Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

တႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းထႆး လူင်းၸိုဝ်ႈ ယွၼ်းသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ ဢမ်ႇတဵမ် 1500 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်တႆး ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ၽၢၵ်ႈၵၢင် ၽၢၵ်ႈတႂ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီးၼပ်ႉသႅၼ်သေတႃႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပိူင်...

ပွတ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သၢႆးလၢႆႇမေႃႇၶမ်းထူမ်ႈၼႃး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိၼ်းၸႂ်မႃး 10 ပီပၢႆ

မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းဢၼ် ၶုတ်း/သေး ၶမ်းၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉလၢႆႇဢၼ်ပႃးထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊၵိူဝ်ႊ ၶူၼ်းလေႃးသၢႆးၼၼ်ႉ လႆထူမ်ႈတူင်ႈၼႃး 300 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ လၢႆလၢႆလင်၊ ရူတ်ႉၵႃး...
ၾႆၢႇပႆၢးယူႇလီ လူင်းၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၶၢဝ်းတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 4 လိူၼ်ၼႆႉ RCSS လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းသႅၼ်ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းၵၢပ်ႈၵႃလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၽႄႈလၢမ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းႁိမ်းႁဵင် ၽိုတ်ႉဢိူမ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆး

ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၽႄငႃးသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇသေ မုင်ႈၼႃႈၸူး ၼႂ်း ပိုၼ်ႉ တီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA   တူင်ႉၼိုင်...

RCSS/SSA ဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ မႃးထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA   ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်...

ပေႃးဢမ်ႇမွၵ်ႇၸုမ်း FPNCC တင်းမူတ်း SSPP တေဢမ်ႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21

ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ ပေႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢမ်ႇမွၵ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႁိူၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်တဵင်ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။ Photo Lin Lin TGI...

သွင်ၽူဝ်မေး တႅင်းၵၼ်တၢႆ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး တႅင်းၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးတၢႆထင်တီႈ တီႈပွၵ်ႉဝဵင်းၸၢၼ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ Photo ၼႄႇၸီးမၶျႃး ပရႁိတ- ၽွင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ်...
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ဢိၵ်ႇ ၼမ်ႉမၢဝ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းတႃႈႁိူဝ်းၼမ်ႉမၢဝ်းၵူႈတႃႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တွၼ်ႈၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းတႃႈႁိူဝ်းၵူႈတႃႈသေ ၶၢၼ်းထူဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်း ၶဵင်ႈၶႅင် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ သေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15  မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၵူၺ်းၼႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး...

ၵတိၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင်ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႄႈၵၢၼ်မိူင်းတွၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ  ၵတိၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင်ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႄႈၵၢၼ်မိူင်းတွၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈ...
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၸူး SSPP RCSS ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁွင်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP လႄႈ RCSS တူင်ႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ။
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

SSPP သိုပ်ႇပႂ်ႉပႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁၼ်လီ ပၢင်ၵုမ်လူင် ဢိၵ်ႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပႂ်ႉပႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ႁၼ်လီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ဢိၵ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း