Friday, March 31, 2023

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွတ်ႇၶေႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သၢင်ႈႁၢင်ႈၼႄဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ဝၢႆးလင် Deng Xijun  တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတေႃႇ FPNCC ၸုမ်းဢူၺ်းလီၽၢၵ်ႈ ၼိူဝ် ၶဝ်လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ဢိၵ်ႈပႃးၵေႃႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇႁိုင်သင် လႆႈႁၼ် FPNCC လႄႈ NSPNC ၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 လႄႈ 23 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်။ လုၵ်ႈၸုမ်း...

ၵႃးလူင်ၽႃႇၵၼ် တီႈႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ 3 လမ်းသွၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးလဵၵ်ႉ-ယႂ်ႇတိတ်းၶမ်ယၢဝ်းတင်းသွင်ၾင်ႇ

ၵႃးလူင်ၽႃႇၵၼ် 3 လမ်းသွၼ်ႉၵၼ်ၶႂၢင်တၢင်းဝႆႉလႄႈ ၵႃးၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း တီႈႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းပိၵ်ႉတၼ် ရူတ်ႉၵႃးတိတ်းၶမ်သွင်ၾင်ႇ တၢင်းၶိုၼ်ႈလႄႈတၢင်းလူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 300 လမ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ပရိၵ်ႈ(ပရဵၵ်ႇ)ပွင်ႇ လေႃႈလူင်းလွႆ ၽွင်းထိုင်တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းငွၵ်းၼၼ်ႉ...

PNLO တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင်(ၵၢၼ်ႇတူးၵျီး) ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ် သိုၵ်း PNLO/ PNLA တင်း RCSS/SSA ယိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ PDF  ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႇပဵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းပႆႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈဢေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်လၢႆလွင်ႈၼႃႇၶႃႈၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉၵႃႈယႂ်ႇ။ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။   တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်း (လိူၼ်ႁႃႈ)...

TNLA ထႅမ်ႁႅင်း ဢိူမ်ႈၸမ် သၢပ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း လႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းႁိမ်းမၢၼ်ႈၶမ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼမ်ႉၶမ်း - မူႇၸေႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၵိူတ်ႇမႃးဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈလႅင် ဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ်မႃး လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃပထုမ်းထႃးၼီး ၼႂ်းမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၵၢင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/3/2023 ပေႃႈပဵၼ်ၸၢႆးၸိင်ႇမွင်ႇ ၸိုဝ်ႈမႄႈပဵၼ်ၼၢင်းသႅင် ၊ မေႃယႃလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇသိုပ်ႇယူတ်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တေသဵင်ႈငိုၼ်းထိုင်မွၵ်ႈႁူဝ်လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇၼႆလႄႈ ပေႃႈမႄႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းတွင်ႇႁူႇၸတ်းပၢင် ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ်

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ထုင်ႉပဵင်း ဝဵင်းတွင်ႁူႇ( ဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ) ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 5 ။ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် တီႈဝဵင်းတွင်ႁူႇၼႆႉ မီးမေႃသွၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ၊ၸႄႈဝဵင်းၽိဝ်း ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတၶႃး  ၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်းတပိၼ်ႇ  မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵၼ်း ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ တႃႇၸုမ်း ၵူၼ်း ၼုမ်ႇ  တေႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် တႃႇတေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉလၢႆလွင်ႈ။ ၸၢႆးထီးၶမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး...

လုၵ်ႈၵႅဝ်ႈ(သၢင်ႇလွင်း)

မိူဝ်ႈထိုင်တိုဝ်ႉတၢင်းၶၢဝ်းငၢၼ်း(ပွႆး)သၢင်ႇလွင်း ၽွင်းယၢမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေယူႇပဝ်ႇယူႇလၢႆ ၸိူဝ်းၵေႃႉ ယႂ်ႇႁူႉၵႂၢမ်းၵေႃႈၸွႆႈပေႃႈမႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်ႁိူၼ်းမၢင်ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵေႃႉလဵၵ်ႉၵေႃႈပႆႇႁူႉသင် ပႆႇမေႃၸွႆႈၵၢၼ်ၸွႆႈ ငၢၼ်းၵေႃႈပွႆႇလဵၼ်ႈယူႇႁင်းၶဝ် မိူဝ်ႈပေႃႈမႄႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပေႃးမီးၵေႃႉလူၵေႃႉတူၺ်းၸွႆႈၵေႃႈလီ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း- ၼုင်ႈသၢင်ႇ   လူၺ်ႈ ႁိတ်ႈႁွႆး ၾိင်ႈၵိူဝ်းယမ်ၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇယႃႈ ၼၢႆးမွၼ်ႇ ဢွၼ်တိုဝ်းၵမ်မႃးယၢဝ်းၼၢၼ်းပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈယုမ်ႇ ယမ်ဢၼ်ပဵၼ်ၽူလ်ငၢၼ်း ထိုဝ်ပဵၼ်ၵုၼ်းငၢမ်းၵႂၢမ်းလီ သၢင်ႈၿုၼ်းၵုသူလ် လွင်ႈလႆႈယူၵ်ႉ လုၵ်ႈလၢၼ် ၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၵႅဝ်ႈ (သၢင်ႇလွင်း)...

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် လိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၸတ်းတႃႇ 3 ဝၼ်း  

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် လိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ပီၼႆႉ တေၸတ်းၶိုၼ်း။ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်းၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/3/2023 တေႃႇထိုင် 1/4/2023 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၸွမ်းပွႆးလၢမ်းၵိၼ်လူႇလူႉတၢႆ မႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ တီႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႈ ၸတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼႆႉမႃး ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်ၼႆႉ ၸတ်း ႁဵတ်းပႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်း...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပီၼႆႉ ၸတ်းယႂ်ႇ

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ႁူမ်ႈပႃး ၼၢင်းဝွင်ႇႁူ တင်းမူတ်း မီး 245 ပႃး/ ၵေႃႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29-31/3/2023 တီႈၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆး သၢင်ႇလွင်း ႁူမ်ႈပႃးၼၢင်းဝွင်ႇႁူ ပီၼႆႉ သၢင်ႇလွင်းၸၢႆးမီး...

EAO 7 ၸုမ်း တင်း NSPNC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း (NCA-S EAO) 7 ၸုမ်းတင်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်   

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ (ၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်း) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း 250 သႅၼ်ပျႃး သင်ဢမ်ႇပၼ်ၸိုင် တေဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇတႅၵ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉလူႉၵွႆပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼႆႉမႃး မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သူင်ႇလိၵ်ႈတင်း ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇပွမ်း ၸူးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လမ်း

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်တေႃႇလွင်း ၵိုၵ်းၸွမ်းလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 လမ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းယၢမ်ႈ/ ဢၵျၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉၼမ်ထႅင်ႈ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/3/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း