Tuesday, May 21, 2024

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၢမ်းသုၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၼမ်

Must read

“ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ … ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ … မီးလင်လဵဝ် မီးႁိမ်းပႃႇမႆႉၶဵဝ် မီးလင်လဵဝ်ၵွၺ်း မၼ်းၶၢၼ်ႉ ၼႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼၢၼ်းၵႂႃႇ မၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ယႃႇလုၵ်ႉလႃႈ လုၵ်ႉၸဝ်ႉၸဝ်ႉသေယဝ်ႉ သုၵ်ႈၼႃႈ မႃး လႃႈမႃးတႃႉ ယႃႇပေ ၶၢၼ်ႉလႃးလႃး မႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း မႃး … မႃး … မႃး … မႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း မႃး … မႃး … မႃး …”- ပေႃးလႆႈငိၼ်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းဝွၵ်းႁူဝ်ၼႆႉမႃးၸိုင် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း မႃးၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းလိူၼ်သၢမ် – လိူၼ်သီႇ – လိူၼ်ႁႃႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းမႆႈ မိူင်းမူဝ်း ၵေႃႈၸႂ်ႈ။ ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵေႃႈၸႂ်ႈလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 90 ဝၼ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ပေႃး တေဢမ်ႇလႆႈႁၢမ်း သုၼ်ႇလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵေႃလိၵ်ႈ လၢႆး တေဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၵူႈတူင်ႇဝဵင်းယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်းဝွၵ်းလႄႈသင် သဵင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇ လင်ႇၵႃႇဝၢၵ်ႇ တူဝ် မႄႈလိၵ်ႈတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၵ – ဝႃႈၵႆႇ ၵွပ်ႈတႆႇမႆႉၼိူဝ်ၵွၼ်း၊ ၶ – ဝႃႈၶႆႇ မႄႈမၼ်းပႆႇမႃးငွမ်း ၊ င – ဝႃႈငူး လိူမ်ႈ မႃးၸူးတူဝ်ၶဵတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပီၼႆႉတႄႉ ႁၢမ်းသုၼ်ႇ လူဢၢၼ်ႇႁွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်းဝွၵ်းၵၼ်မႃး တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

ပေႃးယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၶဝ်သမ်ႉ တေထၢမ်ဝႃႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ဢမ်ႇပိုတ်ႇပၢင် သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႃႇ ၼႆၸိုင်။ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇတွပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၵေႃႈ ၶႄးတေႁူႉၵၼ် ၵူႈၵေႃႉယူႇ။ ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼႆႉသေ မၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉယွၼ်ႈပႃးထႅင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆးမႃးထႅင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်လူႉၵွႆ

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼႆႉ ၸွင်ႇၵူႈၵေႃႉ ႁူႉတီႈပွင်ႇမၼ်းႁိုဝ်ၼေႃ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝႆႉၵႂၢမ်းထၢမ်ၶေႃႈ ၼိုင်ႈယူႇ။ 1027 ၼႆႉ မၢႆထိုင်ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ် ပဵၼ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇ တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ဝဵင်း ၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ)၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ၵုၼ်လူင်၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ သီႇ ပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ မိူင်းမိတ်ႈ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ ၼမ်ႉသၢၼ်ႇလႄႈ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။  

ပေႃးဢဝ် ၸႄႈဝဵင်းမၼ်းဝႃႈၸိုင် တင်းမူတ်း တေဢမ်ႇယွမ်း 10 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ယူႇၼမ်သုတ်းလႄႈ ယွၼ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းမႃး တင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈလႃႈသဵဝ်ႈတႄႉ ပၢင်သွၼ်ပဵၼ်ယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်လႆႈ မိူၼ်ၵူႈပီယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉသေ မေႃသွၼ် ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆး – မိူင်းၶႄႇ တင်းၼမ်။ ၵူႈပီတႄႉ မေႃသွၼ်ၶဝ် တေမႃးၾိုၵ်ႉၽွၼ်ႉ မႃးၼွၼ်းတီႈၵေႃ လိၵ်ႈလၢႆးသေ ၾိုၵ်ႉၽွၼ်ႉၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ဢၼ်ပိုတ်ႇယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ (%) မၼ်းဝႃႈၸိုင် တေမီး 20 % ၼႆႉၵူၺ်း ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းသႅၼ်ဝီသမ်ႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁၢႆႉ ယႃႇဝႃႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႃႈ တေႃႇ ၼင်ႇ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈၵူၺ်း ယင်းဢမ်ႇၸတ်းလႆႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 600 လင် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈသႅၼ်ဝီဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယႃႇ ပေထၢမ်ယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ပီၼႆႉ။ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ ယင်းပႆႇမႃးၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵိုတ်းၼမ်။ ၸိူဝ်း ပွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉ တႃႇတေတင်ႈတူဝ် မေးၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း ပေႃးယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းၶႃႈဢေႃႈ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁႅင်းတႄႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းမေႃသွၼ် မီးၼမ်ႉၸႂ် ၵူဝ်လိၵ်ႈလၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၢႆ ၵူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆ ၸိူဝ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢမ်ႇပေႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၽေးပၢင်တိုၵ်းႁႅင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းႁွင်ႉဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်းသေ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ မီးၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သႅၼ်ဝီ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသမ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ တီႈလႆႈၶၢတ်ႇ ၵၢၼ် သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ၵူႈပီ ပေႃးၶၢဝ်းဢိုတ်းႁဵၼ်း သၢမ်လိူၼ်ၼႆ တီႈၼိူဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တေဢမ်ႇယွမ်း 15 ပၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၢမ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်မၼ်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ တေႃႇပီၼႆႉ ၼိူဝ်ဝဵင်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း ဢမ်ႇယွမ်း 15 ပၢင် ပႆႇပႃးၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး မီးယူႇသေတႃႉ မီးၵမ်ႈဢေႇၵူၺ်း။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ မေႃ သွၼ်ၼႆႉ ၸၢၵ်ႇၸၢႆၵၼ် ၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၵူႈတၢင်း ၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး၊ လူင်းမၼ်းတလေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵမ်းၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇ တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ်ထႅင်ႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈမိူင်းပႆႇသုၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်တေပူင်သွၼ် ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း – 8 မူင်း။ ဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း – 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ၵမ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်ဢဝ် 7 မူင်းၵၢင်ၼႂ် – 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း – 5 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ။ သင်ဝႃႈ တေပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ဢူႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတမ်း ၸႂ် ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းမူႇၸေႊ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆးလႄႈ မိူင်းမိတ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢမ်ႇပဵၼ်မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းမိတ်ႈပီၼႆႉတႄႉ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းၶၢင်လႄႈ PDF ၼႆႉယဝ်ႉ ၵူႈပီ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ တေပူင်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵမ်ႈသိုဝ်း ပၢင်သွၼ်တေ မီးဢမ်ႇ ယွမ်း 20 ပၢင်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၵေႃႉ၊ မေႃသွၼ်မီးမွၵ်ႈ 100 ။ ယၢမ်းလဵဝ် မေႃသွၼ်ၶဝ် မႆႈၸႂ် ၵူဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶိုင်းသွၼ်ပၼ် တီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မီးဢိတ်း ဢွတ်းယူႇ။ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇသွၼ် ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈသေ ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ် ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ တေၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ်ထႅင်ႈ တႄႇ ဢဝ် ဢႃယု 18 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၼႆသေ ယိင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မေႃသွၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ်ယဝ်ႉ။  

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼႆႉ တေမီး 2 တွၼ်ႈ။ တွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းတႆးၵဵပ်းသိုၵ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသွင်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ တွၼ်ႈသွင်သမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈထႅင်ႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ်ဢေႃႈ တီႈသီႇ ပေႃႉၼႆႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇတေသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်မႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶိုၼ်းလႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ်ၶိုၼ်းဢေႃႈၼႆႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵမ်ႈ ၼမ် ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆႈပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ တႄႉဢေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ မိူဝ်ႈၵၼ် ပေႃးၶၢဝ်းမႆႈမႃး ၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ ဢွၼ်ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်မႃး ၼိုင်ႈပီလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉသေ မေႃသွၼ် ဢၼ်မႃးပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ မီးၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။  

တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပီ 2024 ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ႁွင်းၽဵင်းၵႂၢမ်းဝွၵ်း “ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ” လႄႈသင် သဵင်ဢၢၼ်ႇ “မႄႈသဵင်ငဝ်ႈ 19 တူဝ်” ပဵၼ်သိူင်းပဵၼ်မူႇ သဵင်ပေႃးပၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင် ပီၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းလႆႈငိၼ်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇၼၼ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း