Friday, January 18, 2019
Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၾိင်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း

ၾိင်ႈပဵၼ်မႃးပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢမ်ႇၼၼ် ပွႆးၿူၶျ်လုၵ်ႈၵႅဝ်ႈ (ယုၵ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်ႈပဵၼ်သႃမၼေရ်) ၸဝ်ႈသၢင်ႇ သိုပ်ႇတၢမ် လၢမ်းၽႄႈသႃသၼႃၿုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ တႄႇပဵၼ်မႃးလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ် - ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးဢၼ် ထို ဝ် ယမ် သႃသၼႃၿု တ်ႉ...

တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ပဵၼ်ၽႂ် လုၵ်ႉလႂ်မႃး

တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် Border Guard Forces ၼႆႉ လႆႈငိၼ်းမႃး တႄႇၸႂ်ႉမႃး ႁႅင်းႁႅင်းၽွင်းပီ 2008။ ၽွင်းၼၼ်ႉ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈသိုၵ်း ၶႂ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢင်ႈ...

ဝၼ်းၶရိသ်ႉတ်မၢသ်ႈဢိပ်း

ၵႂၢမ်းၼမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ် 12 ၵလႃးၵူႈပီ ၸၢဝ်းၶရိသ်ႉတ်ၵူႈတီႈတီႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈယေႊသုၶရိသ်ႉတ် ၵၼ်ပဵၼ်မူၼ်ႈပဵၼ်သိူဝ်း။ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈယေႊသုၶရိသ်ႉတ်ၼႆႉ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၼၢမ်းတၢင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ- ဝၼ်းၶရိသ်ႉတ်မၢသ်ႈ(Christ mas day)...

တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 

ဝႃႉပဵၼ်ၽႂ် လုၵ်ႉလႂ်မႃး  “ ဝႃႉ” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းထႆး၊ ယုၼ်ၼၢၼ် မိူင်းၶႄႇ။ ၶိူဝ်းဝႃႉ မီး ယူႇလၢႆၶိူဝ်း - မိူၼ်ၼင်ႇ...

ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လဵဝ် (Unitary State) လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႊ(Federal state)

ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လဵဝ် (Unitary State) ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ဢမ်းၼၢတ်ႈမီး တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင်ၵူၺ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသုၼ်ၵၢင် မီးဢမ်းၼၢတ်ႈတႃႇ တေၵုမ်းထိင်းပူၵ်းပွင်ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵေႃႈ မွပ်ႈပၼ်ဢမ်းၼၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၸႄႈဝဵင်း...

1996-1997 ပီငရၢႆးလူင်

“ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းၸၢၼ်းတေႃႇပွတ်းၵၢင် ၵူၼ်းမိူင်းယၢႆႉပၢင်လိူတ်ႇမႆႈလႆႈတူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် တီႈလႂ်ၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈ လႆႈလူႉ မိူင်းလႆႈႁၢမ်း ၼမ်ႉတႃယမ်းယိုင်ႈႁူၺ်ႇ ပိူၼ်ႈလူၺ်ႇ ပိူၼ်ႈလိတ်ႉ ပိတ်ႉထၢင်ႇမၢၵ်ႇမိူဝ် ၺႃးပိူၼ်ႈထိူဝ် ယွႆႈသွႆး ၽၵ်ႉ/...

တေယင်ႉၼႄႇ တေသၢင်ႈၾၢႆၼမ်ႉၶူင်း

ၾၢႆၼမ်ႉၶူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 3 ၾၢႆႇ - 1. ၵုၼ်လူင်၊ 2. ၼွင်ၽႃ၊ 3. မိူင်းတူၼ်။ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈၾၢႆ 3 ဢၼ်ၼႆႉ...

တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်လိူတ်ႈၸၢင် ထုၵ်ႇလီၵိၼ်

တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၸၢင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇမီးႁႅင်း တူဝ်လိူင် ႁိူဝ်ႉငၢႆႈ လႄႈ ႁူဝ်ၸႂ်တဵၼ်ႈႁႅင်း တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၸၢင်ၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၵိၼ်ဢႁႃႇရဢၼ်မီးထၢတ်ႈလဵၵ်းၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈတေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးၸွမ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၵိၼ်ဢႁႃႇရ...

မိင်ႈပီ 12 လႄႈ ဝၼ်းပီမႂ်ႇၶိူဝ်းတႆး

ၵႂၢမ်းၼမ်း။ မိင်ႈပွင်ႇဝႃႈ ၸိုဝ်ႈ၊ ၸိုဝ်ႈပီ၊ ၸိုဝ်ႈလိူၼ်၊ ၸိုဝ်ႈဝၼ်း ဢၼ်ႁွင်ႉၸွမ်းမူႇလႅင်လၢဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႉၸွမ်းရႃးသီၶၢဝ်းယၢမ်း ၼင်ႇပၢႆးႁူးရႃးတၢင်းမိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇႁဝ်း ဢၼ်ၼမပ်ႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဝူင်းလိူၼ်သေ လၢတ်ႈဝႆႉ၊ မူႇလႅင်လၢဝ်ၼႆႉပႃႇ လိႁွင်ႉ ၼၵ်ႉၶတ်ႉတ၊...

လၢႆးႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇ

လွင်ႈဢၼ်တႆးမီးပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁင်းၶေႃမႃးယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းလီယဝ်ႉလႄႈ ပီမႂ်ႇတႆးပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ် ၸဵင်မႂ်ႇၶမ်ႈၼိုင်ႈ(ဝၼ်းၼိုင်ႈ) ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁူႉပွင်ႇၵၼ်လီယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇတေႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၼၼ်ႉ ၵမ်ႉပဵၼ် လႆႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈသေႁဵတ်းၵႂၢင်ႈ၊ ၵႅပ်ႈလႆႈယူႇ။ ပဵၼ်ၾိင်ႈၵဝ်ႇလွၼ်ႉၵႄႇတႆး ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်လူင်လိုမ်းဝႆႉလႄႈ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၾိင်ႈထုင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၢႆတႄႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း