Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈမႂ်ႇႁၢႆႉႁႅင်း တီႈမိူင်း ဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ

ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ႁၢႆႉႁႅင်းမႃးထႅင်ႈ၊ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းမႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 04/07/2020 ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ဝိၵ်ႊတေႃႊလီႊယိူဝ်ႊ ၶွင်မိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉမႃးထႅင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 108 ၵေႃႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇလွၵ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးၼၼ်ႉ ဝၼ်းၼႆႉၼမ်သုတ်း၊...

ၸၢဝ်းႁွင်ႊၵွင်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း မိူင်းၶႄႇလူင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈၵုမ်းၵမ် ၼိူဝ်မိူင်းၶဝ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ႁပ်ႉႁွင်းမၵ်းမၼ်ႈ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵုမ်းယိပ်းၼိူဝ် ၵုၼ်ႁွင်ႊၵွင်ႊ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁွင်ႊၵွင်ႊ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 01/07/2020 တီႈၼိူဝ်ၵုၼ်ႁွင်ႊၵွင်ႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႊၵွင်ႊၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလူင်၊ ဢၼ်ယူႇတီႈသၽႃးၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ႁၼ်လီႁပ်ႉႁွင်းမၵ်းမၼ်ႈ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပပ်ႉၽိုၼ်မႂ်ႇ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵုမ်းယိပ်းၼိူဝ် ၵုၼ်ႁွင်ႊၵွင်ႊ...

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တဵမ်သိပ်းလၢၼ်ႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ တေမီးထိုင် 10 လၢၼ်ႉ။ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) Dr. ​ထႄးရွသ်ႉ ဢတ်ႉႁႃႊၼွမ်ႊ လၢတ်ႈမိူဝ်ႈ 24/06/2020 ဝႃႈ- ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ တေၶိုၼ်ႈထိုင် 10 လၢၼ်ႉၵေႃႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ...

သိုၵ်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊတင်းသိုၵ်းၶႄႇ ၽိတ်းမေႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် လူႉတၢႆသၢဝ်းၵေႃႉ

ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊတင်းၶႄႇ ၽိတ်းၽႅၵ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် ၶႅတ်ႉမီႊယိူဝ်ႊ ၼႂ်းႁွပ်ႈ 50 ပီ၊ သိုၵ်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ လူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈဢေႇသုတ်း 20 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 15/06/2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ တင်း သိုၵ်းၶႄႇ ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သွင်မိူင်း၊ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈသုင် ၼႂ်းၶဵတ်ႇတူၼ်းတၢပ်ႈသၼ်လွႆ ႁိမဝၼ်ႇတႃႇ (ၼႃႈဝၼ်းတူၵ်းလွႆႁိမဝၼ်ႇတႃႇ) တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၵၼ်းလဝၢၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၵ်ႉသႆးၶျိၼ်း (Aksai...

ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ တိူၵ်ႈလုမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသၢၼ် ၵၼ်တင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း

ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉသႂ်ႇတိူၵ်ႈဢုတ်ႇ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၵၼ်တင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၊  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းၶဵတ်ႇပိုၼ်ႉတီႈႁၢမ်းႁႅၵ်းသိုၵ်း-ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်တိတ်းတၢမ်ငဝ်းလၢႆး မိူင်းၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ-  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ လႆႈပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလူႉလူမ်ႇၵွႆပႅတ်ႈ တိူၵ်ႈလူင်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵပ်းသၢၼ် ၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ/ၸၢၼ်း ဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈဝဵင်းၵႄးသွင်း ၼႂ်းၾင်ႇၶူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ တီႈႁိမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉလၢႆဝၼ်း  ၶိမ်းယူဝ်းၸွင်း...

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ မႆႈၸႂ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈဝႆးၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊ

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ မႆႈၸႂ် တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းဝႆး ၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၽႄႈလၢမ်းထိုင် ပွတ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾရိၵႃႊၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းဝႆးဝႆႉယူႇ၊ လုၵ်ႉဢဝ်ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်သေ ၽႄႈလၢမ်း ၵႂႃႇထိုင်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၵႆဝဵင်း တီႈဢၼ်လွင်ႈပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ- သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢိင်ၶၢဝ်ႇ...

ၽူႈၼမ်း 10 ၵေႃႉၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ တႃႇႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၼႂ်း 5-6-7 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၸိူင်းလီၶေႃးၶူမ် ဢၼ်လႆႈထူပ်းလႆႈႁၼ်  မိူၼ်ၼင်ႇ -  ပူႇ-ၼၢႆး ဢမ်ႇလႆႈဢုမ်ႈလၢၼ်ဢွၼ်ႇၸင်ႇႁႃၵိူတ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈလၢၼ် ဢူၺ်းလီ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇမႃႇသႃႇ ၵေႃႉမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် ၊ ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈယူႇႁိမ်းၸမ်လုမ်းလႃးပၼ် ၽွင်းဢမ်ႇယူႇလီ -ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်မႃးသိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ။ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်း တင်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေဢမ်ႇၽႄႈၸပ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ...

မိူင်းမလေးသျႃး ၵုမ်းတိ ႁိူဝ်း ၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊလွင်ႈယူႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ႁိုင်ၼၢၼ်း 2 လိူၼ်

ႁိူဝ်းၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ ဢၼ်မီးၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းမွၵ်ႈ 270 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း Lock Down ဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸွတ်ႇတီႈမိူင်းလႂ် လႆႈယူႇၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်။ ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းၸၼ် ဝၼ်းတီႈ 8 /6/2020 ၼႆႉ ႁိူဝ်းၶဝ် လွင်ႈမႃးႁိမ်းၾင်ႇၵုၼ် လၢၼ်ႊၵႃႊဝီႊ မိူင်းမလေးသျႃးလႄႈ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ မိူင်းမလေးသျႃး လႆႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ။ ၶၢဝ်ႇ AFP...

မိူင်းဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁဵင်ပၢႆ

ဝၢႆးပိုတ်ႇဝၢၼ်ႈပိုတ်ႇမိူင်း ပူတ်းယႃႉၵၢၼ်ဢိုတ်းႁပ်း Lockdown မႃးဢမ်ႇလၢႆဝၼ်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈမိူင်းဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇမႂ်ႇထႅင်ႈ ႁဵင်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/06/2020 ဢၵ်ႉၶမတ်ႉ ယူႊရိဢၼ်ႊတူဝ်ႊ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် လႄႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပဵၼ်သိၼ်ၵႃႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶွင်လူၵ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ (ဝၵ်ႉသိၼ်း) ပိူဝ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းယူႇ ပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင်လူၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 07/06/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသိၼ်းႁႂႃ (Xinhua) ဢွၵ်ႇဝႃႈ- ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -ဝၢႆးသေထတ်းထွင်လႄႈၸၢမ်းတူၺ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၢႆးမေႃယႃယဝ်ႉသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶႄႇ တေၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ...

ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း

ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တႄႇၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 3/6/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ၿိလ်ႊ ၻိူဝ်ႊ ပလႃႊသီႊဢူဝ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်း USA တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း...

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉလႆႈပၢႆႈလူင်းလုၵ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ လႆႈပၢႆႈလူင်းလုၵ်းပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်  တုၵ်းယွၼ်းတႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 01/06/2020 ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိင်လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် (The White House) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ- မိူဝ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းသုၵ်း (29/05/2020)ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵႅမ်တူဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ လႆႈဢွၼ်ဢဝ်မၼ်းၸဝ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇမႅပ်းတဵတ်ႇ သွၼ်ႉတူဝ် ယူႇတီႈၼႂ်းလုၵ်းပၢႆႈၽေး...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈပုမ်လူင် ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ  တဵၵ်းၶၢႆၶူဝ်းတေႃႇသေ ႁိမ်ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈပုမ်လူင်   ၺႃးၽူႈယိင်းသၢမ်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁွင်ႈၼွၼ်းမႃး   တဵၵ်းလွၵ်ႇၶၢႆၶူဝ်းပၼ်သေ ႁိမ်ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇသီႇႁဵင်ဝၢတ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2020 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယွၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းတႆးမႄႈမၢၼ်းပုမ်လူင်  ယူႇဢိူင်ႇၼွင်ၽိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႃရၽီး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼၼ်ႉမီးၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁွင်ႈမႃး တဵၵ်းၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ပၼ်မၼ်းၼၢင်း ၽွင်းယူႇၵေႃႉလဵဝ်တီႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းမၼ်း။ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇသိုဝ်ႉၼႆၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ လိုၼ်းသုတ်းတွႆႇ ဢႅပ်ႇငိုၼ်းမၼ်းၼၢင်းၵွႆသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ...

ၵူၼ်းမိူင်း Brazil  တၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈသုင်လိူဝ် US ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း

မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမႃးတင်းႁိုင်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းပူၼ်ႉမႃး မိူင်း Brazil  မီးၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် 800 ၵေႃႉၵမ်းလဵဝ်လႄႈ    လႆႈဝႃႈတၢႆၼမ်လိူဝ်မိူင်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ။ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵုင်းထဵပ်ႈထုရၵိတ်ႇ မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24...

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ တေတတ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ၸီႉၼႃႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ဝႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ၶႄႇ၊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 30 ဝၼ်း ႁႂ်ႈပူၵ်းပွင်ၼႃႈၵၢၼ်လီၶိုၼ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တေတတ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/05/2020 ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရွႆႊတိူဝ်ႊ (Reuter) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ဢမေႊရိၵႃႊ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း