Tuesday, December 7, 2021
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်တႅၼ်းတီႈယူႇမေႃသွၼ် CDM ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

0
မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမီးၼမ်လႄႈမေႃသွၼ်ဢမ်ႇၵုမ်ႇ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈႁွင်ႉဢဝ်မေႃသွၼ်တၢင်ႇတီႈမႃးထႅမ်ႁႅင်း၊ မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းတူၵ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈ ၵႆဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁႃတၢင်းတႃႇလႆႈၶၢႆႉၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းဝဵင်းၶိုၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် မေႃသွၼ်တၢင်ႇတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈမၢႆ 6 လႄႈ ၸၼ်ႉဢွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မေႃသွၼ် CDM ႁူဝ်ပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -”ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပဵၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။...

ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ပႆႇလႆႈပိုတ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 26 ဝဵင်းၼၼ်ႉ သင်ႇပိုတ်ႇ 14 ၸႄႈဝဵင်း

0
ဝၼ်းတီႈ 30/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ 14 ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ။ ပဵၼ်ဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း လင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း

0
ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးလင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ (ဝၢႆးလင်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ) ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လူတ်းယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/12/2021 ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်လုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼင်ႇၼႆ။  ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ - ယွမ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း...

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ဢႃးၼူၼ်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေဝႆႉ 100 ဝၼ်း

0
ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈၵျွင်း ဝတ်ႉထႃႉၵရၻၢတ်ႇဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေလုမ်းလႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 100 ဝၼ်း (3 လိူၼ်) ယဝ်ႉၸင်ႇပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။   ဝၼ်းတီႈ 3/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6...

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တတ်းၾႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ

0
ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၵႃႈၾႆးၾႃႉလႄႈ ၼႆသေ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တတ်းၾႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးယႃႈ ၊ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၸူဝ်ႈဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းလီ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်လီ။  ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တႄႇတတ်းၾႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးယႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၾၢႆၶုၼ် ၵႂႃႇ 6 ၵေႃႉ ႁၢႆဝႆႉ 3 ၵေႃႉ

0
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁၢႆဝႆႉ 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတင်းႁိူၼ်းယေး ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်...

တၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶႃး ၵဵင်းတုင် ၼိုင်ႈၵေႃႉ လႆႈပၼ် 1 မိုၼ်ႇပျႃး

0
ပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶႃး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် သင်ၵႂႃႇတၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ငိုၼ်းၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢေႇၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈမီးၶႅၵ်ႇ...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ပိတၵၢတ်ႈ မိူင်းတူၼ် ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

0
ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ မႁႃသတ်ထမ်မ ၸေႃတိၵထၸ မႁႃၼႃယၵ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇ ႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 100 ပီလႄႈ ဝႃႇသႃ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သႅၼ်ဝီ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဢေႇ လူၺ်ႈၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ် မိူင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉမႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ...

TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉယၢပ်ႇၸႂ်

0
ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လၢႆလၢႆဢၼ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းသေလၢတ်ႈလွင်ႈတႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႂ်းပီသဵင်ႈၼႆႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၸႂ်ၶၢင်းပွင်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸဝ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ ပီတေသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵေႃႈ...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း

0
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တိုၵ်ႉမီးဢေႇ ပေႃႈမႄႈ တိုၵ်ႉၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၸပ်းၵၼ် ပႆႇဝၢင်းၸႂ်တႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လူမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

0
သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၶူဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ...

ပူႇၵႄႇၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် သီႇပေႃႉ ၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပူႇၵႄႇၼုမ်ႇ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵေႃႉၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး...

ၸဝ်ႈၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵၢပ်းသၢၼ် RCSS တီႈၵဵင်းတုင် လူႉသဵင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸူဝ်းမိူင်း ၽူႈၼင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လူႉသဵင်ႈတီႈႁူင်းယႃလူင်...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၶၢႆထီႇ လႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ 10 သႅၼ်ပၢႆ

0
ၵူၼ်းၶၢႆထီႇ (ထီႇမိူင်းမၢၼ်ႈ) လႅၼ်ငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈဝႃႈ တိူဝ်ႉထီႇ 2 ဝႂ် တႃႇငိုၼ်း 100 သႅၼ်ပျႃး တေၵႂႃႇထုတ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းမႃးပၼ် ၼႆသေ ယွၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ 11...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း