Saturday, September 30, 2023

CATEGORY

ပွင်ႈၵႂၢမ်းၶၢဝ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈလၵ်းၼမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၶွင်ထႆး

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽွင်းလူင်ထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႃႊၵသ်ႉ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်လူင်းသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈ ၶိုၼ်းၵႄႈလိတ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ဢၼ်ၸုမ်းၽွင်းလူင်ၶဝ်တႅပ်းတတ်းဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႃးၵသ်ႉ 2023 မၵ်းတမ်းႁႂ်ႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈ (ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉ) ယိုၼ်ႈသၢႆမၢႆလၢႆးၸိုဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်တေဢဝ်မႃးႁဵတ်းလုၵ်ႈၸၢင်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်းယူႇၼႂ်း ဢၼႃးၸၵ်ႇ(ဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈ) ထႆးလႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈထိုင်ဝၼ်းတီႈ 31...

ၶႅပ်းၽႅၼ်ႇသူဝ်ႊလႃႊၸႂ်ႉႁႅင်းလႅတ်ႇ မႃးပဵၼ်ၾႆးၾႃႉ

“သူဝ်ႊလႃႊသႄးလ်” (Solar cell) ၶႅပ်းၽႅၼ်ႇသူဝ်ႊလႃႊၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ႁႅင်းထၢတ်ႈတီႈ လႅင်းလႅတ်ႇသေ မႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ  လူၺ်ႈ (special semiconductor) ၼႂ်းၶႅပ်းၽႅၼ်ႇၼၼ်ႉ၊  ပဵဝ် (ၵသႄ) ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈၶႅပ်းၽႅၼ်ႇသူဝ်ႊလႃႊ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပဵဝ်ၾႆးၾႃႉၵမ်းသိုဝ်ႈ(Direct current) လႄႈၸၢင်ႈ ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉပဵၼ် ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းတွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁေႃ

ၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၽႃသႃ၊ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ၊ လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၾိင်ႈငႄႈ ၸူမ်ႁၢႆၵေႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဝႃႈ ၸူမ်ႁၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉၶဝ် ၵႆႉမွၵ်ႇလၢတ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးတႃႇသေႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇၸူမ် ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လူင် ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတႆးသေ လူင်းပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ်...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ သိုပ်ႇပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

 ပီ 2023 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီဝဵင်းၵႃလီႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈဢွင်ႈတီႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေတႃႉ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းပွင်ၵၢၼ်သေဢမ်ႇယွမ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁၢမ်းၵၢတ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးဝႃႈၼႆ။ မေႃသွၼ်ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ လွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ႁွင်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈ သမ်ႉၵဝ်ႇယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ပူၵ်ႇလၢပ်ႈသေ ၽင်ႉယဝ်ႉ ။...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇမီးတီႈပိုင်ႈဢိင်တႃႇယူတ်းယႃၸႂ်

“မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ လုၵ်ႈသိတ်ႇလုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈမေႃယူႇၵိၼ် မီးသိလ်မီးထမ်းမီးတြႃး ၶၢဝ်း ယၢမ်းမီးၵႃႈၶၼ် ယႃႇပေယူႇၸလိူဝ်ႈၸလႃႈပႅတ်ႈလွၵ်ႇလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် လွင်ႈၵၢၼ်လီၵၢၼ်မႅတ်ႈ ၵၢၼ်ၵု သူလ်ပႃႇရမီႇၵၼ် လၼ်းၵၼ်းတၼ်းၸဝ်ႉ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈၵၢၼ်မိူၵ်ႈတုၸလိူၵ်ႈ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီသေၵမ်း”- ။ “ပိူင်လူင်မႃး လူဝ်ႇထိင်းၸႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈလီလီ ၸႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးၸႂ်ႁဝ်းလီ ၸႂ်ႁဝ်းမႅတ်ႈ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်မႅတ်ႈမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။...

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁၢမ်းလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ဝၢၼ်ႈမိူင်း တူၵ်းတႅမ်ႇၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၊ မၢင်ၸိူဝ်း သိုပ်ႇယိပ်းပၢႆၵမ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေ ၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းမႃး ၊ ႁၢႆးငၢၼ်းၼႄ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇ ၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၊ ထုၵ်ႇပူၼ့်ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼင်ႁိုဝ်တေပိၵ်ႉၵၼ်ႈႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း...

ၵၢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်လႄႈလွင်ႈ “ပိၼ်ႇပၢႆႇၼပ်ႉယမ်ၵၼ်”

ပိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၶိူဝ်းၼိုင်ႈ မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈ မိူင်းၼိုင်ႈ တေမီးၼႃႈမီးတႃလႄႈမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်း။ ပေႃးမီးပိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းပေႉၵိၼ်လူလၢႆ။ ယိင်ႈႁူႉပိုၼ်းလႄႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်ပိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ယိင်ႈႁူႉၸၵ်းဝႆႉၼၵ်း ၶူဝ်းၶွင်ၾိင်ႈထုင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႃႈၼၼ်ႉ။ ၶိူဝ်းလႂ်ႁူႉပိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼမ်ၵေႃႈၶိူဝ်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼမ်။ မီးၵူၼ်းႁူႉတႃႇၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼမ် ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈပိုၼ်းၶဝ် ၵႆႉဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးတူၺ်းပိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ပိုၼ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 70 တေလႆႈႁၢမ်းသုၼ်ႇႁဵၼ်းထႅင်ႈယဝ်ႉႁိုဝ်!

“မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၶဝ်ယိုဝ်းမႃး ႁဝ်းႁၼ်မိူၼ်ၼူၵ်ႉလမ်လမ်ဢွၼ်ႇသေ မိၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ၽိူဝ်ႇမႃးတူၵ်းႁိမ်းႁူင်း ႁဵၼ်းႁဝ်းၼႆႉ သဵင်တႅၵ်ႇမၼ်း ပိုင်ႉ! ပိုင်ႉ! ပိုင်ႉ! ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းပေႃးသၼ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ ႁႅင်း ဢမ်ႇႁႅင်းဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ပေႃးတၢႆလိုမ်းၵႂႃႇၵမ်ႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းမႃးၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ...

မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉသၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ EG.5.1

လုမ်ႈၾႃႉပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉသၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ EG.5.1 တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၽႄႈလၢမ်း တိတ်းၸပ်း ၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႄႈလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသုင်ၼမ်ၶိုၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်း။ ၾၢႆႇပၢႆး ယူႇလီမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းသၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ EG.5.1 ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းဢူဝ်ႊမိၶရွၼ်ႊ ယဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ တႄႇၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၶိုၼ်း။  ၽူႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉၼႂ်း 7 ၵေႃႉၼႆႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်သၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ EG.5.1  - 1 ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သိုပ်ႇႁၵ်ႉၾိင်ႈထုင်း ဢမ်ႇလူင်လိုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူႈပီ

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးမီးဝႆႉဝႃႈ“ယူႇမိူင်းလႂ် ဢဝ်မႆႉမိူင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းတွၵ်ႇ ဢဝ်မွၵ်ႇမိူင်းၼၼ်ႉမႃးပၵ်း” ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆး ယၢၼ်ၵႆႁိူၼ်းယေးယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလူင်လိုမ်းၾိင်ႈထုင်းတႆးပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ ဢၼ်လီႁၵ်ႉ၊ ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၶႅၵ်းႁၢင်ႈမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ် တႃႇတၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ႁႂ်ႈပဵၼ် တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ပေႃးတေလႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်ပႃးလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ် ပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵျွၵ်ႉမႄး မွင်းငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵတ်းယဵၼ်ၶႂ်ႈႈၸဵဝ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း  

“ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးငိုၼ်းပၼ်ၵႃႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉယဝ်ႉ မၼ်းၵိၼ်း ၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇ ပေႃးႁဝ်းမိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၼႆ လႆႈႁႃၵိၼ်လိူင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵႃႈၶၢတ်ႈ ႁိူၼ်းသင်။ ႁဝ်းၶႃႈ ပၢႆႈမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ လႆႈပၼ်ၵႃႈၶၢတ်ႈႁိူၼ်း သိုဝ်ႉၵိၼ်ယူႇၵူႈလွင်ႈလႄႈ ၽၵ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃးၶၢႆပၼ်ႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၢင်ဢၼ် ပေႃးၼဝ်ႈပေႃးမဵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်ဢေႃႈ ဢမ်ႇမီးတင်းလိူၵ်ႈသင်”- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်...

မၢၵ်ႇမႅင်းၼမ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈတုၵ်ႉၶၸွမ်းၼမ်

“ယၢမ်းလဵဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးယူႇလႄႈ ယႃႇပေတိုၵ်းၵၼ် ႁႅမ်ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းႁၢမ်ႈၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ လီတီႈသုတ်းတႄႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၾၢင်ႉသတိၵႂႃႇမႃးၵိၼ်ၵၼ် ပေႃးၽႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၼႆ မၢတ်ႇတၢႆလၢႆလၢႆၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးသၢႆႈတႅၼ်းတူၺ်းထိုင်လုမ်းလႃးသင်ပၼ်ႁဝ်းလႆႈ ယွၼ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇမီးၶိုဝ်ႇမီးပေ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈမီးၸွမ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ႁဝ်းလႆႈ လိူဝ်သေၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း”- ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ် ပၢၵ်ႇ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆးလၢတ်ႈ။ ...

လွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ “တႅပ်း 4 တႅပ်း” လႄႈငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ “တႅပ်း 4 တႅပ်း” ၼႆၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေမီးၽႂ်ႁူႉတီႈပွင်ႇမၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်သင်! ၵမ်ႈၼမ် တေႁူႉၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ် ပီငရၢႆးလူင်ဢိူဝ်ႈ။ မၢင်ၸိူဝ်း တေဝႃႈ 1996 – 1997 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈႁေႃႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶႃႈႁႅမ်၊ လူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်၊ ၽဝ်ႁိူၼ်းလႄႈ ၽဝ်ဝၢၼ်ႈ...

ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼိူဝ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈၼႆႉ

ၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၵေႃႉ ပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ တႃႇတေႃႇသူႈဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်း ထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၶိုင်သၢင်ႈၵမ်ၸႃတႃၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း၊ လႆႈဢဝ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ် ဝၢၼ်ႇႁဵတ်းၸိူဝ်ႉၽၼ်းၽုၵ်ႇၾင်မႃး ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းႁဝ်း လႆႈမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၵတ်းယဵၼ်ႁိၼ်ႉၼွၼ်း ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃႈ - ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ် တေသိုပ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇမိူင်းထႆးမွၵ်ႈႁိုဝ်!

မိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လူၺ်ႈလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းလူၺ်ႈ လွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊမႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းယႂ်ႇ ၵႂၢင်ႈမၢႆထီႉ 50 ၶွင်လုမ်ႈၾႃႉ။ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း ယူႇသဝ်းမွၵ်ႈ 70 လၢၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်ႈသုတ်းထီႉ 20 ၶွင်လုမ်ႈ ၾႃႉထႅင်ႈလူး ၵွၼ်ႇ (Wikipedia )။ ပေႃးဢဝ် တင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမၢၵ်ႇမီးဝႃႈၼႆၸိုင် မိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းမၢၵ်ႈမီး(သထေး) ထီႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း