၶွင်မိူင်းၽႂ် မိူင်းမၼ်း မီးပၵ်းပိူင် မီးလၢႆးပူၵ်းပွင် လၢႆးၽွင်းငမ်းလႄႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၵူတ်းမၢႆၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၵိုင်ႇလႅပ်ႈတင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၼ်ၶွင်ၽႂ်ၶွင်မၼ်း မီးၵၢၼ်ၵဵပ်းၽႃးသီ(ၶွၼ်ႇ) ၵမ်းသိုဝ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၶဵတ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၽႂ်မၼ်း။ မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉၵူႈမိူင်း မီးၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွင်ၽႂ်မၼ်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်မီးၶုၼ်လူင်ႁပ်ႉၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၶိုၼ်ႈၸူး ၸဝ်ႈၾႃႉၵမ်းသိုဝ်ႈ။ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်ယူႇတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉၼင်ႇၵၼ်ဢမ်ႇပူၼ်ႉ ပႅၼ်ၵၼ်...

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် 31 ပီ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ်တႅၼ်းၶိုၼ်းၼီႈပိုၼ်း

“ပၢၵ်ႇပီႁဵင်ပီ ပူၵ်းသဝ်းမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၼွၼ်းၾၼ် တေၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် - ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ပေႉၵႅၼ်ႇသေလၢႆ………. ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းသမ်ႉ ပၢႆႈမိူဝ်းမီးမိူင်းလႂ်  .. ဢမ်ႇသေလၢႆႁႃႉ ၶူဝ်းပိုၼ်းၾိင်ႈထုင်းၵဝ်…  ၵူၼ်းမိူင်းသေလၢႆ ၸိူဝ်း ႁဝ်းသေလၢႆ တၢၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း…………”  ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးပိုတ်ႇထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း “ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်”  ဢၼ်မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ “ၸၢႆးသၼ်လွႆ”  ႁွင်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၶႅပ်းၵႂၢမ်းၸိူင်းလႅဝ်း မၢႆၵဝ်ႈ မိူဝ်ႈပီ...

ၾိင်ႈပီမႂ်ႇ

ၵၢၼ်ၸတ်းငၢၼ်း(ပွႆး)ပီမႂ်ႇတႆး ၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈၵူႈတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီမႃႊ ႁူမ်ႈတင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉတႄႇၸတ်း ႁဵတ်း ပီၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁိုဝ် ပီႈႁႅၵ်ႈၵေႃႈလီ လူၺ်ႈၵႂၢမ်းၶဝ်ႈၸႂ်တေမိူၼ်ၵၼ်လႄႈပိူင်ႈၵၼ်ၵေႃႈတေမီး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၼပ်ႉႁဵင်ပီၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈဢၢင်ႈဢဝ် ပီ 2117 ၼီႈ ပီၼႆႉၵေႃႈ ပွင်ႇဝႃႈပူၼ်ႉမႃး  2 ႁဵင်ပီပၢႆယဝ်ႉလႄႈၵၢၼ်ထၢင်ႇ ၵၢၼ်ယုမ်ႇယမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈပိူင်ႈႁွင်ႈႁွႆးယူႇ။ တေထိုဝ်ဢဝ်လၢႆးၼၼ်ႉလၢႆးၼႆႉတႅပ်းတတ်းဢဝ်ႁူဝ်ယွႆႈဢၼ်လႂ်ပဵၼ်လၵ်းၼႆ ႁႃႁဵတ်ႇၽူလ်...

ပီမႂ်ႇတႆး

လၢႆလၢႆၵေႃႉ မိူဝ်ႈလႆႈယိၼ်းဝႃႈ - "ဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး" ၼႆ တေၵႂႃႇႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈငၢၼ်း(ပွႆး) တီႈလႂ် မိူဝ်ႈလႂ် ၼၵ်ႉႁွင်ႉ (ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း)  မီးၽႂ် ပဵၼ်ၽႂ်ၼႆၵမ်းလဵဝ် တေဢမ်ႇၵႂႃႇဝူၼ်ႉထိုင်ဝႃႈ ၼႂ်းပွႆးၼၼ်ႉ မီးသင် လၢႆလၢႆ။ ငၢၼ်း(ပွႆး) ပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈပဵၼ်ပွႆးၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး(ၾိင်ႈငႄႈ) ၼႆၵေႃႈ ၽူႈတေဝူၼ်ႉၶဝ်ႈၸႂ်ထိုင် ငဝ်ႈလိူင်ႈတူၼ်ႈတေႃမၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးဢၼ်ႁဵတ်းၵၼ်ၼႂ်းငၢၼ်း(ပွႆး)ဝၼ်းပီမႂ်ႇၼၼ်ႉမီးသင် ႁႃၵူၼ်းဝူၼ်ႉ...

ပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ

ၼႂ်းပီၶရိသ်ႉထ် 2022−2023 ၼႆႉ လၵ်းၼီႈပီတႆးႁဝ်း ပဵၼ်ပီၵႃႇပဝ်ႈ (ပီပၢင်တၢႆး)။ ပီမိူင်းတႆးသမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် 2117 ၼီႈ - ၼႆ ယူႇ။ ၾိင်ႈၼပ်ႉဢၢၼ်ႇပီမႂ်ႇၸွမ်း “လၵ်းၼီႈပီၵၢပ်ႇၸႆႈ” 60 လွၵ်းၼႆႉ ၸၢဝ်းတႆးႁဝ်း ၵူႈတီႈတီႈ၊ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉ ယမ်လႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢဝ်ပဵၼ်တီႈပိုင်ႈဢိင်...

ၸႄႈမိူင်း တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း

ၸၵၸၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ဢဝ်UPDJC ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းတႂ်ႈမိုဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ဢၢင်ႈႁူမ်ႈꨁၶိုင်ၵၢၼ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၸႄႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းပဵၼ်ၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးလၵ်းမိူင်း 2008 ၵွႆးၼႆ လႆႈပၢႆးၼႄၵၼ်မႃးၼႂ်းဝူင်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉဢိတ်းဢီႈယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈဝႃႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈလႃႇ- ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လၢႆးႁၼ်လႄႈ လၢႆးဝႆႉဝၢင်းၸႂ် လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပႆႇလႅၵ်ႈပႆႇလၢႆႈတိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ မႅၵ်းမႅၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ။ ယူႇတီႈတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉႁၼ်ဝႃႈလွင်ႈၵိူတ်ႇမီးမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉတိုၼ်းမီးဝႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သုၼ်ၵၢင်ၼၼ်ႉ ၸဵမ်ပိုင်း။တႄႇမီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇသမ်ႉတေမီးမႃးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 1947 ။လၵ်းမိူင်း...

သဵင်ၵွင်ယွၼ်ႈ ႁဝ်းၶွၼ်ႈၵၼ် သဵင်ၵွင်ႈလင်ႁဝ်းၽူင်ႉယၢႆႈ

သၽႃႇဝ ၾိင်ႈပိူင်ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်တုၵ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ် လႄႈယူႇၼႂ်း ပၢၼ် သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်မေႃး ဢိၵ်ႇတင်းထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၽႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈယူႇၵတ်းယူႇယဵၼ်ပဵၼ်သုၶ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶမ်းမၢၵ်ႈၼမ် ဢမ်ႇမီးရူတ်ႉမီးၵႃးၶီႇ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လႆႈယူႇႁိူၼ်းၶႃးဢွၼ်ႇၵွႆးၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၵူႈလႆႈယိုမ် ဢမ်ႇလႆႈယွၼ်းပိူၼ်ႈၵိၼ် မီးၼႃႈတီႈၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဵတ်း မီးၵိၼ်မီးယူႇၵႂႃႇဝၼ်းဝၼ်း ဢမ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇမႆႈ ဢမ်ႇၶႆႈဢမ်ႇၼၢဝ်ၵေႃႈလႆႈဝႃႈမီးသူးလၢပ်ႈလီယဝ်ႉ။ တႆးႁဝ်းယိင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶႂ်ႈယူႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးလိူင်ႈမီးလၢဝ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈၽိတ်းၽႂ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ၽရႃႉၸဝ်ႈၽရႃႉထမ်း(ၽြႃးတြႃး) ၵူၼ်းၶိူဝ်းမီးၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးမိူင်းမွၵ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢတ်ႇၵၢၼ် ႁဵၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးပၺ်ၺႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် မီး ပၢၵ်ႇပၢႆ ၶၢတ်ႇၵၢၼ် ႁဵၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်လိူၼ် တီႈဝၢၼ်ႈသဵင်ၵွင်ႈ တိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ မိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း  ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတပ်ႉမ 88 တင်း သိုၵ်း ၶၢင်...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်လွင်ႈ  ၵူၼ်းၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းၻီႊမွၵ်ႉ ၶရေႊသီႊ လႄႈ ၶွင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမီးမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်း ၵၢၼ်ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၵၢၼ်မၢပ်ႇမႂ် ၵၢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈ(တၢမ်ႇ) ၵၢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ထမ်း(တြႃး) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းတႆးႁဝ်းဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၺႃးၽႆးဢၼ်းတရၢႆး(ပေးဢၼ်ႇတရေႇ) ၵၢၼ်တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၵူႈလၢႆးလၢႆး တေႃႇထိုင် တင်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ဢမ်ႇၵွမ်ႉယိင်းသၢဝ်မႄႈႁၢင်ႉၼၢင်းမၢႆႈ ပၢႆထိုင်မီးၸဝ်ႈမီးၽူဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉၵၢၼ်ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၼ်ႉၸၼ်တေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၸဝ်ႈၽူဝ်လူးၵွၼ်ႇ ႁူမ်ႈတင်းၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း...

ဝၼ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးဝၼ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး

ၵႂၢမ်းၼမ်း ၶူးမေႃ ၸဝ်ႈၶူးမေႃ- ထွႆႈၵႂၢမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယိူင်းၸူးၶူးမေႃလိၵ်ႈ(ၸဝ်ႈၸရေး)ၵူႈၵေႃႉ။ ပဵၼ်ထွႆႈ ၵႂၢမ်းဝိသဵသ်ႇဢၼ်ယိူင်းၸူး- ၶူး မေႃလိၵ်ႈ ဢၼ်ႁူႉလၢႆးလိၵ်ႈ၊ လူင်ႉလႅၼ်ႇ လွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လူၺ်ႈႁူႉမေႃလိူၵ်ႈထွႆႈၵႂၢမ်း၊ (တႅမ်ႈပဵၼ်ဝွၵ်းပွတ်း၊ ဝွၵ်းယၢဝ်း လႄႈပႃးထွႆႈၵႂၢမ်းဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ႁုမ်းၸႂ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ- ဢလင်ႇၵႃႇရ၊ တင်းလင်ႇၵႃႇဢွၼ်ႇလႄႈလင်ႇၵႃႇလူင်)။ မီးၸဝၼ ၺၢၼ်ႇ (ၺၢၼ်ႇဝွင်ႈဝႆးၽႂ်းၽၢႆ)။ သမ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ၽဝၼိုင်ႈၸူဝ်ႈ၊ လိၵ်ႈဢၼ်တႅမ်ႈ...

မိူင်းၵဵင်းတုင် (ၸဵင်းတုင် ႁိုဝ် ၶေမႃးရတ်ႉထ တုင်ၵပုရိ)

ၾၢင်ႁၢင်ႈလီငၢမ်း ဝဵင်းဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ၼၢမ်း  3 ၸွမ် 7 ၵဵင်း 11 ၼွင် 12 ၽၵ်းတူဝဵင်း ပၢႆႁူမူၽၵ်းတူယၢင်းၶမ်း ဝဵင်းဢၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလိူင်ႇမၢၵ်ႈၼမ်ၵိုၼ်း ဝဵင်းဢၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႈၶမ်းၼမ် ဝဵင်းဢၼ်ပေႃႈၵႃႉ မိုတ်ႈသူင် လႆၶဝ်ႈလႆဢွၵ်ႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မီးၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးသူႇတဝ်ႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸူး မိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်မိူင်းၵဝ်ႇၵႄႇဢႃယုၸဵတ်းပၢၵ်ႇပီပၢႆ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢႅဝ်ႇတွင်ႈတဵဝ်း...

ၾိင်ႈပွႆးလိူၼ်ယီႈပဵင်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇ

ၾိင်ႈပွႆးလိူၼ်ယီႈပဵင်း(ငၢၼ်းပဝေးၼီးယီႈပဵင်း) ပဵၼ်ၾိင်ႈၸၢဝ်းယူၼ်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇ၊ မိူင်းၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ မိူင်းၵဵင်းသႅၼ် လိူၼ် ၼိုင်ႈ။ လိူၼ်ယီႈပဵင်း ပွင်ႇဝႃႈလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း၊ ၵွပ်ႈလိူၼ်ၸၢဝ်းယူၼ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ ဝႆးသေ လိူၼ်ၸၢဝ်းထႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ 2 လိူၼ်။ ၸင်ႇပဵၼ်ဝႃႈ လိူၼ် 12 မူၼ်းၸၢဝ်းထႆးတၢင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ပဵၼ်လိူၼ်ၵမ် မူၼ်းၸၢဝ်းယူၼ်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ၵွပ်ႈၸၢဝ်းယူၼ်း မိူင်း...

ၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ယူႇမႅၵ်းမႅၵ်းၼႆ့ မီးၸိူင့်ႁိုဝ်!

လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 28 ဝၼ်း ပီ 2022 ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃး UPDJC ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈမိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တင်း NSPNC ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ် လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယႃႇ ပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ  ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်  ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၶဵၼ်ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 2 ပီၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၼိုင်ႈလုၵ်ႈ သမ်ႉပေႃးလူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်းတႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ။ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ်လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်မႃးတႃႇသေႇၼၼ်ႉၵေႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ် သူပ်းၵိၼ်မၢၵ်ႇႁူထွမ်ႇၵၢင်ႇ၊ ၼွၼ်းၶိုင်ႈတိုၼ်ႇၶိုင်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မႃးသေပွၵ်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်ဝဵင်းတီႈဢၼ်မီးၸုမ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇသဝ်း ယိင်ႈၶႅၼ်းတွၼ်း - လၢပ်ႇယူႇၼိူဝ် ၶေႃးယူႇတႂ်ႈဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်းဝႆႉၼမ်သုတ်း။ ပၼ်ႁႃၵေႃႈမီးၼမ်သုတ်းသေ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း