Monday, January 20, 2020
Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွင်းငမ်းသေ ပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

တီႈပိူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆႉ မိူင်းၼိုင်ႈတင်းမိူင်းၼိုင်ႈ လၢႆးၸတ်းပွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢႃႇၼႃႇၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်။ တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၾိုၵ်းၸႂ်ႉပိူင်ၸွမ်းၸိုင်ႈၼႆႉ တၢမ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈဢဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိၵ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ်လၢႆၶဝ် ယူႇ...

တႆးထုၵ်ႇလီၸတ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၢၼ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်း

ၼႂ်းသွင်သၢမ်ပီမႃးၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႆႈဢိုတ်းၵႂႃႇ 5 ၸၼ်ႉၸွမ် ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈမၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်း ၶဝ်ႈ။ မိူင်းဢၵမႊရိၵႃႊသမ်ႉ လႆႈဢိုတ်းၵႂႃႇ 500 ၸၼ်ႉၸွမ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းပီပၢႆ။ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈပေႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇ...

ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမၢၵ်ႇမိူင်းၵုတ်ႈဝႆႉၵိၼ်မၢၵ်ႇ လႆႈလုမ်းလႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

မၢၵ်ႇမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉဢၼ်မီးဢရသႃႇၸဵမ်းဝၢၼ်၊ ၵိၼ်ဝၢၼ် ထုၵ်ႇသူပ်းထုၵ်ႇပၢၵ်ႇသႅၼ်းၼိုင်ႈ။ ဢမ်ႇဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် သူင်မိုတ်ႉမၵ်ႉၵိၼ်ၵၼ်။ ၵႂၢမ်းထႆးႁဵၵ်ႈဝႃႈ မင်းၶုတ်ႉ၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ Mangosteen ။ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလွင်ႈမၼ်း လၢႆးၽုၵ်ႇ...

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ

မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇပႆႇမီး၊ ဢိင်ဢဝ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း1947 သေ မၵ်းမၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ(ၸႄႈတွၼ်ႈၼမ်ႉၶူင်း) ဢၼ်မီး ဝဵင်းၽႃပုၼ်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈသထူင်ႇ ဢၼ်မီးဝဵင်းၽႃဢၢင်ႇ တင်း လၢႆးပွႆႉ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျၢႆႉၶမီႇ...

ယူႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈလူၺ်ႈၾိင်ႈပိူင်ၵူၼ်း မူၼ်ႈသိူဝ်းလူၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

ဢဝ်ၸႂ်ႁဝ်းသႂ်ႇၸႂ်ပိူၼ်ႈ ဢဝ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈသႂ်ႇၸႂ်ႁဝ်း ၸင်ႇယူႇႁူမ်ႈသဝ်းၸွမ်းၵၼ်လႆႈယၢဝ်းယိုၼ်း၊ တၢင်ႇၵေႃႉတၢင်ႇ ဢမ်ႇတူၺ်းပုၼ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ်လၵ်း တၵ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈထူၼ်ႈၸူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တဵင်ႈထမ်း ၾိင်ႈပိူင်ၵူၼ်း ႁဝ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးတၢင်ႇၽႂ်တၢင်ႇမၼ်းႁၼ်ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇ လူၺ်ႈတင်ႈၸႂ်ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇတင်ႈၸႂ်ၵေႃႈလီ တၵ်းတိုၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ပိူၼ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆ...
SHAN

ပေႃးၶႂ်ႈပေႉပုၼ်ႈ ႁဵတ်းငမ်းယဵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2019 ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ႁိုဝ် ဝၼ်းလိၵ်ႈၵိၼ် ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 4 ပီ ။...

ပၢင်း ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ပေႃးၵိၼ်ယဝ်ႉပဵၼ်သင်?

ပၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းၼိုင်ႈ၊ ၸိုဝ်ႈၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ (Cannabis, Hemp……) ၊ ထႆးဝႃႈ ၵၼ်ႊၶျႃႊ။ ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် သႅၼ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇႁႅင်းလေႃးလႄးလၢႆယၢင်ႇ ပိူင်လူင်မီးသၢမ်ႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်း သူၼ်းယူင်းဢွၵ်းဢေႃ၊ တဵၵ်းဢွၵ်းဢေႃလႄႈ...
ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈလၢႆး

ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်တေလႆႈသႂ်ႇၸႂ်ၶတ်းႁႅင်း

ၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ယႃႇပႆႇဝႃႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇႁူႉပႆႇမေႃဢၢၼ်ႇ မေႃတႅမ်ႈ လိၵ်ႈတႆးၵူၺ်း တေႃႈၵူၼ်းၸိူဝ်း မေႃဢၢၼ်ႇ မေႃတႅမ်ႈ ယင်းဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းတႅမ်ႈ ဢမ်ႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈတႅမ်ႈ ဢဝ်တၢင်းဝႆးသေ ပိူၼ်ႈတႅမ်ႈမႃးလိၵ်ႈသင်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းတွပ်ႇၵႂႃႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉ၊ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈမႃးၵႂၢမ်းသင်ၵေႃႈ...

“ႁဝ်းမီးမိူင်းႁဝ်းႁင်းၵူၺ်းယူႇလူး” – ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ပေႃႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (မၢႆတွင်းဝၼ်းၸဝ်ႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၶွပ်ႈတဵမ် 23 ပီ)

ဝၼ်းတီႈ 14/11/2019 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ လူႉသဵင်ႈ သုတ်းမုၼ် ၵႂႃႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 23 ပီ ။ ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၼွႆႉ ၼႆ...

ဝၼ်းလိူၼ် 12 မူၼ်း

ၾိင်ႈလူႇတၢၼ်းၽႃႈၵထိၼ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2600 ပီမိူင်းလိူဝ်လိူဝ်ၼႂ်းပၢၼ်ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵူဝ်းတမ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသင်ၶ(ၽဢရႁၼ်)ၶဝ် ႁႃၽႃႈၶူဝ်းတႃႇဢဝ်မႃးႁဵတ်းပဵၼ်သၢင်ႇၵၢၼ်းယၢပ်ႇလိူဝ်ၸႂ် တႄႉတႄႉ။ တႃႇတေ ယဵပ်ႉလႆႈၽႃႈသၢင်ႇၵၢၼ်းၼိုင်ႈၽိုၼ် ၼႂ်းသၢမ်ၽိုၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈ တွင်ႈတဵဝ်းလႄႇႁႃၽႃႈၽႅၼ်ႇပဵၼ်ပိတ်းပဵၼ်ပွတ်းမႃးလၢႆလၢႆတီႈယဝ်ႉ ဢဝ်မႃးသၵ်ႉတၢၵ်ႇႁႅင်ႈ၊ မွၵ်ႈပေႃးႁဵတ်းၽႃႈၼုင်ႈ...

ပၼ်ႁႃမၢၵ်ႇယုမ်ႁႆၸိုင်ႈတႆး တႂ်ႈၾႆးပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းၶႄႇ လုၵ်ႉႁုပ်ႇလၢမ်းမႆႈ

မိူင်းၶႄႇ ႁိုဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေဢွၼ်ၵၼ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်မိူင်း၊ သူၼ်ၸႂ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵႃႉၶၢႆပိူင်လဵဝ် - ၸွမ်းၼင်ႇတင်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ “ဢမ်ႇၵူဝ်တၢႆ...

တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉသင် မိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?

တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ် (Diabetes Mellitus: DM)ၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵွပ်ႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း မီးထၢတ်ႈ ၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼမ်လိူဝ်ပၵတိ ႁိုဝ် ၼမ်လူၼ်ႉ။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵွပ်ႈတွမ်ႇမၢမ်ႉ (တပ်းဢွၼ်ႇ) ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉတႃႇယွႆႈဢႁႃႇရတၢင်းၵိၼ်/ ႁေႃႊမူၼ်ႊဢိၼ်ႊသူႊလိၼ်ႊ...

ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးၶူဝ်းၼုင်ႈလႄႈၾၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး

ၾၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်ၼႄထိုင်လွင်ႈပဵၼ်တႆးၼၼ်ႉ တၵ်းဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်မၼ်းတႅမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်ဢၼ်မၼ်းလၢတ်ႈၼႆၵေႃႈ ၼႂ်းၸႂ်တိုၼ်းထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉပဵၼ်တႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈတႆး ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်လွင်ႈပိုၼ်းတႆး ဢမ်ႇႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ႁိုဝ် တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈ ပဵၼ် ၶဵၼ်လူင်တႆးၵေႃႈယဝ်ႉ...

လၢႆးၽုၵ်ႇတႅင်တဝ်ႈ လႄႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမၼ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်ဝႆႉ?

တႅင်တဝ်ႈ ႁိုဝ် တႅင်ၸမ်ႇပူႇၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇဝၢၵ်ႈႁၢၵ်ႈႁူဝ်ဢၼ်မီးဢရသႃႇၸဵမ်းဝၢၼ်၊ မီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ တေႃႇတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်းတႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တင်ႈတႄႇလၢႆးၽုၵ်ႇမၼ်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းလႆႈၵိၼ်လႆႈလူႇလႆႈတၢၼ်းၵၼ်။ လၢႆးၽုၵ်ႇတႅင်တဝ်ႈ 1. ၼႂ်းသူၼ်ႁိူၵ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ ၶုတ်းႁဵတ်းတိူၵ်ႇၶူၺ်လိၼ်တႅဝ်းယၢဝ်းယၢဝ်း တၢင်းၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈသွင်သွၵ်ႇ၊ ၼႂ်းၵၢင်ၶုတ်းပဵၼ်ႁွင်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉ။...

ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢွၵ်ႇႁႅင်းတေႃႇဢွၵ်းဢေႃမီးလၢႆသႅၼ်း မီးၽွၼ်းၸႃႉၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁိုဝ် ၶိူင်ႈမဝ်းမိင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇႁႅင်းတေႃႇဢွၵ်းဢေႃ တင်းမူတ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈႁဵတ်းႁူဝ်ႁုပ်ႈ မၼ်းတူၺ်း လၵ်းလၵ်းမၼ်းလႆႈႁၼ် 4 သႅၼ်း။ သႅၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယႃႈသင်လၢႆလၢႆႁဝ်းမႃးၽွမ်ႉၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း။ (1) ယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းဢွၵ်ႇႁႅင်းတဵၵ်းဢွၵ်းဢေႃ။ ယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းမီးႁႅင်းတဵၵ်းဢွၵ်းဢေႃၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ-ၾိၼ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း