Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ပီ 2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢမ်ႇယွမ်းသိပ်း

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ် ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်/ မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉယဝ်ႉ။   ဝၼ်းတီႈ 22/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၼၢႆးမႆၶမ်းၺုၼ်ႉ ဢႃယု 67 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၵႂႃႇႁႃၶႅမ် ယူးပတ်း (သႅမ်ယူးပတ်း) တၢင်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၵႃးၽႃႇ ထိုင်တီႈၶႃႁၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်လမ်းၼိုင်ႈသေ ထုၵ်ႇၵႃးၽႃႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ထိုင်တီႈၶႃႁၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉတူႈ...

ပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မွၵ်ႇပၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 150 ဝတ်ႉ

ပၢင်လုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ သေႃးၽိတ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပေႃးတေဢွၵ်ႇမႃး ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီ ငၢမ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ 75 % ယဝ်ႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မွၵ်ႇပၢင်းဝႆႉသင်ၶၸဝ်ႈ မွၵ်ႈ 150 ဝတ်ႉ - ၸဝ်ႈၶူး ဝီရိယ လၢတ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 29/2/2024...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ တီႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ႁၢမ်းသုၼ်ႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ (ကာကွယ်ဆေး) မီးၼမ်

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ် ပႆႇၼိမ်ယဵၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ ႁွင်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုတ်ႇႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်ႁပ်ႉသမ်းယႃပၼ် 100 ၵေႃႉ ၼႆ ယဝ်ႉ။ ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း – မိူင်းပွၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်တၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း - မိူင်းပွၼ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၼႂ်းၵႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇ DVB ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO တင်ႈၵဵၵ်ႉပႂ်ႉတီႈ ႁိမ်းထမ်ႈၸၢင်ႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဝႃႈတေၸွႆႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တႃႇလွတ်ႈၽေးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၽေး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တေၵမ်ႉၸွႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တႃႇငိုၼ်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 1 လၢၼ်ႉ တေႃႊလႃႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢႆယွၼ်ႉၽေးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းပီ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ် ႁူၺ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ပိဝ် ပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပၼ်ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းသူႈ - ၵႃလီႉ ႁူၺ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈ ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈၼႂ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸွမ်းလၢၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်း ၵႄႈၵႃ လီႉ - မိူင်းၸၢင် -...

လုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆး တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ် ဝီႊသႃႊတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ

လုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆး တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁပ်ႉႁဵတ်းဝီႊသႃႊပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵူၺ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆး ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေႁပ်ႉႁဵတ်းဝီႊသႃႊပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၵူၺ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸိုင်ႈ...

သိုၵ်း AA ၸႂ်ႉလၢႆးဢူၼ်ႈႁူၺ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း

တႃႇၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ပေႃးတေလွတ်ႈၽေး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေတီႉၺွပ်း ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်း AA ႁူၺ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈၸူး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ် ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2024 ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇဝႃႈ ပေႃးမီးပၼ်ႁႃၵၢၼ် မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းၸိုင်...

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶိုင်ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶိုင်ဢၢင်ႈၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတုမ်ႉ တွပ်ႇႁႄႉၵင်ႈၶိုၼ်းသေ ထိုင်တီႈတင်းသွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းၸူၼ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၶိုင်ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉတူၼ်ႈၵေႃႉၼႂ်း...

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင်  

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵုမ်းၵမ် မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ငိုၼ်းၶႄႇမွၵ်ႈ 10 လၢၼ်ႉယႂၼ်ႊ (ၶၼ်ငိုၼ်းယၢမ်းလဵဝ် 100 ယႂၼ် လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 48,400 ပျႃး) လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် ႁိမ်းမိူင်းပွၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းပွၼ် - ႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇ သၢၼ်ႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸုမ်း TSU တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပွႆႇပၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၶိုၼ်း

ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး TSU တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႉၵၢင်ႉ MNDAA ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း လုၵ်ႈၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်တီႉၺွပ်း ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ဢႃယု 24 ပီ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး (Tai Students’ Union) ထုၵ်ႇသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်မႃး...

ၾႆးမႆႈသူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင်

ၾႆးမႆႈ သူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းဢေႊၶိူဝ်ႊ ယွၼ်ႉဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁူင်းၽိုင်ႈသေ ထုၵ်ႇၾႆးလၢမ်းမႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၾႆႈမႆႈ သူၼ်ဢွႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်သၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉသုမ်း...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇ ၶွင်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၺႃးၸူၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈသေ လႆႈၵႂႃႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈ ငိုၼ်းတွင်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ၶွင်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝတ်ႉ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း