Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉလႆႈပႂ်ႉၶေႃႈပူင်တီႈ KIA

ၶၢဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပီၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႆႇပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇၸူး ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈ ၼႅတ်ႈၶၢႆႉသူင်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်းၼမ် ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တင်ႈၸုမ်းတႃႇၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၵေႃႇတင်ႈမူႇၸုမ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉၽြႃးလူင် ၸဝ်ႈၵေႃႇမိူင်းၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

ၼုမ်ႇယိင်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၸမ် 9 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၸမ် 9 လိူၼ်ယဝ်ႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ် ။ ၼၢင်းၶမ်းၵႅဝ်ႈ ဢႃယု 17 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႃႇ ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၼ်းလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်သေ  ႁၢႆၵႂႃႇ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ တၢႆႁိုဝ်လိပ်းၶီးဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈၼႆ။  ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်ၼၢင်းၶမ်းၵႅဝ်ႈ...

ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢီးဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းလုၵ်းတူၵ်းလဝ် ၵူၺ်းႁိုဝ်

ထႅင်ႈ 3-4 ဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေတႄႇပိုတ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ဢၼ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  ဢွၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁပ်ႉသွၼ်ယဝ်ႉ။  တႃႇတေႁပ်ႉသွၼ်လႄႈ တႃႇတေပူၵ်းတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ပီၼႆႉၵႂႃႇ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းယၢၵ်ႈ လိူဝ်ၵူႈပီပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၾၢင်ႉ! ၵူဝ်ပဵၼ်မႅင်းမဝ်ႈတူၵ်းၵွင်ၾႆး

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်း ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး မၢင်တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ မၢင်တီႈၵေႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်။ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ်ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ...

ၵေႃၽႄလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ “မွၵ်ႇႁႂ်ႈ ၵီႊၵူႊလူင်ႇ”

ၵေႃၽႄၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ ၵၢင်ႉၵႄႇ မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈသူၼ်ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ဢၼ်မီၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ “မွၵ်ႇႁႂ်ႈ ၵီႊၵူႊလူင်ႇ” တီႈႁူင်းသဝ်းမႂ်ႇသုင် ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/05/2023။ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ် တီႈၵႆမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 350 ၵေႃႉ။ ၸၢႆးသိူဝ် ၽူႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃၽႄၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

လၵ်းၼမ်းတေႃႇမၢၼ်ႈပႃႈတႂ်ႈၵၢၼ်ၼမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၽိထႃႊ

ဝၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မေႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ (ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး လူၺ်ႈၽူလ်(ၽွၼ်းၵၢၼ်) ဢၼ်ပႆႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိထႃႊ လိမ်ႉၸရိူၼ်ႊရတ်း ႁူဝ်ၼႃႈပႃႊတီႊ “ၵၢဝ်ႉၵႆ” ဢၼ်လႆႈၽူႈတႅၼ်း မီးတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ႁူမ်ႈ 152 တီႈၼင်ႈလႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ဢွင်ႇပေႉ  ၽွမ်ႉပဵၼ်ၵႅၼ်ၼမ်းၸတ်းတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ၼႂ်းမၢင်တွၼ်ႈဢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတွင်ႈထၢမ်လွင်ႈလၵ်းၼမ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင်ထႆး...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ  ပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းသေ ပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ(ငါးပါးသီလသင်္ချိုင်း) ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းၵႄး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တၢႆဝႆႉယူႇ တီႈႁိမ်းပႃႈႁဵဝ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။တူဝ်တၢႆၽႂ်ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ႁၼ်မၼ်းၺႃးမတ်ႉမိုဝ်းႁေ မီးႁွႆးယိုဝ်းဝႆႉႁေဢေႃႈ။ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်။မိူဝ်ႈတႄႇ မၼ်းထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၼွၼ်းဝႆႉၵူၺ်း ၽိူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းၸင်ႇႁူႉဝႃႈ...

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈပူႇၸရေးဢေႃႇတေႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆၼိုင်ႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်း

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၸၢင်းဢိၼ်ႇတႃႇၸႃႇရ ဢၼ်တင်းၼမ်ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၸၢင်းၸရေးဢေႃႇတေႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆၼိုင်ႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်မေႊ 2023 ။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း3 မူင်းၼႆႉ လုၵ်ႈလၢင်းလႄႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိၵ်ႇပႃးၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ႁၢပ်ႇႁၢမ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 ၵဵင်းတုင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၵႃး – ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၽႃႇၵၼ်ၼမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

လိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးၼမ် မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 22/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်း ရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ (တုၵ်းတုၵ်း) ၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်း တူဝ်းၵဵၵ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်...

ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼုမ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼုမ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၼမ်ႉၶူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တီႈၼႆၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇပေႃးသူႈၽႃႇၵၼ် ။ ယွၼ်ႉၶဝ်ႁေႃႈၽႂ်းၼႃႇၶႃႈယူဝ်ႉ ။ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ ႁူဝ်မၼ်းဝၢင်ႈၽၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇဢေႃႈ။...

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF, TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႆႇပူတ်းပႅတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉသိုၵ်း SSPP  3 ၵေႃႉ၊  ယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP   3 ၵေႃႉ ယိုဝ်းတၢႆ 1 ၵေႃႉ တီႈပၢင်သဝ်းဢၼ်မီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2023  လုၵ်ႈၸုမ်း SSPP/SSA ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းယ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ ႁိုၵ်ႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၺႃးတီႉၺွပ်းလႄႈယိုဝ်းတၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ပႂ်ႉၸွမ်းၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆ တၢင်း ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပိူင်လူင်ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈ PDF လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင်။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း...

ၾႆးမႆႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ တီႈသိုၵ်းဝႃႉယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်

ၾႆးမႆႈ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႈၶူဝ်းၼွၼ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၾႆးမႆႈတီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ ၼႃႈလိၼ် သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တူင်ႉၼိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၊ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ ၊ မီးၶေႃႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း