Thursday, November 14, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

“ႁဝ်းမီးမိူင်းႁဝ်းႁင်းၵူၺ်းယူႇလူး” – ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ ပေႃႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (မၢႆတွင်းဝၼ်းၸဝ်ႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၶွပ်ႈတဵမ် 23 ပီ)

ဝၼ်းတီႈ 14/11/2019 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ လူႉသဵင်ႈ သုတ်းမုၼ် ၵႂႃႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 23 ပီ ။ ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၼွႆႉ ၼႆ...

Transparency International ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉမီးၼႂ်းၶဵတ်ႇသဵၼ်ႈလႅင် ၵၢၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းယဵတ်ႈမွၼ်

  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈမီးၸုမ်းတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵၢၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းယဵတ်ႈမွၼ် (ဢၵတိလၢႆႉၸႃးမူႉ/ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ) ယူႇ ၼႆသေတႃႉ  ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်/ဝုၼ်ႇၵျီးထႃႇၼ 29 ႁွင်ႈၵၢၼ်...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်တႆး ၼႂ်းပွႆးလိူၼ် 12 ထႆး “လွႆးၵရထူင်း”

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်တၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉ/ တူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ၾိင်ႈထႆးႁဵတ်းပွႆး “ပွႆးလွႆးၵ ရထူင်း” ပွႆးတွပ်ႇတႅၼ်း ၵုင်ႇမုၼ်မႄႈၼမ်ႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။

ဢိင်ႇသၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သုၼ်ၵၢင်မီးႁိမ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ဢိင်ႇသၼ်ႇ/ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ...

ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၾၼ်းမေးတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၽွင်းပလိၵ်ႈမႃးတီႉၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶွၵ်ႈဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾၼ်းတႅင်းမေးတူဝ်ၵဝ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း ၽွင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/11/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸၢႆးၸိၼ ဢႃယု 41...

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း တၢင်းလူင်ၶၢတ်ႇ ၵိုတ်းၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇၸၢၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢမ်ႇပေႃးၵႆလွႆသၢမ်သိပ်းၼၼ်ႉလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မူႇၸေႊ...

ၶမ်ႈၼႆႉဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း

ဝၼ်းတီႈ 12/11/2019 ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း 55 မိၼိတ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈလူင်းတိုၵ်း ။ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သုၼ်ၵၢင်ယူႇ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ...

ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ပွႆးၶေႉၶဵင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်း 394 လုၵ်ႈ။ ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၵၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4 – 11/11/2019...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ သေ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ပႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ တၢင်းပွတ်းသၢႆတၢင်း မိူင်းငေႃႉ - ၵျွၵ်ႉမႄး။ ဝၼ်းတီႈ...

ၼၢင်းယိင်း ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 43 ပီ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ ထင်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းၶမ်းၸိင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇပၢႆႉၵၢတ်ႇ ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး တူဝ်မူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇပၢႆႉ ၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇလူင် ၵေးသီးဢၼ်ပႃးၽႃသႃလိၵ်ႈတႆး တူဝ်မူၼ်းလႄႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သွင် ၽႃသႃဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2019 ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇ RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ထပ်းၵၼ်လၢႆၵမ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတပ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆၵမ်း လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈသူႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ်ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈသူႈ...

ၽူႈတႅၼ်းသႅၼ်ဝီ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း သပ်းလႅင်း လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ် လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ လႄႈ လွင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2019...
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

  လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ငဝ်းလၢႆး ပိူင်းၼေဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵိုင်ႇလႅပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ပူႇမိူင်းပူႇႁဵင် 3 ၵေႃႉ ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း