Thursday, September 19, 2019
Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ငဝ်းလၢႆးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈ

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈဢဝ်ၸႂ်သႂ်ႇၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ၊ ၵွပ်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်းပၢႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ (Development) ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး (Economic) ၊ ပၢႆးယူႇလီ (Health care)...

တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉတူဝ်း ၶူဝ်းၾိင်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်း

ၾိင်ႈၵၢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႄႈတိုဝ်းၵမ်မႃး ၸဵမ်မိုၼ်ႉသိုၼ်းၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆ တၵ်းတေႁူႉဝႃႈ တၢင်းၵႃႈ “ၼူၵ်ႉ” “တူဝ်း” ၼႆႉပဵၼ်ၾိင်ႈၶွင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၸၢတ်ႈလႂ်ၶိူဝ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးမိူၼ်တႆး ႁူမ်ႈဝႃႈၶႄႇမီးသိင်တူဝ်းယူႇၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈၾၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းတေပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် တူၺ်းၵေႃႈ ႁူႉၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ...

မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း – ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိုင်ႈ

မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း လွၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမိူဝ်ႈပၢၼ်ႁေႃသႅင် ရူဝ်ႊမၼ်ႊ (Roman) လႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းၵျိူဝ်ႊမၼီႊ ဢိၵ်ႇ မိူင်းယူႊရူပ်ႉ မၢင်မိူင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လွၵ်းပိူင်ၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉသင်ႉလၵ်း (Institutions) ပိူင်တိုဝ်းၵမ်...

ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် 7 ယၢင်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ 90 % ၾၢင်ႉႁၼ်လူင်ႈၼႃႈ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉလႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၾိင်ႈၾႃႉသၽႃႇဝလႅၵ်ႈလၢႆႈသေ ၸိူဝ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ (မၢၵ်ႇႁဵင်း)ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇတီႈၼိုင်ႈၵေႃႈတီႈၼိုင်ႈ၊ ယူႇတီႈပဵၼ်ႁႅင်း လႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၽွင်းလုၵ်ႈဝၼ်းပႆႇၸၢႆႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လႄႈ ၶိူဝ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ

ၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၸိုင်ႈတႆး ၸႄႈမိူင်းဢၼ်မီးၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႅၵ်ႇလၢၵ်ႇ ၼမ်လၢႆ မီးလၢႆလၢႆၶိူဝ်း။ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မၵ်းမၢႆဝႆႉ 135 ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၵေႃႈပႃးၶိူဝ်းၼိုင်ႈ။ ၽွင်းသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈ...

ၽႃးသႃတႆး-ထႆး ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽႃးသႃတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉလႄႈသႃသၼႃး မႃးႁိမ်းႁဵင်ပီ

ၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး-ထႆး လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်ၽႃးသႃတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉမႃး ၼႂ်းလိုမ်လိၼ်ၵုၼ်ၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ပွတ်းတႂ်ႈႁိမ်းႁဵင်ပီ ဢိၵ်ႇတင်းဝူင်ႇဝွၵ်ႇယိုၼ်ယၼ်လႄႈၸီႈၸမ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းၼႄ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ် သၢတ်ၻရႃၸၢရ် (ပႃမွၵ်ႉၶ) ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊ ၼိထိ ဢဵဝ်ႇသရီဝူင်း လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉဢွၵ်ႇမႃး။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၵၢင်ပီ 2016...

မႆႉၵမ်ႉၵေႃႇၶမ်းႁူဝ်မိူင်း သႅၼ်ဝီ လီ/ၸႃႉ တႆး – ထႆး ၵိုၵ်းၵၼ်မႃး

မႆႉၵမ်ႉၵေႃႇၶမ်း သွင်တူၼ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တင်း ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းသႅၼ်ဝီ ၸဝ်ႈၶမ်းၵၢႆႇၼွႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉတီႈၵွင်းလွႆ ၽရထၢတ်ႈႁူဝ်မိူင်း (ၵွင်းမူးႁူဝ်မိူင်း) ၸေႈဢူ - သႅၼ်ဝီ...

ၽေးလူင်ၵၢၼ်သူႇလႅၼ်းယႃႈ တေႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ

လႅၼ်းယႃႈၼႆႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းသူႇ/လုတ်ႇယဝ်ႉ တိတ်းၸပ်းယိၼ်ႉမၼ်း။ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ႁိုဝ် ၽေးလူင်ၵၢၼ်သူႇလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ မီးယူႇလၢႆလၢႆပိူင်။ ၵွပ်ႈဝႃႈၼႂ်းလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ မီးၵွင်ႉယၢင်ၼီႊၶူဝ်ႊတိၼ်ႊၼမ် ဢိၵ်ႇၵွင်ႉယၢင်ထႅင်ႈလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇတူဝ်ၶိင်း ၵူၼ်းႁဝ်း။ ပေႃးဝႃႈတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း...

ယွၼ်ႉသင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉမၵ်းမၼ်ႈဝႆ့ဝႃႈၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈၶဝ်ႈထိုင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ။ သုၼ်ႇလႆႈပၢႆးပၺ်ၺႃၼႆ့ တၵ်းတေလႆႈႁပ်ႉႁွင်းပၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ သီၽိဝ်၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း။ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁႄႉၵင်ႈ၊ ၼပ်ႉယမ် လႄႈ ပူၵ်းပွင်တႃႇႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းမီးပၢႆးပၺ်ၺႃ။...
ႁၢင်ႈပပ်ႉ NCA

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵၼ် (7)

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 27. သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈဢၼ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၽိုၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁူမ်ႇငမ်းထိုင်လႆႈၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼင်ႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ယႃႇပေႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း မူႇပိူင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၼႆႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း