Monday, December 5, 2022

CATEGORY

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းယႂ်ႇ ၶဝ်ႈၼႃးသမ်ႉလႆႈၶၢႆထုၵ်ႇ  ၸဝ်ႈၼႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း

ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသဵင်ႈၼမ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးသမ်ႉလႆႈၶၢႆထုၵ်ႇၶၢႆပေႃး၊ ၸဝ်ႈၼႃးၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၵိၼ်းၸႂ်။   ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵႃႈပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇလီ ၾူၼ်ဢမ်ႇလိူင်ႇ တႃႇႁႂ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇပူင်းလီ ၼၼ်ႉလႆႈၸႂ်ႉၾုၼ်ႇထၢတ်ႈၼမ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၵ်းမႅၼ်ႈၼမ်သေ ၽိူဝ်ႇထိုင်ၶၢဝ်းၵဵပ်း ပၢတ်ႇမႃး မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၼႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉ ၶၢႆလႆႈၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇပေႃးလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃးယွင်ႁူၺ်ႈယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ 1 ထူင် သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။...

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းပွႆႇဝႆႉႁိူၼ်းယေးသေ ၵႂႃႇၸွႆႈၵိၼ်လူႇလူႉတၢႆ၊ ၵႂႃႇၵၢၼ်ၵႂႃႇငၢၼ်း။   ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပူၼ်ႉမႃး 4-5 ဝၼ်းၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈလၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း ပဵၼ်လၢႆလင်ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇဝႆႉ ၵၢင်ဝၼ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း ၊   ၵႂႃႇၵၢတ်ႇ၊ ၵႂႃႇသူၼ်၊...

ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵိၼ်ယမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုၵ်ႉၶႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ် ၶၢင်းပွင်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 502 (1 ထူင်) 60,000 မိုၼ်ႇပၢႆ ၼမ်ႉ မၼ်းၵိၼ် 1 ပုင်း သႅၼ်ပၢႆ၊...

ၶၼ်ၵုၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ လၢႆပုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵပ်ႉၵိၼ်းယူႇယၢပ်ႇ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ပဵၼ်သွင်သၢမ်ပုၼ်ႈ၊ ႁႃငိုၼ်းၵႃႉၶၢႆသမ်ႉယၢပ်ႇလႄႈ  ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်။   တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်(ထူဝ်ႇ) 1 ပုင်း 155,000 ပျႃး။ ၶဝ်ႈမၢၼ်ႈပေႃႇသၢၼ်းမူၺ်း 1 ထူင်  105,000 ပျႃး။ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးလွၵ်ႇလႅၼ် သုမ်းငိုၼ်းထႆးၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ သႂ်ႇငိုၼ်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇသေ ႁူမ်ႈလူင်းၵေးလၢင်းၵႃႉၶၢႆ တၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းငိုၼ်းသေပႅၵ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16-17/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယိင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် တူၺ်းလူလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ႁၼ်ၼိူဝ်ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ ပိူၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵေးလၢင်းတႃႇၶၢႆၶူဝ်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ  ၶဝ်ႈလူင်း ၵေးလၢင်း...

ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼမ်ႉမၼ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈမႆႈၸႂ်ၼႅတ်ႈႁႃသိုဝ်ႉၵဵပ်းဝႆႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူႈမဵဝ်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ သုင်၊ လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်သိုဝ်ႉၸႂ်ႉ ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢၼ်ၸႂ် ၶၢင်းပွင်ႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈဢၼ်ၽုၵ်ႇငႃး ထူဝ်ႇလိၼ်ၼမ်သုတ်းၼႂ်းပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းငႃး 1 ပုင်း (1...

ၸဝ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပွၵ်ႈၸႂ်ႉဝူဝ်း/ၵႂၢႆးၶိုၼ်း

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းထုင်ႉပူင်း (တီႈၼမ်ႉဢမ်ႇထူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် သူင်ၵၼ်ၸႂ်ႉလေႃႉဝူဝ်း၊ ၸႂ်ႉၵႂၢႆး ထႆႁႆႈ ထႆၼႃးၶိုၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းဝၢၼ်ႈ တင်းမိူင်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆးပုင်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ႁႃသိုဝ်ႉၸႂ်ႉယၢပ်ႇမႃးၵူႈမိုဝ်ႉ ၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ - ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ သီႇသႅင်ႇ တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆႉ  သူင်ၵၼ်ၸႂ်ႉလေႃႉဝူဝ်းၵႂႃႇမႃး...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး  မၢင်ဝဵင်း 1 လိတ်ႊၶိုၼ်ႈထိုင် 4,000 ပျႃး

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလႂ် 3,500 ပျႃး ထိုင် 4,000 ပျႃး မၢင်တီႈႁႃ သိုဝ်ႉယၢပ်ႇ ၊ မၢင်တီႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမၼ်းၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ (92) 1 လိတ်ႊ 4,000...

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးတႃႇၶၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 15 ပၢမ်ႉၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်း လိူဝ်ပၢမ်ႉလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈတၢင်းလုၵ်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ တေမီးပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မွၵ်ႈ 15 ပၢမ်ႉၼႆႉ။ မီးပၢမ်ႉလဵဝ်ၵူၺ်း...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁႃသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈယၢပ်ႇ မၢင်တီႈၶၼ်သုင်  

ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ မၢင်တီႈမၢင်လၢၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်း   1 လိတ်ႊထိုင် 3,000 ပျႃး ၊ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း မၢင်ဝဵင်း ပေႃးလႆႈပိၵ်ႉ ၵေႃႈမီး ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ - ၵဵင်းတွင်း - မိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ 1 လိတ်ႊ 2,700 –...

ပီၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လႆႈပွႆႇၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈမွၵ်ႈ 50 %

ပီၼႆႉ ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ တၢင်ႇမိူင်းၼမ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လႆႈပွႆႇႁၢမ်းပႅတ်ႈတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇယွၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ  သိုၵ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃးသိုၵ်း SSPP  လႄႈသိုၵ်းတႆး RCSS ၵေႃႈ  ႁိမ်ပိုၼ်ႉတီႈၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈဢမ်ႇယွမ်းလူတ်းလူင်း ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊလၢႆၸမ် 3,000 ပျႃး။ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈပႆႇလူင်း မိူဝ်ႈဝႃး - မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ၼမ်ႉမၼ်း ၸၢၵ်ႈ 92 (1 လိတ်ႊ) 2,956 ပျႃး။...

ၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ

ၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 1 ၸွႆႉလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 5,000 ပျႃး ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး   ၵႃႈၶၼ်ၵႅတ်ႉသ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 ၸွႆႉလႂ် 5,000 ပျႃး ထိုင် 5,500 ပျႃး   သင်ႇသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ  ။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းမၢင်သႅၼ်းလူတ်းယွမ်း  ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်  

ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ သႅၼ်း 92   ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းယွမ်းလူင်းၼမ်လႄႈ  တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မၢင်ႁၢၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/7/2022 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ဢမ်ႇယွမ်းၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းမၢင်သႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈသႅၼ်း 92   ဢမ်ႇမီးတႄႉႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ် ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းယွမ်းလူင်းလႄႈဢမ်ႇဢဝ်ၶၢႆႁိုဝ် - ၽူႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉငိုၼ်းတေႃႇလႃႇတႅၼ်းငိုၼ်းၶႄႇ

ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵႃႉၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉငိုၼ်းတေႃႇလႃႇတႅၼ်းတၢင် ငိုၼ်းၶႄႇ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆတီႈလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ တႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/6/2022 သေ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇဝၼ်းတီႈ 1/7/2022။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉသေယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် လႆႈၵိုတ်းဝႆႉတႃႇသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းၶႄႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၾၢႆႇၵႃႉၶၢႆၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူတ်းယွၼ်ႇပၼ် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈၶဝ်ႈပဵမ်တႄႉ ပၼ်ၸႂ်ႉၸၢႆႇၵၼ်တင်းငိုၼ်းၶႄႇယူႇဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၵႃႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း