Home ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

တပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢင်း ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ်။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ   11 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ တပ်ႉသိုပ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းတပ်ႉပွင်းၸု ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵၢင်လႄႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်။ပဵၼ်တပ်ႉ ၶမယ 324...

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 600 ပၢႆ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ၊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလိူင်ႈ (ၶၻီး)ၼွင်ႉဢွၼ်ႇ ဝိၵ်ႉထူဝ်ႊရီႊယႃႊလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ။ ဝၼ်းတီႈ 14/7/2019 ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 600 ပၢႆ...

ယိင်းၼုမ်ႇၸုမ်း WY ၵႄႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်း WY

ၸုမ်း WY ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁဵတ်းၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢွၵ်ႇမႃးၵႄႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်ႁႃၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တီႈ တၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 14 /07/2019 မီးဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉ...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

RCSS တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

တူဝ်တႅၼ်း RCSS/SSA တင်း ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်း ယဵၼ်၊ လွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈၶွမ်ႊမတီႊႁူမ်ႈသၢင်ႈပႂ်ႉတူၺ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း (JMC) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၵႃးတင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တီႈမူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ

ၵႃးတင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၽၵ်းတူႁေႃၶမ်းလူင်( ရွှေနန်းတော်) တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၺႃးၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 11/7/2019...

ႁူင်းယႃ မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1  2 ၵေႃႉ

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းထုၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႉဝၼ်းတီႈ 10/7/2019 ဝႃႈ တီႈႁူင်းယႃ မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မေႃယႃၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ H1N1  မီး 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ႁဵင်ပၢႆတေၼေၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီႈ 1000 ပၢႆတေပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၼေၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17 /07/2019 ။ ဢူးဝိၼ်းၼၢႆႇၸူဝ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တေၸတ်းပၢင်ၼေၵၢင်ၸႂ်လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး...

ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ ၾၢင်ႉ ၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်းၼပ်ႉသႅၼ်လႄႈတူၵ်းၶွၵ်ႈၼပ်ႉပီ

ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇၾၢင်ႉ ၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၸၢင်ႈၺႃးမႂ်ငိုၼ်းၼမ်ထိုင်2 သႅၼ်လႄႈ တူၵ်းၶွၵ်ႈ ထိုင် 3 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 11/07/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇ  ၶွင်ႈ...

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်ဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ တေလႆႈမီးၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ

ပၢင်ႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်း ပၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း သုတ်းမုၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 28 ပီ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ်လၢတ်ႈတီႈပၢင်တၵ်ႉယမ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၼၼ်ႉဝႃႈ တေလႆႈမီးၸႂ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ ၸင်ႇတေလႆႈလွင်ႈၵတ်း ယဵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း