Saturday, May 26, 2018
Home ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

မႃးႁူႉၸၵ်းပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉၵၼ်

ၼိုင်ႈပီတီႈဢေႇသုတ်း တေလႆႈထူပ်းပီမႂ်ႇတႆး၊ ယဝ်ႉပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ၊ ပီမႂ်ႇၶႄႇလႄႈပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ ပၼ်ႇပဵၼ်သင်ၶရယူႇၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ။ ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ ပဵၼ်ၾိင်ႈထုင်းႁိၼ်ႊတူႊ ၶွင်ၸၢဝ်းၵလႃး မိူင်းၸမ်ႇပူႇတီႇပႃႇ (ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ) ၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်ၶုၼ်သၢင်ပြၢမ်ႇမႃႇၶဝ်ဢွၼ်တၢင်း။  ဝၢႆးမႃးၸင်ႇလႆႈၽႄႈလႆၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်း ၾင်ႇတၢင်းဢွၵ်ႇမႄႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ...

ၾိင်ႈထုင်းပွႆးသၢင်ႇလွင်းတႆး ႁိူဝ်ႈႁိူင်း-ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသႃသၼႃပုတ်ႉထၸဝ်ႈ လႅင်းပိူင်း

ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းႁႅင်ႈ/တူင်ႈပွင်ႇမႃး ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးမီးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၼပ်ႉသွၼ်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်းၵိၼ်ၶၢဝ်းတၢၼ်းသေ ဢဝ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်ႈ ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်သႃသၼႃ လူၺ်ႈႁဵတ်း ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၼုင်ႈပဵၼ်သၢင်ႇပဵၼ်ၸၢင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢိင်ၼိူဝ်ၾိင်ႈထုင်း...

ၽူႈပႂ်ႉၼႃးယွၵ်ႇၼူၵ်ႉလႄႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း

“မိူၼ်ႁၢင်ႊသဵင်ၵွင်ႊမွင်းဢွၼ်လူမ်းဢဝ်မႃးဝၢၼ်ႁူဝႆႉ……. ပိူၼ်ႈတေဢွၼ်ၵၼ်ၸုင်မိုဝ်းသေ မိူဝ်းၶဝ်ႈပွႆးၶဝ်ႈၼႃးမႂ်ႇ ပုၼ်ႈပၢင်ႈဢၢႆႈႁႃးၽူႈပႂ်ႉၼႃးယွၵ်ႇၼူၵ်ႉတႄႉဢၢႆႈၵေႃႉဢိူၺ် လိူၼ်လမ်လၢဝ်လမ် တၢင်းမိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်……..။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁႆႊႁဵတ်းၼႃးဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်တႄႉ ဝၢႆးသိမ်းၶဝ်ႈသိမ်းၼမ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်း ၸိူင်ႉၼႆ၊ ၽွင်းလိူၼ်သၢမ်ၶၢဝ်းၵတ်းၸမ်သဵင်ႈ ၶၢဝ်းႁႅင်ႈၸမ်ၶဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈၶၢဝ်းၵၢၼ်ဢေႇမၢင် ၼႆလႄႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်...

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈတေလူင်း ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸင်ႇလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ဝၼ်းတီႈ 21 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ မိုဝ်ႉလဵဝ်ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်သူၼ်ၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵေႃႉလႂ်ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ၊ ၵေႃႉလႂ်ၽႂ်တေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်...

ၽြႃးလူင်ရၶႅင်ႇ တီႈမိူင်းၸဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႃးမုၼ်လီ တီႈဝဵင်းၸဵင်းတုင်။ ပၢင်ၼႃးမုၼ်လီၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ၼႃးမုၼ်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၽႃႈၵင်ႈမၢၼ်ႇၵႅဝ်ႈသွၵ်ႇၼႃႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၽြႃးၸဝ်ႈမႁႃမုၼိ တီႈၵၢင်ၸႂ်ဝဵင်းၸဵင်းတုင်၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊...

ၾိင်ႈၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ မိူင်းၸဵင်းတုင်

မိူင်းၸဵင်းၸုင် မီးၾိင်ႈၶဝ်ႈၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ။ ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၶဝ်ႈၵၢတ်ႇၵၼ်ၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇၵၢတ်ႇႁၢင်ႉလႄႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈၵူၼ်းႁုၼ်ႈလင်ၶဝ် လိုမ်းလွင်ႈမၼ်း၊ ႁႂ်ႈၸမ်တွင်းဢွင်ႈတီႈမၼ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ၵၢတ်ႇတီႈသိုဝ်ႉတီႈၶၢႆ၊ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၶဝ် ယၢမ်ႈဢဝ်ပဵၼ်တီႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းၽိူၼ်တၢင်ႇမႃး ၼပ်ႉပဵၼ်လၢႆပၢၵ်ႇပီမိူင်း။...

ၾိင်ႈပွႆးလိူၼ်သီႇ

မႁႃမုင်ႉ(မိူင်းၸႄႈ) ပွႆးလိူၼ်သီႇၼႆႉ ၼႂ်းၾိင်ႈထုင်း 12 လိူၼ်တႆးႁဝ်း တိုဝ်းပဵၼ်ၾိင်ႈပွႆးၶိုၼ်ႈထၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ပွႆးၵွင်းမူးပွႆးဝႆႈမူးၸႃးဢုတ်ႉတိသ်ႉသၸေတီ။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ - ပွႆးၵွင်းမူးႁူဝ်လိုင်း(ဝဵင်းၵႃလိ)၊ ပွႆးၵွင်းမူးမေႃႇၵိူဝ်( မေႃႇၵိူဝ်-မေႃႇၵေႇ-ပေႃႇၵေႇ-ပေႃႇၵဵဝ်ႇ) ဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ပွႆးၵွင်းမူးသႅမ်း (မူၺ်ႇတေႃႇ)...

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 1 ပီ ပွၵ်ႈၵမ်း 18 ပုၼ်ႈပီ 2017

ၵဵင်းသၢမ်ၶႃ (ၼမ်ႉၶူင်း) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ထိုင် 18 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2018 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ ပွၵ်ႈၵမ်း 18...

ဝၼ်းမႃးၶပူးၸႃး (MAGHAPUJA DAY)

မႁႃမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ) ၵႂၢမ်းၼမ်း။ မႃးၶ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈလိူၼ်ဢၼ်ႁွမ်းၸွမ်းမႃးၶၼၵ်ႉၶတ်ႈ။ မႃးၶမႃးသ ၸင်ႇမႃးမႅၼ်ႈလိူၼ် 3 တႆး၊ ဝၼ်းလိူၼ် 3 မူၼ်း ၵေႃႈႁွင်ႉ ဝၼ်းမႃးၶပုၼ်းၼမီး(ပီ 2018 ၼႆႉ...

ဝၼ်းၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး မွၵ်ႇၸၢမ် 42 ပီ

ဝၼ်းၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းယုၵ်ႉယွင်ႈၵုၼ်းမုၼ်ၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးၼႆႉ လုင်းၶုၼ်မႁႃႇမိူင်းယႆ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1969 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼၼ်သေတႃႉ ဝၢႆးသေ 1996 မႃးတၢင်းၼႆႉၼႆႉ ၵွပ်ႈဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆးၶိုၼ်းႁိူင်းမႃးလႄႈ ဢဝ်ဝၼ်းၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးၼႆႉဝွႆးၵႂႃႇဝွႆးၵႂႃႇသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆးသေယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၵေႃ/...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း