Sunday, June 16, 2024

ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ (Drone) လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇပၢင်တိုၵ်းၸိူင့်ႁိုဝ်?

Must read

တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ (ဢမ်ႇၼၼ်) ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်း တေႃႈလဵဝ်ၼႆ့  ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်ၵုမ်းလႆႈတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်သေတႃႉ သင်မီးၶိူင်ႈ မိၼ် ၻရူၼ်ႊ ဢၼ်ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းႁေႃႈ ၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးၸွပ်ႇဢဝ် ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတီႈၼႂ်းၼႃႈ လိၼ်သိုၵ်းလႄႈ တိုၵ်းယိုဝ်းလႆႈယဝ့်။

သင်လႆႈႁၼ် ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ မိၼ်ဝႆ့ယူႇတီႈၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၸိုင် ပေႃးပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် ယႂ်ႇလူင် တႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်မီးတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ့် – ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၻရူၼ်ႊ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ့်။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ပေႃးႁၼ်မႅၼ်းၻရူၼ်ႊ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ – ၶိုင်ႁႃ လူင်းလုၵ်းလူင်းထင် – ထိုင်တီႈၸပ်းတၢင်းၵူဝ်ႁႄၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊၼႆ့ လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတႄႉတႄႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆ့ ၸုမ်းသိုၵ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈမိၼ်ၻ ရူၼ်ႊ မႃးၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်။ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆ့ မီးဝႆ့ တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းဢွၵ်ႇသေပဵၼ် ၸႄႈ မိူင်း ဢၼ်လဵၵ့်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈသုတ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼၼ့် တပ့်ႁူမ်ႈႁွမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် ယၢင်းလႅင် တႄႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1111 သေ ၶဝ်ႈတိုၵ်း ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းပိုၼ့်တီႈ (တၵၸ) သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ။

ၼႂ်းတပ့်ႁူမ်ႈႁွမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် ယၢင်းလႅင်ၼၼ့် ပႃးလၢႆလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – တပ့်သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ယၢင်းလႅင် (KNDF) ၊ တပ့်သိုၵ်းယၢင်းလႅင်(KA) ၊ တပ့်သိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (ၵလလတ) ၊ တပ့်ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တီႇမေႃးသူဝ်ႇ (PDF) ၊ PDF ၾၢႆၶုၼ် ၊ PDF မိူင်းပၢႆး ၊ PDF လွႆၶေႃ ၊ တပ့်ၵွင်ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ့်ႁူမ်ႈ ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ NUG ၵုမ်း ၵမ်လႄႈ တပ့်လုၵ့်ၽိုၼ့် ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ လၢႆလၢႆၸုမ်း ၸိူဝ်းၼႆ့ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတိုၵ်းၸွမ်း။

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် (ဢမ်ႇၼၼ်) ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1111 ၼႆ့ ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း ၽွမ့် ႁူမ်ႈ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ယူႇၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်သေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တပ့်ပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တပ့်သိုၵ်းၽွမ့်ႁူမ်ႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်။

ဝၢႆးသေ ပၢင်တိုၵ်းႁိုင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ယဝ့် တပ့်သိုၵ်းၽွမ့်ႁူမ်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢမ်ႇပႆႇသိမ်း  လႆႈ (တၵၸ) ဝဵင်းလွႆၶေႃသေတႃႉ ယင်းၵုမ်းၵမ်ဝႆ့လႆႈပိုၼ့်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ယိုတ်းလႆႈ ဝႆ့ဝဵင်းမႄႈၸႄ့ ၊ သျႃးတေႃး ၊ မိူင်းပၢႆး ၊ ၼမ့်မႄႈၶုမ်ႇလႄႈ မေႃႇၶီး ၸိူဝ်းၼႆ့ယူႇ။

တႃႇတေ ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈ ဝဵင်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်မီးတပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇ လူမ်ႈၵႅတ်ႇၶႄဝႆ့ၼၼ့် တႃႇ 60% ၼႆ့ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ တိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈၼႆ – ၸုမ်းၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ တပ့်သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄႇ ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် ( KNDF-UAV) လၢတ်ႈၼင်ႇ ၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၼႂ်းၸုမ်း KNDF-UAV ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊၼႆ့ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းဢၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵူဝ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ဢၼ် ၼိုင်ႈ။ တႃႇတေၶဝ်ႈယိုတ်း တပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 1 ဢၼ်ၼႆ့ ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တႃႇ 60% ။ တပ့်ပၢင်သဝ်းမၢင်တီႈၼႆ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ပွႆႇမၢၵ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ် ပေႃး ႁူၼ်လင်ၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းယဝ့် ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆသင် – ဝႃႈၼႆ ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – တီႈပၢင်တိုၵ်း လွႆၶေႃသမ့် ယွၼ့်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Jammer ၶိူင်ႈ ဢၼ်တတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈ လႅင်းရေႊတီႊယူဝ်ႊ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊတင်း ၵူၼ်း ၵုမ်းၵမ် ၶိူင်ႈမိၼ်ၼၼ့်လႄႈ တႃႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ တေမိၼ်လႆႈၼၼ့် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆ့ – ဝႃႈၼႆ ။

တႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်းမိၼ်ၻရူၼ်ႊ တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ့် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သေတႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်တိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ ၊ မိူင်းပၢႆး ၊ ၾၢႆၶုၼ် လႄႈ သျႃးတေႃး ၸိူဝ်းၼႆ့တႄႉ ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ ယိုဝ်းၸွႆႈ တပ့်ၸိူဝ်းဢၼ်မီး တီႈၼႃႈသိုၵ်းၼၼ့် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ – ဝႃႈၼႆ ။

တပ့်ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆ့ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ တပ့်ၸုမ်းဢၼ်ယိပ်း ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊသေ မီးဝႆ့ပဵၼ် တပ့်ၵွင်ဝႆ့ ႁင်းၶေႃ။ မုၵ့်ၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ (KNDF-UAV) တႄႉ မီးဝႆ့ ၸုမ်းၾၢႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊလႄႈ ၾၢႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊသေ တိုၵ်းတေႃး တင်း 2 ဢၼ် ။ ၸုမ်းဢၼ် မိူၼ်(KNDF-UAV) ၼႆ့ ၵေႃႈ မီးယူႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸုမ်း ။ 

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆ့ ၾၢႆႇၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်ၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ Multi – Copter (ဢၼ်မီးပႃးၽတ့်လူမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၽတ့်လူမ်းၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း) ၼၼ့်လႄႈတင်း ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ Fixed  Wings (ဢၼ်မီးပိၵ်ႇသွင်ၾၢႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိူင်ႈမိၼ်) ၼၼ့်သေ တိုၵ်းတေႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ။

ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ Multi – Copter ၼႆ့ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁူတ်းယႃႈယႃ ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ။ ၵူၺ်ႈၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် မၼ်းတေတေႃႉဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇလႆႈၼၼ့် လႆႈ ၶိုၼ်းမႃးမႄးဝူၼ့်ၶူင်သၢင်ႈသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ထႅင်ႈဢိတ်းဢွတ်း ။

ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ Fixed  Wings ၼႆ့ ၸုမ်း (KNDF-UAV) ၶဝ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁင်းၵူၺ်း ။ ၼႂ်းၽႅၼ် ၵၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1111 မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆ့ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူၼ်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ Fixed  Wings လႄႈတင်း Multi – Copter တင်း 2 ဢၼ် ။ လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇ သႅၼ်း 60 မမ ၊ 81 မမ ၸိူဝ်းၼႆ့ သႂ်ႇ ၸွမ်း ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊၼႆ့သေ ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ဝႃႈၼႆ ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (တၵၸ) ဝဵင်းလွႆၶေႃ ဢဝ် Jammer ဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၼၼ့်သေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈဝႆ့လႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ တပ့်သိုၵ်းႁူမ်ႈႁွမ်းယၢင်းလႅင်ၶဝ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ထိုင်တီႈ လႆႈသေ ၵႆလူ့လႅဝ်ႁၵ်းတူၵ်း။

Jammer ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉဝႆ့ၼႆ့ ႁႄႉၵင်ႈပၼ်လႆႈ ၽေးၶဵၼ် ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၼႂ်းတၢင်း ၵႂၢင်ႈ 5 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ပၼ်ႇမူၼ်း။ တႃႇတေၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆ ၶေႃၼႆ့ ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ Fixed  Wings မိၼ်ၶၢမ်ႈပူၼ့်လႆႈ Jammer သေတႃႉ ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ Multi – Copter တႄႉ ဢမ်ႇမိၼ်ၶၢမ်ႈပူၼ့်လႆႈသေ ၵႆ့ပူတ်း ႁၵ်းတူၵ်း ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊၼႂ်းၸုမ်း KNDF-UAV ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃၼႆ့ ႁိူၼ်းတိူၵ်းၸၼ့်သုင် မီးၼမ်။ လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးၼမ် ။ ၸွမ်း လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းတပ့်ဝႆ့တေႃႈလဵဝ်ၼႆ့ မီးဝႆ့ပၵ်းပိူင် Jammer System ၵမ်ႈၼမ် ၊ ၸိူဝ်းၼႆ့ တိုၼ်းမီးဝႆ့ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပႆႇတႄႇၽႅၼ် ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ။ Jammer ဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်းသိမ်းလႆႈဝႆ့ မၢင်တီႈ ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈမီး ။ ပၼ်ႁႃလူင်မၼ်းတႄႉ ယွၼ့် Jammer မီးၼမ်ႁႅင်းသေ ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ဢမ်ႇမိၼ်ၶၢမ်ႈပူၼ့်လႆႈ။ တႃႇတေၶၢမ်ႈပူၼ့်လႆႈ ၼၼ့်ၵေႃႈ တိုၵ့်ၶတ်းၸႂ်ဝႆ့ယူႇ – ဝႃႈၼႆ ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ FPV(First Person View) သေ တုမ်းတွပ်ႇၶိုၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။ ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊသႅၼ်းၼႆ့ ၶဝ်ႈပႃးတီႈၼႂ်း ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊၶၢမ်ႇ ၸုၼ့်တၢႆ ဢၼ်ႁွင့်ဝႃႈ (Suicide Drone) ၼၼ့်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီလႆႈၵူဝ်သေ တေလႆႈၾၢင့် သ တိတႄႉတႄႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် ၼမ့်ၵတ့် ၵူၼ်းၶပ်း / ၵူၼ်းၵုမ်း ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊၼႆ့သေ ၸၢင်ႈလမ်း တိုၵ်းၶဝ်ႈထိုင်လႆႈတီႈၼႂ်းႁိူၼ်း။ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပွၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ။ သင်ႇ သိုဝ့် တီႈမိူင်းၶႄႇလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ ၊ ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႃႈ မီးႁိမ်းႁွမ်း 1,000 – 1,500 ဢမေႊရိႊၵၼ်ႊ တေႃႊလႃႊ။

ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊသႅၼ်း FPV ၼႆ့ ယူႇတီႈၸုမ်း  KNDF – UAV ၵေႃႈ တိုၵ့်ၸၢမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ တူၺ်းဝႆ့ယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊသႅၼ်း FPV ၼႆ့ ယွၼ့်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ 1 ပွၵ်ႈၵူၺ်းသေ တေလႆႈၵမ်း ၵမ်းသိုဝ့်လႄႈ တေသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် သင်ႁႅင်းငိုၼ်း ဢမ်ႇၶိုင်ႇၶမ့်ၼမ်မိူၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၼႆၸိုင် တႃႇတေသိုဝ့်ၸႂ်ႉၼၼ့် တေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ – ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထတ်းသၢင် ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်းပၢၼ်မႂ်ႇၼႆ့ ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈပႃးတီႈၼႂ်း ၶၵ့်တွၼ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇ လွင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၸွမ်ၽူႈၵွၼ်း ၾၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း KNDF ၶူးရီႇတူး လၢတ်ႈဝႃႈ – တပ့်သိုၵ်း ဢၼ်မီးဝႆ့ ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊၼၼ့် တိုၼ်းယူႇ ၾၢႆႇပေ့ပုၼ်ႈဝႆ့ တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ။ ၵူၼ်းသိုၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁိူဝ့်မွႆႈ ၊ တေဢမ်ႇလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆလႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း –  ဝႃႈၼႆ ။

ၸုမ်း Tactical Raptor 2.0 ဢၼ်တႅမ်ႈမၢႆဝႆ့ လွင်ႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢႆး ငၢၼ်းဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်ၶဝ်ၼႆ့ ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ် ။ ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈမိၼ် ၻရူၼ်ႊပိုတ်းယိုဝ်း ၸွႆႈယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးပႃး ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ယွၼ့်ၶဝ်မီးဝႆ့ ၶိူင်ႈယိပ်းယႂ်ႇလူင် တၢင်ႇဢၼ် ဢၼ်တေယိုဝ်းၸွႆႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈ ၼိုင်ႈ တႃႇၶဝ်တေဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၵႂႃႇၸွမ်းတီႈၼႂ်းသၢႆသိုၵ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇငၢႆႈ ။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊၼႆ့ တေၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈဢၼ်မီး တပ့်ပၢင်သဝ်းၶဝ်ၼၼ့်ၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် ၵူႈၸုမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်း မိူင်ႈမၢၼ်ႈၼႆ့ ႁႂ်ႈပေႃးဝႃႈ လႆႈႁပ့်လွင်ႈၵမ့်ၸွႆႈ ၾၢႆႇပၢႆႈပၺ်ႇၺႃႇတီႈၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈ မိၼ် ၻရူၼ်ႊႁၢင်းၵူၺ်းၼၼ့် ဢမ်ႇပေႃးမီးၼမ်။ ၵမ်ႈၼမ် တေဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ့် ၶိူင်ႈမိၼ် ၻ ရူၼ်ႊ COTS (Commercial off -the-shelf) ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းၶၢႆ ၼၼ့်သေ ၶိုၼ်းမႃးမႄးဢိတ်း ဢွတ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇလႆႈၵူၺ်း ။

ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ဢၼ်ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ ယၢမ်းတေႃႇလဵဝ်ၼႆ့ တိုၵ့်ႁၼ်ပဵၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉ ႁႅင်း Battery ၼၼ့်ၵူၺ်း ။ ဝၢႆးလင်ၼႆ့မႃး သင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ Battery မႃးပဵၼ်ၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼႆတႄႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ် ဢၼ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈတေႃႇ တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထႅင်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ – ဝႃႈၼႆ ။  

သင်ပၢင်တိုၵ်း သိုပ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းၸိုင် ၸုမ်းလႂ် တေယူႇၾၢႆႇပေ့ပုၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်တႄႉ တေဢိင်ၼိူဝ် ၼမ့်ၵတ့်တၢင်းၶႅၼ်ႇ လွင်ႈၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၊ လွင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ၵူၺ်း။

ပၢင်တိုၵ်း ၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆ့ၵေႃႈ ၸုမ်းလႂ်တေယူႇၾၢႆႇပေ့ပုၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် တေလႆႈသိုပ်ႇပႂ်ႉတူၺ်း ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ။  

ဢၢင်ႈဢိင် – Irrawaddy

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း