Friday, August 14, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸမ်မႃးသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ်တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃၽႄၸႄႈဝဵင်း၊ ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢႆမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ထႅင်ႈၵမ်းထူၼ်ႈသွင်ဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃး...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် RCSS ၵုမ်းၵမ်

လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ၾၢႆႇ...
ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉတေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈမူတ်း

ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တီႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ႈၶုတ်းၸူင်ဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶွမ်ႊပၼီႊ တူၵ်းလူင်းသၢႆႈတႅၼ်း ၼိုင်ႈလင်ႁိူၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်၊ ၾၢႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸူဝ်းၵူၼ်းထဝ်ႈပၢႆႈ ၵူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း SSPP/SSA

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊...

ၽူႈတေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 43 ၵေႃႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ  2020 ဢၼ်တေၸတ်းၼႆႉ မီးၽိုၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉတႃႇၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 43 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈပွၵ်ႉယွမ်ႇတီႈတႅမ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ယိုၼ်ႈတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈၶေႉလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းတီႈ 12/8/2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး  မီး 151 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊဢဝ်တီႈလိၼ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းတီႈလုမ်းၽွင်းငမ်းၵေးသီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2020 ယၢမ်း 11 မူင်း တူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ထုင်ႉတၢင်းႁွင်ႇၵေးသီး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း သေ...

ငႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမုင်ႈၸူး တပ်ႉ SSPP/SSA လႄႈ ၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်

ငႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။
ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း JICM တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း JICM ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်လၢႆၶေႃႈ

ပၢင်ၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း JICM ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ 10/08/2020 ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း ယူင်ႉၶၢပ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် NCA မီး 15...

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉ 10 ဢေႇ လိူဝ်တၢင်ႇပီ

ပီၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 လူတ်းယွမ်းလူင်းလိူဝ်ပီၵၢႆတႄႉတႄႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈ။

SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇတင်ႈပုင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၵၢင်ဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး လွတ်ႈလႅဝ်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ႁၢင်ပီ 2020 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွတ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၽႅၼ်ႁူပ်ႉၽူႈၼမ်း လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁွတ်ႈထိုင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ ယဝ်ႉသေ ၵွၼ်ႇၼႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် UPC ၼႆႉ မီးၽႅၼ် ဢၢၼ်းႁူပ်ႉထူပ်း...

ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးၽႂ်ဢမ်ႇၶတ်း တေယိုတ်းလိၼ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ

ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပူင်ၸူး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း 2-3 ဢိူင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉဝၼ်းတီႈ 15/8/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးၽႂ်သၢၼ်ၶတ်း တေယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်...

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပႃးႁႅင်းၼၢင်းယိင်း 29 %

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် )ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တင်းမူၼ်းမီး 132 ၵေႃႉ ၊ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈပႃး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း