ၶၢဝ်ႇ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ်

0
မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ် တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢသူၺ်ႇတေႃႇ (အဆွေတော်မီနီမတ်) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/5/2022...

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ

0
ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသွၵ်ႈတဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 9/5/2022 ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈလႄႈလုၵ်ႈၶူၺ်ၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုၼ်ယၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ 9 ၸုမ်းတေၵႂႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 9/5/2022 ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ဝၼ်းၶိတ်ႇသဵၼ်ႈတၢႆ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းတႃႇသူင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ဢ VOM ဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉတေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 6...

ၾၢင်ႁၢင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းသၢင်ႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ဢၼ်တႄႉႁိုဝ် ဢၼ်ပွမ်

ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း မွၵ်ႇႁွင်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆသေ လိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 9 ႁႂ်ႈဝႆႉပၼ်ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈထတ်းသၢင်ပၢႆးၼႄၵၼ်မႃးယဝ်ႉ...

ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႄႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပီ 2022

0
ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉ ၵူႈဝူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 တေထိုင်မႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 2 တီႈ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ 2 တီႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/5/2022...

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉလႆႈတႅပ်းၶႃ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ

0
ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်မႃးၶၢႆၽၵ်းတီႉလွၵ်ႉၸွၵ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၸၢႆးတၢၼ်းသေႃႇဢူး ဢႃယု 41 ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း...

SHRF ၸီႉၸမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၵေႃႉတၢႆတီႈမူႇၸေႊ

0
ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆးSHRF ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN သွင်ၵေႃႉဢၼ်တၢႆတီႈမူႇၸေႊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶျေႃးၵႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၵ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၶဝ်-ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/5/2022...

မုလ်းႁဵတ်ႇလူမ်ႉလႅဝ်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ၵၢၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉပဵၼ်ၽူလ်လီလႄႈပဵၼ်ၽူလ်ၸႃႉတေႃႇမိူဝ်ႈလူင်လိုမ်းတူဝ်လွင်ႈထုၵ်ႇယူၵ်ႉယွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵိူင်းၾၢႆႇပႃႈတႂ်ႈပွတ်းတွၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢမ်းၶၢၼ်ယေႃးၵၢၼ်ၸပ်းၾၢႆႇၿုၵ်ႉၵူလ်း(ၿုၵ်ႉၵလ)ၼိူဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ်ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႄႈၼပ်ႉထိုဝ် တင်း ၵမ်ႈတူဝ်လႆႈသၢႆႇသၢင်ထတ်းထွင်လႄႈဢမ်ႇလႆႈသၢႆႇသၢင်ထတ်းထွင်ထီႇထူၼ်ႈ ၼၼ်ႉပဵၼ်ႁဵတ်ႇၽူလ်ၶွင်မၼုသ်းၵူႈၵေႃႉ။ လူၺ်ႈၶေႃႈယုမ်ႇယမ်ၼႂ်းတူဝ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ၼိူဝ်တူဝ်ၽႂ် ၽူႈလႂ် လူၺ်ႈလွင်ႈသင်ၵေႃႈလီ တိုၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၶွင်ၵႂၢမ်းယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးယူႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵၢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈသင်။ ယူႇတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၼ်ၼိူဝ်တၢင်းၼွၵ်ႈတၢင်းၼႂ်းၶွင်တူဝ်ၽူႈလႂ် ၽူႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်မုလ်းႁဵတ်ႇဢၼ်မႅၼ်ႈဢူၵ်းထုၵ်ႇၸႂ်တူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵွႆး။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ...

ထႆးပိုတ်ႇလႅၼ်လိၼ် ပႆႇပႃးၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၾင်ႇ မွင်း

0
ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် မွင်း ပိုတ်ႇၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေမႃးလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသင်ႇပိၵ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း

0
ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၊ ပလိၵ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သင်ႇပိၵ်ႉပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမႃးၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပႂ်ႉႁပ်ႉ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ

0
လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ် ၽွင်း ႁပ်ႉ တွၼ်ႈ ဝႆႈသႃ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတီႉၵူၼ်းသီႇပေႃႉထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽွင်းၵၢင်ၶိုၼ်း တီႉၵႂႃႇ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2022...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးလဵင်ႉမႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

0
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁႃမႃႉၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်းသွင်။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်ႈဝႃး...

PPST ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈ SAC ယိုၼ်းမိုဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

0
PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 လႄႈ 7 /5/2022 ၼႆႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶွမ်ႊမတီႊ ၼၢႆႇဢွင်ႇမိၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ - လွင်ႈၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်းမႃးတႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း