Wednesday, September 28, 2022
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ ၊ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမိူင်းတႆး လႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼွၵ်ႈမိူင်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉဢမ်ႇမီး

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 324 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႈတၢင်း ၼမ်ႉတူႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇ တၢင်းပၢင်ႁႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈ SSPP ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယူႇၸမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းမိတ်ႈ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၶိူဝ်းယႂ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ႁၢမ်ႈ SSPP ၶဝ်ႈယူႇၸမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၽိုတ်ႉဢိူမ်ႈၶဝ်ႈၸူးပၢင်သဝ်း သိုၵ်းတႆးယူႇၵူႈဝၼ်း။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ   SSPP/SSA...

ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး

0
ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် မွၵ်ႈ 5 ဢၼ် ဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ၵႃးၶုတ်း၊...

ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တေၸတ်း ပၢင်လူႇၾႆးတဵၼ်းဝင်ႇၵပႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း7

0
ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေၸတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းၾႆးတဵၼ်းဝင်ႇၵပႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၸေးတၢၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း7။ ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ၼႆႉ မႅၼ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း သင်ၶလႄႈတၵႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇ ၾႆးတဵၼ်း...

မိူင်းမၢဝ်း တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ သိုပ်ႇ Lockdown ဝႆႉထႅင်ႈ

0
ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ သိုပ်ႇ Lockdown ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႉ ဝႆႉထႅင်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႉ UWSA ယွၼ်းၸႄႈမိူင်း မိူင်းလႃးယွၼ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

0
ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႉ UWSP/UWSA မိူင်းလႃး NDAA-ESS တင်း တူဝ်တႅၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းယိပ်းလႅဝ်းယိပ်းမိတ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၸူၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၺႃးဝၢတ်ႈၸဵပ်း

0
ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ယိပ်းမိတ်ႈယိပ်းလႅဝ်းလမ်းၽၼ်းၸူၼ်ဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမဵတ်းပႃၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းပၢင်ႇပေႃႉၵွပ်ႉၾ် Regina ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 25/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇမဵတ်းပႃတီႈၼွင် ႁိမ်းပၢင်ပေႃႉၵွပ်ႉ Regina ၺႃးၵူၼ်း...

ၽူလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၼမ်

0
ၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 1...

ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း 3 လမ်း ၺႃးၸူၼ် ႁိမ်းဝဵင်းတူင်ႈတႃႈ

0
ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်း 3 လမ်း ၺႃးၸူၼ် ႁိမ်းဝဵင်းတူင်ႈတႃႈ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းမွၵ်ႈ 30 သႅၼ်လႄႈ ၾူၼ်း 9 ၶိူင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း...

ၵႃးၽႃႇၵၼ် 3 လမ်းတီႈသီႇပေႃႇ မႄႈမၢၼ်း 2 လိူၼ်တၢႆထင်တီႈ

0
ၵႃး 3 လမ်းၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ မႄႈမၢၼ်း 2 လိူၼ်ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၸွမ်းသွၵ်ႈတဝ် ၸုမ်း PDF တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇ ဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။ ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022...

ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၽူင်ႉပၢႆႈထႅင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:00 မူင်းပၢႆ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်း ဝႃႈ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်း ၶိူဝ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈပၵ်းပၢင်သဝ်းၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၵႂႃႇပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉသူင်ႇၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ။ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 249 ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ...

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သၢမ်ၸုမ်းႁွတ်ႈၼေႈပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

0
တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 25 /9/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း...

သိုၵ်း PNO/PNA ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

0
သိုၵ်း PNO/PNA ယႃႉမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်သေ ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၶွင် လွၵ်ႇငိုတ်ႈထိုင်သၢႆၸႂ်။ သိုၵ်း  PNO ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃယဵၼ်ႇ ၊ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈၶွင်သူၼ်တီႈလိၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း လႆႈႁၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း