Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်ႇၽၵ်းတူႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

Must read

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တီႈပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃး ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်းပႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်ႇၽၵ်းတူႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ။ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ဝူင်ႈၼႃႈမႃး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တေႁဵတ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းသႅၼ်းမႂ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ်ၵႂႃႇမႃးလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လႆႈႁွင့်ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၊ မိူင်းပေႃႈ ၊ မိူင်းၵူဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (1) သေ လႆႈၶိုၼ်းမႄး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၾၢႆႇ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးမႃး။

ၽၵ်းတူၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပၢင်ႇသၢႆး – ဝၼ်းတဵင်ႈၼႆႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/5/2024 ၼႆႉ ၸင်ႇႁၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ တိုၵ်ႉပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵူၺ်း ၵူၼ်းၾင်ႇမိူင်းတႆးၼႆႉသမ်ႉ ပႆႇပၼ်လတ်းၶၢမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ယိပ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းသီလႅင်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ ၶၢမ်ႈလႆႈယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ငိၼ်းဝႃႈတေႁဵတ်းပၼ် ပပ်ႉသႅၼ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽၵ်းတူပၢင်ႇသၢႆး – ဝၼ်းတဵင်ႈၼႆႉ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယိပ်းပပ်ႉလႅင်မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈသေ ၶၢမ်ႈၵူၺ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈၼႆဢေႃႈ။ ၵူၼ်း တၢင်းမိူင်းၶႄႇၵူၺ်း ဢၼ်တေပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းတႆးၼႆႉသမ်ႉ ပႆႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၶႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇသမ်ႉ ၶဝ်ႈၵေႃႈလႆႈ ဢွၵ်ႇ ၵေႃႈလႆႈယူႇၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽၵ်းတူၶၢမ်ႈမိူင်းတီႈၼႆၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိုတ်ႇလွင်ႈပိၵ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်ၸွမ်း။ ယွၼ်ႉပၢင်ယၼ်ႇသိုၵ်းသေလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉယိပ်းၵုမ်းသင်ႇပိၵ်ႉ သင်ႇပိုတ်ႇၾၢႆႇလဵဝ် ၵူၺ်း ၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈၼင်ႇ ၼႆ။  

ယၢမ်းလဵဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇပၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇၸၢင်ႈၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းပၼ်ပပ်ႉသႅၼ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းလႄႈ တိုၵ်ႉပႂ်ႉၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇ ပပ်ႉၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ 

“ၶဝ်ဝႃႈတႄႉ ဢၼ်တွၵ်ႇၸုမ်ႈၶဝ်၊ ပပ်ႉၶဝ် ပႆႇထိုင်မႃးလႄႈ ပႆႇပၼ်ၶၢမ်ႈၼႆဢေႃႈ ။ ပပ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် တေႁဵတ်းပၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ။ ပေႃးဝူင်ႈတေမႃးတႄႉ ပပ်ႉတေထိုင်မႃးယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ”- ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/03/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်း ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တဵမ် 35 ပီၼႆသေ ပိုတ်ႇပၼ်ၽၵ်းတူ ပၢင်ႇသၢႆး- ဝၼ်းတဵင်ႈလႄႈ တီႈၵဵတ်ႉၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆ – လီႇၵျႃးဝိၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၶႄႇယူႇၵၢင်သေ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၸိုင်ႈၶႄႇၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃး မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်းၵဵတ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉႁပ်ႉ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသေ တေၵဵပ်းၶွၼ်ႇဢဝ် 70 % ။ တႃႇ  30% တႄႉ တေပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ တင်း 2 ၾၢႆႇ ပႆႇႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ၼႂ်းႁၢင်ပီ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/10/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁႅင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈပွၵ်ႉ 3 တင်းမူတ်း 6 လင်၊ ပွၵ်ႉ 4 တင်းမူတ်း10 လင်လႄႈ ပွၵ်ႉ 6 တင်းမူတ်း 6 လင် တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသမ်ႉ 12 လင်။

ၼႂ်းၵႄႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ၽူင်ႉပၢႆႈၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉၵေႃႈယႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးလွမ်ၵူဝ်မႆႈၸႂ်ပႂ်ႉထႃႈ ၵူဝ်သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း