Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ဝၢႆႇမုင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီ 2023 ၸွင်ႇတေလီၼႂ်း 2024

တႄႇဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈၼႂ်းမိူင်ႈမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅမ်ႇမႃးသေ  လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်းယႂ်ႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼၼ့် ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼႆ့ မီး 1 % ၵူၺ်းၼႆ ယေးငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈသေပိုတ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။ ယွၼ့်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ မီးလွင်ႈတုမ့်တိူဝ့် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တီႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ...

ၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႇၾီႇ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

ၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႇၾီႇ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ၵေႃႇၾီႇ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇ ၶၼ်မၼ်းမီး။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး မႅၼ်ႈၽွင်းၵေႃႇၾီႇ ဢွၵ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ် တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ...

ယေးငိုၼ်း (ပၢၼ်ႇ) တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိၵ်ႉႁပ်ႉဢူၼ်းငိုၼ်း

ယေးငိုၼ်း ၶွင် KBZ Bank လႄႈ ME Bank ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉဢူၼ်းငိုၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇ ၼိမ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2024 ယေးငိုၼ်း ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ (မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် - ME Bank) တင်း ၵမ်ႇပေႃးၸ (ကမ္ဘောဇဘဏ် -...

ၶၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း ဢမ်ႇလီ ၸဝ်ႈသူၼ်တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇလဵင့်ၼႃႈႁိူၼ်း

ၶၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈယႂ်ႇပဵင်းၵူႈပီလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇလဵင့်ၼႃႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ၶၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းတီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈၸွႆ့ လႆႈၶၢႆ 6000 ပျႃး ပီၼႆ့ ၼိုင်ႈၸွႆ့ လႆႈၶၢႆ 3000 ပျႃးၵူၺ်း။ ၵူႈပွၵ်ႈ ၶၢႆမၢၵ်ႇၸွၵ်းၼိုင်ႈၵူၺ် ၶိုၼ်းသိုဝ့်လႆႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၼိုင်ႈထူင်  ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢႆမၢၵ်ႇၸွၵ်း...

ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝႃႈ လႆႈၶၢႆငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ 10 လၢၼ့်ပၼ်တီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 18 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼၼ့် ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း ပႁူဝ်ႇပၢၼ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈၶၢႆငိုၼ်း တေႃႇလႃႇ ပၼ်တီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ သိုဝ့်ၶၢႆၼမ့်မၼ်း တႃႇ 9.21 လၢၼ့်တေႃႇလႃႇ - ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး လၢႆဝၼ်းၼႆ့ တီႈၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ့် ပႃးၸဵမ်ဝဵင်းလူင်...

ပီၼႆႉ ၶၼ် ၽၵ်းမီႇလႅင်သုင်

ပီၼႆႉၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းသူင်သိုဝ်ႉ ၽၵ်းမီႇလႅင် ၼမ်လႄႈ ၶၼ်ၽၵ်းမီႇလႅင် သုင်မႃးၼႆ - ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ (ကုန်သည်များအသင်း) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ မိူင်းၵြႃး ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်း သူင်ႇၶၢႆ ၽၵ်းမီႇလႅင် ၼမ်လိူဝ် သေပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းဢေႊသျႃႊ ၼႆ့ ၶိုၼ်ႈၵႃႈၶၼ် ၽၵ်းမီႇလႅင် ဢၼ်သူင်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉ...

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တေသူင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၶၢႆပၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇ 7 သႅၼ်တၼ်ႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 12 လိူၼ်တီႇသိၼ်ႊပိူဝ်ႊ  ၸုမ်းၵႃ့ၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (MICA) မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူင်းမိုဝ်း (MOU)  တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃ့ၶၢႆ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇတေၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ  7 သႅၼ်တၼ်ႊ ပၼ်  မိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းဝႅတ့်ၼၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆ့...

ပီၼႆႉ မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၶႆၼိူၺ်း ဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ပီၼႆႉ ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇလီလႄႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈႁိုဝ် မၢၵ်ႇၶႆၼိူၺ်း ဢၼ်ၽုၵ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼမ် ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတွၼ်း ။ မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇတီႈဢၼ်မီး ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၵတ်းယဵၼ်၊ တီႈၼမ်ႉၼၢႆးဢွႆမူၺ်ၵၢမ်ႈ။ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ- “ပီၼႆႉ ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းၵတ်းသမ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ၶၢဝ်းၾူၼ်သမ်ႉမႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇပူင်း။ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လိူင်ႇမၢၵ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆဝၢၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ်...

ပၢင်တိုၵ်း 1027 ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်သုမ်း 500 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉသေ သုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ 105 လၵ်းလႄႈ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၵျိၼ်းသၢၼ်းၵျေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ႁွင်ႈၵၢင်ၾၢႆႇၵႃႉၶၢႆလႄႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ ပီ 2023-2024 ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈသုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉ 105 လၵ်းမူႇၸေႊၼႆႉသေ ၵႃႈၶၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၽတ်ႉၽဵင်ႇ ၼိုင်ႈလိူၼ်မီး 211 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ၊ ပေႃးမႃးၽတ်ႉၽဵင်ႇတူၺ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၵႃႈၶၼ်မီး 7 လၢၼ်ႉ...

ယွၼ့်သင် လႄႈ ၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈ / ၼမ့်မၼ်းၸိူဝ့်ၾႆး ႁႃသိုဝ့်ယၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆ့ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈ ၵႃႈၶၼ်သုင်- ႁႃ သိုဝ့်ယၢပ်ႇ ၊ ၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈၶၢတ်ႇၼႆ့ ပေႃးၼပ့်ပႃး လိူၼ်တီႊသိၼ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆ့ၸိုင် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ ယဝ့် ။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းလွင်ႈသိုဝ့်ၶၢႆ / လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ...

ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇ – ၵႃႈ Gas ၶိုၼ်ႈသုင်တူပ်ႉၼႅပ်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆးၾႃ့ ၶၢတ်ႇ လႆႈလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ တႃႇတေတူမ်ႈႁုင်မိုဝ်ႉၵႅင်ၼၼ့် လႆႈၸႂ့် ၾႆး Gas တႅၼ်းတၢင် ၊ ၵႃႈၶၼ် Gas သမ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် သွင်ပုၼ်ႈ လႄႈ ႁႃသိုဝ့်ယၢပ်ႇဝႆ့ - ၵူၼ်းပိုတ့်တီႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။ ပၢႆလိူဝ် ၵႃႈၵႅတ်ႉသ် ၶိုၼ်ႈသုင်...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် မၢင်တီႈမၢင်ဝဵင်း လႆႈၵၵ်းသေၶၢႆပၼ်ၵေႃႉဢိတ်းဢွတ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉတီႈလႂ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၶမ်း လႆႈၵၵ်းသေၶၢႆပၼ်ၵေႃႉဢိတ်းဢိတ်း၊ တမ်းၶၢႆပၼ်ဝၼ်းဝဵၼ်ႉဝၼ်း။ တီႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၊ ပၢင်လူင်၊ ၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈမိူၼ်ၵၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ ၵႃႈၶၼ်သုင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶဝ်ႈထႅဝ်သိုဝ်ႉ။ မၢင်ႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ ၶၢႆပၼ်လႄႈထိုင်တီႈလႆႈ ဝဵၼ်ႉဝၼ်းသေၶၢႆပၼ်။ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တီႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ...

မိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ်ပိူင်ၵၢၼ်ငိုၼ်း ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈတေသိုပ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၶႂၢၵ်ႇၼၢမ်လႄႈလွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်တႃႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁုင်ႈႁိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵွႆး ယင်းမီး ပၼ်ႁႃလွင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး တႂ်ႈၵမ်မိုဝ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸဝ်ႈဢမ်းၼၢၸ်ႈသိုၵ်းပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတေဝႅၵ်ႇႁပ်ႉဢမ်ႇငၢႆႈ။ ၼႂ်းပိုၼ်းတင်ႈတႄႇမၢၼ်ႈလႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ မိူဝ်ႈ ပီ 1948 ယဝ်ႉ မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈမႃးပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်း 3  ၸုပ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးၼု (1948-1958 လႄႈ 1960-1962) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ (2011-2016) လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်း သုၵျီႇ...

ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၶၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး

တႄႇဝၼ်းတီႈ 30/11/2023 မႃး ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ (ထၢတ်ႈသီႇ) တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၶၢတ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇမီးဢၼ်ၶၢႆ၊  မၢင်တီႈ မၢင်ႁၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းၼမ်ႉမၼ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶၢႆပၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ တႄႉ ပိုတ်ႇၶၢႆယူႇ 10 မူင်းထိုင် 12...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် 1 လိတ်ႊလႂ် 35,000 ပျႃး

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် 1 လိတ်ႊလႂ် 35,000 ပျႃးယဝ်ႉ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်းၵၢင်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း