Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ် ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်

ပၢင်တိုၵ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းထႅမ်ႁႅင်းၶႂ်ႈဝႃႈ ၸမ်မူတ်း၊ သိုၵ်မၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ်ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်ႇႁႃတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း တၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈတူဝ်တၢႆမႃးၶိုၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း တၢင်းမိူင်းပၢႆးၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆးယၢင်းလႅင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်  တပ်ႉ ၶမယ တပ်ႉတိၼ်ဝႆး 517 မိူၵ်းပွၼ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မဵဝ်းသီႇႁ ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်း ။...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႂ်းၵႄႈလွၵ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈ

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလူင်လၢႆလၢႆလွင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်  ။ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးတီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2023  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်  ၊ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2023။ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

 ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ၵုမ်းၵေႃႇတီႈယူႇ/ၵိၼ်လႄႈ တီႈႁဵၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၵေႃႈ ၸမ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ 100 ပၢႆၼၼ်ႉ  တေၶိုၼ်းမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဢွင်ႈတီႈၵိၼ်/ၼွၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး လူဝ်ႇပႃးယွင်ၼမ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉတႃႇဢၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၸၢႆးၽူဝ်းႁၢၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆလွမ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးၾူၼ်မႃးလူမ်းမႃးၼႆ တီႈယူႇတီႈၵိၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တေမႄးၵုမ်းၶိုၼ်းၽွင်ႈဢေႃႈ ။...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် မႅတ်ႇတႃႇထမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်း ပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းထႆး၊ ၸၢဝ်းယူၼ်း လႄႈ ၸၢဝ်းတႆး တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ။ ပေႃးထိုင် ဝၼ်းတီႈ 11/6/2023 ယၢမ်ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း (ဝၼ်းတိတ်ႉ) ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇ မႅတ်ႉတႃႇထမ်းပၼ် ၸၢဝ်းထႆး၊ ၸဝ်းယူၼ်းလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတီႉ

ဝၼ်းတီႈ 23/05/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉသူၼ် ပႂ်ႉႁႆႈလႄႈတင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးတီႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉ TNLA ၵူၺ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵႂႃႇထႆသူၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇၼွၼ်းၼႂ်းသူၼ်၊...

ၵူၼ်းႁဵတ်းမၢႆၾၢင်တီႈပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ သဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်လိူဝ်ႁႅင်း

ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလိူဝ်ႁႅင်း ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းမၢႆၾၢင်။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်း ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊၼၼ့်ၵေႃႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းလိူဝ် တီႈၵူၼ်းမႃးႁဵတ်းမၢႆၾၢင်။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ  -“ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ လုမ်းဢၼ် ပိုတ်ႇဝႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆမၼ်းဢမ်ႇမီးၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇႁဵတ်းမၢႆၾၢင်ၼႆ ၵႂႃႇဢၢပ်ႈ...

ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းတႆး မႃးႁဵၼ်း တီႈဝတ်ႉသွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရိယတ်ႉတိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း (ဝတ်ႉသွင် ၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆး - ထႆး) ၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်း။ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တၢင်းထုင်ႉသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီးလႄႈ မိူင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး...

ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းတၢႆထပ်းၵၼ်ဝၼ်းလဵဝ်ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  တၢႆၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းမီးၵူႈဝၼ်း ဝၼ်းလဵဝ်မီးထိုင် 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထတ်းႁၼ်ဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/5/2023 ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇတီႈ  ၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1  ၊ ပွၵ်ႉ 6  - 3 တီႈ...

ပၢင်တိုၵ်းလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ သွင်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈထႆး

ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈပဵၼ်မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်သွင်ႉပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးမီးၵူႈဝၼ်း၊ သူၼ်ၼႃးပႃးၸဵမ်မၢင်ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းပႅတ်ႈၵေႃႈမီး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸေႈ၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင်၊ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ၊ ဢိူင်ႇပၢင်သၢင်း၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ၊ ဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ၊ ဢိူင်ႇၼႃးပွႆး...

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီ

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ပီၼႆႉ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း 5 ပီတဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီတဵမ်သေ...

ဢႃးၸၢၼ် ၶိုၼ်းသႂ် ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢႃယု ၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁူမ်ၸူမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇဢႃးၸၢၼ် ၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 75 ပီလႄႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး 65 ပီ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်...

သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၶိုၼ်းတႄႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းၵူဝ်ႁႄ  

သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၶိုၼ်းတႄႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး သေတႃႉၵေႃႈ   တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းပဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ် ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ  ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ။...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈတွပ်ႇ 300 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပွၵ်ႉတူၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ 313 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်း PNLO  တင်း RCSS

ၵူၼ်းမိူင်းတိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO/PNLA  တင်း RCSS တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ။ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO/PNLA  တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူး ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ။ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH တႄႇသၢင်ႈၾၢႆၼမ်ႉတူႈ

SHRF ဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶႄႇလႄႈ သိုၵ်းဝႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ် ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ တႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇလီၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၶဝ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ဝႅပ်ႊသၢႆႊ shan.shanstatefrontline.com ဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တႄႇသၢင်ႈၾၢႆၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း