Saturday, September 22, 2018
Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ပဵၼ်သင် ?

ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႆႈႁၼ်မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (3) ၸုမ်း။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO), ၼႅင်ႇၶၢႆႇၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး (TYN), တင်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသျၢၼ်း (SYO) သၢမ်ၸုမ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတင်းသၢမ် ၸုမ်းၼႆႉႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း/တႃႇၾိင်ႇၵူၼ်း-...

ဝၼ်းပုတ်ႉထ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 2606 ပီ

ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ပီ 2018 ၼီႈၼႆႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။ လိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်းပီၼႆႉ မႅၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ႈမေႊ။ မိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်း မိူင်းမလေးသိယိူဝ်း မိူင်းသိင်ၵပူဝ်ႊ မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသိယိူဝ်း...

ၽွမ်ႉၵၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ တီႈဢၢင်ႈဢၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ်

လၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ ႁဵတ်းပဵၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်းလဵဝ်လႄႈ လၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လႂ် ဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁိုဝ် ႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉဢဵၼ်းဢၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ မႃးႁဵတ်းသၢင်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၢႆးယိင်းသွင်ၵေႃႉ မႃးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ (မႃးပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ...

ထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢူၺ်း မိူဝ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢၢၼ်းဢဝ် တၢင်းႁူႉ မေႃပၺ်ၺႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁဵၼ်းႁူႉမႃးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ် လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်းလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢူၺ်း ၵေႃႉမေႃသွၼ်ႁဝ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ...

ၽုၵ်ႇၾင်လူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ၺႃ

“ပၺ်ၺႃပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်း ဢွၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ” “လိၵ်ႈလၢႆးမိူၼ်ၾႆးပိူင်း ဢွၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ” “မေႃလိၵ်ႈၸင်ႇၵေႃႉၸၢႆး လၢႆးလီၸင်ႇပေႉပိူၼ်ႈ” “သၢႆၸႂ်ၶိူဝ်းပဵၼ်လိၵ်ႈ ၸၢႆးယိင်းႁိၵ်ႈသွၼ်ဢၢၼ်ႇ” ပေႃးမႃးတူၺ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈၶဝ် သင်ႇသွၼ်လၢတ်ႈၸႃ မႃးၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် လၢတ်ႈလႆႈႁတ်းႁတ်းဝႃႈ တႆးႁဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ တိုၼ်းဝႆႉၵႃႈၶၼ် ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ တိုၼ်းတိုၵ်းသူၼ်း လုၵ်ႈလၢင်း...

ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ၺႃးဢၢႆယၢမ်းႁုပ်ႇ

ၽွင်းႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၽႅဝ်ၵႂႃႇတၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ မၢၵ်ႇလေႃႉ ၵႃးႁဝ်းၶႃႈၵိင်ႈၶဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းဝၢင်းဝိႁၢရ်လူင်မိူင်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁၼ်ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈဝႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၸႂ်တႆးႁဝ်း ၵႆႉၶဝ်ႈပွႆးသေ မိူၼ်ႁၢင်ႈ လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈပွႆးဝႆႉလူဝ်လူဝ် -- ႁၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႅၼ်ႈမူၼ်ႈ...

ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉ ပေႃးတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ ယႃႇဝႃႈတေၵႂ်ႈ ယေႈၶႅၼ်းၵႆ

ၸိူဝ်ႉဝူင်ႈၵေႃႈဝူင်ႈပႅင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈမႅင်းႁၵ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိူတ်ႇမႃးပဵၼ်တႆးၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတၵ်းမီးၸႂ် ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းပူၼ်ႉပႅၼ်ဢူမ်ဢိုၼ် ယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈလႄႈၸင်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတူၵ်ႇထိုင်လွင်ႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ မႃးပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး။ မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းပဵၼ်ၶီႈၶႃႈပိူၼ်ႈတႄႉ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉပွင်ႇဝႃႈ...

ပိူၼ်ႈထႅၵ်ႇႁႂ်ႈႁဝ်းတႅၵ်ႇ ႁဝ်းယႃႇၸႅၵ်ႇၸွမ်းႁႂ်ႈမၼ်းငၢၵ်ႈ

ဢေႊပရိူဝ်ႊဝၼ်းတီႈ 11 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။ လိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လုၵ်ႉတီႈဢီႊမေႊလ်ၶွင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းတႆး SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ သူင်ႇထိုင်တီႈဢီႊမေႊလ်...

မႃးႁူႉၸၵ်းပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉၵၼ်

ၼိုင်ႈပီတီႈဢေႇသုတ်း တေလႆႈထူပ်းပီမႂ်ႇတႆး၊ ယဝ်ႉပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ၊ ပီမႂ်ႇၶႄႇလႄႈပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ ပၼ်ႇပဵၼ်သင်ၶရယူႇၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ။ ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ ပဵၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁိၼ်ႊတူႊ ၶွင်ၸၢဝ်းၵလႃး မိူင်းၸမ်ႇပူႇတီႇပႃႇ (ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ) ၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်ၶုၼ်သၢင်ပြၢမ်ႇမႃႇၶဝ်ဢွၼ်တၢင်း။  ဝၢႆးမႃးၸင်ႇလႆႈၽႄႈလႆၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်း ၾင်ႇတၢင်းဢွၵ်ႇမႄႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း