Wednesday, July 24, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

5 ပီ တၢင်းၼႃႈၼႆႉ မိူင်းထၢႆႇဝၼ်း တေပဵၼ်ၽူႈမၢၵ်ႈမီး ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ တေထိုင်မႃးၼႆႉ ၽူးမၢၵ်ႇမီးငိုၼ်းၶမ်းၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တေတိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းထၢႆႇဝၼ်း တေပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႆ - တီႈၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈႁၢႆးငၢၼ်း UBS Global Wealth Management ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 56 ဢၼ် ၸိူဝ်းမီးဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉတေႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ...

ပီၼႆႉ မၢၵ်ႇထူးရဵၼ်းမိူင်းထႆး လႆႈသူင်ႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇၼမ် ၵႃႈၶၼ်သုင် ၸဝ်ႈသူၼ်ထူးရဵၼ်းထႆးယုမ်ႉ

ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ထူးရဵၼ်းမိူင်းထႆး မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၼမ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႆႈတၢင်ႇၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈလႆႈသုင် ၾၢႆႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢႆထူးရဵၼ်း ပီ 2023 ၼႆႉ လႆႈငိုၼ်း 6,700 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ ဝႃႈၼႆ။ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၵႃႈထူးရဵၼ်း ပီၵၢႆၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်ငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၵႃႈထူးရဵၼ်း ၽွင်းပီ 2017 ၼၼ်ႉ 12 ပုၼ်ႈ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၼႂ်းပီ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇယေးငိုၼ်း ယႃႇထွၼ်ပၼ် ၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၸဝ်ႈၶွင်ယေးငိုၼ်းဢုပ်ႇၵုမ်သေ သင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထွၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃးၵူၺ်း ယႃႇပၼ်ထွၼ်လိူဝ် ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ထွၼ်ငိုၼ်းတွင်း ၽွင်းလူဝ်ႇၸႂ်ႉၼမ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ တႃႇႁၢမ်ႈၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 10/7/2024...

ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 64,500 ပျႃး

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 64,500 ပျႃး ၶၼ်ၶမ်းသမ်ႉ 1 ဝၢတ်ႇလႂ် 5,800,000 ပျႃးပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/7/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊလႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 64,300...

ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 62,300 ပျႃးယဝ်ႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 05/07/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 62,300 ပျႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 ထူင်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 2 သႅၼ်ပၢႆ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး တီႈဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်သူၺ်ႇပူဝ်ႇပေႃႇသၢၼ်း 1 ထူင်လႂ် ၶိုၼ်ႈသုင်ထိုင် 230,000 ပျႃး - ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉသေ သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလွႆ ၵမ်ႈၼမ် ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းတတ်းၶၢတ်ႇဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မီးႁိူဝ်းတေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈတႃႈႁိူဝ်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ 1...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶၢတ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵုမ်းၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ႈသၢၼ် တၢင်ႇၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၶၢႆၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈသုင်ၼႆသေ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်သိုပ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် ဢမ်ႇႁတ်းဝၢင်း ၶၢႆၶဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၼၼ်ႉ ဝၢင်းၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ် လူၺ်ႈၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈထႅဝ်သိုဝ်ႉၵိၼ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸုမ်းသိုဝ်ႉၶၢႆ ၶဝ်ႈသၢၼ်...

ဝၢႆးလင် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ယွမ်းလူင်း 12 %

မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2023 ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 သေ လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢိၵ်ႇပႃး ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ...

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈ ႁႅင်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းၼမ်

ယၢမ်းလဵဝ် ႁႅင်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းတိူဝ်းၼမ်မႃးလႄႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃး။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ 1 ၸွႆႉလႂ် မွၵ်ႈ 1,300 ပျႃး ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်ႈထိုင် 1,450 ပျႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဝႆႉၼမ် လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းထႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ၊ မိူင်းၾိလိပ်ႊပိၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉၼမ်မႃးယူႇ...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၶိုၼ်ႈႁႅင်း

ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပဵၼ်မၢင်ပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ သဵၼ်ႈတၢင်းၶၢတ်ႇ ရူတ်ႉၵႃးတေႃႉသူင်ႇၼမ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/06/2024 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈမျိတ်ႉၵျီးၼႃး (ဝဵင်း ၸေႈၼႃး) ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႉ သႅၼ်း (92) 1 လိတ်ႊ...

ပီၼႆႉ ၾူၼ်လိူင်ႇၼႃႇလႄႈ ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼႂ်းသူၼ်ၼဝ်ႈပႅတ်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵဵပ်းၶၢႆ

ပီၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းၸဝ်ႉ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မေႊလႄႈ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း၊ ပၢင်တရႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵတ်ႇပီ၊ မၼ်းဢႃႇလူး၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလူႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵဵပ်းၶၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈ ၼမ်ႉၼဝ်ႈပႅတ်ႈ။ ၶၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၼိုင်ႈလုၵ်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 4 -5 ႁဵင်ပျႃး။ ၽွင်းၶၢဝ်းလိူၼ်သီႇ၊ လိူၼ်ႁႃႈ...

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မိူင်း ၽၢၼ်ၵိၼ်းႁႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပီ

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၽၢၼ်ၵိၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်မႃး ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပီ သုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႈလီ သုၼ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈလီ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵိၼ်းၸႂ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယူႇလႆႈၵိၼ်လႆႈယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႃဝႆႉၵွၼ်ႇၼႃႈ 6 ပီ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်းမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မၢပ်ႇၼႄးဢဝ်လိူင်ႈ လူၺ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ၼႆသေ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း 39 ၵေႃႉသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃး သဵၼ်ႈမၢႆယေးငိုၼ်းလႄႈ Pay Account ဝႃႈ ၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်မေႊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မႃးယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးပၼ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼမ်။   လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႇထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း မွၵ်ႈ 40 သေ သူင်ႇဢႅဝ်ႇဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ - ၼေႇပျီႇတေႃႇ - ဝဵင်းလိူဝ်ႇ - မိူင်းပူးၵမ်ႇလႄႈ ႁၢတ်ႇသၢႆးၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ငူၺ်ႇသွင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶမ်း – ႁၢၼ်ႉၶမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းလႄႈၶမ်း မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၼိမ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶမ်းၶဝ် လဵၼ်ႈၶၼ်ၶမ်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ၼႆသေ လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉပႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း 7 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 31/05/2024 ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်သေတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၶမ်း 50 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း