Thursday, May 30, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 27 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

ပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈ ယူႇသဝ်း/ ႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇ 27 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 13/05/2024 ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈထႆးတင်း ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 27 တီႈၸၢင်ႉၵၢၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တေမၵ်းမၼ်ႈယႃႈပၢင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၶိုင်ပွင်တႃႇ ဢဝ်ယႃႈပၢင်း မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ယႃႈယႃ တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ယႃႈပၢင်းၼႆႉ ၽွင်းပၢၼ်သိုၵ်းထႆး ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ႁဵတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဝႆႉပဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ၽုၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းလႆႈ၊ ဢဝ်မႃးႁဵတ်းယႃႈယႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

USIP ဝႃႈ ၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ

USIP ဢိၼ်ႇသတီႇၵျုတ်ႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊဝႃႈ ၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်တၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ USIP ဢိၼ်ႇသတီႇၵျုတ်ႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ရႃႇ ၸဝၢတ်ႈၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ် ၶဵဝ်ဢေႊသျႃႊ - ၵၢၼ်ဢၼ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈ ဢႃႊရပ်ႉဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၵႃႊသႃႊ တေပူၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းလၢႆးလဵဝ်

ၽွင်းလၢႆမိူင်း တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼႂ်းၵုၼ် ၵႃႊသႃႊယူႇၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈ ဢႃႊရပ်ႉ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႊသီႊႁူမ်ႈသၢင်ႈဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ  GCC ဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵႃႊသႃႊ ပူၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်းၼၼ်ႉ မီးလၢႆးလဵဝ် တၵ်းတေလႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ Antony Blinken ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်သေ ယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်ဝႆႉတီႈမိူင်းသေႃႊတီႊ...

ၽူႈၼမ်း NATO ႁွတ်ႈထိုင်ယူႊၶရဵၼ်ႊ လၢတ်ႈလွင်ႈၶိူင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇယူႊၶရဵၼ်ႊ

Jens Stoltenberg  ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ဢႅတ်ႉလၼ်ႊတိၵ်ႉၼိူဝ် NATO ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်း လူင်ၶိပ်ႉၾ်သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သူင်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႊၶရဵၼ်ႊဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇၶရဵၼ်ႊလႆႈၽိမ်းၸႂ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း၊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ယွၼ်ႉရတ်ႉသျႃးပိုတ်းယိုဝ်းယူႇသေတႃႉ ပေႃးလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် ယူဝ်ၸၢင်ႈၶိုတ်းတၼ်း တႃႇပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်းႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းပႆႇတူၵ်းလိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တီႈတႄႉမၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ NATO ၸတ်းသူင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ...

ၸွမ်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းယူႊရူပ်ႊ တႃႇလူတ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ

ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီၵျိၼ်ႉၽိင် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတၢင်းၵုၼ်တိူၵ်ႈယူႊရူပ်ႊ ၊ ၵူၼ်းပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လူတ်းယွၼ်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈသျီ ၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်း 4 ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း ၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်းၵႂႃႇၵုၼ် တိူၵ်ႈယူႊရူပ်ႊ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၵမ်းၼႆႉ တေႁိုင် 6 ဝၼ်း...

သူး ပူႊလီႊၸႃႊ ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2024 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝေႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊထၢႆးမ် လႆႈၼမ်သုတ်း

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး ပူႊလီႊၸႃႊ ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလီ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2024 ၼႆႉ မီး 23 သူး။ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 15 သူးလႄႈ ၾၢႆႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢိၵ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိူင်းလီ - ၶႅမ်ႉ - မီးၽွၼ်းလီသမ်ႉ မီး 8...

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉ

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၽူပ်ႉၽရ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း 12 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2024 ၵႃးပိၵ်ႉဢပ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းတင်းမူတ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပလိၵ်ႈထႆး ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း သင်ဢွၵ်ႇၸိုင် တေလႆႈပႃး ပေႃႈမႄႈ ၽူႈၵုမ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၵႂႃႇ ဝၢႆးလင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10 မူင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 ပီ လူင်းတႂ်ႈ ဢမ်ႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ လူၺ်ႈၶဝ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် 40 ၵေႃႉ တီႉလႆႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈလမၢတ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ။ ပလိၵ်ႈထႆးလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ သယမ်ရၢတ်ႉဝႃႈ - လႆႈငိူၼ်ႈၶၢဝ်ႇသေလႄႈ ပႂ်ႉတူၺ်းတီႈ တၢင်းဢၼ်ၼၢႆးၼႃႈ ၵႆႉဢဝ်ၵူၼ်း ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ - လႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်း 40 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၼႄတၢင်း 5...

ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ထရမ်ႉ ထၢမ်ယဵတ်ႈမွၼ်ငိုၼ်းတီႈလုမ်းတြႃး ၺႃးတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း 9 ႁဵင်တေႃႊလႃႊ

ၸွမ်ၸိုင်ႈမေႊရိၵၼ်ႊၵေႃႉၵဝ်ႇ တေႃႇၼႄလ်ႊထရမ်ႉ ၽွင်းၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃး ငိၼ်းထွမ်ႇၶေႃႈ ထတ်းသိၼ်တြႃးယူႇ ၼၼ်ႉ ထၢမ်ဢဝ်ငိုၼ်းယဵတ်ႈမွၼ်တီႈလုမ်းတြႃးၼၼ်ႉလႄႈ ၾၢႆႇၽူႈထတ်း သိၼ် တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇငိုၼ်း 9 ႁဵင်တေႃႊလႃႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2024 လုမ်းတြႃးႁွင်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းသေ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ၊ ထရမ်ႉသမ်ႉထၢမ် ပၼ်ငိုၼ်းတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃ ၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ၸင်ႇၺႃးတႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆ။ သင်ဝႃႈ ထရမ်ႉဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းလုမ်းတြႃးသေ သိုပ်ႇတေႁဵတ်းၽိတ်းယူႇထႅင်ႈၸိုင်...

မိူင်းမၢၼ်ႈ ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသႃႇသၼႃႇ တီႈၵိူဝ်းယမ်ၵူၼ်းမိူင်း

USCIRF ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၽႃႇသႃႇတီႈၵိူဝ်းယမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ပၵ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ - ၼႂ်းပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ် ထုၵ်ႇႁဵတ်း ႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇ ၽႃႇသႃႇတီႈၵိူဝ်းယမ်လႄႈ ယႃႉႁူင်းႁေႃ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသႃႇသၼႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလီမႆႈၸႂ်ၼႆႉ ပႃးမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈ - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၼႆႉ...

သဵၼ်ႈတၢင်းၶၢတ်ႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၵႃးတူၵ်းၸွမ်း 18 လမ်း ၵူၼ်းတၢႆ 19  ၵေႃႉ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းယဝ်ႉသေ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ယၢတ်ႇၵူၼ်ႇတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႊသူဝ်ႊ မိူင်းၵႂင်းတွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းတၢႆ 19 ၵေႃႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၵႃး လႅၼ်ႈၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး၊ ၽွင်းသဵၼ်ႈတၢင်းယၢတ်ႇၶၢတ်ႇၵွႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းရူတ်ႉၵႃးလႅၼ်ႈမႃးယူႇလႄႈ ၵႃး 18 လမ်း တူၵ်းၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းႁူၺ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းၽွင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈငိၼ်း သဵင်လင်ႁႅင်းၵမ်း ၼိုင်ႈသေ...

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ယွၼ်းသူးပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ၾရၼ်ႊၸိတ်ႉသ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ တၢႆတီႈမိူင်းၶႅၼ်ႊယႃႊၼၼ်ႉသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ ယႃႇပေလိုမ်းယွၼ်းသူး ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ယွၼ်းသူး လွင်ႈဝႆႈၽြႃးၼႆႉ ၸတ်းတီႈႁေႃလူင် ဝႃႊတီႊၵၼ်ႊ မိူင်းရူမ်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။   မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ယႃႇလိုမ်းယွၼ်းသူးပၼ်ပႃး ၵူၼ်းမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆးလႄႈ မိူင်းဢိတ်ႉသရေႊ၊ ၵူၼ်းၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊလႄႈ...

ၾႆးမႆႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸေႈ Recycle

ၾႆးမႆႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းၸေႈ Recycle တီႈဝဵင်းသမုတ်ႇသၶွၼ်း မိူင်းထႆး လူႉသုမ်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 30/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၾႆးမႆႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းၸေႈ တီႈဝဵင်းသမုတ်ႇသၶွၼ်း မိူင်းထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆး 30 လမ်း ႁူတ်းၸွႆႈတေႃႇထိုင်မိူင်းလႅင်းၵေႃႈ ၾႆးပႆႇမွတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၾႆးၼႆႉ တႄႇမႆႈတီႈၵွင်ၸေႈၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းလင်ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း