Monday, October 18, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

မႄႈမၢၼ်းၵေႃႉ႞ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း SSPP RCSS ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လဵင်ႉလုၵ်ႈယဝ်ႉတၢႆ

0
မႄႈမၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ် သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵႂႃႇလဵင်ႉလုၵ်ႈ တီႈႁူင်းယႃမိူင်းၵိုင် ဢမ်ႇႁိုင်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း  လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ။ မႄႈမၢၼ်း...

ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်တၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵႃလီႉ ပေႃးဢမ်ႇတူမ်းသူပ်း၊ ဢမ်ႇတိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ တေၺႃးမႂ်

0
ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်တၢင်းလူင် ၼႂ်းဝဵင်းၵႃလီႉ ၽႂ်ဢမ်ႇတိုဝ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၸိုင် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵႃလီႉ ႁိုဝ် တပ်ႉၸုမ်း 7 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေမႂ်ငိုၼ်း ႁူဝ်ႁဵင်တေႃႇႁူဝ်မိုၼ်ႇၵျၢတ်ႉ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ...

ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

0
ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉၽၢမ်းတူဝ် မိူၼ်ၵူၼ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ သေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း၊ ဢဝ်မိတ်ႈငႃ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၶိုင်ႁိမ်ဢဝ်ငိုၼ်း၊ ဢဝ်ၾူၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/10/2021...

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵဵင်းမႆႇ တေထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ

0
ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တေလူင်းပိုတ်ႉတီႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ၽႂ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသင် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2021 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၸုမ်းပရႁိတ “သတ်ႉထႃး” တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုတ်ႇႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ်တႆး ၸိူဝ်းၵပ်ႉၵိၼ်း 3 ယၢင်ႇ

0
ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တင်ႈ ၸုမ်းပရႁိတ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်း “သတ်ႉထႃး” ၊ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၸွႆႈထႅမ် တႆး ၸိူဝ်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုၵ်ႉယၢၵ်ႈ လူႉတၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးယိုဝ်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/10/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

ၵၢတ်ႇဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပိုတ်ႇပၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၶိုၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈတၢင်းမႆႈၸႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ၶူဝ်ႊဝီတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ်ၼႆႉ ၸပ်းပႃးၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ၼမ် လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈမီး ၊ ၵၢတ်ႇလူင်သမ်ႉၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉၶၢႆမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယူႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/10/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 6 လိူၼ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

0
ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 6 လိူၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၵိုင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်းဢုၼ်ႇ

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈသူၼ်ၽႂ်မၼ်း ယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ လူဝ်ႇၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်းဢုၼ်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢႆဢိူင်ႇလၢႆဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉလၢႆလၢႆတီႈၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတုတင်း ႁၢမ်းငၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ႁူဝ်ၵူၼ်း  3,200...

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼွၵ်ႈမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 5

0
ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁွတ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ သူင်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 11-12/10/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ...

ႁူဝ်ၸႂ်မႄႈမႆႈ ၵူဝ်လုၵ်ႈဢမ်ႇလႆႈတၢင်းႁူႉ ပၢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵၼ်း

0
ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ဢၼ်လုၵ်ႈၽႂ် လၢင်းမၼ်း ဢမ်ႇလႆႈ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵူဝ်မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လပ်းသိင်ႇ ၵၢတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်း မိူဝ်းၼႃႈ။ တႄႇဢဝ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႃႈငိုၼ်းၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ထုၵ်ႇၼႄးၸွႆႈ PDF သေ ၺႃးတီႉ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၼႄးဝႃႈ ႁႃငိုၼ်းၸွႆႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆသေ ၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ...

ၸဝ်ႈသူၼ်/ၼႃး တၢင်ႉယၢၼ်း 3000 ပၢႆ သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶႂၢၵ်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်

0
ၸဝ်ႈသူၼ်/ၼႃး ၼႂ်းၸႄႈတၢင်ႉယၢၼ်း 3000 ပၢႆ သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆႉဝၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉၶိုင်ယိုတ်းဢဝ်တူင်ႈၼႃးထႅင်သေ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈမႂ်ႇ ထုင်ႉႁူဝ်ၼမ်ႉပၢင် ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ/သီႇပေႃႉ လင်ၼိုင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ (မွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈ) ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈမွၼ်း ၼႂ်းတူင်ႉ ထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ...

COVID-19 ၽႄႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ/ၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ

0
တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ၊ ၵၢတ်ႇမိူင်းမႂ်ႇ/ၵဵင်းမႆႇ ပိၵ်ႉထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ႁၢမ်းၵၢၼ် ၊ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ ။  တႄႇဝၼ်းတီႈ 8/10/2021...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း