Tuesday, December 7, 2021

ၶၢဝ်ႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၵိုင် မွၵ်ႈ 300 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်

0
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 300 ပၢႆႈမႃး ၸမ်သွင်လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၼ်ယူႇ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းလႅင်း...

ၵွင်သၢႆး ပိၵ်ႉတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ 5 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းမႃးၽဵဝ်ႈပိုတ်ႇၶိုၼ်း

0
သဵၼ်ႈတၢင်းၽႄႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ- သႅၼ်ဝီ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်သၢႆးမႃးၵွင် ပိၵ်ႉတၢင်းဝႆႉႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆ၊ ႁၢင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း မႃးထႆထုၺ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်းၵႂႃႇမႃးလႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လုၵ်ႉသႅၼ်ဝီ လူင်းမႃး၊ ဢၼ်လုၵ်ႉႁူဝ်ပိုၵ်ႉမႃး တေၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။...

ဝဵင်းပၢင်လွင်း တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မႆႈၸႂ်

0
ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း ပရႁိတ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈ လွင်ႈတေပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/11/201 ၶူးသွၼ်/...

ပလိၵ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး တီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းမႃးထုတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်း

0
ပလိၵ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းလႆႈမႃးၶိုၼ်းတီႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽႂ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းမႃးထုတ်ႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၼိုင်ႈၵၼ်း ၼိုင်ႈသႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း တီႉလႆႈၵူၼ်းလၵ်ႉသေ ယိုတ်းလႆႈၶိုၼ်း...

ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ ၵဵင်းတုင် တေဢမ်ႇၸတ်းပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း

0
ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်း ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းၵႃႈဝႅၼ်၊ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးမီးဝႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ...

ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢိုတ်းလႆႈ 5 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း 1 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ

0
ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 5 လိူၼ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉၸၢႆႇ/ ၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ။ လုင်းၸၢႆးသႃႇဢွင်ႇ ၵေႃႇမတီႇၵၢတ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ MNDAA- KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထုင်ႉသႅၼ်ဝီ-ၵူတ်ႉၶၢႆ ၶိူဝ်းယႂ်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ သိုၵ်းၶၢင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းၼႂ်းထိုင် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ  28/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း...

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ၵဵင်းတုင် ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈၵိုၵ်းဝၢၼ်ႈ/မိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼိုင်ႈပီ

0
သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် သူတ်ႇထမ်းမင်းၵလ (လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈ ဢဝ်မင်ႇၵလႃႇ) မၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်း ယုၵ်ႉတၢင်ႇတႅၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼိုင်ႈပီတဵမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27-28/11/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ​လႄႈ ၵေႃးပၵမိူင်း၊...

ၵၢၼ်ယွၼ်ႇယၢၼ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႂ်ႇ တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႂ်ႇ

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းလိူၼ်သွင်လိူၼ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်လႆႈငိၼ်း လွင်ႈၵူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ NON CDM ၸိူဝ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၶုၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သိုပ်ႇလူင်းၵၢၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇမႃး မီးမႃး ထၢင်ႇၸႅင်ႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်တႄႉတႄႉ။ တေဝႃႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇလွင်ႈၸုတ်ႈယွမ်းၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ...

မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း မူႇၸေႊ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

0
မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 29/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း 35 မိၼိတ်ႉ မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း ဢႃယု 65 ပီ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း...

ၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း လိူၼ်ၼႃႈ

0
ၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၼၼ်ႉ လိူၼ်ၼႃႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ...

ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼိူဝ် ၺႃးသိုၵ်း ၶႄႇ ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်

0
ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၼိူဝ် ၼွင်တဝ်း မိူင်းမၢဝ်း ၺႃးသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ ပေႃႉထုပ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင် ႁူင်းယႃမိူင်းမၢဝ်း သေ ယူတ်းယႃတူဝ်...

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် သေ မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ဝၼ်းတီႈ 28/11/2021...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုပ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းလႄႈ တီႈဝႆႉရူတ်ႉၵႃးမေႃးၶျႄႇရီႇပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႃႈ ၵၢတ်ႇ 212 လႄႈ တီႈဝႆႉရူတ်ႉၵႃး ၵဵတ်ႉမေႃးၶျႄႇရီႇၼၼ်ႉပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈလိၼ်ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၼႆသေ လိုပ်ႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၊ လူၺ်ႈဢမ်ႇၶိုင်ပၼ်ပိုၼ်ႉတီႈသင် လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/11/2021...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း 170 ပၢႆ

0
ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 170 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ လူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း