Saturday, February 29, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

ၵူၼ်းၵဵပ်းၶူဝ်းၵဝ်ႇ ထုပ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၵဝ်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵူၼ်းၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ထုပ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းဢၢင်ႈဢဝ်လဵၵ်းမၼ်းၶၢႆ မၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၼႅတ်ႈႁၢမ်တူဝ် သူင်ႇႁူင်းယႃ ။ ဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈ  ၵူၼ်းယိင်း...

ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း တီႈမူႇၸေႊ တႄႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈဝႆးငၢႆႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်သူင်ႇၶၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵၼ်ၶိုၼ်းဢိတ်းဢွတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၾၢႆႇမိူင်း/ ယူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 64

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၾၢႆႇမိူင်း ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပွၵ်ႈၵမ်း 64 မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ 350 ပၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16-23/2/2020...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း သီႇပၢၵ်ႇပၢႆ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းထုင်ႉလွႆတွၼ်း ဢၼ်မီး ၾၢႆႇတူၵ်း ၵေးသီး ၾၢႆႇႁွင်ႇႁၢမ်းငၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ ဝၼ်းတီႈ 27/02/2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ...

ၾၢင်ႁၢင်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးပီၼႆႉလႄႈ ပေႃႇလသီႇ RCSS/SSA မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်

ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ၼၼ်ႉ မီတူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်တူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ႈၵၢင်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၽူႈဢၢၼ်ႇ...

သင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ၼႃႈ ၸုပ်ႈ 16

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုပ်ႈ 16 ၸဝ်ႈၶူး ပိုၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်တိတ လႃႈသဵဝ်ႈ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ...

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈ “တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တဵၵ်းတဵင် ၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ တႃႇသၢင်ႈတပ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လၢႆးတိုၵ်းမႂ်ႇ တၢင်းၸဵင်ႇ ၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ႁိမ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်း...

ၽူႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၺႃးၸပ်းမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ -19 မီးတီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈႁူင်းယႃ မူႇၸေႊ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးၼႂ်းၸၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ် ဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ -19 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/2/2020 ၼၼ်ႉၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတီႈလၢၼ်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈဝဵင်း (ၽၵ်းတူဝဵင်းမူႇၸေႊလႄႈ မိူင်းၶႄႇ...

ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် သုမ်းငိုၼ်း 100 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၢင်းဢေမီး ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ-မၢၼ်ႈ ဢွင်ႈတီႈလႅၵ်ႈ ငိုၼ်းၶႄႇ - မၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ၼႃႈပွႆးႁူတ်းၼမ်ႉတေမႃးၼႆႉ RCSS တေၼမ်းၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

RCSS ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ...

ပၢင်ၵုမ်လူင် (ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ) ၵမ်မထၢၼ်း  ၵမ်းထူၼ်ႈ 55 တေပဵၼ်တီႈဝဵင်းၵေးသီး

ပၢင်ပွႆးမႁႃသတိပထၢၼ်ႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 54  ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၶူဝ် လမ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ...

ၽူႈၼမ်း SSPP ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ

ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵွင်းမူးလွႆလၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽူႈၼမ်း SSPP ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇထီး။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ၽူႈၼမ်း...

ၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၽဝ်တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ တိုၵ်ႉထတ်းတူၺ်းယူႇ

ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၽဝ် တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထိုင်တေႃႈလဵဝ် ပႆႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ႁဵတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/2/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး...

ၾူၼ်လူင်လႄႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸၢႆးၸွမ်သႅင် သူင်ႇၶၢဝ်ႇ - ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၸွမ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2020 ၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၸွမ်းတင်းၼမ်လၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈ...

ပႃႇတီႇတႆးလႅင်တေဢုပ်ႇတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

တႃႇပႃႇတီႇတႆးလႅင်သွင်ဢၼ် တေႁူမ်ႈၵၼ် သေ ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်တေမႃးၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2020 သင်ၶၸဝ်ႈတႆးလႅင်ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ်ႈၵႄႈၵၢင်ပၼ်လႄႈ ၸင်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈဝႃႈတေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်။ ဢူးၸၢမ်ႇပေႉ ၽူႈၼမ်းၼႃႈၸုမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် လၢတ်ႈဝႃႈ - “...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း