Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ

ၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 50,500 ပျႃး၊ ငိုၼ်းထႆး 960 ဝၢတ်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 100,000 ပျႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇ - ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းယဝ်ႉသိုပ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈ ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊပဵၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 5 မိုၼ်ႇပျႃး

ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ  ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယႂၼ်ႊ လႆႈသိုဝ်ႉပဵၼ် 5 မိုၼ်ႇပျႃးငိုၼ်းမၢၼ်ႈ။ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶႅပ်းငိုၼ်းဝႂ်မႂ်ႇ 2 မိုၼ်ႇပျႃးၼႆႉမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ငိုၼ်းလိူဝ်ၽိူဝ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ငိုၼ်းၶႄႇ ငိုၼ်းထႆး ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်သေ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ  တူၵ်းမႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ။ ၼၢင်းယိင်းၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၼၢႆး ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼမ် ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈ ၼႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼမ်ၼႆလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် လႆႈပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈၼမ် ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ - ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ၼႆႉမႃး ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆးဢွၼ်ၵၼ်လူင်းၼႃး ၶဝ်ႈသူၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းပီ 2022-2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းပၢၼ်ႁႅင်းၵိုမ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ...

တီႈထုင်ႉပူင်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၼႃး လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ငိုၼ်းတိုၼ်းတူၵ်းၼမ်

ၸူဝ်ႈၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတုၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်းၼမ် ပီၼႆႉၼႂ်းတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး လႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႅၼ်းၵူၼ်း၊ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းတိုၼ်းတူၵ်းၼမ်   ။  ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတိုၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႃးႁဵတ်းသူၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇတႃႇႁႃလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး။ ၸဝ်ႈၼႃးထုင့်ပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ လႆႈၸၢင်ႈၸၢၵ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ယွၼ့်ၼၼ့် ပေႃးၸဝ်ႈၼႃးဢမ်ႇမီးတိုၼ်းလၢင်းၼၼ့် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၼႃး မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇသင်ၵေႃႈ ၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်း ၶဵင်ႇၸွႆႈၵၼ်သေ ငိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈ သဵင်ႈၼမ်” -...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉဝႆႉ

ဢိင်ၼိူဝ်ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေႃႇယေးငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ဢၼ်သေ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ဢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်တင်းၼွၵ်ႈမီးၵႃႈၶၼ်ထိုင် 3000 ပျႃးပၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉ မီး 2100 ပျႃး တေႃႇၼိုင်ႈတေႃႇလႃႇၵူၺ်း။ လွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းၵႃႉငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းမိူင်းလဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇမီး 3 သႅၼ်း။ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ တၢင်ႇပိူင် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း။...

ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2023 ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 100 ယႂၼ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 43,500 ပျႃး ပဵၼ်ၶၼ်လႅၵ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းၶႄႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 100 ယႂၼ်...

ထႆးႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵပ်းၵိၼ်ၶွၼ်ႇၵၢင်တၢင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းၵၢင်တၢင်းၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းတူၼ် - မိူင်းသၢတ်ႇ 1 ထူင်လႂ် ယွၼ်းထိုင် 10,000 ပျႃး ၸဝ်ႈသူၼ်ပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 ၼၼ်ႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇမႃးၶၢႆတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/6/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:40 မူင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈၸေႊ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး တီႈပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၸဝ်ႈသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ငိုၼ်းတိုၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ(ၶဝ်ႈၶႄႇ) တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း ပီၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉလႆႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼမ်လိူဝ် ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃး။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်မေႊ - ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵၼ်မႃးပဵၼ်လၢၵ်ႇလႄႈ ပီၼႆႉ ၶၼ်ၸိူဝ်ႉၾၼ်း၊ ၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ၊ ၵႃႈၸၢၵ်ႈလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈသေ...

ၵူၼ်းႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ) လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၼမ်  

ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (ပပ်ႉလႅင်) တီႈၽၵ်းတူလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) လႆႈပၼ်ထိုင် 1 ၵေႃႉလႂ် 1,000 ယႂၼ် (ငိုၼ်းၶႄႇ) ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်းႁႃပိင်ၶၢႆ ပီၼႆႉလႆႈၵႃႈၶၼ်သုင်

လွၵ်းၵၢတ်ႇ သိုဝ်ႉၶၢႆပိင် တီႈထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃပိင်ၶၢႆ  ။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၼၢႆးၼႃႈ(ပွႆးၸႃး) မႃး ၵပ်းသိုပ်ႇသိုဝ်ႉပိင် တီႈထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸဝ်ႈသူၼ် ၸဝ်ႈၼႃး  ဢွၼ်ၵၼ် လူင်းတူင်ႈလူင်းၼႃးသေ ႁႃပိင်ၶၢႆ  လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈၼိုင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်း။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်း ထုင်ႉပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပိင်ၼႆႉမီးၶၢဝ်ႇမၼ်းဝႃႈ ၼိုင်ႈၸွႆႉလႂ်...

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈတႃႈသူပ်းတဵင်း(ၼမ်ႉၶူင်း) တႄႇယဝ်ႉ

တႃႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပွတ်းၸၢၼ်း - ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပေႃးတေၵၢႆႇၸူး ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ် လီၼႆသေ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈတႃႈသူပ်းတဵင်း(ၼမ်ႉၶူင်း) ၼၼ်ႉ တႄႇၾင်သဝ် တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းၶူင်း ယဝ်ႉ 4 သဝ်။ ၼႂ်းပီ 2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ၼႆႉ သဝ်ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၶူင်းတႃႈသူပ်းတဵင်းတွၵ်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇ 4 လၵ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး...

ၵူၼ်းႁဵတ်းပပ်ႉလႅင် (ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တႆး – ၶႄႇ) ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းပပ်ႉလႅင် (ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉလႆႈပၼ် 1 ၵေႃႉလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇပျႃး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 6 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် တႂ်ႈသိုၵ်းၵုမ်းၵမ်...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယၢပ်ႇၸႂ် ငိုၼ်းတိုၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း 2-3 ပုၼ်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တၢင်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတိုၼ်းတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ။ ပီၼႆႉၵႃႈၶၼ်ၸိူဝ်ႉၽၢၼ်း၊ ၵႃႈၸၢင်ႈၸၢၵ်ႈထႆလႄႈ ၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) လႄႈၵႃႈၾုၼ်ႇထၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၵူႈဢၼ်- ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသူၼ်...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵဵင်းတွင်းယၢပ်ႇၸႂ် ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းပုင်ႈသုင်

ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႆႈၵိုတ်းၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းပႅတ်ႈ မွၵ်ႈ 35 % ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊ - လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈ တွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း