Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဝႃႈတေၸွႆႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တႃႇလွတ်ႈၽေးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၽေး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တေၵမ်ႉၸွႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တႃႇငိုၼ်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 1 လၢၼ်ႉ တေႃႊလႃႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢႆယွၼ်ႉၽေးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းပီ...

PM 2.5 တႄႇၼႃ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ႁၢႆႉႁႅင်းၸၼ်ႉ 8 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၊ ၸိုင်ႈထႆး  လူမ်းမီးၵွင့်ၼမ်ႉထိုင်ၸၼ်ႉဝူၺ်ႇႁင်ႈ  ၸၢင်ႈတုမ့်တိူဝ့် ပၢႆးယူႇလီ ၊  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တိုၵ်းသူၼ်း  ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁိူၼ်း Work From Home ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။   ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶပ်းရူတ်ႉႁပ်ႉၸၢင်ႈ လႄႈ ပေႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶၢင်းပွင်ႉဝႃႈ   ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ့်/ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ လႄႈ ႁူၺ်ႇတႃၶူမ်းၵၢႆး - ဝႃႈၼႆ...

ဢမေႊရိႊၵၼ်ႊတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶၢႆႉႁိူဝ်းတပ်ႉၼမ်ႉ 6 လမ်း မႃးပၵ်းသဝ်းတပ့် ဝႆ့တီႈ သမုတ်ႉတြႃႇ ပၸိၾိၵ့်ၾင်ႇတၢင်းတူၵ်း

ၶၢဝ်ႇ South China Morning Post ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ဝႃႈ - တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် လွင်ႈၼေဢဵၼ်ႁႅင်းတေႃႇ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တူင့်ၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ႁႅင်းမႃးသေ ၼႂ်းပီၼႆ့ ဢမေႊရိႊ ၵၼ်ႊ တေဢဝ်ႁိူဝ်းသိုၵ်း 5 လမ်း မႃးပၵ်းတပ့်ဝႆ့တီႈ ပၢင်လၢႆႇပၸီ့ၾိတ့်ပွတ်းတူၵ်း - ဝႃႈၼႆ...

ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းၵျပၼ်ႊတူၵ်း – မိူင်းၵျႃႊမၼီႊ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် မိူင်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇ ထီ့ 3 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့

ၶၢဝ်ႇရၢႆႊတိူဝ်ႊ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ - မိူင်းၵျပၼ်ႊ လႆႈႁူပ့်လွင်ႈ ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၶၢဝ်းပွတ်း (recession) ။ ယွၼ့်ႁႅင်းႁပ့်သိုဝ့်ၼႂ်းမိူင်း ယွမ်းလူင်းသေ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တူၵ်းမႃး 6 လိူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းၵျႃႊမၼီႊၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ မိူင်းၵျပၼ်ႊသေ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် မိူင်းဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ထီ့...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီ့ၵူၼ်းၵျႃႊၽျႅၼ်ႊ သူင်ႇပၼ်မိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 5 မိုၼ်ႇၵေႃႉယဝ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်ၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈတီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်း ဢၼ်ၶၢမ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ယူႇသဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၼၼ့်သေ သူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 5 မိုၼ်ႇၵေႃ့ယဝ်ႉ - ဝႃႈၼႆ ။ ႁူဝ်ၼပ့်ဢၼ်ၼႆ့ ပဵၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် တီႈမိူင်းၶႄႇ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီ့ 5 လိူၼ်...

ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၶျႃးလ်သ် မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢႃယု 75 ပီ ပဵၼ်(မရဵင်း) ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊတွမ်ႇမၢၵ်ႇယဵဝ်ႈ

ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၶျႃးလ်သ် မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢႃယု 75 ပီၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းၵၼ်တၢင်းပဵၼ် မလဵင်း ၵႅၼ်ႇသႃႇ တီႈတွမ်ႇမၢၵ်ႇယဵဝ်ႈ(တွမ်ႇလုၵ်ႈမၢၵ်ႇ) - ယူႇတီႈႁေႃၶမ်း ပႅၵ်ႊၵိမ်ႊႁႅမ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ။ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၶျႃးလ်သ်ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတင်းၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉသေတႃႉ ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈတႄႉ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇ၊ တႄႇႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းတူဝ်ဝၼ်းၸၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ၊ ၽွင်းယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇၼႆႉတႄႉ ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တေႁႂ်ႈၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈႁၼ်တၢင်းၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃ ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉပၼ်- ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ...

ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လႅၼ် လိၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း

လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူင်းဝၼ်းထီ့ 25 /01/2024 ဝႃႈ - တွၼ်ႈတႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈ ၼိမ်တဵင်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ - မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ်  တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ -...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တေၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းပၢႆႈတပ်ႉတီႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၼၼ်ႉ ပလၢတ်ႈတူၵ်းတၢင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/01/2024 ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ဢၢၼ်းၵႂႃႇႁၢပ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်း ပၢႆႈတပ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပလၢတ်ႈတူၵ်းတၢင်းၶိူင်ႈမိၼ်လႅၼ်ႈ တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် လႅင်ႊပုၺ်ႊ တီႈၸႄႈမိူင်းမီႊၸူဝ်ႊရမ်ႊ ။ ၶိူင်ႈမိၼ်လမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းၶီႇၵႂႃႇၸွမ်း 14 ၵေႃႉ(ပႃးၵူၼ်းၶပ်းၶိူင်ႈမိၼ်) ၊ လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇထိုင်ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် လႅင်ႊပုၺ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ 19 မိၼိတ်ႉ...

ထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေယူႇၵၢင်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၶၢဝ်ႇ Bangkok Post ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁႃၶေႃႈတွပ်ႇ တႃႇတေၵေႈလိတ်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈၵပ့်ၵိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ့် မိူင်းထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ႁႂ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ - ဝႃႈၼႆ ။ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၼႆႉ...

ပႃၾုင်တၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတၼ်ႊ ၵွၼ်ႇၼႃႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ်လႄႈ ၵျပၼ်ႊ

ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မီးၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းၵုၼ်မိၼ်ႊၻႃႊၼၢဝ်ႊမွၵ်ႈ 100 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ႁႅင်းသၼ်ႇ 6.7မႅၵ်ႉၼီႇၵျုတ်ႉ။ ငဝ်ႈသုၼ်လိုၵ်ႉလူင်းတႂ်ႈလိၼ်မွၵ်ႈ 70 ၵီႊလူဝ်ႊ မီႊတိူဝ်ႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သုၼ်ပႂ်ႉ တူၺ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ဢမ်ႇပဵၼ် သိုဝ်ႇၼႃႇမီႇ၊...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း ယူႊၶရဵၼ်ႊၸမ် 2 ပီ သိုၵ်းရတ့်သျႃႊ တၢႆ 3 သႅၼ်ပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ရတ်ႉသျႃႊ ပူၼ့်ပႅၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႊၶရဵၼ်ႊ ႁိမ်းၸမ် 2 ပီမႃၼႆ့ လုၵ်ႈၸုမ်း ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း ရတ်ႉသျႃႊလူ့တၢႆဢမ်ႇယွမ်း 3 သႅၼ်ပၢႆၼႆ - ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ The Kyiv Independent ဢၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 17 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ့် ပႃးဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။ ၾၢႆႇတပ့်သိုၵ်း...

ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တိုၵ်းသူၼ်း  ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ (ADMM)  ပွၵ်ႈၵမ်း 17   ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းထီ့ 15 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းၵျႃႇၵႃႇတႃႇ ၊ မိူင်း ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ ၼၼ်ႉ  တိုၵ်းသူၼ်းဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ပႃးဝႃႈ - ၼင်ႇႁိုဝ် ပၼ်ႁႃလွင်ႈသုၵ့်ယုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေယဵၼ်ႁၢႆၼၼ့် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ...

ၸၢဝ်းႁိၼ်ႊတူႊ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ လွင်ႈၾႆး ၻဵပ်ႉဝႃႇလီႇ 2 လၢၼ်ႉၵွၵ်းပၢႆ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၵိုၵ်းပိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ပွႆးလွင်ႈၾႆး ၻဵပ်ႉဝႃႇလီႇ Diwali ၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းႁိၼ်ႊတူႊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ၵျွင်းၽြႃးႁိၼ်ႊတူႊ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်း ဢယုတ်ႉထယ ၸႄႈမိူင်း ဢုတ်ႇတရႃႇ ပရၻဵတ်ႉသ် မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ- ပီၼႆႉ ၵွၵ်းၾႆးဢၼ်လွင်ႈလႆၸွမ်းၼမ်ႉ မီး 2 လၢၼ်ႉပၢႆ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပီဢၼ်လူႇၵွၵ်းၾႆးၼမ်သုတ်းၼႂ်းပိုၼ်းလႄႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵႅၼ်ႊၼိတ်ႉသ် လုမ်ႈၾႃႉ Guinness World...

ၶႄႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ

သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းဢၼ်မီး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းရၶၢႆႇ AA သၢမ်ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵိုတ်းၽႂ်းၶၼ် တႃႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵတ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း Mao Ning လၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ...

ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ ႁႃႊမၢတ်ႉသ် ပႃလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ ႁႂ်ႈယွၼ်ႈထိုင်ၸူဝ်ႈလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်

ဢိတ်ႉသ်ရေးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း ထိ 10 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈ လႅၼ်လိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတင်း ၵႃႊၸႃႊယဝ်ႉၼႆသေ တႃႇတေဢမ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ပဵၼ်ၾၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်သေ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးတိုၵ်းပဵၼ်ၵေႃႉပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ပႅၼ်ႊၵျမိၼ်ႊ ၼႅတ်ႉထၼ်ႇယႃႊႁု မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေး လၢတ်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇၽူႈၶဵၼ် (ႁႃႊမၢတ်ႉသ် ပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ)ပဵၼ်ၵေႃႉလူမ်ႇယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ တႄႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ၾၢႆႇဢိတ်ႉသ်ရေႊ တေတိုၵ်းယိုဝ်းႁႂ်ႈပေႃးယွၼ်ႈထိုင်ပၢၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ တီႈၵိဝ်ႇၼမ်ႉၵႃႊၸႃႊၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း