Wednesday, April 24, 2024
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:30 မူင်းထိုင် 9:30 မူင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP  ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ 1 SSPP မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် လူဢၢၼ်ႇၼႄ...

ၶေႃႈထတ်းသၢင်

- SHAN APP -spot_img

Trending

Shan Radio Online ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Stay Connected

1,117,208FansLike
14,606FollowersFollow
99,400SubscribersSubscribe

ၵၢၼ်မိူင်း
Latest

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇ ပၼ်ႇထိဝ်း ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းၼႃႈတီႈတၼ်းႁဵင်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီၼ်ႇ ပၼ်ႇထိဝ်းသေ ပၼ်လိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇ ပၼ်ႇထိဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇပူတ်းဢမ်ႇတီႉၺွပ်းပႃးမၼ်း၊ သိုပ်ႇပၼ်တီႈယူႇ ပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ...

​​ဢမ်ႇတိုၵ်း​​သိုၵ်းသေ  ဢွင်ႇ​​ပေႉၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးတိုၵ်းၶိုၵ့်တွၼ်း

သုၼ်းၸိုဝ်ႇ ​​မေႃလူင်ႉလႅၼ်ႇလိုဝ်းလင်တူဝ်ႈလူၵ်ႈ ၾၢႆႇၸိူင်းတိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆ့ဝႃႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇ လႆႈတိုၵ်း​​သိုၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈဢွင်ႇ​​ပေႉၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးတိုၵ်းၶိုၵ့်တွၼ်းသုတ်းထၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝႃႈလႃး​​ၵေႃႈ  ယၼ်တီႈပၢႆးဝူၼ့်ဢၼ်ၼႆ့​​သေလႄႈ ငဝ်းလၢႆးပၢႆးသိုၵ်းတပ်ႉတႆး ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸင်ႇဢမ်ႇမိုင့်မၢင့် ၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ့် ၽိုၼ်ႉ​​တေႃႇသူႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ့်ႁိုဝ်ၼႆ တႃႉလီလွမ်ဝူၼ့် ၼပ့်ယႃၸႂ်ၸွမ်းယူႇ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်​​ၵေႃႈယႃႇ တႃႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတိုၵ်းသိုၵ်း​​သေ ဢွင်ႇ​​ပေ့ၼႆ့ ​​တေလႆႈလႅတ်းလႅင်ႈ ပၢႆးၵၢၼ်ၸိူင်းတိုၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈၼမ်းၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်ၶၢင်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းတီႉၺွပ်း

ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းၶရိယၼ်ႇၶၢင် KBC ဢၼ်ပဵၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶလမ်ႊသမ်ႊသွၼ်ႊ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇတူဝ် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶလမ်ႊသမ်ႊသွၼ်ႊ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း...

NUG ဝႃႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၸမ်တေဢွင်ႇမၢၼ်ထိုင်တီႈယဝ်ႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မၢၼ်းဝိၼ်းၶၢႆႇတၢၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႉ NUG လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မၢႆတွင်းဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ NUG တဵမ် 3 ပီၼၼ်ႉဝႃႈ - ၶၢဝ်းတၢင်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း တဵမ် 3 ပီၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇလႆႈသေဢမ်ႇၵႃး ယိုတ်းလႆႈဝႆႉပႃး ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ လႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢဝ်းႁွင် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ သၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းပီမႂ်ႇ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 3,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း 91 ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP  လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၵူၼ်းတူၵ်း ၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းပႃး မႃး...

ယႃႈမဝ်းၵမ်

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵၢၼ်သိုၵ်း

- Podcast & Radio -spot_img

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
Latest

ဝၼ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် လုမ်ႈၾႃ့ (Earth Day) လႄႈလွင်ႈ လူတ်းယွမ်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉ ပလၢတ့်သတိတ့်

ဝၼ်းထီ့ 22 လိူၼ် April ၵူႈပီပီၼႆ့ ပဵၼ်ဝၼ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် လုမ်ႈၾႃ့ (Earth Day) ။ ၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ဝၼ်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃ့ ပီၼႆ့တႄ့ပဵၼ် Planet Vs. Plastic မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ ၼင်လိၼ်မိူင်း လူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃ့ လႄႈ ၸေႈပလၢတ့်သတိတ့် ။ ဝၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ လမ်ႇလွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁဵတ်းသင်ဝႆႉယူႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း...

ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 75 ပီ တီႈမိူင်းဢႃႊရပ်ႉ (UAE)  

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈတီႈမိူင်းဢႃႊရပ်ႉ (UAE) လႄႈ ဢူဝ်ႊမၼ်ႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 75 ပီ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မွၵ်ႈ 300 ထဵဝ်ႈ။ မိူင်းယူႊဢေႊဢီႊ ၸဝ်ႈၾႃႉဢႃႊရပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မႆႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီးပႃးႁၢတ်ႇသၢႆးလူင်ၵၢင် မိူင်း။ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်လႄႈ မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။  ႁႅင်းလူမ်းမႆႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပႂ်ႉတူၺ်းၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ်လူမ်း...

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 20/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်း ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းသူၼ် လူႉၵွႆၸွမ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းၵမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်မႃး...

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 39 ပီ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလုမ်းလႃးမၢၵ်ႇမူင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ၸၢႆးၵျေႃႇ ဢႃယု 39 ပီ လူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလုမ်း လႃးမၢၵ်ႇမူင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ် ႁိမ်းၾင်ႇတဵင်း...

ပၢႆးယူႇလီ

- SHAN's Official App -spot_img

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ