Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇငူႇ ၸတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 9 ပီ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ထုင်ႉလိၼ်ပဵင်း ဝဵင်းတွင်ႁူႇ (တွင်ႇဢူႇ/ တွင်ႇငူႇ) ၼႂ်းတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 9 ပီ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/6/2024 ၼႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 ပီမႃးၼႆႉ လႆႈလတ်းၶၢမ်ႈ ပူၼ်ႉလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉမႃးလၢႆလွင်ႈလႄႈ တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇလႆႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇတူင်ႉၼိုင်...

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႂ်းဝၼ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး လုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 16/6/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး လုမ်ႈၾႃႉ (ဝၼ်းမႄႈဝၢၼ်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ) ၼႆသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇတင်း မုလ်ၼိထိမႅပ်ႉ  (MAP Foundation) ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်တၢင်းႁူႉၵၼ် သေဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ လၢႆလွင်ႈ။...

ယိင်းဢွၼ်ႇဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ၺႃးပေႃႈထဝ်ႈသိုပ်ႇ ဢႃယု 44 ပီ ၵၼ်ႉၸၼ်

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇ ၽွင်းငမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတဵင်ႈထမ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈၽေးၵတ်းၶဵၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉသုတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ႉ လူလၢႆၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးလိူင်ႈၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 44...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆ့ ၶႅၵ်ႇ တွင်ႈတဵဝ်း ပူးၵမ်ႇ (ပုဂံ) မိူင်းမၢၼ်ႈ တင်း Angkor Wat  (ဢင်ႊၵေႃႊဝတ်ႉ) မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ ပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ် ၵႃႈႁိုဝ် ?

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆ့  ၸိုင်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင့် ႁႄ့ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ဝႃႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်မီး ၽေးၶဵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၵႂႃႇလႄႇ တွင်ႈတဵဝ်ႈ - ဝႃႈၼႆဝႆ့ ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆ့ ယွၼ့်မီးပၼ်ႁႃ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း...

ႁၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်းထႆး 2 သႅၼ်

ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းလမ်ႇမၢၵ်ႈၵူၼ်းၸူးငၢႆႈၶဝ် ႁႃငိုၼ်းတၢင်းဢွမ်ႈတၢင်းလတ်းၼမ်လိူင်ႇမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉသိုဝ်ႈသႂ်သမ်ႉ လႆႈၶၢမ်ႇၸၢၵ်ႇ မၼ်းၶိူဝ်းယႂ်း တုၵ်ႉယဝ်ႉတုၵ်ႉထႅင်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႄႇႁႃလၵ်ႉၸူၼ်ပိူၼ်ႈ မီးၵူႈလိူၼ်။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇ သုမ်းငိုၼ်းထႆး ဢမ်ႇယွမ်း 2 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/06/2024...

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသုင်

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈလႄႈသင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈသင် ႁဵတ်းတုမ်ႉ တိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉလိူဝ်ႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် မႃးပၢၼ်တေႃႇပၢၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပႆႇၸၢင်ႈပူၵ်းပွင် တူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း။ ဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉသုတ်းပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ...

လွင်ႈ ၽွင်သႂ်ႇၽၵ်း(ၶိူင်ႈထဵပ်ႈ) မိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ

“တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၶဝ်ၼၼ့် ၽွင်ဢၼ်သႂ်ႇ ႁႂ်ႈၽၵ်းႁွမ်ၼႆ့ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ၼမ့်ယႃႈ တႃးသီ  ၵူၺ်းၼႆ” မႅၵ်ႇတူႇၵျႅၵ်ႇၾရီႇ ၽူႈၵေႃ့ဢၼ် တႅမ်ႈ လိၵ်ႈလၢႆး လွင်ႈတၢင်းၵိၼ်ယမ့် ၼၼ့်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ၽွင်သႂ်ႇၽၵ်းႁွမ် (ၶိူင်ႈထဵပ်ႈ)မိူင်းၵြႃး မီးသင်လၢႆလၢႆ  ဢဝ်သႂ်မႃးလေႃးၵၼ်ဝႆႉထိုင်တီႈလႆႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၵ်းႁွမ်ထိုင်တီႈၸၼ်ၸႂ်ၵူၼ်း - ပွင်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၼၢင်းငိုၼ်းႁွမ် လႆႈဢိင်ဢဝ်ပွင်ႈၵႂၢမ်းတီႈပီႊပီႊသီႊ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေၶိုၼ်းမႃးပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ...

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ Dai Youth Conference

တႃႇႁႃၶေႃႈၵႄႈလိတ်ႈလႄႈ လွၵ်းလၢႆးၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈထူပ်းယူႇ ၵူႈမိုဝ်ႉဝၼ်း ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13 -15/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၽွတ်ႈတင်ႈ တူင်ႉၼိုင်မႃး တႃႇပဵၼ်ႁႅင်းဢီးၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ် (ၵူၼ်းယွၼ်း) လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလဵၵ်ႉယႂ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်မူတ်းလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈသမ်ႉ ယိုင်ႈၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၢမ်း ၵၢၼ်မီးၼမ် လိူဝ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ဢၼ်လႄႇႁႃယွၼ်းၵိၼ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵၢင်ဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉမီးၼမ်။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢဝ်ၵႃးတေႃႉသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ သေတႃႉၵေႃႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတိုၵ်ႉမီးၼမ်...

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်းၵမ်း 3

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး Shan Community College တီႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၸတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူး တီႊပလူဝ်ႊမႃႊ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၸတ်း ပႃးပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း မိူင်းတႆးထူပ်းပၼ်ႁႃလၢႆလွင်ႈယူႇသေတႃႉ ၵေႃတႆးတႄႉ လုၵ်ႉ ၸိုၼ်ႇၶတ်းႁႅင်းတႃႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး...

ငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝၢင်းၸႂ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢႆႉလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းတၢင်ႇတီႈၼမ်

တႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2024 - 2025 ၼႆႉ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း တႄႇႁပ်ႉၾၢၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇယဝ်ႉသေတႃႉ မၢင် ၸႄႈဝဵင်းတႄႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼမ်၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇႁတ်းဢဝ် လုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတီႈႁူင်းႁဵၼ်း။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယွၼ်းဝႂ် ႁပ်ႉႁွင်းတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းဢီႇၼၢႆးသေ...

ပႃႇတီႇ 4 ၸုမ်း ဢၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ၼမ်း ၸုမ်း UPDJC

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီပၢႆၼႆႉ ၶဝ်ၵႆႉၵႆႉ တူၵ်ႇတၵ်ႉတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလၢႆၵမ်း သေတႃႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵေႃႈ ၵေႃႊမသျိၼ်ႊ ပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶိုၼ်းမႄးထတ်းထွင် ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းသေ လိူၵ်ႈၽူႈၼမ်း ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် UPDJC ထႅင်ႈ 4 ၸုမ်း။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပီ 2024 ၼႆႉမႃးသေ ၸဵမ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇထွမ်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ တဵၵ်းႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉႁူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၽွမ်ႉၸွမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၵေႃႈ သမ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ၸႃႉတေႃႇလႄႈ...

ၶုၵ်းၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉၶိုၼ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ တႆးၶိူဝ်းသိူဝ်

လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၸႂ်မီးမႃးၶၢဝ်းႁိုင်လႄႈ လွင်ႈဝႃႈတႆးၶိူဝ်းသိူဝ် သိူဝ်သွင်တူဝ်ယူႇၸွမ်းၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ (ဢမ်ႇ ၼၼ်) သိူဝ်သွင်တူဝ်ယူႇထမ်ႈလဵဝ်ၵၼ် ဢမ်ႇလႆႈၼႆၼၼ်ႉ တႆးၼင်ႇၵၼ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈမႃးသေပွၵ်ႈ ထၢင်ႇဝႃႈ ၸိူင်ႉၼႆ။ မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ တိုဝ်ႉတၢင်းလီၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁူပ်ႉ ၸဝ်ႈၼၢင်းသႅင်သီႇ ၸေႈၾၢင် ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၸဝ်ႈၾႃႉဝဵင်းၸေႈ ၾၢင် (ၶိူဝ်းႁိူၼ်းတေႃႇ) မႄႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတီး (ၶိူဝ်းႁိူၼ်းလၢဝ်) ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်း ၸုမ်ႈမႁႃႇတေႇဝီႇ ၸေႈ ၾၢင်။ ယၢမ်းလဵဝ်...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တဵၵ်းသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်

ႁူဝ်ပီ 2024 ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၶဝ် ၽွင်းငမ်းဝႆႉမီးလၢႆဝဵင်း ပႃးၸဵမ် – ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်တေႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢၢၼ်ၼိုင်ႈ။  ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉဝႃႈ  တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း