Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၵႃႈၶၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ယူႇတီႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈၶဝ် လႆႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃး တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႅင်ႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ထပ်းၵၼ် တီႈလဵဝ် သွင်လုၵ်ႈ သိုၵ်း/ပလိၵ်ႈၶူၼ်ႉႁႃတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် 2 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ဝႃႈပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးထိုမ်ႈပွႆႇ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်း၊ ၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼႂ်ႊၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇပီၵႂႃႇၶၢႆတၢင်ႇဝဵင်း ၊ၾၢႆႇၼိုင်ႈ လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်...

ထေႃႈလႃႈၵျီႈပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ မၢတ်ႇ 10 တၢႆ 9

ထူဝ်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိူဝ်ႇတၢင်း မေးတၢင်းၼၼ်ႉပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းသၢတ်ႇ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထင် တီႈ 9 ၵေႃႉလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2020...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတဢၢင်း တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈပဵၼ်ထမ်းတႃႇ ၵူၼ်းပွတ်းႁွင်ႇၸိူဝ်းၺႃးၶႃႈတၢႆ သိပ်းပၢႆ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းတဢၢင်း တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵူႈၾၢႆႇ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၶိုင်ပၼ်တႃႇလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 12 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/5/2020...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းပေႃႈ သၢႆႈတႅၼ်းငိုၼ်းသေ ယွၼ်းၼွမ်းလွင်ႈလႆႈပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းပေႃႈ မႃးယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇၶိုၼ်း လွင်ႈလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမေႃႈတွင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 11 မူင်းၶိုင်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးတီႈၵဵင်းမႆႇ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယွၼ်ႉၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း ဝူၼ်ႉၼမ်သေ ထိုင်တီႈၶႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆ ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2020 ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ ဢႃယု 27 ပီ၊...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတုင် ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈထႅင်ႈၵေႃႉ ႞ ယဝ်ႉ

ၵူၼ်းတိတ်ႉၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 112 ဢၼ်မီးတီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ဢွၵ်ႇ ၵႂၢမ်းတွပ်ႇမႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမီးမႅင်း (ပဵၼ် Negative...

ၵူၼ်းမိူင်း Brazil  တၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈသုင်လိူဝ် US ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း

မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမႃးတင်းႁိုင်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းပူၼ်ႉမႃး မိူင်း Brazil  မီးၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် 800...

ၵုၼ်ၼေႃႇႁိၼ်တႂ်ႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၽူး တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ် သိုဝ်ႊၼႃႊမိ

ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵုၼ်ၼေႃႇႁိၼ်တႂ်ႈၼမ်ႉပၢင်လၢႆႇ (မၢၼ်ႈႁွင်ႉတၢၼ်ႊတႃႊၵျွၵ်ႉတၢၼ်း/ ထႆးႁွင်ႉပၵႃႊရင်ႊ) ၽူး တီႈၵုၼ်မၢၼ်ႇဢွင်ႇ ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ ပဵၼ်လွင်ႈပႅၵ်ႇလၢၵ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ပဵၼ် ၼိမိၵ်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၸၼ်ႉသိုဝ်ႊၼႃႊမိ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းယွင်ႁူၺ်ႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းဝႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း 

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD လၢတ်ႈဝႃႈ ႁေႃလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉသေၵေႃႉၵေႃႉလႆႈ  ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇမၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈတွပ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2020 သေ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈသမ်ႉသိုပ်ႇသူင်ႇထိုင်မိုဝ်း ၸဝ်ႈႁေႇမႃႇတႅၵ်ႈ လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ယွင်ႁူၺ်ႈ...

ၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်ၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းႁိူၼ်း

“သင်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင်ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈသင်ၶၸဝ်ႈတႄႉ တေတုၵ်ႉၶ လိူဝ်ႁႅင်း ၶၢၼ်ၸႂ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ” ၸဝ်ႈၶူးၺၢၼ်ႇၼဝရ (ထမ်ႇၸရိယ) B.A M.A...

ၼၢင်းယိင်းတႆးၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၸႂ်ႉဝႂ်ၵႅၵ်းပွမ် ၺႃးၵုမ်းတီႉဢဝ်လိူင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼၢင်းယိင်းတႆး ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ႁဵတ်းၺႃးဝႂ်ၵႅၵ်းပွမ်၊ ၸႂ်ႉဝႂ်ပွမ်ႁဵတ်းၵၢၼ်။ လိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇယွၼ်းႁဵတ်းဝႂ်မႂ်ႇ တီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးၵူတ်ႇထတ်းၵုမ်းတူဝ်။ ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2020 ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ-တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်းၼၼ်ႉ မီးယိင်းသၢဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊထုၵ်ႇၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပေႃႉထုပ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမိူင်းပေႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 3-4 ၵေႃႉ မိူဝ်းႁိူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇလႅင်းဢႃယု 17 ပီ...

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း

ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး ရေႃးၵႃႇၶူဝ်းဝိတ်း 19 လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2020 ယူႇတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း