Thursday, April 22, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၸွင်ႇတေပဵၼ်မႃး သိုၵ်းၵၢင်မိူင်းတႄႉ ယူႇႁိုဝ်?

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ႁိုင်မီးမႃး 70 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပႆႇမီးၸိုင်ႈမိူင်းလႂ် မၵ်း မၼ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတၢင်းၵၢၼ်။ ဢမေႊရိၵၼ်ႊလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢူၺ်းလီမၼ်း ဢွၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

0
တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် MRTV လႄႈ MWDမိူဝ်ႈၼႆႉ 20/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈ NUG လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးႁၢပ်ႇၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽွင်းလူင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇထီႊဝီႊမၢၼ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ...

KIA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းၶၢင် တင်းၼမ် လႆႈပၢႆႈၽေး

သိုၵ်းၶၢင် တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းၼမ်လၢႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း SNLD ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈလူၺ်ႈ 505 (က)

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွႆးတြႃးလူၺ်ႈ မတ်ႉတႃ 505 (က)  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၶၼ်ဝႆး

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမၢဝ်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၶၼ်ဝႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/4/2021 ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်း...

ၸဝ်ႈၵႃးသူင်ႇတႅင်တဝ်ႈ ၶၢႆၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇယၢပ်ႇ လႄႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်လၢႆၸွမ်းတၢင်း

ၵႃးလူင် တၢင်ႇတႅင်တဝ်ႈ/တႅင်ၾၢင် (တႅင်တမ်ႇပူႇ) တေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶႄႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လႆႈၸိူင်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းတၢင်းႁိုင် ၶၼ်တႅင်ဢမ်ႇလီလႄႈ ဝၢႆႇႁူဝ်ၵႃးပွၵ်ႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်လၢႆ ၸွမ်းတၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2021...

သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈႁူဝ်ၼပ်ႉႁဵင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီး သိုၵ်း TNLA သိုၵ်း SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်တင်း သိုၵ်း RCSS လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တပ်ႉ RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:38 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 2 လုၵ်ႈ သႂ်ႇတပ်ႉ RCSS/SSA တပ်ႉလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ...

ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ ၺႃးၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 27 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႈ  ဢမ်ႇယွမ်း 27 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း...

ၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းသီႇပေႃႉဢမ်ႇလိုဝ်ႈ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ  ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၵေႃႈသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်မႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 50 ပၢႆ  ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်   ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7:45 မူင်းၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 1,300 ပၢႆ တီႈသီႇပေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,352 ၵေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  ယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇၼိမ်ယဵၼ် တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁၢမ်ႈဢဝ်တၢင်းၵိၼ်မိူင်းထႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ

0
ဝၼ်းတီႈ 18 /4/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၸိုဝ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆသေဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈ ႁၢမ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇထႆး 5 ဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ပေႃးၶႂ်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈမိူင်း တၵ်းလႆႈတၢင်ႇႁိူဝ်း မႃးတၢင်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇသေ...

ယၢမ်းလဵဝ် CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇ လၢႆးၵၢၼ် ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇၸွမ်း ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၸုမ်း CRPH ၸွင်ႇပႃႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ CRPH...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ၶူဝ်လမ် လူႉၵွႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

0
ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၵျွင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇလႄႈ လင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈၶူးသွၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 11/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း