Thursday, June 1, 2023
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၼိဝ်ႉ ဢိူင်ႇၼႃးမၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶီႇထေႃႈ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၵျွင်းပၢင်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇ 12 လမ်း ယွၼ်ႉသဵင်ၵွင်ႈမၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မၼ်းပဵၼ်ၼႆ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်း...

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

- Jobs Opportunity -spot_img

Trending

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ၵၢၼ်မိူင်း
Latest

ၸုပ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈ 2 ၵၢၼ်လိုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၶွင်ၸိုင်ႈတႆး

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇဝိၼ်းႁုပ်ႉယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်မၢတ်ၶျ်ႉ 1962 ယဝ်ႉတိၺွပ်း ဢဝ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆး ႁူမ်ႈပႃးၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈ ၵႂႃႇသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈ သဵင်ႈၵမ်ႊၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇၼႂ်းၶွၵ်ႈ ဢိၼ်းသဵင်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈတၢင်းလႄႈပဵၼ်ႁဵတ်ႇၵၢၼ်လွမ်ၶႃႈဢဝ်တၢႆႁိုဝ်ၼႆယူႇ။ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း လုၵ်ႉမိူင်းၼွၵ်ႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၶပ်းၶိုင်ၸတ်းႁႅၼ်းပၢင်ၸႃႉၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ လႄႈ ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ...

လၵ်းၼမ်းတေႃႇမၢၼ်ႈပႃႈတႂ်ႈၵၢၼ်ၼမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၽိထႃႊ

ဝၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မေႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ (ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး လူၺ်ႈၽူလ်(ၽွၼ်းၵၢၼ်) ဢၼ်ပႆႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိထႃႊ လိမ်ႉၸရိူၼ်ႊရတ်း ႁူဝ်ၼႃႈပႃႊတီႊ “ၵၢဝ်ႉၵႆ” ဢၼ်လႆႈၽူႈတႅၼ်း မီးတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ႁူမ်ႈ 152 တီႈၼင်ႈလႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ဢွင်ႇပေႉ  ၽွမ်ႉပဵၼ်ၵႅၼ်ၼမ်းၸတ်းတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ၼႂ်းမၢင်တွၼ်ႈဢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတွင်ႈထၢမ်လွင်ႈလၵ်းၼမ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင်ထႆး...

ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွင်ႇပေႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ၸွၼ်မွင်းလႅင်းၾႆး ပိူင်းထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပႃး

လိူၼ်မေႊ ဝၼ်းထိ 14 ဝၼ်းဢၼ်လူမ်းလႅင်ႉမူဝ်ႊၶႃႊ ပတ်ႉပဝ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းထႆးသမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ် တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈၼေႃႈ။ တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵလႆႊ ဢွင်ႇပေႉၵႂႃႇ 151 တီႈၼင်ႈတႅၼ်းၽွင်းသေ လႅၼ်ၼႃႈပိူၼ်ႈဝႆႉ။ ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး( ပိူဝ်ႈထႆး ) လုၵ်ႈယိင်းၸွမ်ၽွင်းၵဝ်ႇ ထတ်ႊသိၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉၸမ်ႉ ဢွင်ႇပေႉ 149 တီႈၼင်ႈသေ ပဵၼ်ဝႆႉထိ...

PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸတ်းပၢင်ၵုမ် 2 ဝၼ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

PPST ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း(NCA-S-EAO) 7 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေၸတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 18/5/2023 သေ PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တေၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉ တင်း ၸုမ်း NSPNC...

ၵၢၼ်မိူင်းယုင်ႈယၢင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ် လီတႃႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၵူၺ်း  

ၵျူဝ်ႊၵူဝ်ႊဝီႊတူဝ်ႊတူဝ်ႊ ၸွမ်ၸိုင် မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ ယူႇတီႈတၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်သုတ်းယွတ်ႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊၼၼ်ႉဝႃႈ တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ  မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈမႃး။ ၸိူဝ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 5 ၶေႃႈ ။ ၵွပ်ႈၼႆတႃႇတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းၼႃႈၼႆႉ ၸိူဝ်းလုၵ်ႈၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တင်းသဵင်ႈ တေလႆႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ဢိူဝ်ႈဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ...

ယႃႈမဝ်းၵမ်

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵၢၼ်သိုၵ်း

- Podcast & Radio -spot_img

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
Latest

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉ မိူင်းတႆးလူႉသုမ်းလၢႆတီႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်မေႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းပတ်ႉႁႅင်းသေ ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆသေဢမ်ႇၵႃး မၢင်တီႈမီးပႃးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပျၢမ်ႇမၸူဝ်ႇ (ၵူတ်ႉၶၢႆ)လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ယွၼ်ႉႁႅင်း လူမ်းလႅင်ႉမူဝ်ႊၶႃႊ ဢၼ်ပိူၼ်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉၼႃႇ မိူင်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈဝႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်းၸွမ်းၽွင်ႈဢေႃႈ။...

လူမ်းႁႅင်း တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတဵင် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်

လူမ်းႁႅင်းၽတ်ႉတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတဵင်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ( ပၢင်ႇဢူႈလူင်) တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။ Photo by ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတုသိတႃႇ - ႁၢင်ႈတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉၽတ်ႉသုမ်ႉပႂ်ႉၵိၼ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီပၢင်ႁူႈတၢႆထင်တီႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းပတ်ႉႁႅင်း တူၼ်ႈမႆႉ လူမ်ႉတဵင်သုမ်ႉပႂ်ႉၵိၼ်းပလိၵ်ႈ(အနီးစခန်း) တီႈႁိမ်းပွၵ်ႉလူင် 17  ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တုသိတႃႇဝဵင်းပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 ၽူဝ်မေးလူႉတၢႆထင်တီႈ

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းပတ်ႉႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉၽူဝ်မေးတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2023  ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ၾူၼ်လူင်လူမ်းႁႅင်းလႄႈ ၵွင်လိၼ်လူင် ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈꧠီႈလဵၵ်း   2 ၵေႃႉၽူဝ်မေး  တၢႆၶမ် ၵွင်လိၼ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၸႂ်ႈဢေႃႈ ႁိူၼ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈလီလီ...

လူမ်းလူင်ၽတ်ႉသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ၵွႆၼမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇမႄး

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဢွင်ႈတီႈသႃလႃးဝႆႈၽြႃး/ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ တႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶဵင်ႇလၢင်ႉဝၢၼ်ႇ ယွၼ်ႉၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉသႂ်ႇသေ လႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ်လၢႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:15 မူင်း ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉဢဝ်ၶဵင်ႇလၢင်ႉဝၢၼ်ႇလႄႈ သႃလႃး ဢွင်ႈတီႈဝႆႈၽြႃး/ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်...

ပၢႆးယူႇလီ

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ