Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

မင်ႇၵလႃႇၸုမ်ႉမိူင်း မိူင်းၵိုင် တၢင်ႇထီးဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

0
ပွႆးတၢင်ႇထီး ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇမင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇ သတ်းထႃး တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ် ၽူႈပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၸုမ်းသိုၵ်း SYFDA Ranger ၾၢင်ႉၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ယႃႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း

0
ဝၼ်းတီႈ 14 /5/2022 ဝၼ်းသဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႂ်ႈၾၢင်ႉယႂ်ႇၼမ် ယႃႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူဝ်မီးၽေးထိုင်တူဝ် SYFDA Ranger တပ်ႉသိုၵ်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ၾၢႆၶုၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းၽူင်ႉပၢႆႈ ထိုင်သီႇသႅင်ႇ

0
ဝၼ်းတီႈ 12/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈထီရီႇ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်...

ပိၼ်ႇ! လႅၵ်ႈလၢႆႈ

မိူဝ်ႈလိၼ်ၾႃႉဢႃးၵၢသ်ႇ မိူဝ်ႈၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈသၢႆငၢႆ ငဝ်းလၢႆး ပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ မၼုသ်းလူၵ်ႈၵေႃႈ ပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈၸွမ်းပၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၸင်ႇတေယူႇလႆႈၸွမ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း။ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵၢၼ်ယူႇၵိၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းဝၼ်းယၢပ်ႈၾိုတ်ႇလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈႁတ်ႉႁႅတ်ႉတူဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်း ၵႅပ်ႈၵိတ်ႇလူင်းၵူႈဝၼ်း။ ၽွင်းယၢမ်းဢၼ်လူၵ်ႈႁွၼ်ႉမႆႈ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၵႂႃႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်

0
ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ  4 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း မႃးတီႉဢဝ်တူဝ် တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသေ ၵပ်း ၾူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸူးၵူၼ်း ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း 2...

TYO, TYN ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူလ် ယိူင်ႈၸူးထိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/5/2022 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ၸၢႆးၸၢမ်ႇလႃႉလႄႈ ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်...

SHRF ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

0
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း   ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်မႃးၼႆႉ...

ၶႄႇတဵင်ၵႂၢမ်းဝႆႉ ပေႃးထတ်းႁၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းမၢၵ်ႇမူင်ႈ တေၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းမူတ်း

0
ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမိူင်းၶႄႇ - မိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ် မီးလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ် တေၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈမၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇ ၶၢႆၸူးမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈမၢၵ်ႇမႆႉၼႆၸိုင် ၾၢႆႇၶႄႇတေၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းလမ်းၼႆလႄႈ...

ဢမေႊရိၵၼ်ႊ မွပ်ႈသူး Pulitzer Prize ထိုင်ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၽူတ်ႉသ်

0
တွၼ်ႈတႃႇပီ 2021 ၼႆသေ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ် သူး ပူႊလၢႆႊၸႃႊ Pulitzer Prize ထိုင် ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၽူတ်ႉသ် မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းပုၼ်ႈလီၵူၼ်းမိူင်းထိသုတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼပၢၼ်းၵျီးဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ယွၼ်းငိုၼ်းတီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းႁႂ်ႈမႃးထုတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈလူင်။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပၢၼ်းၵျီး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်တူၺ်းဝႃႈၽႂ်မီးငိုၼ်းၼႆသေ တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ တီႈယႂႃႇငၢၼ်ႇ။ ပေႃးယဝ်ႉႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းမႃးထုတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

0
သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈဝႆႉလႄႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/5/2022 မိူဝ်ႈဝႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼိူဝ်ၵွင်းလွႆယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၾၢႆႇ...

သိုၵ်း KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁႄႉရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉ ၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း ႁဵင်သႅၼ်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းႁၢႆႉ 6 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းမိုဝ်းသွင် တီႈပွၵ်ႉ ၵၢတ်ႇ...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးဝိသဵတ်ႇ ထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 52 ပီ တေမီးပၢင်လူႇတၢၼ်းထီးထၢတ်ႈ 50 သူႇပၢႆ

0
ဝၼ်းဝိၸႃႇတပူႇၸႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃး ၸဝ်ႈဝိသဵတ်ႇ (မႁႃသတ်ထမ်ႇမ ၸေႃးတိၵထၸ ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ပၺ်ႇၺႃႇၸႃႇရ ဢႅၵ်ႇၵ ထမ်ႇမ) ထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၽွင်းတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉသင်ႇ

0
ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈသင်ႇ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်တေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ/ ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈၵွင်းမူးၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းတေထိုင်၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး  တုၵ်းယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပွႆးလႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း