Thursday, May 23, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

RCSS ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 260 ပၢႆ မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီ

RCSS/SSA ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် လူတ်းယွမ်းပၼ် တၢင်းၽိတ်း တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ - ႁႂ်ႈပဵၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼၵ်း - ႁႂ်ႈမဝ်၊ တူတ်ႈတၢမ်ႇမဝ်ႁႂ်ႈပူၼ်ႉၼႆသေ ပွႆႇပၼ်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶိုၼ်းတီႈလိၼ် 300 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်း ဢဝ်တီႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇ 600 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵေႃႇ သၢင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ (စက်မှုဇုန်) 284 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆၵူၺ်းလႄႈ ဢၼ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းမွပ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...
2019-05-22 Migrant News

ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈႁဵင်ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ် တီႉလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 1,200 ပၢႆ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/10/2018 တေႃႇထိုင်...

ၵူၼ်းမိူင်းမု ၵႂႃႇႁႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုတၢႆၽွင်းသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ

ၵူၼ်းမိူင်းမု ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇႁႆႈ၊  ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လုတၢႆၽွင်းၵႂႃႇႁူင်းယႃ။ ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုင်းသၢင်ႇၵျၢၼ်ႇ ဢႃယု 50 ယူႇမိူင်းမု ။ ဝၼ်းတီႈ 20 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းသေ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၺႃးႁူၺ်းၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်း 5,000 ၵေႃႉ ၺႃးႁူၺ်းၶွၼ်ႈတုမ် ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄး ၼႂ်းၶေႃႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ (261) ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မူၼ်ႉမႄးမီးၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႈၽူင်ႉသႂ်ႇသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢႅၼ် ဢႃယု 19...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢႆးသၢႆႈ တီႈမိူင်း US လႆႈႁပ်ႉရၢင်းဝလ်း

ၼွင်ႉၼမ်ႉၽိုင်ႈ တၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႅင်ႇၾၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ တီႈမိူင်း USA လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း သၢင်ႈၸိုဝ်ႈ  သဵင်ပၼ်မိူင်းထႆးလႄႈ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတိုၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 12 – 17/05/2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ...

မိူင်းထၢႆႇဝၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸၢႆးတေႃႇၸၢႆး ယိင်းတေႃႇယိင်း ၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းၵၼ်လႆႈ – ပဵၼ်မိူင်းႁႅၵ်ႈၼႂ်းၵုၼ် Asia

သၽႃးပႃႊလီႊမၢၼ်ႊထၢႆႇပေႇ မိူင်းထၢႆႇဝၼ်း မၵ်းမၼ်ႈမၢႆမီႈ ယိင်းတေႃႇယိင်း  ၸၢႆးတေႃႇၸၢႆး ၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းၵၼ်လႆႈ၊ ၼႂ်း Asia ၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတီႈဢၼ်တေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈဢၼ်ၼႆႉ  ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပႃး မၢႆမီႈယုၵ်းယၢင်ႇဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉ...

ၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် 5 ဝၼ်း ႁႃလႆႈလၢႆးၵႄႈလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်လႄႈ လၢႆးတိုတ်ႉပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊ

ၸုမ်းသႅၼ်းၽူႈၼမ်း PPST/ EAO-s NCA ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းသေ ႁႃလႆႈလၢႆးၵႄႈလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ တိုတ်ႉတႅမ်ႈလၢႆးတၢင်းပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊတႃႇဢဝ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ဝၼ်းတီႈ 14-18/05/2019 ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် PPST...

မိူင်းၼၢႆးႁဵတ်းပွႆးၼူၾႆးတီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၵၢဝ်ႇယွၼ်းၾူၼ်ၼမ်ႉ ႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼူၾႆး တီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး သေ တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းၼမ်ႉယွၼ်းၾူၼ် ႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇမူၼ်ႈ ၵတ်းယဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/5/2019 သင်ၶၸဝ်ႈပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း