Sunday, March 24, 2019
Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပိုၼ်ႉငဝ်ႈ ၼမ်ႉၶူင်း တင်းၾၢႆၾႆးၾႃႉ

ၼမ်ႉၶူင်းတႄႇလႆလူင်းမႃးတီႈလွႆၼမ်ႉၶႅင် ႁိမႃႉလေႊယိူဝ်ႊ (လွႆႁိမဝုၼ်တႃႇ) တီႈမိူင်းတိပႅတ်ႉ လတ်းမိူင်းၶႄႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈယုၼ်ၼၢၼ် လႆၶဝ်ႈမိူင်းတႆး မိူင်းယၢင်းလႅင်မိူင်းထႆး မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇသေ ၶဝ်ႈပၢင်လၢႆႇ တီႈၵူတ်ႉၼမ်ႉမူၵ်ႉတမ။ တၢင်းယၢဝ်းၼမ်ႉၶူင်းမီး 2,815 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ...

ၽဵင်းၵႂၢမ်းပၢၼ်မႂ်ႇ ယိင်ႈယႂ်ႇမႃးမိူဝ်ႈလႂ်

ႁုၼ်ႈသႅၼ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးလၢတ်ႈထိုင်တၢင်းမူၼ်ႈတၢင်းသိူဝ်း တၢင်းမိုတ်ႈ တၢင်းသူင် ဢမ်ႇဝႃႈငၢၼ်း ဝႃႈပွႆးသင် ၸိူင်ႉၼင်ႇၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းမႂ်ႇ ၵိၼ်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈ ပီမႂ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႃႇ ဢွၵ်ႇသႃ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ...

မၢႆမီႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် တေလႆႈၸွမ်း

ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ယင်းပႆႇၽႅဝ်ပၢင်လူင်။ မိူဝ်ႈ 8.2.1947 ၵၢင်ၸႂ်ပႅတ်ႇမူင်း (8:00 AM) ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ ၽူႈ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၾႃႉတွင်ႇပႅင်ႇ...

ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊၼ် (Valentine’s day)

ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊၼ် ပဵၼ်ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ(ၶရိသ်ႉသထဵၼ်ႊ)ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽူႈၸိုဝ်ႈ- ဝႃႊလႅၼ်ႊ ထိၼသ်ႊ(Priest Valentinous) ဝႆႉၼိူဝ်ၵူၼ်းၸိူသ်းႁၵ်ႉၵၼ်(မၢဝ်ႇသၢဝ်ၵူႈႁၵ်ႉၵၼ်) မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ ပီၶရိသ်ႊတ် 270 ၼီႈၼၼ်ႉၼႆ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ၵရိၵ်ႊၸဝ်ႈၶလေႃးတိဢုသ်ႊ (Cluadius)တူၼ်ႈထူၼ်ႈ...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ

မိူဝ်ႈပီ 2015 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 8 ၸုမ်းပႃးသိုၵ်းတႆး ၸုမ်း RCSS/ SSA လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ။...

လိၵ်ႈတႆး

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ႁဝ်းၵႆႉလႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပႅင်မႄးလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈ သူၼ်ၸႂ်လႄႈ ၵူၼ်းတႅမ်ႈ ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇ ၵူၼ်းသူင်ႁဝ်း မၼ်းဢေႇလႄႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈတဵၵ်းတဵင် တဵၵ်းႁႅတ်ႉလႄႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ...

ၵွပ်ႈသင်သိုၵ်းတႆး ပဵၼ်ဝႆႉသွင်ၸုမ်း

ဝၢႆးႁူမ်ႈမိူင်းတူင်ႈပဵင်း (မိူင်းမၢၼ်ႈ) ဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃယဝ်ႉ ၸမ်တဵမ်မႃး 10 ပီ ၼၼ်ႉ မိူင်းသၼ်လွႆ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး တင်းလၢႆ မီးၵၢင် ၸႂ် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈ...

72 ပီ ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဝၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႄႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ဢၼ်လႂ်ၶီး? ဢၼ်လႂ်ႁၢင်ႉ?

(ၵႂၢမ်းပူၵ်းဢလၢမ်ႇတႆး) (တင်းသဵင်ႈ ! တူဝ် ...... လႅပ်ႈ) (တင်းသဵင်ႈႁူမ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းပူၵ်းဢလၢမ်ႇ ! .... ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ - ႁူမ်ႈ ...... ႁွင်ႉ) ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ ဢလၢမ်ႇသမ်ႉၸၼ်ႇတႃႇ လိူၼ်ၶမ်းၸဝ်ႈၸၵ်ႉၵျႃႇ တႆးႁဝ်းမီးတေႇၸႃႇ ၽွမ်ႉပဵင်းၸႂ်ဝႃႇၸႃႇ သူၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ...

ဝၼ်းပီလုမ်ႈၾႃႉ 2019 ၼႆႉတႆးတေႁဵတ်းသင်?

လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ (1) ဝၼ်း ၼႂ်းပီတႆးပီမူ(2113)ၼီႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉတႃႇပီ 2019 ၼီႈ။ လႄႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၶွင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝၼ်းၼိုင်ႈ။ ၽွင်းပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၵွပ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း။ လိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵွႆးဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၽွင်းဢၼ် ၶွပ်ႈၶူဝ်း(ၵူၼ်းႁိူၼ်း)လဵဝ်ၵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ...

မႃး! ႁဝ်းမႃးႁူႉၸၵ်းလွင်ႈၶဝ်ႈဝၢသ်ႈ ၶဝ်ႈၵမ်ၵၼ်

ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ၵမ် ၵူႈပီ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ သူင်ႁဵတ်းပွႆးပၢင်ဝၢသ်ႈၵၼ်။ သင်ၶပဵၼ်ၽူႈတိုဝ်းဝၢသ်ႈ၊ တၵႃႇ ပဵၼ်ၽူႈလူႇတၢၼ်းပၸ်ႉၸႆတင်းသီႇ ၸိူင်ႉၼႆ။ သင်ၶၸဝ်ႈမီးၾိင်ႈယူႇဝၢသ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တီႈဢေႇသုတ်း 10 ဝၼ်း။ ပေႃး မီးပွႆးပၢင်ဝၢသ်ႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃးတၵႃႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇၼႃးမႃး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း