Thursday, May 30, 2024

CATEGORY

ပွင်ႈၵႂၢမ်းၶၢဝ်ႇ

ပႃႇတီႇ 4 ၸုမ်း ဢၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ၼမ်း ၸုမ်း UPDJC

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီပၢႆၼႆႉ ၶဝ်ၵႆႉၵႆႉ တူၵ်ႇတၵ်ႉတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလၢႆၵမ်း သေတႃႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵေႃႈ ၵေႃႊမသျိၼ်ႊ ပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶိုၼ်းမႄးထတ်းထွင် ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းသေ လိူၵ်ႈၽူႈၼမ်း ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် UPDJC ထႅင်ႈ 4 ၸုမ်း။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပီ 2024 ၼႆႉမႃးသေ ၸဵမ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇထွမ်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ တဵၵ်းႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉႁူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၽွမ်ႉၸွမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၵေႃႈ သမ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ၸႃႉတေႃႇလႄႈ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တဵၵ်းသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်

ႁူဝ်ပီ 2024 ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၶဝ် ၽွင်းငမ်းဝႆႉမီးလၢႆဝဵင်း ပႃးၸဵမ် – ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်တေႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢၢၼ်ၼိုင်ႈ။  ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉဝႃႈ  တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ...

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ May 21 ၼႆႉ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မီးဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်!

ဝၼ်းတီႈ 21/5/2024 ၼႆႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (ၸိုင်ႈတႆး) ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီလႄႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉမႃး တႃႇၵွပ်ႇၵူႈ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃလႄႈ လႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်။ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထူပ်းၵၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 5

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15-16/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶႄႇ ယူႇၵၢင်ၶိုင်ၸတ်းပၼ်သေ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း - သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တူဝ်တႅၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်ထႅင်ႈတီႈၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ယွၼ်ႉပၢင် တိုၵ်းသေ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈငိူင်ႉပၢႆႈ တင်းဝၢၼ်ႈ ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈသေႃႉယူႇတီႈ ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် တီႈယူႇဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်း ပီ 2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...

မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ မၢၵ်ႈၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်မႃး လိူဝ်ၵူႈပီ 3 ပုၼ်ႈ

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ပၢင် တိုၵ်းပဵၼ်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ်လူၺ်ႈ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ် ၵေႃႈ ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ်သေ ပဵၼ်ၽေးတုမ်ႉ တိူဝ်ႉထိုင်တၢႆၼႆႉ မိူင်းတႆးၼမ်သုတ်းထီႉသွင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းပီ...

ပလိၵ်ႈပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGP) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်သင်?

ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၸိူဝ်းပႆႇႁူႉ လွင်ႈ BGP သေ တေမီးၵႂၢမ်းထၢမ်ၵၼ်မႃးယူႇ - လွင်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGP) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉပဵၼ်သင်? ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တႄႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈမီးမႃး မိူဝ်ႈလႂ်? ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လၢႆဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပလိၵ်ႈပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGP –...

ပၢင်ၾိုၵ်းႁတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈ ပဵၼ်ၽူႈၵႅဝ်ပၢင် တီႈမိူင်းၼွင်

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶၢဝ်ဢွၼ်ႇၶဝ် ပေႃးတေႁတ်းႁၢၼ် ႁတ်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းၼမ်ၼႆသေ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7- 8 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူး ၸိၼ်ႇတႃႇမယ (မိူင်းၼွင်) ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လၢႆးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၢၵ်ႇၼႃႈၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ၾိုၵ်းပဵၼ်ၽူႈၶပ်းပၢင် ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸတ်းတီႈ ဝတ်ႉမင်ၵလႃႇယၢၼ်ဢွင်ႇ...

ထႆးတေပဵၼ်မႃး မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉယိင်းႁၵ်ႉယိင်း ၸၢႆးႁၵ်ႉၸၢႆး ၵူပ်ႉ ၵူႈၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ

ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊၼႆႉ မိူင်းထႆး ၸၢင်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ပၵ်းပိူင်ပၼ်သုၼ်ႇ ယိင်းႁၵ်ႉယိင်း ၸၢႆးႁၵ်ႉၸၢႆးၶဝ် ၵူပ်ႉၵူႈသွၼ်ႉမိင်ႈၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူပ်ႉၵူႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၼႆႉ သၽႃးလၢင်ႈ မိူင်းထႆး 415 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈ တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇ 400 တီႈၼင်ႈလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈ လႆႈလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းယႂ်ႇဝႆႉ။   ၸွမ်းၼင်ႇ...

သိုၵ်း TNLA ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းပွင်ပိုတ်ႇသွၼ်ႁင်းၵူၺ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉယဝ်ႉၼႆသေ တွၼ်ႈ တႃႇ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း ပူၵ်းပွင်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ - ၵျုႊလၢႆႊ ပီ 2024 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်ႇၽၵ်းတူႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တီႈပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃး ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်းပႆႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်ႇၽၵ်းတူႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈၵႃႈႁႅင်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မီးဝႆႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵဵင်းမႂ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ (May Day) ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ (May Day) တီႈလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး မိူင်းသၢတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ယွၼ်ႉႁိူၼ်းယေး လူႉ ၵွႆၸွမ်းလူမ်းလႅင်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/4/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူမ်းႁႅင်း မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁူဝ်ၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 30 လင် ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်းလႄႈ မၢင် ၸိူဝ်း ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸွႆႈၵၼ်မုင်းၶႃး တႃႇယူႇသဝ်းလႆႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းႁၢၼ်ႉလဵၼ်ႈၵဵမ်း တီႈမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇတိူဝ်ႉ 3 ၵေႃႉ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်း လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ဢမ်ႇၵတ်းဢမ်ႇယဵၼ်မႃးသေပွၵ်ႈ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝၢၼ်ႈၵၢင်ဝဵင်းသေ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်း တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ မၢင်တီႈသမ်ႉ ပၢႆၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉထိုင်တၢႆၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 27/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း