Saturday, March 28, 2020
Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

လွႆလဵင်း ထုင်ႉႁၢင်ႈလီၵိုၵ်းမိူင်းတႆး တေပဵၼ်မႃး တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈယဝ်ႉႁိုဝ်

ၶမ်ႈဝႃး မဝ်းမိူၼ်ႁၢင်ႈပႆႇပေႃးႁၢႆလီ သမ်ႉပဵၼ်ၽွင်းလပ်းၶႅမ်ႉ မွႆႈဝၢၼ် သဵင်ၾူၼ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလင်ႁူၼ်ႈမႃးလႄႈ ႁူဝ်ၸႂ် တွတ်ႇလႅၼ်ႈ ဝႆးၵႂႃႇလိူဝ်ၵဝ်ႇလၢႆလၢႆပုၼ်ႈ။ ႁူႉယူႇယဝ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၵပ်းမႃး - ပဵၼ်ၸၢႆးပႃႉဢေး ၸဝ်ႈၶွင်...

ၶႆႇသႅင်ၽၼ်းၶမ်း ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ထူပ်းၽေးယွၼ်ႉ သိုၵ်းယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း

1962 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2 ဝၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၼေႇဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း။ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆး၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢိၵ်ႇ...

ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ယုၵ်ႉယွင်ႈပႂ်ႉပႃး ၽႄႈတိူၼ်းၾိင်ႈငႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး သၢပ်ႇၼမ်ႉႁႃႈမႄႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ! ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ၊ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈႁူႉပၼ်တိတ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၽူႈသူင်လိၵ်ႈလၢႆး/ၾိင်ႈငႄႈ/ပၢႆးပိုၼ်း၊ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၵူႈတီႈတီႈ၊ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလႄႈမႃးထွမ်ႇငိၼ်းၵၼ်၊ ႁူမ်ႈတင်းၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလႄႈ ၵေႃၽႄပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း (သမ်မၼႃး) ၵမ်းၼႆႉတင်းသဵင်ႈ၊ ၶႃႈႁဝ်းမႁႃမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ) ယွၼ်းၵႃရဝၶႃႈ။ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉသေ...

ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈႁူဝ်တီး လွင်ႈတၢင်းတႄႇတိတ်းၸပ်းယိၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပဵၼ်သင် ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတိတ်းၸပ်းယိၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ဢမ်ႇဝႃႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇယိင်းလႄႈသင်၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈမၢဝ်ႇသၢဝ်လႄႈသင်၊ မႄႈႁိူၼ်းပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈသင်၊ ပေႃႈႁၢင်ႉမႄႈႁၢင်ႉ ပေႃႈမႆႈမႄႈမၢႆႈ (မႄႈႁၢင်ႉဢွၼ်ႇၽူဝ်ပၢႆႈ-မႄႈမၢႆႈဢွၼ်ႇၽူဝ်တၢႆ)လႄႈသင်၊ မႄႈႁၢင်ႉလၼ်ႇလုတ်ႈ ပိူၼ်ႈပႅတ်ႈဢမ်ႇၶၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉၵူၼ်းၵႄႇ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈတိတ်းၸပ်းယိၼ်ႉယႃႈ၊...

လၢႆးၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၵဵင် ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၵိုၵ်းႁိူၼ်း ဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇလုၵ်ႈယႂ်ႇၸဵမ်းဝၢၼ်

မၢၵ်ႇၵဵင်ၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇသႅၼ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးဢရသႃႇ ၼမ်ႉဝၢၼ်ၼမ်ႉၸဵမ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၵူၼ်းမိုတ်ႈမၵ်ႉသူင်ၵၼ်ၵိၼ်ယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇၵဵင်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇသႅၼ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း မိုတ်ႈမၵ်ႉသူင်ၵိၼ်ၵၼ်မႃး ၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇပၢၼ်ႇမွၼ်ႇ လၢႆသိုပ်ႇလၢႆပၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းသူၼ်ဝၢင်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵေႃႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈမၢင်မိူင်း ၵႆႉလႆႈႁၼ်ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၵဵင်ဝႆႉ...

ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း တိုၵ်းတေႃးမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵိုၵ်းပႃးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ဢမ်ႇဝႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ လႆႈထူပ်းမႃးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၼ်းၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းတိုၵ်းတေႃး လွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉမၵ်းမၼ်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပူၼ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ပဵၼ်ၶီႈၶႃႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈပေႉၵိၼ် ဢၢၼ်းဢူမ်ဢိုၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆ ယဵၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းဝႃႇတႃႉယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈတေႃႇသူႈမႃး၊...

တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ တိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးထႆး သုမ်းငိုၼ်းႁဵင်လၢၼ်ႉUS$ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်တႆး

ၽွင်းလၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁၢမ်ႈပိၵ်ႉ ၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ႁၢမ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၶႄႇ ၶဝ်ႈမိူင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸီႉသင်ႇၸူး ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇတွင်ႈတဵဝ်းလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝႃႈ တၵ်း လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ၶႅၵ်ႇတွင်ႈတဵဝ်းၸၢဝ်းၶႄႇ ႁႂ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းထႆးၼမ်ၼမ်...

တႆးတၵ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်း

ပိူဝ်ႈတႃႇလိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆးတေတႅတ်ႈတေႃးတၢႆတူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈသၢမ်သိပ်းပီပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးႁဝ်း လႆႈငိၼ်း သဵင်ႁိုၼ်ႇႁဵၵ်ႈႁွင်ႉ “လိၵ်ႈႁူမ်ႈတူဝ်ၵႂၢမ်းႁူမ်ႈၶေႃႈ” ၼႆသႅၼ်ႇလင်မႃးယူႇ။ တႃႇတေပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇၶေႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွင်ႇမၼ်းၵိုင်ႇလႅပ်ႈတင်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်မီးယူႇလၢႆၶိူဝ်းလၢႆသၢႆ လၢႆၵိင်ႇလၢႆၵၢၼ်ႈၼၼ်ႉ...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း သၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵိုၵ်းပိုၼ်းတႆး

ဢိင်ၼိူဝ်ယုမ်ႇယမ်လၵ်းၼမ်းသင်ႉလၵ်း 4 ယိူင်ႈ (ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ 4 ယိူင်ႈၵေႃႈဝႃႈ) သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16/06/1983 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း၊ ၽူႈၼမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး (SURA-Shan...

ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆးၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ

ဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်းထၢႆးၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၵူႈပီပီ။ ၼႂ်းဝၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းသၢဝ်ၶဝ်လႄႇ ႁႃသိုဝ်ႉၶူဝ်းၾၢၵ်ႇသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႃႇ ဢဝ်ၾၢၵ်ႇ တွၼ်ႈၵေႃႉ ႁၵ်ႉ...

လၢႆးၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမၢၵ်ႇဢိတ်ႇ ၽုၵ်ႇတီႈသူၼ်ႁိူၼ်း ႁႂ်ႈၸဵဝ်းလႆႈၵိၼ်

မၢၵ်ႇဢိတ်ႇၼႆႉ မီးဢရသႃႇၸဵမ်းဝၢၼ်လေႃးသူမ်ႈ၊ မီးသီလႅင်၊ သီၵမ်ႇ သီၶဵဝ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢိင်းၵလဵတ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ (Grape) ၊ တၢင်းပီႈၼွင်ႉထႆးႁွင်ႉဝႃႈဢငုၼ်ႇ (องุ่น) ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႂ်းသႃး မၢၵ်ႇဢိတ်ႇပဵၼ်မၢၵ်ႇ...

ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈတႆး တႄႇႁၵ်ႉၵၼ်

  ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ပူၵ်းတိုၼ်ႇႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းလီလႆႈႁၵ်ႉၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း လီႁၵ်ႉၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း လီလႆႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် သေၵမ်း။ ငဝ်ႈမၼ်းတႄႉ တႆးလီလႆႈႁၵ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးမူး ႁွင်ႉၵႂၢမ်းဝႆႉဝႃႈ...

7Feb ဢိူၺ်!! ၸွင်ႇတေပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉ

ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈၽိတ်းတိၵ်းတိၵ်း ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈတူၵ်းလွၵ်းၽူႈၶဵၼ်တိၵ်းတိၵ်း ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈယူႇၾၢႆႇသုမ်းတိၵ်းတိၵ်း ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တိၵ်းတိၵ်း ……….. လႃႇမႃႈ (လႅပ်ႈပႃးဢၢႆလူမ်းၽိုၼ်ႉသေ - ၶလိူၵ်း!! တႃႉၽႂ်ယႃႇႁဵတ်းသင်သႄလႃႈမႃႈ!) ဢၼ်ထဵင်ၵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ...... ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဝၼ်းမိူင်းတႆး ဝၼ်းတႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ....... ပေႃးတေၸႂ်ႉ ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိူင်ႉၼႆ တႆးတိုၵ်ႉတႄႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး...

ၽူႈတႅမ်ႈႁွင်ႉဢွၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵႂၢမ်း/တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ၽႂ်/တႄႇမႃးမိူဝ်ႈလႂ်

ပေႃးဝႃႈ တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁိုဝ် ၸွမ်ပိဝ်တႆး လိူင်ၶဵဝ်လႅင်ၼႂ်းၵၢင် မီးဝူင်းလိူၼ် တင်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး “ၶိူဝ်းႁဝ်းၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ” ၼႆ ၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉဝႃႈ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေႁႂ်ႈသူမ်ႈ ႁိုဝ် တေႁႂ်ႈႁိူင်း

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ မီးၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႈလီၼႂ်းၸုမ်း၊ မီးၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈလီၼႂ်းႁိူၼ်း၊ မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈလီၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ လီၼႂ်းဢိူင်ႇ၊ မီးၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ လီၼႂ်းဝဵင်း၊ မီးၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ လီၼႂ်းမိူင်း၊ မီးၼႂ်းလူၵ်ႈၵေႃႈ လီၼႂ်းလူၵ်ႈ၊ မီးတီႈလႂ်ၵေႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း