Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

တၢင်းပဵၼ်ႁူဝေႃႇပဵၼ်သင် ၵွပ်ႈသင်ႁွင်ႉဝႃႈ “ႁူဝေႃႇ”

ၵွပ်ႈသင်ႁွင်ႉဝႃႈႁူဝေႃႇ?။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “ႁူဝေႃႇ”ၼႆႉ မီးတီႈပွင်ႇမၢႆထိုင် တီႈႁူတူၼ်တူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း မီးၼမ်ႉၼွင်ႁူမ်ႈတင်း ၼမ်ႉမုၵ်ႈလေႃးၵၼ်။ လွင်ႈဢၼ်တီႈႁူးႁူမီးၼမ်ႉၼွင်ၶုၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉတီႈၼင်ထႅပ်းယႅပ်း ႁူၸၼ်ႉၵၢင်သေလႆဢွၵ်ႇမႃး။ “ႁူဝေႃႇ ႁိုဝ် ႁူမေႃႇ” ၼႆႉ...

လၵ်းၸဵင်လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆးၶႅင်လႅင်းၸွင်ႇႁဝ်းၶႅင်ႁႅင်းႁၵ်ႉသႃလႆႈ

တႃႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမၼ်ႈၵိုၼ်းယိုၼ်းယၢဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းၶိူဝ်းလႂ်ၶိူဝ်းၼိုင်ႈ တၵ်းမီးလွၼ်ႉၵႅၼ်ၽႃသႃ ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တၵ်းမီးပိုၼ်းမီးလၵ်းမီးၸဵင် ပဵၼ်ပၵ်းၼိုင်ႈပိူင်လဵဝ် ၵၼ်ၵွၼ်ႇၸင်ႇတေၸၢင်ႈပႃးဢဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵိုမ်းမၼ်ႈယၢဝ်းယိုၼ်းယူႇလႆႈၼၢၼ်းႁိုင်။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇဢၼ်မီးမႃးႁိုင် 4-5 ႁဵင်ပီသေတႃႉ လိုၼ်းလင် မႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈဝႆႉဝဝ်ဝၢင် လွၼ်ႉၵႅၼ်ၽႃသႃ...

ပေႃးၵိၼ်ယႃႈမႃႉၸၢင်ႈပဵၼ်သင် ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၾၢင်ႁၢင်ႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းလၢႆၼႆႉ ပေႃးဝႃႈမီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း/သူႇ/သမ်း/ၵိၼ်ၵေႃႈ တိုၼ်းမီး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တေႃႇတူဝ်တင်းၸႂ် ၵူၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈလၵ်ႉၶၼႃႇလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ တၢင်းယၢမ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႉသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈၼၼ်ႉ ပိူင်ႈပႅၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလိူဝ်ၵူၼ်းပၵတိဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးၵိၼ်ယႃႈမႃႉၸၢင်ႈပဵၼ်သင်? ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမႃႉၼၼ်ႉ မီးၾၢင်ႁၢင်ႈသွင်ပိူင်- မိူဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ပဵၼ်ပိူင်ၼိုင်ႈ ပေႃးလႆႈၵိၼ်ယဝ်ႉ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၸွင်ႇႁဝ်းမိူၼ်ၸိူင်ႉမႅင်းမဝ်ႈမိၼ်ၶဝ်ႈၾႆး?

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်လွင်ႈပၼ်ႁႃဝတ်းဝႂ်ဢၼုၺၢတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢိၵ်ႇ ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ လိူဝ်သေလႆႈၵႃႈႁႅင်းဢေႇယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး...

ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်လီ၊ လီယူႇလီလိုဝ်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းသဝ်းထင်၊ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးတေးႁူတ်ႈသၼ်လွႆလွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉ၊ မီးသၽႃႇဝႁၢင်ႈလီ၊ မုင်ႈတူၺ်းတၢင်းလႂ်ၵေႃႈသႃႇယႃ၊ ပဵၼ်မိူင်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃမီးၶွၼ်ႇမီးငႂ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလိူင်ႇမၢၵ်ႈ၊ ဢႁႃႇရတၢင်းၵိၼ်ၵုမ်ႇထူၼ်ႈပဵင်းပေႃး ဝဵင်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ဝဵင်းပၢင်လွင်း (ဝဵင်းလွႆလူင်)ၼႆႉ မီးတၢင်းသုင်ၼိူဝ်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ 4,800...

မၢဝ်ႇသၢဝ်တႆးလႄႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး

မႆႉသိုပ်ႇမႆႉၵူၼ်းသိုပ်ႇၵူၼ်း တူင်ႇၶိူဝ်းမူၼ်းသိုပ်ႇသၢႆၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းယႂ်ႇၼႆသေတႃႉ ပေႃးဝၢဝ်ႇသၢဝ်တႆးႁဝ်း ဢမ်ႇဝႆႉလိုၵ်ႉ ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈဢမ်ႇတူၺ်းႁၼ်ပုၼ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵၢၼ်ၽႄႈတိုၼ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၸိုင် တေလဵၵ်ႉၵေႇ ဢေႇမၢင် လူင်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ မီးထိုင်ၸမ်ၸမ် 7 ႁဵင်လၢၼ်ႉလႄႈၵၢၼ်ႁိမ်ၵိၼ်ႁိမ်ယူႇ ႁိမ်ႁဵတ်းႁိမ်သၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်း...
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵၼ် (4)

“ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းလႄႈ ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်း” 11. ယူႇတီႈၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတမ်းပိူင် ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း (ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း)...
SHAN

သၢၼ်မိုဝ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈ သၢင်ႈၸၢတ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇငမ်းယဵၼ်

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2018 ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈသေ ဢၼ်လႆႈႁၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး မီးယူႇလၢႆဢၼ်- (1) ၽူႈၶဵၼ်လူင် ၽူႈၼမ်းမိူင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်းႁွင်ႇ တင်းမိူင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်းၸၢၼ်း ႁူပ်ႉၵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် ၊ (2)...

ၶႃႈၼၢင်းလႄႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ဝၼ်းၼၼ်ႉၾႃႉၵေႃႈငိုပ်းၵၢမ်ႈ မီးပႃးဢၢႆၾူၼ် ၽူင်ႉတူၵ်းလူင်းမႃးယူႇၽွင်ၽွင်၊ လူတ်ႉ ဢီႊသူႊၸူႊ ၽိၵ်ႉဢၢပ်ႉ ၶွင်ႉၶိုင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၶီႇမႃးၸွမ်း 4...

ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵုမ်းၵမ်

ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ ယၢမ်ႈလႆႈၸိုဝ်ႈပဵၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸူဝ်ႈပီ 1950 ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႃႇသႃႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈၵူႈပၢႆးပၢႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈပၢႆးပၺ်ၺႃမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈတူၵ်းတႅမ်ႇ ဝၢႆးၸုမ်းၸိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈမိူဝ်ႈပီ 1962 ၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း