Thursday, August 13, 2020
Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈ

Photo by - Shan State Refugee Committee -Thai Border/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး...

ပွၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ !

Photo by - မႁႃမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ) ၼိုင်ႈပီမီး 3...

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၽဝ်ပႅတ်ႈၼႂ်းပီၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပီၵၢႆ 3 ပုၼ်ႈ

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၽဝ်ပႅတ်ႈၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်မိူဝ်ႈပီ 2019 မွၵ်ႈ 3 ပုၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ၼႆႉ...

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၸွင်ႇပႃႇတီႇ NLD တေသိုပ်ႇပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈႁိုဝ်?

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၸွမ်းၵၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူႇဝႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဝၢႆးသေ 2020 မႃး ၸွင်ႇၶဝ်တေသိုပ်ႇပဵၼ်...

သိူၵ်ႈပိုၼ်း ၸဝ်ႈၶမ်းပၢင်ႇ

ၸိုဝ်ႈ            ၸဝ်ႈၶမ်းပၢင်ႇ ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ  ၸၢႆးဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုဝ်ႈပေႃႈ       ပူႇလွႆၵျွင်း ၸိုဝ်ႈမႄႈ       ၼၢႆးလွႆယွတ်ႈ ပီၵိူတ်ႇ ...

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မီးယိူင်းဢၢၼ်းသင် တႅမ်ႈပၼ်ဝွၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပပ်ႉဝွၵ်းတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး “ၼႃႈမူၼ်းၶၢဝ်ၶၢဝ် ” ဢၼ် ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း တႅမ်ႈၼၼ်ႉ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ပၼ်တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးလႆႈလူ လႆႈဢၢၼ်ႇ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2...

ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ ၽဝႃႉလုင်းႁဵင် မိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မိူၼ် မၢၵ်ႇမူႉၵႄႈႁိပ်ႇ၊ ၶေႃးၵႆႇတႃႈၼိူဝ်ၶဵင်ၽၵ်ႉၼိူဝ်ႉ။ ပေႃးၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶဝ် ပူင်သင်ႇမႃး ၵႃႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ဢေႃႈၸဝ်ႈဢေႃႈၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇၸၢင်ႈထဵင်၊ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ၊ ပဵၼ်လၢႆး ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ...

လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ ယိုၼ်းဢဝ်ႁႃႉ ပၢႆႇပၢၵ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

လႅၼ်းယႃႈၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း တႄႇၸဵမ်သႅၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ပၢၼ်ၵၢင် တင်ႈတႄႇလႅၼ်းယႃႈၶၢဝ် တေႃႇပေႃးထိုင်လႅၼ်းယႃႈ တွင်မၼ် တွင်ၶွၵ်း ႁေႃႇယႃႈၶၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတေသူႇၵၼ်ၸိုင် တေလႆႈၸႂ်ႉၾႆး တေလႆႈၸပ်းၾႆး။ ပေႃးၸပ်းၾႆးသူႇၵၼ်ၵေႃႈ မၼ်းမီးႁႅင်းမႆႈ မီးဢၢႆၵႂၼ်းမႆႈမႃး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၵႃႈၸူဝ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇတိုၵ်ႉပဵၼ်ၶုၼ်ယူႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း သုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိူင်ႇၵိုမ်းမုၼ်းလႅင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ မီးၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပႃႇတီႇၶဝ်ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး တေမူၼ်ႉမႄးပၼ်မတ်ႉတႃ 261 ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ...

ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇမိူင်းထႆးၶိုၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လႄႈ မိူင်းတႆး တေမိူၼ်ႁိုဝ်

ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ ၶၢဝ်းပွႆးလိူၼ်သီႇ၊ ၶၢဝ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း၊ ၶၢဝ်းပွႆးၶဝ်ႈမုၼ်းႁေႃႇတွင်ၵူၺ်ႈလိူၼ်ႁႃႈႁူတ်းၼမ်ႉ ၼႆႉ တႆးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈႁိူၼ်း မိူဝ်းၵိၼ်မိူဝ်းလူႇ သူႇၸႂ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းၼွၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ်...

ၸဝ်ႈသူၼ် မိူင်းၼၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းယိုတ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းတင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈ  covid -19  ၼႂ်းလိူၼ် May ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ၽွင်းတႅၼ်းၶဝ်  ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်ၶိုၼ်း တီႈလိၼ်...

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ မုင်ႈမွင်းၸဵဝ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်းၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵမ်ႈၼမ်ဢွၼ်ၵၼ် မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈၸဵဝ်းပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၽႂ်းၽႂ်းၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 လၢမ်ႈၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း...

ႁဝ်းလီမေႃႁူႉၸၵ်းပိုၼ်း ၶိုၼ်းသၢင်ႈဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁဵတ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းၶႄႇလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁိပ်ႇႁွမ်ႈတေႃႇၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်၊ ၾၢႆႇသႃႇသၼႃႇ၊ ပႆႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တဵၵ်းတဵင်ႁိပ်ႇႁွမ်ႈယူႇ ဝႃႈၼၼ်။ ၽိူဝ်ႇၼႆႉဢွၵ်ႇမႃး မီးၵႂၢမ်းထၢမ်မႃးဝႃႈ တၢမ်တူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉလူး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇလႆႈ...

ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉယုၵ်ႉယွင်ႈပႂ်ႉပႃးၽႄႈတိူၼ်းၾိင်ႈငႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး သၢပ်ႇၼမ်ႉႁႃႈမႄႈ

ၶႃႈႁဝ်းတေသိုပ်ႇတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵဵဝ်ႇတင်းထွႆႈၵႂၢမ်းတႆး ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တႆး ႁူမ်ႈသၢင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီၸွႆႈၵၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ (ဢၼ်လူဝ်ႇၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈၵေႃႈတေမီး)ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ထွႆႈၵႂၢမ်းဝေႃးႁႃႇရ ၸိုဝ်ႈသဵင်တင်းလူင်ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၾိင်ႈၵူၼ်း/ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး Name of nouns as vocabularies used in...

ၵိၼ်လဝ်ႈ ၸွင်ႇၸွႆႈယူတ်းယႃ ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႆႈတႄႉႁိုဝ်?

ၵၢၼ်ၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းလူၵ်ႈ တူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၽိုၼ်ႉသၢၼ်ႈ ယုပ်းၽၢၼ်ႈယၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄၵၼ်။ ပေႃးဝႃႈၶၢဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းလင်မႃးယဝ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတူၵ်ႇတၵ်ႉလၢမ်းၶၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ပေႃးၵိၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၸွႆႈယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ႁၢႆလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်လႆႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း