Monday, January 24, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပိုၼ်းၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

0
သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပိုၼ်း ၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉ ၸဝ်ႈသၢမ်လေႃး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2022...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ/ ဝႂ်ပိဝ် ၸွမ်းတႃႈရူတ်ႉၵႃး လႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢမ်ႈတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တႃႇ 19 မဵဝ်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 21/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လူင်းၸႅၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ/ ဝႂ်ပိဝ် ၸွမ်းတႃႈရူတ်ႉၵႃး ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈတၢင်ႇၶူဝ်းၶွင်/ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တႃႇ 19...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ်

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉပၢႆးၼႄၵၼ်ဝႆႉတႄႉ ၸိုင်ႈမိူင်း 94 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဝၢႆးလင် ၵိူတ်ႇပဵၼ်လွင်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ႁိုင်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 10 ပီၼႆ GDP ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ႁႅင်းသၢင်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇထႅင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းထႅင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်/...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ယူႇသဝ်းၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈလၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶိုၼ်းၽႄႈ

0
ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးတီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇႁၢင်ႈလီၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ယၢမ်းလဵဝ်  တီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ယူႇႁိူၼ်းႁၵ်ႉသႃတူဝ်ၽႂ်မၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႂ်ႇဢမ်ႇမီးလႆႈဝူင်ႈ႞ယဝ်ႉ

0
ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ လၢႆလၢႆတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႂ်ႇ လႆႈ ဝူင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17-21/1/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 – 5...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽွင်ႈ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်မႃးမီးတီႈၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ႉမေႃႇၼၼ်ႉ မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေးသူၼ်ႁႆႈၼႃးလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2022 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသိမ်ႇ၊ ပုင်ႇၽၼ်း၊ သူၼ်ဢွႆႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵၢင်ႉမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းတိၼ်လွႆသၢမ်သိပ်း ဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 2 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းတိၼ်လွႆသၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ - သႅၼ်ဝီ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလႄႈမႄႈမၢၼ်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈလၢႆးၶႃႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆပိူင်

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉ မႄႈမၢၼ်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇယူႇတႃႇၵိၼ် ပႃးၸဵမ် ၽႃႈဢွမ်ႈ လႄႈ ဢႃႇႁႃႇရ ၼမ်ႉၼူမ်း၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ၶႂၢၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးထႅင်ႈ 7 ၸႄႈတွၼ်ႈ

0
ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးဝႆႉ 13 ၸႄႈတွၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၢၼ်းၶိုင်ၸႅၵ်ႇသေထႅမ်ထႅင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမႂ်ႇ 7 ၸႄႈတွၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တေပဵၼ် 20 ၸႄႈတွၼ်ႈ။ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ထူဝ်ႇ ဝဵင်းၵုၼ်လူင်လူႉသုမ်းၼမ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉဢွၵ်ႇၶၢႆ ၸူးမိူင်းၶႄႇ

0
ၸဝ်ႈသူၼ်ထူဝ်ႇ (ထူဝ်ႇမႅင်းၸီး) ဝဵင်းၵုၼ်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူႉသုမ်းၼမ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈသူင်ႇၶၢႆ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ။ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းဝႆႉလႄႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး – မိူင်းယၢင်းလႅင်

0
တႆးႁွတ်ႈမိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈငိုၼ်းၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး - မိူင်းယၢင်းလႅင် ၶူဝ်းၶွင်တႃႇငိုၼ်း 60 သႅၼ်ပျႃး။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ ယူႇတီႈ  ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထဵတ်ႈထၢမ်လွင်ႈ PDF တီႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးတီႈတူၼ်ႈတီး

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢႅဝ်ႇသွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးမီးတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး သေၸွပ်ႇထၢမ်လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်း PDF ။ ၵူၼ်း မိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးတၢင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ သွၼ်ႈယူႇၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝတ်ႉမူဝ်းၵုတ်ႉဝိပတ်ႉသၼႃလႄႈ ၸွမ်းၵျွင်း/ ဝတ်ႉဝႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ယွၼ်ႉသဵင်ၽဵင်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ထူင်ႇထဵဝ်ႈၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၊    ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းဢဝ်ဢူတ်ႇဢူဝ် မႃးႁွႆႈၸွမ်းသဝ်ၾႆးၵၢင်ဝဵင်းသေ ပိုတ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းပၢင်ႇၵေႇတု ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉတႃႇလွမ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း

0
ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉတႃႇႁဵတ်းႁူဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃတူဝ်။ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇလႅင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း