Thursday, February 9, 2023

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

သင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ

ၸုမ်းသင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ 2023 တေဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်တႃငၢၼ်း တီႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုတ်ႇပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း ပႃးလိၵ်ႈတႆး – ႁၢင်ႈၵွင်တႆး သွင်ၾၢႆႇ

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီၼႆႉသေ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပိုတ်ႇပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်း တႅမ်ႈဝႆႉ 3 ၽႃ သႃ ပႃးႁၢင်ႈၵွင်တႆးလႄႈ ႁၢင်ႈၼမ်ႉတဝ်ႈလိၼ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၶၢင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၵူတ့်ၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၶၢင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 9/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၶၢင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၶၢၼ် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းၵူတ့်ၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁေႃႈၵႃးသိုၵ်းၶဝ်မႃး မွၵ်ႈ 10...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈမူႇၸႄႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ ႁိမ်းမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ့်မၢဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ယၢၼ်ၵၼ်တၢင်း မင်ႇၵလႃႇမူႇၸႄႈ မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း နှလုံးလှ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆၼႃႇၼေႃႈ ၶဝ်တေႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ၵႂႃႇၵိၼ်ၵျေႃႇၵၼ်ၵႂႃႈ။ သမ့်တေမႆႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလုၺ်းၼမ့်ႁဵတ်းၼႆႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ...

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်မွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ် ပၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်သေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ 2022 တင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76...

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ်လွၵ်ႇႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်ယူႇသေတႃႉ ၵွၼ်ႇပဵၼ်ပွႆး ဝၼ်းသွင်ဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းလႄႈ ပွႆးဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီၼႆႉ RCSS လႄႈၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ...

ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တဵင်ႈထမ်း ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊပၼ်ႇတူင်ႇတႂ်ႈၵမ်ငမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇၵႆႉၵႆႉမီးၵၢၼ်ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈပေႃးယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈယဝ်ႉ ၵေႃႈ ယူႇယိုၼ်းယူႇယၢဝ်းပေႃးလိုမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွႆးၵႃႈ ပေႃးဢမ်းၼၢၸ်ႈလုတ်ႈမိုဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ တၵ်းလႆႈႁၼ် ၵၢၼ်ယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉသေယူႇလၢၵ်ႈယၢဝ်းၵႂႃႇၼပ်ႉသိပ်းသိပ်းပီ။ ဢမ်ႇဝႃႈၸုပ်ႈလႂ်ပၢၼ်လႂ် ပေႃးယိုတ်း ဢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ တႄႇမႂ်ႇတင်ႈပၵ်းမႂ်ႇပိူင်မႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ သိုၵ်းၵေႃႈတိုၼ်းယိပ်းၵုမ်းၵမ်ငမ်းၵၢၼ်မိူင်းယူႇၵူႈ မိူဝ်ႈၶိူဝ်းၶိူဝ်း။ ဝၢႆးမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 2 ပီ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵွႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈတူဝ်ၽူႈယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈတေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းလႄႈဝၢင်းမိုဝ်းပွႆႇၽႃႈဢမ်းၼၢတ်ႈဝၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၼႂ်းသၢႆတႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ႉလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ...

မုၼ်ၸဝ်ႈပႃးၼိုင်ႈၶီႇၸွမ်းလေႃႉၽႅၼ်(ဝေႃး)တၢင်ႇထီးၵွင်းမူး ပိၼ်ႈတူၵ်း ၶႃႁၢၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 4 ပူၼ်ႉမႃး တီႈပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး တီႈဝၢၼ်ႈယေႇၵၼၢႆႇ ဝဵင်းပူၺ်းလႃႉ ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်းတလ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၊ မုၼ်ၸဝ်ႈပႃးၼိုင်ႈ ၶီႇၸွမ်းလေႃႉၽႅၼ်(ဝေႃး) တၢင်ႇထီးထၢတ်ႇ ၶိုၼ်ႈၸွမ်းသၢႆ ၽွင်းထိုင်ၵၢင်တၢင်းဢဝ်လေႃႉၽႅၼ်ပိၼ်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈတူၵ်းလူင်းမႃးၶႃႁၢၵ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းပူၺ်းလႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ်ႁၢမ်တူဝ်မႃးသူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၽိူဝ်ႇပေႃႉထၢတ်ႇမၢၼ်ႇ(ဢဵၵ်ႉသရေး)တူၺ်း ႁဵတ်မႅၼ်ႈၶႃမုၼ်ၸဝ်ႈႁၢၵ်းလႄႈ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉၽွင်းတိုၵ့်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

ပလိၵ်ႈထႆးတီ့ၺွပ်း  ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၵေႃႉၽွင်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး လုၵ့်မိူင်းၽူင်း ၶၢမ်ႈထိုင် မႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆး။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆးၵူတ်ႇထတ်းလႅၼ်လိၼ် တီ့ၺွပ်း  ၵူၼ်းမိူင်း တႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၵေႃႉၽွင်းတိုၵ်ႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် သေၶဝ်ႈၼႂ်းလိၼ် မႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆး Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။ Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ...

PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႆ့လႄႈ PDF မိူင်းပၢႆး ပၼ်ၾၢင့် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႆ့ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ့်ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၶၢဝ်း။ ယွၼ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈသင် ဢဝ်ၵႃးတႅင့်( ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယုၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းမေႃႇၼမ်ႉလိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း လွတ်ႈတၢင်းတၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းတေႃႈမေႃႇၼမ့်လိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၶႄၽေး ၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ မႃးလႆႈလွတ်ႈၽေး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 1 ပီပၢႆ 7 လိူၼ်  တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းတေႃႈ...

ၼုမ်ႇယိင်းၵူၼ်း ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆလႆႈ 8 ဝၼ်းယဝ့်ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းပွၵ့်-ပၢင်သၢင်းသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈ 8 ဝၼ်းယဝ့်ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း။ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းႁွင်ႉ ၼၢင်းထူၺ်းၼူ့ ဢႃယု 15 ပီ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းပွၵ့် ၶၢဝ်းတၢင်းၶိုင်ႈပီပၢႆယဝ်ႉ၊  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31 /01/ 2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း   မၼ်းၼၢင်းဝႃႈတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပၢင်သၢင်းၼႆသေ လုၵ်ႉတီႈ ႁွင်ႈသဝ်းသေဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဢဝ်ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈၵၢင်တၢင်း၊...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76 ပီ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ထိုင် 3/2/2023 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ၵုၼ်ႁဵင်လႄႈ ၵႃလီႉ ၸိုင်ႈတႆး...

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး

7 ဝၼ်း ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ2023 ပီၼႆႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 76 ပီ “ဝၼ်းၸၢတ်ႈ (ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ)” ၸိုင်ႈတႆး ထိုဝ်ဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တႃႇဢဝ် “မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ” ဢိၵ်ႇတင်း ဝၼ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ လႆႈမီးၵၢၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းၽွမ်ႉၽဵင်ႇႁူမ်ႈၸႂ်ႁူမ်ႈၺၢၼ်ႇပၢႆးႁူႉတၢင်းမေႃၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ မုင်ႈၼႃႈတင်ႈတႃ ၶတ်း ႁႅင်း ပိူဝ်ႈတႃႇဢဝ်မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃၵွႆးလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉႁၢင်ႈႁူႉတူဝ် ဢမ်ႇလႆႈတင်ႈၸႂ်သေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်းၽႅၼ် လၢႆးလိင့်လႅၼ်  ၸၼ်ထႅမ်ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ တႃႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း

ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 26 ၵေႃႇမသျိၼ်ႇၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈတႂ်ႈမိုဝ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ပၵ်းပိူင်မၢႆၾၢင် ၸိူဝ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းယွမ်းႁပ့်ႁဵတ်းၸွမ်း ။တၢမ်ၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆ့သေ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း 90 ပၢႆ ဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢႆးမိူင်းယူႇၼႆ့ တေႇမိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈၼႆ့ၵႂႃႇ  ၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်း တေလႆႈၶိုၼ်းတၢင်ႇလဝ်ႈ မၢႆၾၢင်ထႅင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ ပေႃးဢမ်ႇလဝ်ႈတၢင်ႈထႅင်ႈၵေႃႈ ပႃႇတီႇတေလူ့ယဝ့်ၶႃႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းပၵ်းပိူင်မၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ဢၼ်ပူင်ပၢႆးထႅင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၼႆ့ ၶေႃႈၶၢတ်ႈၶွပ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း