Tuesday, November 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 2018 ၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မီး 42 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊပၢႆ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 9 သႅၼ်ပၢႆ။ ဢၼ်မႃး...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 60 သႅၼ်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၸိင်ႇပၢၼ်း လင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ မႆႈၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈသင်။ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တေႃႇယီႇမျိၼ်ႉ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ PC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇ RCSS တႃႇႁႃလၢႆးတၢင်းတႃႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇ

RCSS တင်း PC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ တေဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ၵၼ်ဝႆႉၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇပေႃးတေႁႃလၢႆးဢၼ်တေႁႃၵႂၢမ်းတွပ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

2 မိူင်းႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈတေႁူမ်ႈၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းလႄႈ ပၼ်ႁႃၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

ထႆး - မၢၼ်ႈ 2 ၽႅၼ်ႇလိၼ်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းလႄႈ ပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆလွင်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇMGR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (မိူင်းထႆး)လႄႈ...

မၢႆမီႈလိၼ်ပဝ်ႇလိၼ်ႁၢမ်း – ပေႃးဢမ်ႇလူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တေတီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၵဵဝ်လူၺ်ႈလွင်ႈတီႈလိၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃးဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ-ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇတၢင်ႇတေတီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။ ႁၢင်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 မႃးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတီႈလိၼ်ဝႃႈ  မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးတီႈလိၼ်ဢၼ်ပဝ်ႇႁၢမ်းယူႇ...

သိုၵ်းတဢၢင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼမ်ႉတူႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းထိူၼ်ႇသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10:20 –...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ 260 ပၢႆၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်း SSPP သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႈၶၢၼ် ဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ 500 ပၢႆ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ...

ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး လိူၼ် 12 မူၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူင်းၾႆးမိၼ်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း

ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး လိူၼ် 12 မူၼ်း(ဢမ်ႇၼၼ်) ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းပၢင်ပွႆး တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈပွႆး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 9:45...

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 ႁဵင်ၵေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇၶွပ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵမ်ႉ ထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁွင်ႉဢဝ်...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈသေႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း မဝ်းလဝ်ႈယဝ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈၾႅၵ်ႇ တီႉၺွပ်းၸၢႆးသေႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႂ်းတူတ်ႈ တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းယဝ်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈဢိူင်ႇမႄႈၾႅၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း