Friday, July 20, 2018
Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၽွမ်ႉၵၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ တီႈဢၢင်ႈဢၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ်

လၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်လႄႈ လၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လႂ် ဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁိုဝ် ႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉဢဵၼ်းဢၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ မႃးႁဵတ်းသၢင်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၢႆးယိင်းသွင်ၵေႃႉ မႃးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ (မႃးပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ...

ထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢူၺ်း မိူဝ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢၢၼ်းဢဝ် တၢင်းႁူႉ မေႃပၺ်ၺႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁဵၼ်းႁူႉမႃးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ် လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်းလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢူၺ်း ၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ...

ၽုၵ်ႇၾင်လူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ

“ပၺ်ၺႃပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်း ဢွၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ” “လိၵ်ႈလၢႆးမိူၼ်ၾႆးပိူင်း ဢွၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ” “မေႃလိၵ်ႈၸင်ႇၵေႃႉၸၢႆး လၢႆးလီၸင်ႇပေႉပိူၼ်ႈ” “သၢႆၸႂ်ၶိူဝ်းပဵၼ်လိၵ်ႈ ၸၢႆးယိင်းႁိၵ်ႈသွၼ်ဢၢၼ်ႇ” ပေႃးမႃးတူၺ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈၶဝ် သင်ႇသွၼ်လၢတ်ႈၸႃ မႃးၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် လၢတ်ႈလႆႈႁတ်းႁတ်းဝႃႈ တႆးႁဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ တိုၼ်းဝႆႉၵႃႈၶၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ တိုၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း လုၵ်ႈလၢင်း...

ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ၺႃးဢၢႆယၢမ်းႁုပ်ႇ

ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၽႅဝ်ၵႂႃႇတၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ မၢၵ်ႇလေႃႉ ၵႃးႁဝ်းၶႃႈၵိင်ႈၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းဝၢင်းဝိႁၢရ်လူင်မိူင်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁၼ်ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈဝႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၸႂ်တႆးႁဝ်း ၵႆႉၶဝ်ႈပွႆးသေ မိူၼ်ႁၢင်ႈ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးဝႆႉလူဝ်လူဝ် -- ႁၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႅၼ်ႈမူၼ်ႈ...

ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉ ပေႃးတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ ယႃႇဝႃႈတေၵႂ်ႈ ယေႈၶႅၼ်းၵႆ

ၸိူဝ်ႉဝူင်ႈၵေႃႈဝူင်ႈပႅင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈမႅင်းႁၵ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိူတ်ႇမႃးပဵၼ်တႆးၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတၵ်းမီးၸႂ် ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းပူၼ်ႉပႅၼ်ဢူမ်ဢိုၼ် ယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈလႄႈၸင်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတူၵ်ႇထိုင်လွင်ႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ မႃးပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး။ မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းပဵၼ်ၶီႈၶႃႈပိူၼ်ႈတႄႉ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉပွင်ႇဝႃႈ...

ပိူၼ်ႈထႅၵ်ႇႁႂ်ႈႁဝ်းတႅၵ်ႇ ႁဝ်းယႃႇၸႅၵ်ႇၸွမ်းႁႂ်ႈမၼ်းငၢၵ်ႈ

ဢေႊပရိူဝ်ႊဝၼ်းတီႈ 11 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။ လိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လုၵ်ႉတီႈဢီႊမေႊလ်ၶွင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းတႆး SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ သူင်ႇထိုင်တီႈဢီႊမေႊလ်...

မႃးႁူႉၸၵ်းပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉၵၼ်

ၼိုင်ႈပီတီႈဢေႇသုတ်း တေလႆႈထူပ်းပီမႂ်ႇတႆး၊ ယဝ်ႉပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ၊ ပီမႂ်ႇၶႄႇလႄႈပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ ပၼ်ႇပဵၼ်သင်ၶရယူႇၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ။ ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ ပဵၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁိၼ်ႊတူႊ ၶွင်ၸၢဝ်းၵလႃး မိူင်းၸမ်ႇပူႇတီႇပႃႇ (ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ) ၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်ၶုၼ်သၢင်ပြၢမ်ႇမႃႇၶဝ်ဢွၼ်တၢင်း။  ဝၢႆးမႃးၸင်ႇလႆႈၽႄႈလႆၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်း ၾင်ႇတၢင်းဢွၵ်ႇမႄႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ...

ၾိင်ႈထုင်းပွႆးသၢင်ႇလွင်းတႆး ႁိူဝ်ႈႁိူင်း-ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသႃသၼႃပုတ်ႉထၸဝ်ႈ လႅင်းပိူင်း

ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈ/တူင်ႈပွင်ႇမႃး ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးမီးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၼပ်ႉသွၼ်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်းၵိၼ်ၶၢဝ်းတၢၼ်းသေ ဢဝ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်ႈ ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်သႃသၼႃ လူၺ်ႈႁဵတ်း ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼုင်ႈပဵၼ်သၢင်ႇပဵၼ်ၸၢင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢိင်ၼိူဝ်ၾိင်ႈထုင်း...

ၽူႈပႂ်ႉၼႃးယွၵ်ႇၼူၵ်ႉလႄႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း

“မိူၼ်ႁၢင်ႊသဵင်ၵွင်ႊမွင်းဢွၼ်လူမ်းဢဝ်မႃးဝၢၼ်ႁူဝႆႉ……. ပိူၼ်ႈတေဢွၼ်ၵၼ်ၸုင်မိုဝ်းသေ မိူဝ်းၶဝ်ႈပွႆးၶဝ်ႈၼႃးမႂ်ႇ ပုၼ်ႈပၢင်ႈဢၢႆႈႁႃးၽူႈပႂ်ႉၼႃးယွၵ်ႇၼူၵ်ႉတႄႉဢၢႆႈၵေႃႉဢိူၺ် လိူၼ်လမ်လၢဝ်လမ် တၢင်းမိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်……..။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁႆႊႁဵတ်းၼႃးဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်တႄႉ ဝၢႆးသိမ်းၶဝ်ႈသိမ်းၼမ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်း ၸိူင်ႉၼႆ၊ ၽွင်းလိူၼ်သၢမ်ၶၢဝ်းၵတ်းၸမ်သဵင်ႈ ၶၢဝ်းႁႅင်ႈၸမ်ၶဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈၶၢဝ်းၵၢၼ်ဢေႇမၢင် ၼႆလႄႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်...

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈတေလူင်း ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸင်ႇလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ မိုဝ်ႉလဵဝ်ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်သူၼ်ၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵေႃႉလႂ်ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ၊ ၵေႃႉလႂ်ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း