Tuesday, August 16, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ ၊ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမိူင်းတႆး လႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼွၵ်ႈမိူင်း။

ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး – ၶူဝ်ၵၢႆႇ လူႉၵွႆ/ သုမ်းၼမ်

0
ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်ၵၢႆႇတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး လူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 5 လင် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ပဵၼ် လၢႆလင်။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2022...

ၽႃသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးတၢင်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇလႆႈၶၢၼ်ႁွင်းႁပ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၽႃးသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ဝၼ်းၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈႁဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး လႄႈ လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၽွင်းငမ်းၶိုၼ်းမိူင်းႁဝ်းၸိုင် ၵၢၼ်တူဝ်ႈတၼ်းၽွမ်ႉ ႁဝ်းမီးဝႆႉမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးၸႂ်ႉလႆႈ ၵမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၽွမ်ႉတူဝ်ႈတၼ်းမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဝႅပ်ႇၾၢင်ပၵ်းပိူင်ႁဝ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးႁဝ်းၶဝ်ႈၸႂ် မိူၼ်ၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေသၢင်ႈၸိူင်းလွၵ်းလႂ် လၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မၼ်းတႅမ်ႈ

ပၢင်ၵုမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၶွင်ၸုမ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၶမဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေတႃႉ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းဝၼ်းတႄႇႁႅၵ်ႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2022 ၼၼ်ႉ လိူင်ႈၵၢၼ်မိူင်း...

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လူႉသဵင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း (ၸၢႆးသႅင်မိူင်း) ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၺႃးငူၼ်ႉ“ၶမ်း” ၵိၼ်းၸႂ် ၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်

0
ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်းထုင်ႉၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ယင်းပႆႇၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 10 ပီယၢဝ်း 20 ပီၸမ်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ထူပ်းၽေးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼႆႉမႃး...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းပိုၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

0
ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်တီႈ ထူမ်ႈထိုင်ဢူၵ်း ပူၼ်ႉႁူဝ် ၵမ်ႈၼမ် ၼႅတ်ႈဢဝ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ/ၵႄႈ ၶၢႆႉဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽႄး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12-13/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်း

0
ဝၼ်းတီႈ 13/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆၼႆႉၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ထိုင်တီႈၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း မွၵ်ႈ 15 တူင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ လူႉသုမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ...

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးတႃႇၶၢႆ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆ လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 15 ပၢမ်ႉၼႆႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်း လိူဝ်ပၢမ်ႉလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ...

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 9

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် မႄႈၵႅၼ်း၊ မိူင်းႁၢင်၊ ၼႃးၵွင်းမူး၊...

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းဢွင်ႇ ၽူႈမၢႆၸမ်တူဝ် ၸဝ်ႈလွႆမၢဝ်း လူႉသဵင်ႈ

0
ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းဢွင်ႇ ၽူႈမၢႆၸမ်တူဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်ႁၢၼ် လွႆမၢဝ်း (ၸဝ်ႈလွႆမၢဝ်း) ငဝ်ႈငုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈ တႆး သႅင်ၵႅဝ်ႉ လူႉသဵင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ပပ်ႉထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈၽွင်းယူႇၼႂ်းထမ်ႈမီး 30 ပပ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတေၶိုၼ်းဢိတ်ႇ ပဵၼ်ပပ်ႉသေပိုၼ်ၽႄႈလူႇတၢၼ်း

0
ပပ်ႉထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ 30 ပပ်ႉ ဢၼ်တႅမ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းယူႇၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ 3 ပီၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတေဢဝ်ၶဝ်ႈၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၶိုၼ်ႊမႄးၽိမ်းပေႃႉသေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉ တေပိုၼ်ၽႄႈပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပပ်ႉထမ်းဢၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈတႅမ်ႈၼႂ်းထမ်ႈ 30 ပပ်ႉၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ...

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
ၾႃႉၽႃႇ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 38 ပီ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလုမ်းလႃးမူ ၼႂ်းသူၼ် တၢင်းလင်ႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ...

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်း ပၢင်တႆႈတဵၼ်း ယွၼ်းသူး ၼႂ်းဝၼ်းမႄႈ မိူင်းထႆး

0
မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းမႄႈ (ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း တူၼ်ထူၼ်ႈ 9၊ ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ် ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 10) ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 90...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း