ၶၢဝ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းယၢင်း မႃးထိုင်မိူင်းတႆး ႁိမ်းသွင်ႁဵင်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမျႃႉဝတီႇသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်းမီး 1,960 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃး ပေႃႉထုပ်ႉၽွင်းပၢင်တိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ

လုင်းၸၢႆးမွင်ႇ ၵေႃႉထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉ။ Photo...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်း

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၻူဝ်ႊမိၼိၵ်း ရႅပ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ် ဝၼ်းတီႈ 6/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လီလီသေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း...

ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈထွၼ်ၶိုၼ်း ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶိုၼ်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်း သင်ၶၸဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈထွၼ်ပၼ်ၶေႃႈသၢၼ်ၶတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၶိုၼ်း...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မိူင်းရၶႅင်ႇ

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းထူမ်ႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မျွၵ်ႉဢူးလႄႈ ဝဵင်းမျေႇပူင်ႇ။ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းလၢဝ်းပွၵ်ႈမႃး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Photo by - Ministry of Health and Sports, Myanmar/ သၢႆမၢႆ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12/8/2020

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇတေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12 ထိုင်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈ

Photo by - Shan State Refugee Committee -Thai Border/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉလွႆတွၼ်းမိူင်းၵိုင် ၺႃးၶၢၼ်းတေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶိုၼ်ႈသူင်ႇပၢင်သဝ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သူင်ႇပၼ်ၶဝ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၼိုင်ႈလိူၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၸဵဝ်း ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဝႆးဝႆး

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တင်းသွင်မိူင်း ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဝႆးဝႆးၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်းလိူဝ်ႁႅင်း။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈမႂ်ႇႁၢႆႉႁႅင်း တီႈမိူင်း ဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ

ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ႁၢႆႉႁႅင်းမႃးထႅင်ႈ၊ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းမႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ။

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထိုင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸဵဝ်းပူၼ်ႉ ၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယူႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်ႇမတြႃး ထိုင် ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ၊ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇၽႃႇဝၼႃႇ ႁႂ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉၸဵဝ်းပူၼ်ႉၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။

ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းတႆး ၸွင်ႇတေဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈ သၽႃးၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းတႆးႁိုဝ်?

ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပျီႇထွင်ႇၸူႉယူၺ်းၵွၵ်ႉပွႆးၵေႃႇမတီႇၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 8...

ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး တေဢမ်ႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020

ပႃႇတီႇၵွင်ၸႆး (ESSDDP) တေဢမ်ႇၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၊ ယွၼ်ႉပႃႇတီႇလႆႈပူတ်းယႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း