Saturday, December 2, 2023

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၶုၼ်ၽွင်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈႁဵတ်းဝတ်း 10 ပီ သင်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၶိုၼ်းမူတ်းတႃႇ 700 ဢၼ်

ၶုၼ်ၽွင်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ မိူင်းထႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈႁဵတ်းဝႂ် 10 ပီ ပၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးတႃႇ 700 ပၢႆၼၼ်ႉ  မီးလၵ်းထၢၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆသေ သင်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ(ယႃႉ/ၵဵပ်းသိမ်း) ၶိုၼ်းတင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 18/6/2023 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် တီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ 3 ၵေႃႉ ပူတ်းထွၼ်ၼႃႈၵၢၼ်သေ သင်ႇၶၢႆႉတီႈယူႇ၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 19...

သၢဝ်တႆးႁူမ်ႈႁပ်ႉၼေႃႇၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး ယိုၼ်ႈလၢတ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း

ၵျုၼ်ႊ 15 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ ၼေႃႇၸွမ်ၽွင်းလူင်ၽိထႃႊ လိမ်ႉၸရိူၼ်းရတ်ႉ (ว่าที่นายกรัฐมนตรี)လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶွပ်ႈၵုၼ်း မုၼ်တၢင်ႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၵဵင်းမႂ်ႇ ဢၼ်လႆႈယွၼ်ႇဝႂ်ၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈတီႈလမ်းပၢင်း ၊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝႆႉဝၢင်းၸႂ်သေလိူၵ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်း ၶဝ်ႈသၽႃးၼႂ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်းတင်းမူတ်း။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၽူႈၼမ်းပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ ၼေႃႇၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လမ်းပၢင်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ပႃႇတီႇ ၵၢဝ်ႉၵလႆႊ လႄႈ ၽိူဝ်ႉထႆး ၼမ်းၼႃႈဝႆႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆးဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းၸၼ် ၶၼႅၼ်းသဵင်ပႃႇတီႇၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇ ၵၢဝ်ႉၵလႆႊ လႆႈသဵင်ၼမ်သုတ်း ၼမ်းၼႃႈဝႆႉသေပႃႇတီႇ ၽိူဝ်ႉထႆး(ပိူဝ်ႈတႃႇထႆး) ၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ၼမ်သုတ်းထိသွင်ဝႆႉ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝၼ်းတီႈ 14/05/2023 ၼႆႉ ဝၢႆးလင်ၸွမ်ၽွင်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႉ ၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းထႆး ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 9 ပီ ၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းထႆး၊ ပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်မႆႉထတ်းတွၼ်ႈတႃႇ...

လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မေႊ 14 ဝၼ်း

မိူင်းထႆး ပဵၼ်မိူင်းၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ ဢၼ်မီးၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းလူၺ်ႈ ၸၢတ်ႈ သႃသၼႃ ၽရႃႉမႁႃၵသတ်ႇ (ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း) မီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မႃးပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸုပ်ႈၵၢၼ် 4 ပီ ၶွင်ၸုပ်ႈၵၢၼ် ဢႃယုလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၶွပ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၸုပ်ႈပီ ဢမ်ႇၼၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထုၵ်ႇၾၢႆႇၶတ်းၶႂၢင် ၵၢဝ်ႇၼႄးၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၵိၼ်ငိုၼ်းၵိၼ်လၢၽ်ႈ  ဢမ်ႇသိုဝ်ႈသႂ် ဢမ်ႇမေႃ ႁဵတ်းမေႃပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းၽၢတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလူမ်ႉၸူမ်...

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ၾရႅၼ်ႊသိတ်ႉသ် တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ၾရႅၼ်ႊသိတ်ႉသ် မွၵ်ႇလၢၼ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ ဝၼ်းတီႈ 21/01/2023 ၼၼ်ႉ တူၵ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ဢႃယုမီး 129 ပီ ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၶျၢမ်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၶိၼ်ႇဢူး ၺႃးၾႆးၽဝ်ယႃႉလူႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီလူင်လၢင်၊ တူၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၵၼ်။ ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵျွင်းဢၼ်မီးဢႃယုႁိုင်ၼၢၼ်းသုတ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ပဵၼ်ၵျွင်းၽြႃးဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းတႃႇၸၢဝ်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ၶဝ်ႈၽဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14...

ၶိူင်ႈမိၼ် မိူင်း ၼီႊပေႃႊတူၵ်း ၵူၼ်းတၢႆ ႁိမ်းၸမ် 70

ဝၼ်းတီႈ 15/01/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ် ATR 72 သၢႆၵၢၼ်မိၼ် Yeti Airlenes ၶွင်မိူင်းၼီႊပေႃႊ တူၵ်းတီႈဝဵင်းပေႃႉၶ်ႁႃႊရႃႊ မိူင်းၼီႊပေႃႊ ၵူၼ်းၼိူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပႃးမႃး 72 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉတၢႆ 68 ၵေႃႉ လွတ်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ် 72 ၵေႃႉၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ...

ထႆးတီႉၶႄႇ ၸိူဝ်းဢၢၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တေၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 16 ၵေႃ့ ဢၢၼ်းတေၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတၢတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ် Dec ၼႆ ဢူးမူဝ်းၵျဵဝ်း ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇဝႆ့တီႈ သိုဝ်ႇ VOA။ ၵူၼ်းၶႄႇ 13 ၵေႃ့ၼႆ့ ဝီႊသႃႊတႃႇယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး...

Time Magazine  လိူၵ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတူဝ်ယၢင်ႇလီပီ 2022 (Person of the year 2022)

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်ႊ ဝူဝ်ႊလွတ်ႊတီႊမီႊယႃႊ ၸႅၼ်ႊလႅၼ်ႊသၵီႊ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တူဝ်ယၢင်ႇလီၼႂ်းပီ 2022 (Person of the year 2022)။ Time Magazine ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းပုတ်ႉ 7/12/2022 ၵၢင်ၶမ်ႈဝႃႈ လိူၵ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း ၸႅၼ်ႊလႅၼ်ႊသၵီႊ ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတူဝ်ယၢင်ႇလီၼႂ်းပီ 2022...

ၸဝ်ႈၸၢႆး Charles ဢႃယု 73 ပီ  ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ ၼၢင်းႁေႃၶမ်း တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19/9/2022

ၼၢင်းႁေႃၶမ်းလူင်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢႄႊလိသပႅတ်ႉ ဢႃယု 96 ပီ ၼင်ႈႁေႃမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ လူႉသဵင် ၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ (ဝၼ်းတီႈ 9 မိူင်းတႆး) ။ ဝၢႆးလင်မၼ်းၼၢင်းၼွၼ်းၽေး ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼၢင်း ၸဝ်ႈၸၢႆး Charles ဢႃယု 73 ပီၼၼ်ႉ...

လုမ်းတြႃးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းမိူင်းထႆး သင်ႇႁႂ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းဝႆႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ပရႃႇယုတ်ႉၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃး ဢႃယုႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် တဵမ် 8 ပီယဝ်ႉလႄႈ လုမ်းတြႃးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းမိူင်းထႆး သင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 24/8/2022 ၼႆႉၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။  ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ပရႃႇယုတ်ႉၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီတဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/8/2022 ယဝ်ႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်၊ ၸုမ်းၽွင်းတႅၼ်း ၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းၶဝ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး။ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵေႃႈ  သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ထိုင်...

ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼိူဝ် ၺႃးသိုၵ်း ၶႄႇ ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်

ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼိူဝ် ၼွင်တဝ်း မိူင်းမၢဝ်း ၺႃးသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ ပေႃႉထုပ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်  ႁူင်းယႃမိူင်းမၢဝ်း သေ ယူတ်းယႃတူဝ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်  ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/11/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုၼ်ၼိူဝ် ၼွင်တဝ်း ဢွၵ်ႇၼႄ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇထႅင်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၢၵ်ႇတွင်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ ႁိုင်မႃးႁိမ်း 7 လိူၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႈသူၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸူဝ်းၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2021 ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈဢၢႆႈလူင် ဢိူင်ႇၼွင်တဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ တႂ်ႈၶူင်း/မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ယွၼ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 7 လိူၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2021 ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ  လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇၼၼ်ႉ  ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တုၵ်းယွၼ်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင် ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ...

ၶႄႇတႄႇလႅၼ်ႈရူတ်ႉၾႆးဢၼ်လုၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်တႆး ၶဝ်ႈထိုင်ဝဵင်းယုၼ်ႊၼၼ်ႊ

သဵၼ်ႈတၢင်း ရူတ်ႉၾႆးမႂ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆးၶေႇ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်ႊသူၺ်ႊႁေႃႇ) သေလႅၼ်ႈထိုင်ဝဵင်းလၢင်ႊၶျၢၼ်ႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယုၼ်ႊၼၼ်ႊမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၶႄႇတႄႇပိုတ်ႇလႅၼ်ႈ တေႃႉၶူဝ်းၵႂႃႇမႃး။ သဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆးၼႆႉ ပႃးၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းႁွပ်ႈလူၵ်ႈ BRI ၶွင်ၶႄႇ။ တႄႇပိုတ်ႇလႅၼ်ႈတူၺ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ။  တေဢၢၼ်းတေႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၶႄႇသင်သိုဝ်ႉတီႈတၢင်ႇမိူင်းသေ သူင်ႇမႃးသိူၵ်ႈတီႈပၢၵ်ႇၼမ်ႉတႃႈႁိူဝ်းဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈသေ တၢင်ႇရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈထိုင်ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ၊ ၸင်ႇဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်လႄႇ...

ၸုမ်းသိုၵ်း တႃႊလီႊပၢၼ်ႊလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ

ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႊလီႊပၢၼ်ႊ  ၸၢဝ်းမုတ်ႊသလိမ်ႊလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ပႆသဵၼ်ႈတၢင်းပႅၼ်ပႄႈသေ တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 27 ပီၼၼ်ႉ  ဝၼ်းတိတ်ႉမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈၸိူင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ 15/8/2021  ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ဢၼ်ပဵၼ် ဢသျရႅပ်ႉ ၵႃႊၼီႊ လႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႊရူႊလႃႊ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢိူၵ်ႇလိူတ်ႈၵူဝ်ႈယၢင်လႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း