Wednesday, June 19, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၽူႈၼမ်း လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉထတ်းသၢင် လွင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းရတ်ႉသျႃး တုၵ်းယွၼ်း ဢဝ်ၼႃႈလိၼ် မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ 4 တီႈ

တႃႇတေ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊၼႆသေ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈမိူင်းသုၺ်ႊၸႃႊလႅၼ်ႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 -16 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ရတ်ႉသျႃး ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်ဝႆႉဝႃႈ - သင်မၵ်ႈမၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ 4...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၺႃးတီႉၺွပ်း တီႈမိူင်းထႆး

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈလဵဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ႁိမ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆး တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် 120 ဝၼ်းၼႆသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် ယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းရၶႅင်ႇ

ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၵုၼ်ၸဵင်ႉမႃႇတိၼ်ႇ (စိန့်မာတင်ကျွန်း) ၾင်ႇမိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်ၼၼ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈၸိုင် တေတုမ်ႉတွပ်ႇမႃး ၶိုၼ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်လၢတ်ႈ။ Obaidual Quader ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၵႂႃႇဝႃႈ - ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းၵူၺ်းလႄႈ သင်ဝႃႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းသိုၵ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 1 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်တေဢၢၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် သူင်ႇမိူဝ်း ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ - ပလိၵ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တင်ႈၸႂ်သွၵ်ႈၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႉ သတႃးလိင်ႉ။ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႂ်သိုၵ်း ၶိူင်ႈတူၺ်းတီႈၵႆလႄႈ...

ၵူၼ်းယွၼ်း တီႈမိူင်းထႆး တိူဝ်းၼမ်မႃး 1 လိူၼ် ယွၼ်းလႆႈထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ

ၵူၼ်းယွၼ်း တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 30% တီႈမိူင်းထႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ 1 လိူၼ် ယွၼ်းလႆႈထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆလင် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူင်းထႆးၶိုၼ်းၶတ်းၸႂ် ယုၵ်ႉမုၼ်း ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇ လႄႇ တွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်းလႄႈ ၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇတွင်ႈတဵဝ်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၶိုၼ်းသေတႃႉ သမ်ႉမီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတူႊရၵီႊ ၸႂ်ႉၸၢၵ်ႈ AI တွပ်ႈလိၵ်ႈ ၺႃးတီႉပၼ်တၢမ်ႇ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းဢိတ်သ်ႉပႃႊတႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်းတူႊရၵီႊၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသေ မၼ်းၸၢႆးလၵ်ႉၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ AI ဢၢၼ်ႇၶေႃႈထၢမ်သေ တွပ်ႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ၺႃးၶူးသွၼ် ဢိၵ်ႇပလိၵ်ႈၶဝ် မႃးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် မၼ်းၸၢႆးဝႆႉ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ဝၢႆးလင် ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး 4-5 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၺႃးၶူးသွၼ်လႄႈ ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈ လွင်ႈမၼ်းၸႂ်ႉၸၢၵ်ႈ AI ၸွႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈသေ ၺႃးတီႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်ႈတီႈ...

လုမ်းတြႃး ႁွင်ႉထတ်းထွင် ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ တႃႇယႃႉပႃႇတီႇ

လုမ်းတြႃး ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းထွင် ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၼမ်တီႈသုတ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇပူတ်းယႃႉပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ လုမ်းတြႃးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းထွင်ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ (ၵၢဝ်ႉၵလႆႈ) ဢၼ် ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2023 လႆႈတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 151 တီႈၼင်ႈ ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ တႃႇထတ်းထွင်...

ထႆး တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈသူင်ႇၵႂႃႇ

ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် 8 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၵိုင်ႇငိုၼ်းထႆး 300 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းၼၶွၼ်းသဝၼ် မိူင်းထႆး။ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး - မၢၼ်ႈ  တေႃႉၶဝ်ႈတၢင်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ယူႇတီႈၼၼ်ႈသေ ၽွင်း ဢၢၼ်းတေႃႉသူင်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼၶွၼ်းသဝၼ်ၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းပွတ်းတၢင်းသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းႁပ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆး...

သုၼ် CI တေၶၢႆႉၵႂႃႇႁဵတ်း တီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ  

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးတင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ သုၼ် CI ဢၼ်ႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ၽတ်ႉသပွတ်ႇ (သီၶဵဝ်) ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းမူတ်း 8 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တေၶၢႆႉၵႂႃႇပိုတ်ႇႁဵတ်းပၼ်တီႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/06/2024 ၼႆႉၵႂႃႇ သုၼ် CI တင်း...

မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် သူင်ႇတူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 130 ပၢႆ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် သူင်ႇမႃးၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 130 ပၢႆ ၸိူဝ်းပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ် ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 09/06/2024 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ UNB ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ယူႇတီႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ်သေ လႆႈသူင်ႇၶိုၼ်း ပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ 134 ၵေႃႉ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း...

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈၾၢင်ႉပပ်ႉယေးငိုၼ်း

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈ ထိုင်ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉၾၢင်ႉပပ်ႉယေးငိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇႁွတ်ႈၵႂႃႇ ထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်းလႄႈ လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/06/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ -...

ႁႅင်းမႆႈပုင်ႈသုင် တီႈမိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃတၢႆ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်

တီႈမိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ တၢင်ႉႁႅင်းမႆႈပုင်ႈသုင်ႁႅင်းသေ လႆႈႁူပ်ႉၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈ ၾူၼ်ဢေႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃတၢႆ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ဝႃႈၼႆ။ တီႈဝဵင်းဢႅၼ်ႇၼႃႇဝႅတ်ႉသ် ၸႄႈမိူင်းၶျီႇႁႂႃႇႁႂႃႇ မိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်ႉႁႅင်းမႆႈပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈထိုင် 40 တီႊၵရီႊ သိၼ်ႊတီႊၵရဵတ်ႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ လၢႆတီႈ။   တီႈၸႄႈဝဵင်းဢႅၼ်ႇၼႃႇဝႅတ်ႉသ်  တီႈၼွင်ပူႇသတီႇလူဝ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁႅင်းမႆႈသုင် ၼမ်ႉႁႅင်ႈသေ ပႃတၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ် ၵွင် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်တူဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ...

မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တႄႇပေႃႉႁၢင်ႈၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းၶျႃးသ် သႂ်ႇၼႂ်းမၢင်ငိုၼ်းၸေႈမႂ်ႇ

ဝၢႆးလင် ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢဝ်ႁၢင်ႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၶျႃႊသ် မႃးၽိမ်းပေႃႉသႂ်ႇတီႈၸေႈငိုၼ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈသေ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉ။ ငိုၼ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈမၢင်မႂ်ႇ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မၢင် 5 ပွၼ်ႊသ်၊ 10 ပွၼ်ႊသ် ၊ 20 ပွၼ်ႊသ်၊ 50 ပွၼ်းသ် ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူင်းသီလင်းၵႃ လိၼ်ၵူၼ်ႇၵူၼ်းတၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃယႂ်ႇလႄႈ လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈတီႈမိူင်းသီလင်းၵႃ လိၼ်ၵူၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉသေ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 40 ပၢႆ ၵူၼ်းတၢႆမီး ထိုင် 26 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဢၼ်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတီႈယူႇမီး 33,000 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းယဝ်ႉၼႆ - ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၸိုင်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၾၢႆႇတၢင်းၸိုင်ႈမိူင်း ႁဵတ်းဝႆႉပၼ်သုၼ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးမီး 116...

မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢဝ်လိၼ်ၼိူဝ်လိူၼ် လူင်းမႃးၶိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၶႄႇ ဢၼ်ၵႂႃႇလူင်းၼိူဝ်လိူၼ်သေ ဢဝ်လိၼ်ၼိူဝ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၶိုၼ်းလုၵ်ႉတီႈလိူၼ်သေ ဢွၵ်ႇမႃးၸူးလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၶႄႇ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၸူးလိူၼ် ဢၼ်မီးၼႃႈတၢင်းလင် (ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႃႈဢၼ်ဝၢႆႇၸူး လုမ်ႈၾႃႉ) ၼၼ်ႉသေ ဝၼ်းတီႈ 2 - 3 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ ဢဝ်ၽွင်လိၼ်လႄႈ ၵွၼ်ႈႁိၼ် ၼိူဝ်ၼႃႈလိူၼ် ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 4...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း