Friday, January 18, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 300 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇပွတ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ႁွင်ႉၶိုၼ်းလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ သူင်ႇမွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ယေႃးမုၼ်မဵတ့်တႃထမ်းတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်လႄႈ လုၵ်ႈၼွင့်ပွင်ႈပၢႆ တေယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇမဵတ့်တႃတြႃးထမ်း တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆးလႄႈ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း။   ဝၼ်းတီႈ 17/01/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်းၵႂႃႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် တေယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃပွၼ်ႈထမ်းတြႃးတီႈ သမူဝ်းသွၼ်တမ်ႇရူတ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းဝိၽႃးဝၻီးရင်းသိတ်ႇ...

SNLD တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၶိုၼ်းလွင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တိူင်း တႃႈလိူဝ်ႇ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉ ယုင်း NLD ဢၼ်ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တီႈၼင်ႈၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တီႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/01/2019 ၼႆႉယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶိုၼ်းၼမ်မႃး

ဢိင်ၼိူဝ်ပၼ်ႁႃ ႁိမ်ၼႃႈတီႈၵၼ်သေ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 16/01/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2...

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉလႆႈယႃႈၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉမိုၼ်ႇလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈဢႆႉသ် တႃႇၶၼ်ငိုၼ်း 150,000 သႅၼ်ပျႃး တီႈၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉမၢႆ 27 လွႆလႅမ်...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉပွၼ်ႈထမ်းဝႃႈ ၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် ႁၵ်ႉၵၼ် ၸွႆႈၵၼ်ၸင်ႇ တေၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

ပီႈၼွင်ႉတႆး၊ ထႆး၊ မၢၼ်ႈဢိၵ်ႇလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ထွမ်ႇထမ်းတြႃး ဝႆႈသႃၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းမဵတ်ႉတႃတြႃးတီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 16/01/2019 ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်မဵတ်ႉတႃတြႃးတီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 7 ဢိူင်ႇ ၻွၼ်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်ႊ...

ႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် သူင်ႇတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 100 ပၢႆ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၼ်ႁႃ လွင်ႈဝတ်းဝႂ်၊ ယူႇပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမၵ်းတတ်းလႄႈ လွင်ႈတၢင်းသေဢၼ်ဢၼ် ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်း သူင်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး - တႆး တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၼႆႉမႃး...

TNLA ဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ် ႁူပ်ႉတင်း RCSS တႃႇငူပ်ႉငီႉၵၼ် ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ

TNLA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃတင်း RCSS/SSA ထႅင်ႈၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ် ႁူပ်ႉ RCSS သေ ငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05-09/01/2019 တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း...

ၾႆးမႆႈသုမ်ႉ ၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

ယွၼ်ႉသၢႆၾႆးၾႃႉသျွတ်ႊသေ ၾႆးမႆႈသုမ်ႉ လင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း လုင်းၼၼ်ႇတီႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉလုမ်းပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈသုမ်ႉ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၸဵမ်ၸဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသီႇပေႃႉ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/01/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်ဝၢႆ ဢိူင်ႇၵုင်းသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း