Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

 သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်းလႄႈ သုၼ်ႇၸတ်းပွင်ႁင်းၶေႃ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမုင်ႈမွင်း ပႆႇပဵၼ်လႆႈလႃးလႃး

လိူၼ်မေႊ ထူၼ်ႈ 21 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၶွပ်ႈတဵမ် 62 ပီယဝ်ႉ၊ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈ သိုပ်ႇယၢင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်သေယဝ်ႉ ၽႅဝ်ထိုင်မႃးၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းမၼ်း...

မိူဝ်ႈထူပ်းၵိၼ်းမႃး ၺႃးၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁဝ်းႁႃးပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇသွင်ႉပႅတ်ႈၵၼ်

“မီးသင်ယိုၼ်ႈပၼ် ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ် ႁၼ်သင်မွၵ်ႇၼႄၶႆႈ၊ ႁၵ်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈပၼ်လၢႆ သိုဝ်ႉၶၢႆႁဵတ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်တႆး၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၵိူတ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉသေ ၼမ်ႉၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသိုၵ်းတႆး

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈ တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၵဵင်းတုင်၊...

လၢႆးလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 62 ပီတဵမ် [62th Tai Resistance Day]

ၵႂၢမ်းၼမ်း   ပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ်ႉဝူင်း။      ။ ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉတႆးၼႆ တေႁၼ်ႁၢင်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉႁုၼ်ႈလႅၵ်ႈမႃးၼႂ်းတႃၵမ်းလဵဝ်။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ - ၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၢႆႇ (ၸဝ်ႈၸၢင်ႉ - လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၶမ်းသိူၵ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းယွင်...

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွၼ်ႁဵၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လွႆလူင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးထိ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်...

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးတူၵ်းတႅမ်ႇ ၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈပူၵ်းပွင်ႁင်းၵူၺ်း

လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇၼႆၸိုင် ပိူင်လူင်မၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်လီၸူမ်းၸွမ်းပိူင်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ လႆႈသွၼ်ႁဵၼ်း ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆးမႃး ႁဵၼ်းၵႂၢမ်းတႆးမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီတႃႇပီႈၼွင်ႉ တႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉ။ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်း တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႊရိၵႃႊ...

 တၢင်းပဵၼ်ႁႃႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပိတ်ႉထိပ်ႇပႃးမေႃႈၶဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႆႉ မီးသွင်လၢၼ်ႉပၢႆ၊ ၵူၼ်းတၢႆသမ်ႉ သၢမ်သႅၼ်ပၢႆ၊ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းမီးၵႂႃႇ သီႇလၢၼ်ႉႁူၵ်း၊ မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵႂႃႇသမ်ႉ တေမီး 200...

ၵွပ်ႈသင်မိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်လႄႈ လူႉတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လူင်လၢင်သေ လူႉသုမ်းတၢႆၼမ်သုတ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆတီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၵၼ်ဝႃႈပဵၼ်မိူင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းလူင် ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်၊ သမ်ႉလူႉတၢႆၼမ်သုတ်းၼၼ်ႉ...

ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် 1963 ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ်တႆးပွၵ်ႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ

မိူဝ်ႈ 25/08/1963 ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ်တႆးတင်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ႁႃတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ လူၺ်ႈလၢႆး ၵတ်းယဵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်၊ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၶေႃႈၼွင်ႇငိူၼ်ႈၶႆ...

ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး

ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆႉ မီးၼႂ်းၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ ပဵၼ် ၼႃႈ လိၼ်ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ၵိုၵ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး တီႈၼိုင်ႈ။ ဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း...

ND တႆး တေပဵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ပေႃးတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊမိူင်းၶႄႇ (ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19) ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ ဢၢၼ်းဝႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ND) တႆး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း...

ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ (Veshak Day 2608)

ဝၼ်းပုတ်ႉထ ပီ 2020 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/05/2020 ၼႆႉ ပေႃးလီ။ ၵွပ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းၼေႃႇၸဝ်ႈ ဢင်ၵိရ ၶိူဝ်းၵူဝ်း တမ ႁူပ်ႉလႆႈၺၢၼ်ႇဢႃသဝၵ်ႉၶယ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၵိလေသႃ...

မိူင်းတႆး လီမီးၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ၼမ်

ဝၼ်းတီႈ 3/5/2020 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း လွတ်ႈလႅဝ်းသိုဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ  World Press Freedom Day လႄႈ ၶုၵ်းၸႂ်ထိုင်ဝႃႈ မိူင်းႁဝ်းၶႃႈလူး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸွင်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ...

ဢိုတ်းၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်သွင်မိူင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ဢူၼ်းငိုၼ်း ၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉၶၼ်ၶိုၼ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းၵမ်လႆႈၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢိုတ်းႁပ်းၽၵ်းတူတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်း ၼွၵ်ႈၶဝ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဢွၵ်ႇ။ ၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈဢိုတ်းႁပ်းဝဵင်း (Lock down) ၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း