Wednesday, July 24, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၶႄႇမႃးၵဵပ်းပိင်တူင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပီၼႆႉပိင်မီးၵႃႈၶၼ်

ၶၢဝ်းႁူဝ်ၾူၼ်ပီၼႆႉ ၶႄႇလူင်းမႃးသိုဝ်ႉပိင် မိူင်းမၢၼ်ႈ - မိူင်းတႆးၼမ် ၶၼ်ပိင်တူဝ်တူင်ႉ ၼိုင်ႈၸွႆႉ လႆႈၶၢႆယူႇ 95,000 ပျႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်းၵုၼ်ပၢၵ်ႇၼမ်ႉ တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃပိင်ၶၢႆ။ တၢင်းထုင်ႉတိူင်းဢေႊရႃႊဝတီႊ (ၼမ်ႉၵဵဝ်)ၼၼ်ႉ ၶဝ်တႄႇႁႃပိင်ၶၢႆ တႄႇလိူၼ်မေႊၼႆႉၵႂႃႇ တင်းပီ တေႃႇထိုင်ႁူဝ်ပီ ပီတေမႃး မွၵ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2025 ဝႃႈၼႆ။ ၸိူဝ်းၶဝ်လူင်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ ၵေးၼမ်ႉ ၼွင်ၶၢႆး...

မိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁႃငိုၼ်းလႆႈဢႄႇသုတ်း ၼႂ်း  ASEAN

ၸုမ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်လုမ်ႈၾႃႉ IMF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ -ၼႂ်း ASEAN ၼႆႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းလၢဝ်းလႄႈ မိူင်းတီႇမေႃးဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၵႃႈႁႅင်းဢႄႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးၼပ်ႉတူၺ်း ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉၵူၺ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊသဵင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ ပေႃးၽတ်ႉၽဵင်ႇၸိုင် ငိုၼ်းၶဝ်ႈၶဝ် ၼိုင်ႈ ၵေႃႉ မီး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်း 16 ဢၼ်

ယေးငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (ပႁူဝ်ႇပၢၼ်ႇ) တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ဢဝ်လိူင်ႈ ၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း 16 ဢၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၼႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်မေႊၼႆႉ။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေတႃႉ တေဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ၊ သင် ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃ ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊၵေႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တေတူၵ်းထႅင်ႈၵူၺ်းၼႆ -...

ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပုင်ႈသုင် တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈ ပုင်ႈထိုင် 51 သႅၼ်ပျႃး

ဝၼ်းတီႈ 20/05/2024 ၼႆႉ ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် သိုဝ်ႉၶၢႆယွႆႈၵၼ် ၼိုင်ႈ ၵျၢပ်ႈ 51 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ 2 မိုၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶမ်း၊ မီးၵူၼ်း ဢဝ်မႃးၶၢႆၶိုၼ်း ၵမ်ႈၼမ်။ ၶၼ်ၶမ်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်လႄႈ ၶိုၼ်ႈလူင်းၸွမ်းၵၼ်။ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းၸၼ်ဝၢႆးဝၼ်း ၶၼ်တေႃႊလႃႊ မီး...

မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇၼဵင်ႈပွမ် ၶဝ်ႈၶၢႆမိူင်းတႆး – မိူင်းမၢၼ်ႈ

မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇၼဵင်ႈပွမ် ၶဝ်ႈၶၢႆမိူင်းတႆး - မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈမိူင်းတႆး ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ - “ၶၼ်ၼဵင်ႈပွမ် ဢၼ်ၶႄႇသူင်ႇ ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး ၼႆႉ ထုၵ်ႇလိူဝ်ၼဵင်ႈႁွမ်မိူင်းတႆး ၶိုင်ႈပၢႆ။ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉဝၢၼ်မၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၢႆၼဵင်ႈလႄႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈတႄႉ...

ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 4,100 ပျႃး – ၶၼ်ၶမ်းၼိုင်ႈဝၢတ်ႇ 49 သႅၼ်ပျႃး

ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းလၢမ်းၽႄႈ ၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်ပိၵ်ႉႁပ်းလႄႈ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႂ်းမိူင်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 08/05/2024 ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊလႄႈ ၶၼ်ၶမ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ယွၼ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶမ်း ၼိုင်ႈၵျၢပ်ႈ 48 သႅၼ် ပုင်ႈထိုင် 49 သႅၼ် 5...

လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပိၵ်ႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လူတ်းယွမ်းၼမ်

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း လူၺ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 လႄႈ 1111 မႃးၼႆႉ လၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၽၵ်း တူလႅၼ်လိၼ် ပိၵ်ႉ ဢိုတ်းၵႂႃႇတင်းၼမ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတၢင်းလႅၼ်လိၼ် လူတ်းယွမ်းၵႂႃႇတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႃႉၶၢႆတေႃႇသူင်ႇလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - “လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ လိူၼ်ႁႅၵ်ႈ တႃႇပီပၼ်ႊတႃႊငိုၼ်းတွင်း 2024-2025 ၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း...

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းႁႅင်း ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 53,000 ပျႃး

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 53,200 ပျႃး ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼႆႉမႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်

ၽွင်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၼႃးလေႃ ဢွၵ်ႇၼႆႉ တီႈတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ် ၼိုင်ႈထူင်လႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 1 သႅၼ်ပျႃး။ ပီ 2024 ၼႆႉ တီႈတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈၼႃးလေႃဢွၵ်ႇၶၢႆယဝ်ႉလႄႈ ၶဝ်ႈမၢၼ်ႈပေႃႇသၢၼ်းမူၺ်း ၼိုင်ႈထူင် 99,000 ပျႃး ပေႃးၶဝ်ႈသၢၼ်ပေႃႇသၢၼ်းမူၺ်း သႅၼ်းၶႅမ်ႉၸိုင် ၼိုင်ႈထူင် 13,900 ပျႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်...

ၶၼ်မၼ်းဢႃႇလူးတူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸဝ်ႈသူၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၸဝ်ႈသူၼ်မၼ်းဢႃႇလူး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းယၢပ်ႇၸႂ် ယွၼ်ႉၶၼ်မၼ်းဢႃႇလူးတူၵ်းႁႅင်း၊ ၵႃႈၵႃးၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်သမ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၵူႈၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။   ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၊ ၼွင်ႇတယႃး ၊ သီႇၵိပ်ႇ ၊ ဢုမ်ႇပဝ်း (ဢွင်ႇပၢၼ်း) တီႈမီးသူၼ်ဢႃႇလူးၼမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပီၵၢႆ ၶၼ်ဢႃႇလူး 1 ၸွႆႉ 4,000 –...

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇလူင်းထႅင်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/04/2024 ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 52,700 ပျႃးယဝ်ႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ။   ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်း မၢၼ်ႈဢမ်ႇၼိမ်ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵေႃႇသၢင်ႈတိုၵ်းသုင်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸိုင်ႈထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ မိူင်းၶႄႇသေ တေၵေႃႇသၢင်ႈတိုၵ်းသုင် တေပဵၼ်ဢၼ်သုင်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ - ဝႃႈၼႆ။ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း တၵ်းတေလႆႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ - ဝႃႈၼႆ။ ၵွပ်ႈၼႆ...

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 52,100 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/04/2024 ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 52,000 ပျႃး မၢင်တီႈလႆႈ...

ပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မိူင်းၵျပၼ်ႊ မီးၽူႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႉတွင်ႈတဵဝ်းၼမ်

ပီဢၼ်ယဝ်ႉမႃး ၽွင်းၶၢဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ၵီႈၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ မီးၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းၼမ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမႃးဢႅဝ်ႇထိုင် 3 လၢၼ်ႉပၢႆ ပဵၼ်ဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၼမ်သုတ်းၼႂ်းပိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ပီဢၼ်ယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ယင်းၼမ်လိူဝ်ၵွၼ်ႇၼႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တေလၢမ်းၶဝ်ႈမႃး ၼၼ်ႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ၊ ၵျႃႊမၼီႊ၊ ထၢႆႊဝၼ်ႊ၊ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းၼမ်ၸိူင်ႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ...

ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉမိူင်းထႆး ပီၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ

ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီ 2024 ၼႆႉ မိူင်းထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈႁဵတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်း လဵၼ်ႈၼမ်ႉၵိုၼ်းယႂ်ႇ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11-13/04/2024 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝဵင်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ မႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ မူၼ်ႈသိူဝ်းမီး 7 သႅၼ်ပၢႆ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း