Tuesday, November 20, 2018
Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

သၢႆလႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးထိ လွႆလူင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၼၢင်းၸၢမ်ၽူၺ်း။       ။ ဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈၼင်ႇတႃတၼ် ဢမ်ႇႁၼ်လိၵ်ႈၼင်ႇတႃမွတ်ႇ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ မီးမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ၼၢင်း ၸၢမ်ၽူၺ်း လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ပၺ်ႇၺႃႇ...

ၵႃရဝၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ် ทรงพระเจริญ

      28 July ထိုင်ႁွတ်ႈတိုဝ်ႉ ၶူပ်ႇမိုဝ်ႉထူၼ်ႈယၢမ်းၾူၼ် ၾႃႉႁွင်ႉႁူၼ်ႈမေႃးဢူၼ်လေႃႇမႅပ်ႈ မွၵ်ႇၵုမ်ႈသုမ်ႇတိုပ်း     တႅတ်ႈမိုတ်းမူဝ်းလမ် ၶွပ်ႈၽွင်းၼေႃႇၶမ်းၸဝ်ႈမိုၼ်းႁၼ်လူၵ်ႈမိူင်းၵူၼ်း ၽုင်မူႇၸၢတ်ႈလၢႆလူၼ်းမူၼ်ႈၸူမ်းၵၼ် ၽီၾႃႉမွပ်ႈမႃးပၼ်ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈၶမ်းမွၼ်း ပိူဝ်ႈၵွၼ်းၸၢတ်ႈၶိူဝ်းသယၢမ်...

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်တႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 71 ပီ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း (ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်)

ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး ၵျူႊလၢႆႊလိူၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ် ပိူဝ်ႈပူတ်းဢႅၵ်ႇၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃ ၸဝ်ႈၽွင်းႁေႃဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်တႆးဢွၵ်ႇၼမ်းၼႃႈ ထုၵ်ႇၶႃႈယိုဝ်းတင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၽွင်းဝၢင်းၽႅၼ်ဢုပ်ႇဢၢၼ်းသၢင်ႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈတႃႇမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇႁေႃဝၢင်းၽႃႈ ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေလၢႆ ဢွင်ႇသၢၼ်းတၢႆ 19 ဝၼ်း ၸဝ်ႈယင်းတၼ်းထိုင်ႁူင်းယႃ 20 ဝၼ်းၸီႉဝိတ်းႁႃတဵင်ႈ ၸဝ်ႈၸင်ႇသဵင်ႈမုၼ်ၼွၼ်းၽႄး တႃႇပွင်မႄးဝၢၼ်ႈမိူင်းမႂ်ႇ ၾင်ၸႂ်သႂ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈၽိတ်းၽၢတ်ႈယိူင်းမၢႆ ပိုၼ်ႉသၢႆၸႂ်တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵွပ်ႈပိူၼ်ႈလဵၼ်ႈၸိူင်းတေႃႇႁဝ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈငဝ်းမုၼ်ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး...

ဝူၼ်ႉတူၺ်းလူး

လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သင်တႄႉ ဝူၼ်ႉတူၺ်းလူး လွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈတင်းလူင်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈႁဝ်း ၶၢတ်ႇသၢႆတႃ ၼိူဝ်ယိူင်းဢၢၼ်း ပဝ်ႉမၢႆႁေ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီၵူဝ် လီၵၢၵ်ႇ လၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆး ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ (ႁိၼ်ႇၼရီႇၽူတ်ႉ) ဝူၼ်ႉတူၺ်းလူး - ဝူၼ်ႉတူၺ်း လွင်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လီလီၵွၼ်ႇလူး။ ၽရႅၵ်ႉဢႄႇၸတိူဝ်ႇ ၼႆႉ...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ပဵၼ်သင် ?

ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႆႈႁၼ်မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (3) ၸုမ်း။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO), ၼႅင်ႇၶၢႆႇၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး (TYN), တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသျၢၼ်း (SYO) သၢမ်ၸုမ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတင်းသၢမ် ၸုမ်းၼႆႉႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း/တႃႇၾိင်ႇၵူၼ်း-...

ဝၼ်းပုတ်ႉထ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 2606 ပီ

ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။ လိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်းပီၼႆႉ မႅၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ႈမေႊ။ မိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်း မိူင်းမလေးသိယိူဝ်း မိူင်းသိင်ၵပူဝ်ႊ မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသိယိူဝ်း...

ၽွမ်ႉၵၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ တီႈဢၢင်ႈဢၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ်

လၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်လႄႈ လၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လႂ် ဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁိုဝ် ႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉဢဵၼ်းဢၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ မႃးႁဵတ်းသၢင်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၢႆးယိင်းသွင်ၵေႃႉ မႃးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ (မႃးပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ...

ထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢူၺ်း မိူဝ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢၢၼ်းဢဝ် တၢင်းႁူႉ မေႃပၺ်ၺႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁဵၼ်းႁူႉမႃးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ် လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်းလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢူၺ်း ၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ...

ၽုၵ်ႇၾင်လူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ

“ပၺ်ၺႃပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်း ဢွၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ” “လိၵ်ႈလၢႆးမိူၼ်ၾႆးပိူင်း ဢွၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ” “မေႃလိၵ်ႈၸင်ႇၵေႃႉၸၢႆး လၢႆးလီၸင်ႇပေႉပိူၼ်ႈ” “သၢႆၸႂ်ၶိူဝ်းပဵၼ်လိၵ်ႈ ၸၢႆးယိင်းႁိၵ်ႈသွၼ်ဢၢၼ်ႇ” ပေႃးမႃးတူၺ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈၶဝ် သင်ႇသွၼ်လၢတ်ႈၸႃ မႃးၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် လၢတ်ႈလႆႈႁတ်းႁတ်းဝႃႈ တႆးႁဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ တိုၼ်းဝႆႉၵႃႈၶၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ တိုၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း လုၵ်ႈလၢင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း