Friday, March 31, 2023

CATEGORY

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

တႆးတိုၵ်ႉလႆႈပိုင်ႈယူႇတေႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး  

“ယူႇတီႈလႂ် တူၺ်းၵႂႃႇႁၼ်ငဝ်းမၼ်း  မိူင်းတႆးၼႆႉ မၼ်းၵႅၼ်ႇလီသေးလၢႆ ပူႇမွၼ်ႇပၢၼ်ဢွၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းဝႆႉပၼ် မိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈယူႇ တီႈၼွၼ်းၽႂ် မိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလိၼ်တႃႇၽႂ်လိုဝ်ႈၸႂ် မိူင်းတႆး “ မိူဝ်ႈလႂ်လႄႈ လႆႈငိၼ်းမႅၼ်ႈ ၵႂၢမ်းဢၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ႁွင်ႉမၢၵ်ႇဝႆႉ “ မိူင်းတႆး “ၼႆၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႂ်မိူၼ်ႁၢင်ႈဢိုတ်ႇၵပ်ႉ ၶူမ်ၶေႃးဝႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈသၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ၽႂ်သေၵေႃႈယႃႇ...

ၵဵင်းတုင်ဝၢႆးပၢၼ်ၸဝ်ႈၽယႃးမင်းရၢႆး

ဝၢႆးသေပၢၼ်ၸဝ်ႈဢၢႆႈဢွၼ်ႊလႄႈ ၸဝ်ႈၶႅၼ်လဵၵ်းလုၵ်ႈၸၢႆးၶွင်ၸဝ်ႈၸဵတ်းၽၼ်းတူလၢမ်းၼၢႆဝႃႈ ၵဵင်းတုင်တၵ်း တေတူၵ်းယူႇတႂ်ႈဢူငဝ်းၶွင်ၶႄႇၸူဝ်ႈယၢမ်းၼိုင်ႈ။ လၵ်းထၢၼ်ဢၼ်ၼႄႁႂ်ႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ မိူင်းၵဵင်းတုင်လႆႈၶိုၼ်း မႃးယူႇတႂ်ႈဢူငဝ်းၶွင်ၵဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸုပ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈတိလူၵ်ႉရၢၶျ်ႉ (ပီသႃသၼႃ 1984 – 2030) ပီၶရိတ်ႉသ် 1441 - 1487 မႅၼ်ႈယၢမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၽယႃးသီသတ်ႉထမ်းမရႃးၸႃးၸုလႃးမၼီး ၶွင်ၵဵင်းတုင် လွင်ႈၵိူဝ်းလီၵၼ် ၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸမ်ၸႂ်ၼႅၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵၼ်လီၶိုၼ်ႈမိူၼ်သႁၢႆၵၼ်။ ဝၢႆးလင်ၵၢၼ်ႁူမ်ႇပူၼွၼ်းၽႄး ၸဝ်ႈၽယႃႊသီသတ်ႉထမ်းမရႃးၸႃးၸုလႃးမၼီး ၸဝ်ႈတိလူၵ်ႉရၢၶျ်ႉသၢၼ်သ် မႃး...

ၾိင်ႈတႆးမိူဝ်ႈလိူၼ်သီႇ

(ၵႂၢမ်းဝၢၵ်ႇပွႆးလိူၼ်သီႇ) လိူၼ်သီႇလုၵ်ႈလႅင်းၶိုၼ်ႈၸမ်မူၼ်း မွၵ်ႇသဵဝ်ႈလွၼ်ႉၽိူၵ်ႇၵီႈတဵမ်တူၼ်း - လွႆထၢၼ်ႇပေႃးၶၢဝ်၊ လိူၼ်သီႇၼႆႉ မၢဝ်ႇလႄႈတင်းသၢဝ် - ၶဝ်မူၼ်ႈၸႂ်သိူဝ်း၊ ၸူဝ်ႈၵၼ်ထၢၼ်ႈပဵၼ်ၸုပ်ႈပဵၼ်ၸိူဝ်း - မိူဝ်းၶဝ်ႈပွႆးပၢင်၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆႉႁဵတ်းႁၢင်ႈႁဵၼ်းၽၢင် - ဝၢင်းပူၺ်ႈၽိုၼ်ၶူဝ်း၊ ႁႃလႄႇၶဝ်ႈပွႆးၼူၵ်ႉပွႆးတူဝ်း - တူၺ်းမႄႈၼၢင်းဝႅၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႃႈယွပ်ႇယွၼ်ႈၽႅတ်းၶႅၼ် - မေႃႁွင်ႉႁဵတ်းၵႂၢမ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလႄႇၵႃႈလၢႆးၵျၢမ်း - ဝႅၼ်ၶိုၼ်ႈၸွၵ်းမဝ်၊ လၢႆးႁွၵ်ႇၶွၼ်ႉလႅဝ်းလိုင်ႈၸိူင်းၽဝ် - ဢဝ်မႄႈလၢႆးတႅၼ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလႄႇႁၢင်ႈပွင်ႁႅၼ်း - ႁၢမ်တူၼ်ႈတၢင်းလူႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁွင်ႉၶဵတ်ႇလႄႈတင်းမူ - ၸွမ်းၵႄႈပၢင်လွင်း၊ ၵူၼ်းဢုမ်ႇၽိုတ်ႉၽိုင်းယိုင်ႈၼမ်ၼွင်း - လွမ်ငွၵ်ႈတူၺ်းၸမ်၊ လိူၼ်သီႇပီၶူပ်ႇၼႆႉပွႆးၵိုၼ်း...

ပိုၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်

မိူင်းၵဵင်းတုင်မီးပိုၼ်းပဵၼ်မႃးလွင်ႈလီသူၼ်ၸႂ် ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈၵေႃႇၵဝ်ႉငဝ်ႈလိူင်ႈ တမ်ႊၼၢၼ်ႊ (ပိုၼ်းပဵၼ်မႃး- legend) လိူင်ႈလဝ်ႈၵၢဝ်ႇၶၢၼ် “ၽူင်ႊသႃဝၻၢရ်း“ ”သိူၵ်ႈပိုၼ်း”Chronicles ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈၶဵၼ်ဝႆႉပဵၼ်တီႈတွင်းမၢႆမႃး လူၺ်ႈၽူႈ တႅမ်ႈပိုၼ်းၶဝ်လႄႈသင် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇတၢင်းၾၢႆႇၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇ Archaeologist ၶဝ်လႄႈသင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈသင်ၶ ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၵူၼ်းသႅၼ်းႁုၼ်ႈၵဝ်ႇ တေႃႇထိုင်ႁုၼ်ႈသႅၼ်း ပၢၼ်ၵၢပ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၶဝ် လႆႈတေႃႉတႆႇၶႆႈႁွႆးႁုပ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ - လွင်ႈပဵၼ်မႃးၶွင်မိူင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈပိူင်ႈၵၼ်တင်းလၢႆလၢႆမိူင်း ၶႂ်ႈငၢႆးမိူၼ်ၵၼ်...

မိူင်းပၼ်ႇ ဝဵင်းၵိုၵ်းပိုၼ်း ၶၼ်ၽၵ်းမီႇလီၶိုၼ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 6 ပီ

သင်ဝႃႈ ပိုတ်ႇၵႂၢမ်းတၵ်ႉၵၼ် လွင်ႈၸိုဝ်ႈဝဵင်းမႃးမွၵ်ႈသွင်သၢမ်ၶေႃႈၼႆၸိုင် ၸွင်ႇတေမီးၽႂ် တွပ်ႇလၢတ်ႈၵၼ်မႃး ယူႇႁိုဝ် ၼေႃ! - မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႆႉတၵ်ႉၵၼ်ဝႃႈ မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းလႂ်ဢေႉ? မိူင်းငႃးသႆး ၶဝ်ႈငၢႆႈဢွၵ်ႇ ယၢပ်ႇလူး ပဵၼ်မိူင်းလႂ်ဢေႉ? မိူင်းဢမ်ႇၵိၼ်ၵေႃႈ မဝ်းလူး ပဵၼ်မိူင်းလႂ်? ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းတေႁူႉသေ တွပ်ႇလၢတ်ႈမႃးၵေႃႈ...

တႃႇပွင်မိူင်းၾႅတ်ႊတရႄႊ တၵ်းလႆႈပူတ်းလၵ်းမိူင်းဢၼ်ၵဝ်ႇ တႅမ်ႈၶိုၼ်းဢၼ်မႂ်ႇ

လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ဝၼ်းထိ 6 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႄႈ သၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီၼႃႈ 2024 လိူၼ်ဢွၵ်ႊတူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 1 ဝၼ်းတေလူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း မိူၼ်တင်းၼႄသၼ်ယႃးဝႃႈ ပီၼႆႉပီၼႃႈ တိုၼ်းပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင် ၼင်ႇၸုမ်းၸၵၸ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၵႃႇလူင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 1...

ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း

ပေႃးဢဝ်ၵႂၢမ်း ၵပ်းထုၵ်ႇတႆး မီးဝႆႉဝႃႈ “ၾိင်ႈၵဝ်ႇယႃႇႁႂ်ႈႁၢႆ - လၢႆးမႂ်ႇႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈ” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈယူႇ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “ၾိင်ႈၵဝ်ႇယႃႇႁႂ်ႈႁၢႆ” ၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထတႄႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉသႃ မႅတ်ႇပႅင်းဝႆႉ ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇလွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇလွင်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွႆးၾိင်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးယွၵ်း ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၾၢင်ႉလီလီ ၵူဝ်တူၵ်းလွၵ်း

ပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းလၢႆးမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ဢၼုရူၵ်ႉထႃႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇပၢၼ်ၵူင်းပွင်ႇသုတ်းဝၢႆး ၵူၺ်းဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈ ၶုၼ်ႁၢႆႉၶုၼ်လိူင်းဢုပ်ႉမိူင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလႄႈ ပူတ်းပႅတ်ႈမၼ်းသေ ၶိုၼ်ႈပုတ်ႈႁဵတ်းၶုၼ်မႂ်ႇ ၼၼ်ႉၵွႆး။ ၽိူဝ်ႇယူႇႁိုင်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၶုၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈပိူင်ႇၼမ်ႉငမ်းလိၼ် ၸဝ်ႈပိူင်ႇၸိၵ်းႁူဝ်တေႃႇ ပၢႆတိၼ် ဢႃယုဢသၢၵ်ႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းသေၵေႃႈ ထိုင်ၶိုၼ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈႁဵတ်းၼၼ်သေ ပၼ်ႇတူင်ႇဢူင်ႇဢူၺ်ႈယူႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ပေႃးပဵၼ်ၶႃႈလိပ်းၶုၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယူႇတႂ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈပၢၵ်ႇပီပၢႆသေ ယူဝ်တေပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၸူးလၢႆးၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင် ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇ...

ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း – ဝတ်ႉၵိုၵ်းပိုၼ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်း တႃႇတေသိုပ်ႇယူႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၵႂႃႇလႆႈၼႆႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ် လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းဝႆႉတင်းၼမ်ၼႆ ၽႂ်ႁိုဝ်တေထဵင်လႆႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈ သင်ၶႂ်ႈႁူႉ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်း မီးႁိုဝ်ပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ပေႃးၽိုၼ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်း လိၵ်ႈလူင်လင်ႇၵႃႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်း ၶတ်းၸႂ် တႅမ်ႈမၢႆၼႄမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တၵ်းႁူႉထိုင်တီႈလႆႈၵမ်းလဵဝ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း။ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၼႄဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တိုၵ်ႉၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်လႆႈယူႇ၊...

ဝၼ်းမႃႇၶပူးၸႃး ႁွတ်ႈထိုင် 2611 ပီ

မႃႇၶပူးၸႃး(မႃႇၶပုၼ်းၼမီးပူးၸႃး) − လူႇတၢၼ်းဝႆႈဝၢၼ်းပူႇၸေႃႇမူးၸႃးပုတ်ႉထ ထမ်ႇမသင်ႇၶမိူဝ်ႈၼႂ်း ဝၼ်းလိူၼ်မႃႇၶ ၼၵ်ႉၶတ်ႈၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ− ဝၼ်းမႃႇၶပူးၸႃး။ သမ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလိူၼ်မႃႇၶ (15) ဝၼ်း၊ ဝၼ်းလိူၼ်မူၼ်းလႄႈ − မႃႇၶပုၼ်းၼမီးပူးၸႃး (ပူးၸႃး − မူးၸႃး − ဝူးၸႃး မိူၼ်ၵၼ်)။ ဝၼ်းၼႆႉ သမ်ႉမႃးမႅၼ်ႈလိူၼ်သၢမ်တႆးႁဝ်းလႄႈ ႁွင်ႉဝႃႈ− လိူၼ်သၢမ်မူၼ်း...

ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် (ၸဝ်ႈၾႃႉၶေမႃးရတ်းထ) ၽူႈယုၵ်ႉမုၼ်းလိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်လႄႈမိူင်းၵဵင်းတုင်

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ဢၼ်သၢင်ႈပဵၼ်ဢၼုသႃဝရီႊ ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝႆႉယူႇတီႈၽၵ်းတူဝဵင်းပႃႇလႅင် မိူင်းၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉ လႆႈသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/09/2020 လူၺ်ႈပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆ မိူင်းၵဵင်းတုင် လႄႈ လႆႈၸတ်းပၢင် မင်းၵလ “မူင်းၶူလ်း” (မင်ႇၵလႃႇ) ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉၶေမႃးရတ်းထ ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် တူၼ်တီႈ 32 ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်း မိူင်းၵဵင်းတုင်ႁုၼ်ႈႁိူင်းယိင်ႈယႂ်ႇ။ ဢၼုသႃဝရီႊႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ဢၼ်သၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး...

ဢမ်းၼၢၸ်ႈ(ဢမ်းၼၢတ်ႈ/ဢႃႇၼႃႇ)

ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉ တေၵိူတ်ႇၽွၼ်းလီဢမ်ႇလီ ယူႇတီႈသႅၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇလႄႈ တေဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇဢဵၼ်းဢၢၼ်းယိူင်းမၢႆလႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းၶတ်းၸႂ် တင်ႈၸႂ်။ ဢမ်ႇၵွမ်ႉ လူၺ်ႈ မီးဢမ်းၼၢတ်ႈ (ဢႃႇၼႃႇ) ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵမ်ႉၵႅမ် ဢမ်ႇၵမ်ႉၵႅမ်။ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၺၢၼ်ႇ ပၺ်ၺႃ။ ၵၢၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇမီးဢမ်းၼၢၸ်ႈသင်တေမႃးၵမ်ႉၵႅမ်ပၼ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်တေမႃးႁႅတ်ႉၼွင်ႇ ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈယူႇတႂ်ႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၽႂ်ၵုမ်းၵမ်လႆႈ တေလႆႈဝႃႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၸိူင်ႉႁိူဝ် ဝူၼ်ႉလႆႈႁဵတ်းလႆႈလွတ်ႈလႅဝႅး ၽွၼ်းလီ...

တႃႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းမႂ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ် တၵ်းလုၵ်ႉႁဵတ်းၵူၺ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပူင်ဢွၵ်ႇမႃးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပႃႇတီႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်ၼိုင်ႈလိူၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းၵၢၼ်လုမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 24  ပႃႇတီႇပၢႆးဢၼ်ၵႂႃႇယွၼ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင် တိုၵ်ႉမီး 9 ပႃႇတီႇၵူၺ်းၵွၼ်ႇ ။ ပႃႇတီႇတင်း 9 ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၺ်းပဵၼ်ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈလႄႈ ၸိူဝ်းၸွမ်းလင်ၸုမ်းသၢင်ႇသီႈလၢႆလၢႆ။ ၾၢႆႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅၵ်ႉတိတ်ႉ ၸိူဝ်းယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းသေ တေႃႇသူႈပိူဝ်ႈတႃႇတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊလႄႈ ၾႅတ်ႊတရႄႊၼၼ်ႉၵေႃႈ...

တၢင်းလၢတ်ႈလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈၶိုၼ်းလွၵ်းၸိူင်းၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆ့ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ တႄႇမိူဝ်ႈ ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 1 ဝၼ်း ထိုင် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 31 ဝၼ်း ပီ 2023 ၼႆ့ ၽိူဝ်ႇထိုင် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းထီ့ 2 သမ့်ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃႇသျႄႇလေႃး ပိူင်ၽွင်းငမ်းၾၢႆႇသိုၵ်းၵႂႃႇ တႃႇ 37...

တၢင်းၽိတ်းၽႂ်

မွၼ်းၶိူဝ်း ယႃႇၸူႇ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈပဵၼ်ၶိူင်ႈၸင်ႈၼမ်ႉၼၵ်းၵွႆး ယင်းပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းတူဝ်ယၢင်ႇ ဢၼ်ဢဝ်မႃးတႅၵ်ႈယင်ႇ (ထတ်း) ႁႃ လွင်ႈၼၵ်းဝဝ် ယင်ႇၵႃႈၶၼ် ယင်ႇတၢင်းႁူႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ယင်ႇၸႂ် (လၢမ်းၸႂ်) ယင်ႇလိုၵ်ႉတိုၼ်ႈ ၾၢႆႇပိူၼ်ႈၾၢႆႇႁဝ်း လႄႈ ယင်းဢဝ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိၵ်ႈမၢႆလွင်ႈတဵင်ႈထမ်း သၢလ်တတ်းသိၼ်(လုမ်းတြႃး)။ ၾၢင်ႈႁၢင်ႈလိၼ်ႉယႃႇၸူႇ ၼႄထိုင်တီႈပွင်ၵႂၢမ်းမၢႆလွင်ႈတဵင်ႈထမ်းဢၼ်ဢမ်ႇၵိူင်းၾၢႆႇလႂ်လႄႈယူႇသိုဝ်ႈၵၢင် ၾၢႆႇလႂ် ၼၵ်းၾၢႆႇလႂ်ဝဝ် တႅပ်းတတ်းဢဝ်ၸွမ်းတႃႁၼ်တီႈပၢႆလိၼ်ႉယႃႇၸူႇ ၸွင်ႇမၼ်းယူႇတဵင်ႈသိုဝ်ႈၵၢင် ဢမ်ႇၼၼ် ၼၵ်းၵိူင်းသၢႆႉၵိူင်းၵႂႃ ၼၼ်ႉဝူင်ႇဝွၵ်ႇပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း