Wednesday, September 28, 2022

ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ ၊ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမိူင်းတႆး လႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼွၵ်ႈမိူင်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈပၵ်းပၢင်သဝ်းၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၵႂႃႇပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉသူင်ႇၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ။ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 249 ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ...

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သၢမ်ၸုမ်းႁွတ်ႈၼေႈပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

0
တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 25 /9/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း...

သိုၵ်း PNO/PNA ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

0
သိုၵ်း PNO/PNA ယႃႉမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်သေ ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈၶွင် လွၵ်ႇငိုတ်ႈထိုင်သၢႆၸႂ်။ သိုၵ်း  PNO ယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပႃယဵၼ်ႇ ၊ ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈၶွင်သူၼ်တီႈလိၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း လႆႈႁၼ်...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၽူင်ႉပၢႆႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ 25/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်းပၢႆ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 6 ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း မႃးၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်းသေ ယိုဝ်ႈၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ...

ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

0
ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဝ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢူင်းတုၼ်ႇ (လိုဝ်ႈၵၢၼ်) လႄႈ ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်လၢႆလၢႆမိူင်း ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းမၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆႇ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်းဝဵင်းလူင် Inya Urban Force ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ...

သူၼ်ဢွႆႈ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဢၼ်လူႉသုမ်း/ ႁၢမ်းပႅတ်ႈမီး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ

0
ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးပၢႆၼႆႉ သူၼ်ဢွႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၼႂ်းထုင်ႉမၢဝ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶၢႆၸူး ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇၽုၵ်ႇ ပွႆႇႁၢမ်းပႅတ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼွင်ၶဵဝ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇယွမ်း 4 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး 23/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ...

လွင်ႈၶူင်ထွႆႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈဝၼ်ႊ ဝႆႊထယၵွၼ်ႊ

0
ပေႃးတူၺ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းထႆး ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇတင်းၼမ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ၸိုင် ပီႈၼွင့်ထႆးၶဝ် တေဢွၼ်ၵၼ်ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၸဝ်ႈဝၼ်ႊ ဝႆႊထယၵွၼ်ႊ 1891 – 1976 ယူႇ။ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈၶူင်ဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇတင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 300...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇဢမ်ႇယွမ်း ၵူၼ်းၵႃႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

0
တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 100 ယႂၼ် လႅၵ်ႈလႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈထိုင် 50,000 ပၢႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2022...

ၼမ်ႉသၢႆ ၼွင်းထူမ်ႈ ၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ

0
ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း မႄႈၼမ်ႉသၢႆ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 7 ၵေႃႉ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ...

ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵူၼ်ႇပင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း

0
ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ဝတ်ႉၼွင်ၶမ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉလႅဝ်ၼမ် ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း 8:00...

ဝဵင်းလွႆလႅမ် တႄႇပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ယႂ်ႇလူင် ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/9/2022 ပၢင်တေႃႇလွင်းပၢင်မႂ်ႇ ပိုတ်ႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁူး ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ် ၼႂ်းၵႄႈပၢင်လူင် - လွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ...

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလႆႈပၢႆႈ

0
သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ၸၼ်ႉသုင်လႆႈပၢႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 15/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ TNLA တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 8 ၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်လုၵ်ႉၼိူဝ်လွႆမႃးယူႇတီႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ၵမ်ႉထႅမ် PDF ၸိုင်တေၸၢင်ႈၺႃးထိုင်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ

0
ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ၸွႆႈႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၵူၼ်း သေလွင်ႈလွင်ႈတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ၸိုင် တေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ထိုင်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ဝႃႈၼႆ။  ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း