Thursday, May 30, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ

ၼုမ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 28/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼုမ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မႅင်းၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပီ 2024 ၼႆႉမႃးသေ ၸဵမ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇထွမ်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ တဵၵ်းႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉႁူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၽွမ်ႉၸွမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇၵေႃႈ သမ်ႉၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ ၸႃႉတေႃႇလႄႈ...

သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ပၢင်တိုၵ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပျီႇထွင်ႇၸူႉ) ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇ ၶူဝ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈလၢႆလင်ၵေႃႈ ပုတ်းၶၢတ်ႇ ယွၼ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ လူင်ပွႆႇသႂ်ႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ပႆႇလႆႈမႄးၵေႃႇၵၢႆႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးတင်းၼမ် သဵၼ်ႈတၢင်းၶၢတ်ႇၼႆသေတႃႉ မၢင်တီႈ ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇလႆႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၸူးၵၼ်လႆႈ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈယူႇ။ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ တွၼ်ႈၼိုင်ႈသေ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉ

BNI – Myanmar Peace Monitor ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆပဵၼ်မူႇ မီး 150 ၵမ်းပၢႆ ၵူၼ်းတၢႆမီး 1,000 ပၢႆယဝ်ႉ BNI – Myanmar Peace Monitor ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်မေႊၼႆႉဝႃႈ...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်းဝႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈႁူပ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉယူႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/05/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး The Nation ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ...

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ(ၵုင်းထဵပ်ႈ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (Passport) ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/05/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လုမ်းၽွင်းတၢင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - တႄႇ ဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်မေႊၼႆ့ၵႂႃႇ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း...

ၸဝ်ႈႁိူဝ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ယူႇ ၵိၼ်ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢေႇမၢင်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၸဝ်ႈႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇပေႃးမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈၶဝ် ၵိၼ်းၸႂ်တႃႇ ၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈႁိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်း TNLA တေႃႉသိုၵ်း SSPP ထုင်ႉမၢဝ်း သူင်ႇၸူးမူႇၸေႊ

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထႅမ်ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသေ ဢဝ်ၵႃးတေႃႉ သိုၵ်း SSPP ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၸွမ်း သၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်းမူႇ ၸေႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ...

မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပၼ်ဝီႊသႃႊ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ 10 ပီ

တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼႆသေ ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ ထီႊဝီႊထႆး TNN ဝႃႈ - ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လူင်ႉလႅၼ်ႇမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တေပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈ ဝီႊသႃႊယူႇသဝ်းထိုင် 10 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ် ၽွင်းလူင်ဢၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၼႆႉ ဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၽဵတ်ႉၶျပုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်း 16 ဢၼ်

ယေးငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (ပႁူဝ်ႇပၢၼ်ႇ) တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ဢဝ်လိူင်ႈ ၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း 16 ဢၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၼႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်မေႊၼႆႉ။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေတႃႉ တေဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ ၶၼ်ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ၊ သင် ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃ ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊၵေႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တေတူၵ်းထႅင်ႈၵူၺ်းၼႆ -...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း 7,000 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၾူၼ်လူမ်းပတ်ႉထွင်းႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေး ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး သုမ်ႉသွင်းတီႈယူႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လူႉၵွႆၸွမ်းတင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 17-19 လိူၼ်မေႊၼႆ့ ၾူၼ်လူမ်းပတ်ႉထွင်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ သုမ်ႉတီႈယူႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼွင်တရႃး၊ ၼွင်ၶႃ၊ သွင်းၶႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၽႃႈယၢင် (မူဝ်းၵႃႇ) တႃႇမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆ့...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်း One Love ၵျွၵ်ႉမႄး တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ မႃးထိုမ်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁႅမ်း One Love Hotel တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူင်းႁႅမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းႁႅမ်း One Love Hotel ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ်ၸွမ်းတၢင်း

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၶိုင်လၢၵ်ႈၸၼ်ဢဝ်တူဝ်မၼ်း ၸၢႆးၶိုၼ်ႈၵႃး ၵႂႃႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈတူဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ 3 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃသေ ၶိုင်လၢၵ်ႈ ၸၼ် ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်ႈၵႃးၵႂႃႇ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၼႃး...

ပၵ်းတႃမၢၼ်ႈ တူၺ်းယၢင်ႈထၵ်းသိၼ် သၢင်ႈၵၢၼ် မိူင်းဢူၺ်းလီ

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶွင်ထၵ်းသိၼ် ၶျိၼ်းၼဝတ်း ဢၻိတ်ႇၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈၾၢႆႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆၸုမ်း ပိူဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈယူႇၵၢင်သေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ သၢင်ႈႁႅင်းသၼ်ႇၶွၼ်းတင်းမိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ။ လိုၼ်းသုတ်း ၼိုင်ႈၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉၵၼ်တင်းထၵ်းသိၼ် ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇၿီႊၿီႊသီႊ။ ႁၢႆးငၢၼ်းၵၢဝ်လၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶၢဝ်ႇဝီႊဢူဝ်ႊဢေႊၽႃးသႃမၢၼ်ႈ ၶွင်ဢမေႊရိၵႃႊ လႄႈ ၿီႊၿီႊသီႊ ၽႃးသႃၾၢႆႇမၢၼ်ႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ထၵ်းသိၼ်လႆႈႁူပ်ႉၽူႈၼမ်းၾၢႆႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆၸုမ်း တင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ(National...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းသွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးယိုဝ်းၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း သွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း (ၼၢင်းယိင်း) လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/5/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇၵႃးၾူဝ်ႊဝီႊ လမ်း ၼိုင်ႈသေ မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇသွင်ၽူဝ်မေး ၽွင်းတိုၵ်ႉတေၶၢမ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း