Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ၸၢႆႇၵႃႈဢွႆႈပၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်ထုင်ႉမၢဝ်း တေသိုပ်ႇဢဝ်ဢွႆႈၸိူဝ်းၵိုတ်းၼႂ်းသူၼ် ဢွၵ်ႇၶၢႆမူတ်း

လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ တႄႇၸၢႆႇၵႃႈဢွႆႈပၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈထုင်ႉမၢဝ်းမီးႁႅင်းၸႂ် တေဢဝ်ဢွႆႈဢၼ်ၵိုတ်းၼႂ်းသူၼ်ဢွၵ်ႇၶၢႆမူတ်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼႆႉမႃး တၢင်ႇၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းတူလူင် ႁေႃၶမ်းလူင်(သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ)၊ ၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်းလႄႈ ၽၵ်းတူၸၢင်ႉ ၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လၢဝ်းပၢၼ်ႇၶႄႇ...

ၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈ/ႁိူၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇလီသေ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်း ၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵႃႈၶၢတ်ႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်းတႃႇယူႇသဝ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။   ႁႅင်းၵၢၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 28 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵႃႈႁွင်ႈၼႆ့ ၶိုၼ်ႈလူင်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ့်ၶႃႈ။  ၸူဝ်ႈ  3-4 လိူၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽၼ်း၊...

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈထုင်ႉမၢဝ်းပႆႇလႆႈ ၵႃႈဢွႆႈတီႈလၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ ႁိုင်လိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ သူင်ဢွႆႈၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈၵႃႈဢွႆႈ ၊ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မၢင်ၵေႃႉပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ယွၼ်ႉလႆႈၵူႈႁိမ်ငိုၼ်းပီႈၼွင်ႉ မႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 1...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ 3 ဢွင်ႈတီႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸေႊၵဝ်ႇ - မူႇၸေႊ  ဢၼ်ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/1/2023 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး ဝၢႆးသေ မိူင်းၶႄႇ လူတ်းယွမ်း လွင်ႈၵုမ်းထိင်း...

ၾႆးၾႃႉၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၾႆးၾႃႉ ၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ လႄႈ မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁုင်ၵိၼ်လႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၸႄႈဝဵင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပၼ်ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵုမ်ႇလႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၾႆးမႃးၶိုၼ်း ။ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ -“ မၢင်သၢႆၵေႃႈပၼ်ၾႆး ႁိုင်ႁိုင်သေ မၢင်သၢႆၵေႃႈ ၾႆးဢမ်ႇမႃး 2 ဝၼ်းၵေႃႈမီး။ ပေႃးၾႆးမႃး ႁႅင်းၾႆးဢမ်ႇမၢၼ်ႇ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼီႈၼမ်

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း  တႅပ်းဢွႆႈသူင်ႇၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ပႆႇပၼ်ၵႃႈဢွႆႈ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်တေတဵမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း တၢင်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈမိူင်းၶၢင်လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မွင်းပႂ်ႉ တၢင်ႇၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢူၼ်းငိုၼ်း သူင်ႇၵႃႈဢွႆႈမႃးပၼ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈႁပ်ႉလႄႈ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ပႆႇလႆႈငိုၼ်းၵႃႈဢွႆႈတီႈပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသိုပ်ႇတႅပ်းဢွႆႈထႅင်ႈ

တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈထုင်ႉမၢဝ်းတႅပ်းဢွႆႈၶၢႆတေႃႇ ပေႃႈလဵင်ႉလၢဝ်းပၢၼ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၶႄႇပႆႇၸၢႆႇၵႃႈဢွႆႈမႃးလႄႈ တႃႇသိုပ်ႇတႅပ်းၶၢႆထႅင်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁဝ်းၶႃႈ ပႂ်ႉထိုင်  20  ဝၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ပႆႇၸၢႆႇမႃး။ သင်ဝႃႈ လင်ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉၵႂႃႇ ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢႆႇမႃးၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈတႄႉ...

ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ ပႆႇၵိုၼ်းၼမ်ၶိုၼ်းပဵင်းၵွၼ်ႇၼႃႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ မိူင်းၶႄႇ လူတ်းယွၼ်ႇၵၢၼ် Lockdown ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ - မူႇၸေႊ တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈလူင်ဢေႇယူႇ ယွၼ်ႉလႆႈသၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူတ်းယွၼ်ႇၵၢၼ် Lockdown ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း - ၸေႊၵဝ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈၶိုၼ်းၵေႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တိုၵ်ႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈလူမ်ႇၼီႈ

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၾင်ႇမိူင်းတႆး - မိူင်းၶၢင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ တေႃႉဢွႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇပၼ် ငိုၼ်းၶိုၼ်း ၵူဝ်လူမ်ႇၼီႈဢၼ်ၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်တိုၼ်းလၢင်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းထုင်ႉလွႆ ႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၼ်းဢႃႇလူး မိူင်းၶႄႇမႃးၶၢႆလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူးမိူင်းတႆးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇသိုဝ်ႉဢႃႇလူးမိူင်းၶႄႇ   350 တၼ်ႊ ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇမိူင်းၶႄႇ ပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၼႃႈလိၵ်ႈၶၢဝ်ႇ Page ပွၵ်ႉၽေႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၽုၵ်ႇမၼ်းဢႃႇလူးၼမ်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၼ်းဢႃႇလူးမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမႃးၸိုင် ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူးမိူင်းတႆး ယိင်ႈၶႅၼ်းတေဢမ်ႇမီးလွၵ်းၵၢတ်ႇၶၢႆ၊ သုမ်းၶဝ်ႈထိုင်ၼိူဝ်ႉလႅင်လူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ  -ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူး ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉပီၼႆႉ ဢီႈသင်ၵေႃႈၵႃႈယႂ်ႇ။ လႆႈသႂ်ႇဝႆႉတိုၼ်းလၢင်းၼမ်ဝႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ။ ပေႃးဢႃႇလူးမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမႃး သမ်ႉမႃးၶၢႆၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇထုၵ်ႇၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၽၢၼ်ၵွတ်းၶီႈလိင်းမူတ်းယဝ်ႉ။...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ဢမ်ႇယွမ်းလူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ဢွၼ်ၵၼ်ယၢပ်ႇ

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တိုၵ်ႉသုင် ပႆႇယွမ်းၶိုၼ်းပဵင်းတၢင်ႇဝဵင်း လႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႆႇယွမ်းလူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ 92 (1) လိတ်ႊလႂ် တိုၵ်ႉမီး 2,850 ပျႃးလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းတီႇၸေႇ 1...

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၸုမ်းယိပ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁၢမ်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇတေႃႉၶၢႆ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း တႃႇတေတေႃႉဢဝ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၶၢႆၸူးတၢင်း ဝဵင်း ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၶၢႆၸူး။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ မႅၼ်ႈၽွင်းၶၢဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၼႃးၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းဝုၺ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ တႃႇတေတေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်ႇၸူး တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇတေပဵၼ်ၸရိတ်ႈ ဢၼ်လႆႈၵူႈယိမ် မႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇသမ်ႉပႆႇယွမ်း

 ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်းသေတႃႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသမ်ႉ ပႆႇယွမ်းလူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉတူၵ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵဵင်းတွင်းလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸႄႈဝဵင်း 1 ၸွႆႉလႂ် ၶၢႆလႆႈ 600 ပျႃး...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း  ပႆႇယွမ်း ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ (ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပႆႇယွမ်း  1 လိတ်ႊလႂ်တိုၵ်ႉမီးယူႇ 3,600 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတိုၵ်ႉသုင်ယူႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ သႅၼ်း 92 (1) လိတ်ႊလႂ် 3,350...

ၶၼ်ငႃးယွမ်းၶိုၼ်းဝႆး ၸဝ်ႈသူၼ်ငႃးလၢင်းၶိူဝ်း ႁိူဝ်ႉၸႂ်ၸွမ်း

ႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၶၼ်ငႃးယင်းလႆႈၵႃႈသုင်ယူႇ ထိုင်မႃးႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶၼ်ငႃးၶိုၼ်းယွမ်းလူင်း  ၸဝ်ႈသူၼ်ငႃးၶိုင်ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ငႃးလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ယင်းတိုၵ်ႉၶၢႆလႆႈ 1 ၸွႆႉ 7000 ပျႃးယူႇ။ တလဵဝ် လႆႈ 1 ၸွႆႉ5000 ပၢႆၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶိုၼ်ႈဝႆးလူင်းဝႆးလႅပ်ႈတေပဵၼ် ၸွမ်းၶၼ်ငိုၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးပဵၼ်ၼမ်ႉမၼ်းငႃးသမ်ႉ လႆႈၶၢႆ 1 ၸွႆႉ 14000...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း