Tuesday, January 26, 2021

ၶၢဝ်ႇ

ၽႃႈတူမ်းသူပ်း (Mask)ဢၼ်ၸႂ်ႉယဝ်ႉ ပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၶူဝ်လမ်- ၵဵင်းတွင်း ၼၢင်းမေႃယႃလူင်းၵဵပ်းၽဵဝ်ႈ

ၼၢင်းမေႃယႃလုမ်းလႃး တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လုၵ်ႉပႆတၢင်းၵၢင်ၼႂ် ၵဵပ်းၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉယဝ်ႉသေ ပွႆႇပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉ ၸွမ်းၾင်ႇၶၢင်ႈတၢင်း ၶူဝ်လမ် - ၵဵင်းတွင်း ၼၼ်ႉပႃး။ ဝၼ်းတီႈ 15/1/2021...

ၵူၼ်းတိတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉမီး 92 ၵေႃႉ

  ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီတူၼ်ႈတီး Shan State Health Department, Taunggyi  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 လႄႈ 19 /1/2021 ၼႆႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၶၼ်တႅင်လူတ်းလူင်း ၵူၼ်းၵႃႉတႅင်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇယၢပ်ႇၸႂ်

ၵႃႈၶၼ်တႅင်ၸမ်ႇပူႇ/ တႅင်ၾၢင် တီႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇလူတ်းယွမ်း၊ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉတူၵ်းထိုင် 1 တၼ်ႊ 1500 ယႂၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉတႅင် ယၢပ်ႇၸႂ်ပွင်ႉၶၢင်း။  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်း ၵၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021...

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသေႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း RCSS တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

TNLA ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း RCSS လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁႃလႆႈၵႂၢမ်းတွပ်ႇ  တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်  ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 TNLA ဢွၵ်ႇၶေႃႈ...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တီႈလုမ်းၵဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး

 ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုတ်ႇႁွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလူၺ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈ RDT Test Kit  ၵူတ်ႇထတ်း၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း  ၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆး ပိုတ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိူဝ်းထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး...

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းပွၵ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 164 ၵေႃႉ

ဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ UWSA မၢႆ 2 (ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တႅမ်ႈဝႆႉ)  ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇထႅင်ႈ  100...

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်ထႅင်ႈသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢင်း ႁိုင် မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉၼႆႉ...

ၵွင်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပေႃႈလဵင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈႁူင်းၵၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် 100 ပၢႆလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်ႁိူၼ်းမၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ် 150 ပၢႆ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၽႅၼ် လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈလိၼ် ဝႃႉလႄႈမိူင်းလႃး  ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼၼ်ႉ ႁူင်းၵၢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။ ႁႅင်းၵၢၼ် 150 ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းလႅၼ်းယႃႈ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး   ယွၼ်ႉ TNLA တင်း RCSS တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ၸုပ်ႈ 3 ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ႁွင်ႉ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/1/2021...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,100 ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 1,134 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2020 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ...

သင်ပိူၼ်ႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းမႃး ပေႃးႁဝ်းမေႃယိုၼ်ႈမိုဝ်းႁပ်ႉဢဝ်ၸိုင် သုၼ်ႇလႆႈ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တေၸၢင်ႈလႆႈၽွင်ႈယူႇ

ယူႇတီႈပႃႇတီႇ NLD ၸုမ်းၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 လူၼ်ႉႁိုၵ်း လူၼ်ႉၾင်ႇၵႂႃႇသေယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ၶဝ်မီးသုၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ တႄႇဢဝ်ပီ 2021...

ပလိၵ်ႈထႆး ၵၼ်ႉၸၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈၸႄႈတွၼ်ႈ သူႇရတ်ႉထႃႇၼီႇၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 21 ပီပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈဢမုၶတီးယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႉသူႇရတ်ႉထႃႇၼီႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021...

တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ႁူပ်ႉထူပ်းပႃႇတီႇတႆး လႄႈ ပႃႇတီႇဝႃႉ ၊လႃးႁူႇ

0
ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းပႃႇတီႇတႆး 2 ပႃႇတီႇလႄႈတင်းပႃႇတီႇဝႃႉ  ပႃႇတီႇလႃးႁူႇ  တီႈလုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တႄႉ ပဵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း