Tuesday, January 26, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမႂ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵၢဝ်ႇယွၼ်း ႁႂ်ႈလုင်းသႅင်ႁၼ် ပဵၼ်ၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉၸုမ်းတႆးယိပ်းၵွင်ႈ

0
လုင်းသႅင်ႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵုင်းသႃႇသီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႆႉ  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၼၢင်းမွၼ်းမွၼ်းပဝ်း ၵၢဝ်ႇယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈလုင်းသႅင်ႁၢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ပဵၼ်တႆးသေ လႆႈတၢႆယွၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆး...

SSPP ဝႃႈႁိုဝ် လွင်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

0
(တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA) ဝၼ်းတီႈ 23/1/2021 ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ လုင်းၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵုင်းသႃႇၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆသေ မီးပႃးႁၢင်ႈထၢႆႇဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃတူဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵွပ်ႈသင်ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇတွၼ်ႉဢွင်ႇပေႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႈၼင်ႈသၽႃး သၢမ်တီႈ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈတီႈၼင်ႈ တင်း...

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢင်ႇထၢၼ်ႇၶၢႆ တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်း ၽွင်းလတ်းၼႃႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇထၢၼ်ႇ ၶၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း  တိူဝ်ႉၶႃလူင် ပွင်ႇပဵၼ်ႁူး ယၢမ်းလဵဝ်ယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 2...

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမူႇၸေႊ ၺႃးၽၼ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇလုၵ်ႈၼွင်ႉ/ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း၊ ၾၼ်းမၼ်းၼၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႊ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12...

မိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီးယႃး ပၼ်ယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 1.5 လၢၼ်ႉမူၵ်ႇ

တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉယႃဝၵ်းသိၼ်း“ယႃႁႄႈၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီးယႃး မႃး လၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်မူၵ်ႇ   လႄႈ တေတႄႇသမ်းပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸၢင်ႈၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႃႇ 7...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လၢႆၵမ်း

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၾၢႆႇယူႇလီၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၶိုၼ်း

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးၽွင်ႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇဢမ်ႇပေႃးမီးၶိုၼ်ႈမႃးၼမ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လိုၼ်ႈတၢင်းပဵၼ် ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်မႃး လႄႈ ၾၢႆႇယူႇလီ...

RCSS တင်း TNLA ပိုတ်ႇလၢတ်ႈ တႃႇဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်သိုၵ်း

RCSS တင်း TNLA ဢၼ်ႁဵတ်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်မႃး 5 ပီပၢႆ ၼႆႉ တင်းသွင်ၸုမ်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လၢႆး ၵတ်းယဵၼ်  ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸမ်ထိုင် 1500 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းမူတ်း ယၢမ်းလဵဝ် တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၸမ် 1500 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယႃၶႅၼ်း ၵေႃႈမီး ႁဵင်ပၢႆ...

သိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ယင်းပႆႇ ၼိမ် သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ...

ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၵူတ်ႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ တႄႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးလႆႈမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃး NDAA-ESS ၵုမ်းၵမ် ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၵႅတ်ႇၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႆႈမႃးၽွင်ႈယဝ်ႉလႄႈ...

ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တႄႇယႃႉလူင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ယႃႉ  ဝတ်ႉတိုၼ်းလႅင်း ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းမေး ၵေႃႇသၢင်ႈလုမ်းလႃးမႂ်ႇ  ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းမီး 4 ပွၵ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းလိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း  ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/1/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ...

သိုၵ်းဝႃႉပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဝႆႈၵွင်းမူးသိၼ်ထမ်းပေႃႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA 171 ပွတ်းၸၢၼ်းႁၢမ်ႈ  တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈလူႇတၢၼ်း ဝႆႈသႃ တီႈၵွင်းမူး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း