Saturday, February 29, 2020

ၶၢဝ်ႇ

 တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၺႃးထတ်းသၢင်ဝႃႈလူင်းႁႃသဵင်

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းတႆး မိူင်းၶျၢင်း မိူင်းယၢင်း ထပ်းၵၼ်လႄႈ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ပၵ်းတႃထတ်းသၢင်ဝႃႈ ႁႃသဵင်တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႃႈၼႆ။ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 12/2/2020 ဝဵင်းပၢင်လူင်မိူင်းတႆး၊ ဝၼ်းတီႈ...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ႉသၢမ် ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 1

ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇလႄႈရူတ်ႉၶိူင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽႃႇတမ်ၺႃးၵၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတၢႆထင်တီႈသွင် ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/2/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 မူင်းၶိုင်ႈ ရူတ်ႉၵႃး 6 လေႃႉတၢင်ႇၶိူဝ်းၵုၼ်ႇလႄႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶီႇသွၼ်ႉၵၼ်မႃး 3 ၵေႃႉ...

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢႅဝ်ႇ ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻေႃႊၼႄႊလ်ထရမ်ႉ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၼႂ်းဝၼ်းတိတ်ႉလႄႈဝၼ်းၸၼ် 23-24/2/2020 ။   မၼ်းၸၢႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၵူၺ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ လၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ပဵၼ်တႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း ၊ တႃႇဢမေႊရိၵၼ်ႊလႄႈ...

ၼႂ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ မႅင်းဝႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈသုင်

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19) ဢၼ်တႄႇၽႄႈတီႈမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ  ယၢမ်းလဵဝ် လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ  ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းသဝ် ဝၼ်းတိတ်ႉ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်သွင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ တီႈမိူင်းၶႄႇမီး...

ၽူႈတႅၼ်း(လွႆ)တဢၢင်းတုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉၼမ်ႉသၼ်ႇလွႆလူင်

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈမႅင်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ(တွင်ႇပႅင်ႇ) ၼမ်ႉသၼ်ႇလွႆလူင် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမွပ်ႈပၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈၸၢဝ်းတဢၢင်း(လွႆ) ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းတႅၼ်းၸႄႈမိူင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ...

မူတၢႆၼမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း

တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလႃႉ မူ (ၶႆႈဝတ်းမူ ဢႅပ်ႉၾရိၵ) ၽႄႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်း  ဢမ်ႇႁတ်းၵိၼ်ၼိူဝ်ႉမူ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17/2/2020   ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၊ လဵင်ႉလူတူဝ်သတ်းလႄႈ မိူင်ၼမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

ၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေပိုတ်ႇၾၢႆ ၸွႆႈၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း

ၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေပိုတ်ႇၾၢႆၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈၼမ်ႉလႆၶဝ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶွင် တႃႇၵူၼ်းယူႇပွတ်းတၢင်းတႂ်ႈ တေမီးၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/2/2020 ဝႃႈ တႃႇၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်ထူပ်းပၼ်ႁႃ ၾႃႉလႅင်ႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆးသေ တီႉၺွပ်း

သၢႆသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပွတ်းလၢင်းၶိူဝ်း - မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ၼႄးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆး ၼႆသေတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းသၢႆသိုၵ်းၶဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင်၊...

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇထႅင်ႈ

ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ မွၵ်ႈတႃႇ 3 တူင်ႈၼႃး တႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆးၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ တီႈလိၼ်ဢၼ်ၶဝ် ယိုတ်းဝႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ...

ပေႃး FPNCC လူင်းတႄႉ SSPP တိုၼ်းတေလူင်း NCA

SSPP ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC တင်းမူတ်းလူင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2020 ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ...

တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႊ တိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးထႆး သုမ်းငိုၼ်းႁဵင်လၢၼ်ႉUS$ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်တႆး

ၽွင်းလၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁၢမ်ႈပိၵ်ႉ ၸၢဝ်းၶႄႇၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ႁၢမ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၶႄႇ ၶဝ်ႈမိူင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၸီႉသင်ႇၸူး ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇတွင်ႈတဵဝ်းလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝႃႈ တၵ်း လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ၶႅၵ်ႇတွင်ႈတဵဝ်းၸၢဝ်းၶႄႇ ႁႂ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူင်းထႆးၼမ်ၼမ်...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႃႇၵ ယွၼ်းဝဵင်းၶမ်းတီႈ လႄႈ ဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း ထႅင်ႈၼၼ်ႉ တႆးလႅင်ဢမ်ႇၽွမ်ႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၵႂႃႇတၢင်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၼႃႇၵ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉလၢတ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၶမ်းတီႈ တင်း ၸႄႈဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼႃႇၵ...

ၶီႈလိၼ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်လုၵ်ႉမႆႈပဵၼ်ၾႆး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈမဵၼ်ၵႂၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈၾႆးမႆႈ ထၢၼ်ႇႁိၼ် တေႃႈလဵဝ် လုၵ်ႈမႆႈႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ/ ဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉၸၢင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။...

သင်ၶ တၵ်ႉၵႃႇ ထုင်ႉမိူင်းတူၼ် ၵုမ်းၵေႃႇၵွင်းမူးတီႈၶုမ်ၽရၼရေးသူၼ်

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁဵတ်းထၢတ်ႈ/ ၸေႇတီႇမႂ်ႇ တီႈၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် တီႈမိူင်းတူၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းတူၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈဝၢင်းမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ...

ၵူၼ်းသျွတ်ႉယႃႈသေ တၢႆၼႂ်းပႃႇႁဵဝ်ႈသႅၼ်ဝီ

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းထူပ်းႁၼ် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းတၢႆဝႆႉၼႂ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 4 ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ လႆႈ ဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/02/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း