Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ပွင်ႈၵႂၢမ်းၶၢဝ်ႇ

ဢဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉသိူဝ်ႇတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇဝၢင်းၶႅပ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၵူႈႁၵ်ႉၸၢႆး

ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမူၼ်းပဵၼ်ႁၢင်ႈ ပေႃးထိုင်လူင်ႇႁူဝ်ၸႂ် ၵီႈယမ်းမီးတၢင်းႁၵ်ႉမႃးၸိုင် ၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းၶႂ်ႈသွတ်ႇၵွင်ႉၶႅၼ်မိုဝ်းၵေႃႉႁၵ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ႉမိင်ႈၵိၼ်ၶႅၵ်ႇႁဵတ်းပၢင်မင်ႇၵလႃႇ တႃႇယူႇႁူမ်ႈႁိူၼ်းႁၵ်ႉလဵဝ်ၵၼ်  ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇသွၼ်ႉမိင်ႈၼႆၸိုင် ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈတိုၼ်းတေလႅၼ်ႈႁၼ်ၼႂ်းတႃ  - ယိင်းလႄႈၸၢႆး ယုမ်ႉယၢႆႈၵွင်ႉၶႅၼ် ႁႅၼ်ၼႃႈၸူမ်းသိူဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၶႅၵ်ႇတင်းၼမ် ၼႆယူႇ။ သၽႃႇဝ ၵေႃႈတိုၼ်းပဵၼ်ၼႆမႃးၸဵမ်လႂ်လႄႈ ႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးသေ ၾိင်ႈမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉလၢမ်းၽႄႈၸူးၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၸၢႆးလႄႈယိင်းၵူၺ်း...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပွၵ်ႈႁိူၼ်း သင်ဢမ်ႇပွၵ်ႈ တေယိုတ်းႁိူၼ်း

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 သေ တိုၵ်းတေႃးၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ။ ၸိူဝ်းဢၼ်လူႉတၢႆႁၢႆၵေႃႈမီးမႃးၼမ် ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသေ ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်း  ၵေႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ။ မၢင်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပွၵ်ႈယူႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းတိုၵ်ႉမီးသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉလႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ  ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ...

သိုၵ်းတဢၢင်းပူၵ်းတုင်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈပႆႇထွႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆ့ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈ တပ့်ပၢင်သဝ်းယႂ်ႇ သၶၢၼ်း တိတ့် ဝဵင်းၼမ့်ၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉၼႆသေ ပူၵ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ဢဝ်ၸၢၵ်ႈထုၺ်လိၼ်သေ ၶုတ်းယႃႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆ ၸွမ်းတင်းၼမ်။ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝတ့်ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ...

ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႈယူႇၵေႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တႅင်- ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵႃႈလႆႈႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းသူၼ်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ - ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵုၼ်လူင်၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ)၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉ ၶမ်း၊ မူႇၸေႊ။...

ယိင်းႁတ်းႁၢၼ် ၸွႆႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈသူၼ် လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ် ၼႃႈဢိူင်ႇတႃမိူင်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ႁၢပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ တူင်ႉ ၼိုင်။ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈမႃး။ လွင်ႈၼႆႉဢမ်ႇမီးၽႂ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉသေတႃႉပဵၼ်ၵၢၼ်ယုမ်ႇယမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ဝႃႈ- “ၽူႈၸၢႆးၶႃႈလၢႆးသမ်းပိင်းၼႆႉ လူဝ်ႇပဵၼ်ၽူႈၼမ်းဢိူဝ်ႈ။ ...

လွင်ႈလူႇတူၼ်ႈပႅၵ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ

ပီၼႆႉ ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ လိူၼ် 11 မူၼ်း တေတူၵ်းမႅၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 မိူၼ်ၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်း ထႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ ၶမဵၼ်လႄႈ သီရိလင်းၵႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼႂ်းၾိင်ႈတႆး 12 လိူၼ်ၸိုင် ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ လိူၼ် 11...

ၾိင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလူင်ၼႆႉ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆတၢင်းၼမ် ပေႃးမေႃၶုၺ်ႉႁၼ်(ခံစား) တူၺ်းၸိုင် ငၢႆးမိူၼ်သူၼ်မွၵ်ႇလၢႆသီလၢႆလူင်ႇ လေႃးလႄးၵၼ်ဝႆႉ။ ၽႂ်တူၺ်းႁၼ်ၵေႃႈ မီးၸႂ်ၵတ်းယဵၼ်ၸူမ်းသိူဝ်း။ တႄႇဢဝ်တူဝ်သတ်းတတ်းမႅင်း မီးပဵၼ်လၢႆပိူင်လၢႆသႅၼ်း တူဝ်ၼႂ်းၼမ်ႉၼိူဝ်လိၼ် မေႃမိၼ်မေႃၵၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၸေးၸွတ်ႇ။ ၼႂ်းလွင်ႈပႅၵ်ႈပိူင်လၢၵ်ႇလၢႆၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပေႃးမႃးၸႅၵ်ႇတူၺ်း ပွတ်းလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ် လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်လၢၵ်ႇလၢႆ ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တင်းၼမ်။ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းၵႆ တူၺ်းႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်းႁႃး ယူႇသဝ်းၵူၺ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉတင်းၼမ်။ၼႂ်းၼႆႉ...

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၸီႉၸမ်ႈ ၽေး Cyber မုင်ႈၼႃႈၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

 UNODC  ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ တၢင်းသႆႊၿိူဝ်ႊရ် (Cyber)  ၼႅင်ႈသၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၽႄႈႁႅင်းယူႇၼႂ်းဢေႊသျိူဝ်ႊ ပွတ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလႄႈထႆးၼၼ်ႉ လႆႈယူၵ်ႉ ထၢၼ်တီႈမၼ်ႈၶဝ်ႈပၵ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼမ်မႃးသေဢမ်ႇၵႃး သၢင်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ  တေႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇပၢႆႈၼီႈ ႁႂ်ႈလႆႈယၢပ်ႇယၢၵ်ႈထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ VOA   ဢၢင်ႈဢိင် ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၶွင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ႁဵတ်း ၽိတ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNODC) သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶိူဝ်းၶၢႆႇ...

တႃႇ“တႆးသိုပ်ႇပဵၼ်တႆး”ၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ပေႃးပိုတ်ႇၵႂၢမ်းထၢမ်ဢၼ်ဝႃႈ - “ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်? လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်သေ ၶိုင်ပွင်မႃး? ” - ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင်။ ပေႃးမႃးပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇၵႂၢမ်းတွပ်ႇၼႆႉသမ်ႉ - “ယွၼ်ႉၶုၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈလီ၊ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ယွၼ်ႉပိူၼ်ႈၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပွင်ပၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးတင်းႁူႉၼမ်လႄႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈမီး ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉၵူႈၵေႃႉ။ ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၶတ်းၸႂ်ပူပိုၼ်ႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၼ်ဝႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈ...

ပၢႆးယူႇလီ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ!

(ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈတၢင်းၶီ ၵူၼ်းမိူင်းမီးၸုမ်း ၼမ်ႉၶူင်း လူင်းၸွႆႈတူၺ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ) ပၢႆးယူႇလီဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ မီးငိုၼ်းၼမ် ပဵၼ်သထေးလူင်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ သင်ပၢႆး ယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၸိုင် ပဵၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶၸႂ်ဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၽၢၼ်သေ ပၢႆးယူႇလီသမ်ႉ တဵမ် ထူၼ်ႈ ယူႇၼႆၸိုင် တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်သူးလၢပ်ႈလူင် ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ...

50 ပီၵွၼ်းၶမ်း “လိၵ်ႈတႆးႁူမ်ႈတူဝ် – ၵႂၢမ်းတႆးႁူမ်ႈၶေႃႈ”

လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ သွၼ်မႃးယဝ်ႉ တေၵႂႃႇၸႂ်ႉတီႈလႂ်? တေၵႂႃႇတႅမ်ႈတီႈလႂ်? တေၵႂႃႇတႅမ်ႈၸူးၽႂ်? - ၼႆသေ ၵႂၢမ်းထၢမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ Dr. ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇတင်ႈမႃး ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ် လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းတင်းၼမ် ထၢမ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆမႃးလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ -“ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅမ်ႈသင်ၵေႃႈ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ တႅမ်ႈသႂ်ႇတီႈၵုပ်းႁဝ်း၊ ၸွင်ႈ ႁဝ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈလၵ်းၼမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၶွင်ထႆး

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽွင်းလူင်ထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႃႊၵသ်ႉ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်လူင်းသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈ ၶိုၼ်းၵႄႈလိတ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ဢၼ်ၸုမ်းၽွင်းလူင်ၶဝ်တႅပ်းတတ်းဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႃးၵသ်ႉ 2023 မၵ်းတမ်းႁႂ်ႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈ (ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ) ယိုၼ်ႈသၢႆမၢႆလၢႆးၸိုဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်တေဢဝ်မႃးႁဵတ်းလုၵ်ႈၸၢင်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းယူႇၼႂ်း ဢၼႃးၸၵ်ႇ(ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈ) ထႆးလႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈထိုင်ဝၼ်းတီႈ 31...

ၶႅပ်းၽႅၼ်ႇသူဝ်ႊလႃႊၸႂ်ႉႁႅင်းလႅတ်ႇ မႃးပဵၼ်ၾႆးၾႃႉ

“သူဝ်ႊလႃႊသႄးလ်” (Solar cell) ၶႅပ်းၽႅၼ်ႇသူဝ်ႊလႃႊၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ႁႅင်းထၢတ်ႈတီႈ လႅင်းလႅတ်ႇသေ မႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ  လူၺ်ႈ (special semiconductor) ၼႂ်းၶႅပ်းၽႅၼ်ႇၼၼ်ႉ၊  ပဵဝ် (ၵသႄ) ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈၶႅပ်းၽႅၼ်ႇသူဝ်ႊလႃႊ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပဵဝ်ၾႆးၾႃႉၵမ်းသိုဝ်ႈ(Direct current) လႄႈၸၢင်ႈ ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉပဵၼ် ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းတွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁေႃ

ၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၽႃသႃ၊ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ၊ လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၾိင်ႈငႄႈ ၸူမ်ႁၢႆၵေႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဝႃႈ ၸူမ်ႁၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉၶဝ် ၵႆႉမွၵ်ႇလၢတ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးတႃႇသေႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇၸူမ် ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လူင် ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတႆးသေ လူင်းပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ်...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ သိုပ်ႇပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

 ပီ 2023 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီဝဵင်းၵႃလီႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈဢွင်ႈတီႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေတႃႉ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းပွင်ၵၢၼ်သေဢမ်ႇယွမ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁၢမ်းၵၢတ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးဝႃႈၼႆ။ မေႃသွၼ်ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ လွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ႁွင်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈ သမ်ႉၵဝ်ႇယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ပူၵ်ႇလၢပ်ႈသေ ၽင်ႉယဝ်ႉ ။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း