Saturday, September 30, 2023

CATEGORY

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (ၵူၼ်းၶၢႆႉပၢႆႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း)

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမၼ်ႈၼိမ် ၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈတေႃႇ လွင်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ႁိုဝ် လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်တဵင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊဢၽိၶျၢတ်ႉ ၻမ်ႊရသ်ႉလိတ်ႉထိရူင်ႊၶ် တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ “ႁႅင်းၵၢၼ်ထႆးႁၢႆၵႂႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈၸၢတ်ႈၶဝ်ႈမႃးပုတ်ႈတႅၼ်း လႆႈယူႇႁိုဝ်” ဢၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉဝႃႈ - ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း တူင်ႇဝူင်းထႆး...

ၵၢၼ်ၵူတ်ႉငေႃး ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၵၢၼ်တႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၽိတ်းမေႃး

ပၼ်ႁႃသိုၵ်းၵၢင်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ(မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ) ယိုတ်ႈယၢဝ်းမႃး ၸဵမ်ဝၢႆးလႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ 1948 ။ ၽိူဝ်ႇထိုင် 1958 ပဵၵ်ႉသမ်ႉထိုင် 10 ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႉငေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ဝႆႉမႃးၼၼ်ႉၵွႆးပႆႇပေႃး ထိုင်မႃး 1962 သမ်ႉထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼေႇဝိၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇတႂ်ႈဢူင်ႈၽႃႇတိၼ်ၸဝ်ႈဢမ်းၼၢၸ်ႈ သိုၵ်းၽွင်းငမ်းမႃး တေႃႇထိုင် 2011 ဝၢႆးမီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈ တင်ႈမိူဝ်ႈ 2010...

လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉတႃႇသင်

ၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆး  ဝွၵ်ႇၼႄထိုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်းပဵၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ႁင်းၶေႃ ၼႂ်းၵႄႈၾုင်ၵူၼ်းၼႂ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ယၢမ်းၼႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းၸမ်ၸမ် 8 ႁဵင်လၢၼ်ႉၵေႃႉ ယဝ်ႉသေတႃႉ လိူဝ်သေၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵၵ်ႉၶိူဝ်းၼွႆႉ တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇဢူမ်ဢိုၼ်ႁၢႆလၢႆ ၼႂ်းၵႄႈၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ လႆႈ ငၢႆႈလူမ်လူၺ်ႈႁဵတ်ႇ (လွင်ႈတၢင်း) လၢႆလၢႆလွင်ႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်းယွၼ်ႉၵွပ်ႈသူင်မိုတ်ႈမၵ်ႉ ထၢင်ႇယႂ်ႇ သၢင်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈ လႅၼ်ႈၸွမ်းၸၼ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူဝ် ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းပိူၼ်ႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ...

မၢၵ်ႇမႅင်း ၽေးယႂ်ႇတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ၼိုင်ႈ

ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈၼမ်ႉတႃယွႆႉၸွမ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ တႄႇဢဝ် ပီ 1962 ဝၢႆးၼေႇဝိၼ်း ယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၵေႃႈ တႆးတႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီပၢႆ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယင်းပႆႇမွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆယဵၼ်လူင်း။ ယိုင်ႈၶႅၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၵၼ်ႉၸၼ် ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ...

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၽိုၼ်မႂ်ႇတူတ်ႈတၢမ်ႇၼၵ်းပဵၼ်သႅၼ်

ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၽိုၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်မႃး တၵ်ႉတိူၼ်ၾၢင်ႉၵၼ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၵၢၼ်လူမ်လၢမ်မၵ်ႉငၢႆႈၶွင်မၼုသ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်ႁေႃႈၶပ်းၶီႇရူထ်ႉ ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵင်တၢင်း(ၸရႃႊၸွၼ်ႊရ်)ၼၼ်ႉ လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၶိုၼ်းမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ လူၺ်ႈပၵ်းပိူင် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၽိုၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈပီ 2022 ၼႆႉ မီးတူတ်ႈ(တၢမ်ႇ) ၼၵ်းတႄႉတႄႉလႄႈ လီသႂ်ႇၸႂ်ၾၢင်ႉၵၼ်တႄႉတႄႉ။ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၵၢၼ်ႁေႃႈၶပ်းရူထ်ႉၵႃး ၼႆႉသေ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆလႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူမ်ႉတၢႆယွၼ်ႉမၼ်းၵေႃႈတင်းၼမ် တင်း လၢႆယဝ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉသတိၵၼ်တႄႉတႄႉ။ ၵူၼ်းၸႂ်ႉရူထ်ႉ ၸႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းႁူမ်ႈၵၼ်...

ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇလိုပ်ႈဢွၵ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ သင်ႇလိုပ်ႈႁေႃႈၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁိုဝ် တိမေႃႊရ်လဵသ်ႉတေႊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွင်းဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်တိမေႃႊရ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 27 လိူၼ်ဢေႃႊၵသ်ႉၼႆႉ လူၺ်ႈႁဵတ်ႇဢၢင်ႈဝႃႈ - ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ် တူဝ်တႅၼ်းၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်း NUG ဢၼ်မီးပၵ်းထၢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ႁူႉႁူႉၵၼ်ၼမ် “လူင်ပွင် ၸိုင်ႈႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်ႇၸၢတ်ႈ”(NUG) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၢင်ႈဝႃႈပဵၼ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈလၵ်းၼမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၶွင်ထႆး

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽွင်းလူင်ထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႃႊၵသ်ႉ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်လူင်းသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈ ၶိုၼ်းၵႄႈလိတ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ဢၼ်ၸုမ်းၽွင်းလူင်ၶဝ်တႅပ်းတတ်းဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႃးၵသ်ႉ 2023 မၵ်းတမ်းႁႂ်ႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈ (ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ) ယိုၼ်ႈသၢႆမၢႆလၢႆးၸိုဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်တေဢဝ်မႃးႁဵတ်းလုၵ်ႈၸၢင်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းယူႇၼႂ်း ဢၼႃးၸၵ်ႇ(ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈ) ထႆးလႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈထိုင်ဝၼ်းတီႈ 31...

ၶႅပ်းၽႅၼ်ႇသူဝ်ႊလႃႊၸႂ်ႉႁႅင်းလႅတ်ႇ မႃးပဵၼ်ၾႆးၾႃႉ

“သူဝ်ႊလႃႊသႄးလ်” (Solar cell) ၶႅပ်းၽႅၼ်ႇသူဝ်ႊလႃႊၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ႁႅင်းထၢတ်ႈတီႈ လႅင်းလႅတ်ႇသေ မႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ  လူၺ်ႈ (special semiconductor) ၼႂ်းၶႅပ်းၽႅၼ်ႇၼၼ်ႉ၊  ပဵဝ် (ၵသႄ) ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈၶႅပ်းၽႅၼ်ႇသူဝ်ႊလႃႊ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပဵဝ်ၾႆးၾႃႉၵမ်းသိုဝ်ႈ(Direct current) လႄႈၸၢင်ႈ ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉပဵၼ် ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းတွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁေႃ

ၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၽႃသႃ၊ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ၊ လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၾိင်ႈငႄႈ ၸူမ်ႁၢႆၵေႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဝႃႈ ၸူမ်ႁၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉၶဝ် ၵႆႉမွၵ်ႇလၢတ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးတႃႇသေႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇၸူမ် ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လူင် ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတႆးသေ လူင်းပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ်...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ သိုပ်ႇပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

 ပီ 2023 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီဝဵင်းၵႃလီႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈဢွင်ႈတီႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေတႃႉ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းပွင်ၵၢၼ်သေဢမ်ႇယွမ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁၢမ်းၵၢတ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးဝႃႈၼႆ။ မေႃသွၼ်ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ လွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ႁွင်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈ သမ်ႉၵဝ်ႇယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ပူၵ်ႇလၢပ်ႈသေ ၽင်ႉယဝ်ႉ ။...

တႃႇၸၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈမီးႁႅင်းမိပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵူႈၾၢႆႇ

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမၼ်း တေလႆႈၸႂ်ႉ လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈၼႆ ယွမ်းႁပ်ႉၵၼ်ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇသေတႃႉ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းမၼ်းၵွႆး။ ၾၢႆႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ NUG လႄႈ PDF ၵမ်ၼမ်ၼမ်တႄႉၵေႃႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းမူၺ်ႉပႅတ်ႈ လွၵ်းပိူင်ဢႃၼႃႇသိုၵ်း ၶႂ်ႈပူတ်းပင်းပႅတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်သေ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢဝ်ၸႂ်ၽႂ်ႇၶႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈၸိုင် ၾၢႆႇၸိူဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇမီးတီႈပိုင်ႈဢိင်တႃႇယူတ်းယႃၸႂ်

“မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ လုၵ်ႈသိတ်ႇလုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈမေႃယူႇၵိၼ် မီးသိလ်မီးထမ်းမီးတြႃး ၶၢဝ်း ယၢမ်းမီးၵႃႈၶၼ် ယႃႇပေယူႇၸလိူဝ်ႈၸလႃႈပႅတ်ႈလွၵ်ႇလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် လွင်ႈၵၢၼ်လီၵၢၼ်မႅတ်ႈ ၵၢၼ်ၵု သူလ်ပႃႇရမီႇၵၼ် လၼ်းၵၼ်းတၼ်းၸဝ်ႉ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈၵၢၼ်မိူၵ်ႈတုၸလိူၵ်ႈ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီသေၵမ်း”- ။ “ပိူင်လူင်မႃး လူဝ်ႇထိင်းၸႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈလီလီ ၸႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးၸႂ်ႁဝ်းလီ ၸႂ်ႁဝ်းမႅတ်ႈ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်မႅတ်ႈမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။...

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁၢမ်းလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ဝၢၼ်ႈမိူင်း တူၵ်းတႅမ်ႇၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၊ မၢင်ၸိူဝ်း သိုပ်ႇယိပ်းပၢႆၵမ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေ ၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းမႃး ၊ ႁၢႆးငၢၼ်းၼႄ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇ ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၊ ထုၵ်ႇပူၼ့်ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼင်ႁိုဝ်တေပိၵ်ႉၵၼ်ႈႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း...

ၵၢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်လႄႈလွင်ႈ “ပိၼ်ႇပၢႆႇၼပ်ႉယမ်ၵၼ်”

ပိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၶိူဝ်းၼိုင်ႈ မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈ မိူင်းၼိုင်ႈ တေမီးၼႃႈမီးတႃလႄႈမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်း။ ပေႃးမီးပိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းပေႉၵိၼ်လူလၢႆ။ ယိင်ႈႁူႉပိုၼ်းလႄႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်ပိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ယိင်ႈႁူႉၸၵ်းဝႆႉၼၵ်း ၶူဝ်းၶွင်ၾိင်ႈထုင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႃႈၼၼ်ႉ။ ၶိူဝ်းလႂ်ႁူႉပိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼမ်ၵေႃႈၶိူဝ်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼမ်။ မီးၵူၼ်းႁူႉတႃႇၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼမ် ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈပိုၼ်းၶဝ် ၵႆႉဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးတူၺ်းပိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ပိုၼ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947...

ပေႃးတူၵ်ႇလွင်ႈပိူင်မိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈၵုပ်းတိုဝ်းတွင် ၸဝ်ႈၵွင်ႁႆႇမူၵ်ႇ

ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်တူၺ်း ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ၶုၼ်တႆး ၽူႈၼမ်းတႆး ႁူမ်ႈတင်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈသေ ၸႂ်ႉပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ တႄႇၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈ 1922 ၼီႈ ၼၼ်ႉၼႆ ပီၼႆႉ မီးမႃး 101 ပီယဝ်ႉ။ တႆးပၢၼ်မႂ်ႇ Y2K , Gen-Z ယၢမ်းလဵဝ် ၸွင်ႇသမ်ႉႁူႉၸၵ်း ပိူင်ၽွင်းငမ်းမိူင်း လူၺ်ႈလွၵ်းပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း