Thursday, May 23, 2019
Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

လိူၵ်ႈတင်ႈထႆး 2019 -ၶေႃႈသင်ႇသွၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈႁူမ်ႈတုမ် 2020

ပေႃးတူၵ်ႇၶိူဝ်းလိူၵ်ႈတင်ႈထႆးၼႆႉ ၸိူဝ်းတိတ်းတၢမ်ၸွမ်းၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉလွင်ႈမႅင်ႇငိုၼ်းပၼ်ၽူႈမီးဢေႃးၸႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႂ်ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ သိုဝ်ႉဢဝ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် (ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ သိုဝ်ႉသဵင်) ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးတွတ်ႈပၼ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တီႈပႃႇတီႇတူဝ်ၵဝ်ႇ။ ပႃႇတီႇလူင်ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇဝႄႈလွတ်ႈလႆႈလၢႆးၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ပေႃးမီးလိူၵ်ႈတင်ႈယေႈပွၵ်ႈၸိုင်...
ယႃႇပူႉ

ၾိင်ႈဢူမ်ပူႉ ၸွင်ႇၸႂ်ႈၶွင်တႆး

ၵၢၼ်ဢူမ်ပူႉၼႆႉ ပဵၼ်ၾိင်ႈထုင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၸူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း။ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၼ် မိူဝ်ႈမီးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး တီႈႁိူၼ်းတီႈယေးႁဝ်း တင်းၵဵဝ်ႉတင်းဢုပ်ႇၵၼ်၊ သၢင်ႈ လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းယုမ်ႇယမ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်။ ပူႉ ယႃႇပူႉၼႆႉ သႂ်ႇၶိူင်ႈၵိရိယႃႇလၵ်းလၵ်းမၼ်းမီး...
ၵူင်းပၼ်ႇၼမ်ႉ တီႈၼမ်ႉတဵင်

ၾိင်ႈထုင်းတႆး ႁဵတ်းၵူင်းပၼ်ႇၸၼ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၼႃး မိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း

မိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းတီႈလိၼ်သုင် မီးထုင်ႉပၢင်ႇပဵင်းၼမ်၊ မီးႁူၺ်ႈမီးႁွင်ႈၼမ်၊ မီးမႄႈၼမ်ႉလဵၵ်ႉယႂ်ႇ လၢႆလၢႆသၢႆ။ မႄႈၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈပိုင်ႈတီႈဢိင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢဝ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈၼႃးၶဝ်ႈသူၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ်တဵင်ၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ၊ ႁႂ်ႈၼမ်ႉယိုင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈဢွၼ်ႇ၊ လုၵ်ႉတီႈၼမ်ႉႁွင်ႈဢွၼ်ႇသေ...
ႁၢင်ႈပပ်ႉၵမ်တႅမ်ႈ

ပိူင်ပၢႆးပၺ်ၺႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ဝၢႆးသေလုၵ်ႈဢွၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ယဝ်ႉတႃႇတေသိုပ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၼၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၵ်း တေလႆႈမီးဢႃယု 5 ၶူပ်ႇသေၵွၼ်ႇၸင်ႇတေၶိုၼ်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈလႆႈ။ တႃႇတေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ၵၢင်ၼႆႉၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉႁႃႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်လႆႈ။ ၸၼ်ႉၵၢင် ၸၼ်ႉၵၢင်ၼႆႉတေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၶၵ်ႉထီႉၼိုင်ႈၶွင်ၸၼ်သုင်ယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေလႆႈႁဵၼ်းတႄႇဢဝ်ၸၼ်ႉ 6 တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉ 8...
SHAN

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပႆႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵူဝ်ၶဵၼ်ၵူႈၾၢႆႇ

ပီ 2018 လိူၼ်မေႊ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢၼ်လီဢၼ်ႁၢႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပိုၼ်းတႆး ၶိူဝ်းတႆး မီးသင် ပေႃးမႃးဝူၼ်ႉတူၺ်း မီးယူႇလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ ယိုၼ်ႈဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁႂ်ႈၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉသႅင်ၵႅဝ်ႇ...

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းၵျပၼ်ႊ ပွႆႇၽႃႈႁၢင်ႈႁေႃပၼ် ၸဝ်ႈၵႅမ်မိူင်း

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းၵျပၼ်ႊ ဢႃႊၵီႊႁိတူဝ်ႊ ဢႃယု 85 ပီ ( ပၢၼ်ႁေႃၶမ်း Heisei  = ပွင်ႇဝႃႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းတူဝ်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွႆႇၽႃႈႁၢင်ႈႁေႃသေ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၸဝ်ႈ...
ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး 8 ၸဝ်ႈ

လိၵ်ႈတႆးဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႆးထုၵ်ႇလႆႈသႂ်ႇၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

မၢင်ၸိူဝ်း ယင်းတိုၵ်ႉမီးၸႂ်ၶႂ်ႈထၢမ်ယူႇ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးမေႃမႃးယဝ်ႉတေဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈလႂ် ၼႂ်းလူၵ်ႈ(လူဝ်းၵ)လူင်ၼႆႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လီ မီးဢေႇ မီးၵႃႈၶၼ် ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ ၽႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈမီး ၶႂ်ႈလႆႈ သမ်ႉႁႃယၢပ်ႇ။ မၢင်သိင်ႇမၢင်ဢၼ် ပေႃးၼမ်မၢၵ်ႈလၢႆပူၼ်ႉတီႈၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ် ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ...
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ (တွၼ်ႈၵၼ် 3)

ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း 3. တင်ႈတႄႇဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတင်းၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း...
SHAN

ပႆႇတူၵ်းလိုၼ်း လုၵ်ႉၶိုၼ်းသၢၼ်ႁွပ်ႇယွင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 17/4/2019 ၼႆႉ ၸုမ်းဝႃႉ UWSP/UWSA ၵေႃႇ တင်ႈမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီလႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဵတ်းပွႆးလူင် ၼႄလွင်ႈယိုင်ႈယႂ်ႇ ႁႅင်းသိုၵ်း၊ ႁႅင်းၵွင်ႈႁႅင်းၵၢင်ႇ၊...
ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ

ပွၼ်းပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ ပီ 2019

“ ၶၼ်တီ ပရမံ တပူဝ် တိတိၵ်ႉၶႃ - ၸႂ်မဵတ်ႉတႃ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း” ။ ၼႆႉပဵၼ်ၵႂၢမ်းသွၼ်ပုတ်ႉ ထၶမ်းၸဝ်ႈၵူဝ်းတမ (623 -...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း