Wednesday, April 24, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇ ပၼ်ႇထိဝ်း ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းၼႃႈတီႈတၼ်းႁဵင်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီၼ်ႇ ပၼ်ႇထိဝ်းသေ ပၼ်လိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇ ပၼ်ႇထိဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇပူတ်းဢမ်ႇတီႉၺွပ်းပႃးမၼ်း၊ သိုပ်ႇပၼ်တီႈယူႇ ပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းတႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၵူၺ်း လႆႈၵႂႃႇ 5 ႁဵင်ၵေႃႉယဝ်ႉသေ သူင်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉ 15 တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုပ်ႈ 2 တေသိုပ်ႇၵဵပ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၢႆႈၸိုင် တေဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ -“ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၼ်ႁႃလႄႈ...

ပၢင်တိုၵ်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈပဵၼ်ႁႅင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႅဝ်ႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆး

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈ ၼႃႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းဝႃႈ - တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းယၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုတ်းဢဝ်လၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်မျႃႉဝတီႇ။ ပိူင်လူင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းထႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းၶၢင် ၺႃးတီႉ 9 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းၶၢင် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈၶႄႇလိုပ်ႈပွၵ်ႈ ၽွင်းၽႅဝ်ပွတ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 9 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တီႈၶူဝ်လဵၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈၼမ်းၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်ၶၢင်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းတီႉၺွပ်း

ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းၶရိယၼ်ႇၶၢင် KBC ဢၼ်ပဵၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶလမ်ႊသမ်ႊသွၼ်ႊ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇတူဝ် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶလမ်ႊသမ်ႊသွၼ်ႊ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ သၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းပီမႂ်ႇ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 3,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း 91 ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP  လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၵူၼ်းတူၵ်း ၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းပႃး မႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ 48 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 13-14/4/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈ ပၼ်သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ တီႈတပ်ႉၸုမ်း 4 တႃႇၵူၼ်း 48 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈပၢင်သဝ်း ၵမႃႇပလေႃးလႄႈ ထေႃးမႃႇၽဵဝ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈဝၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၶလယ 103 ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်...

တပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးယိုဝ်းထႅင်ႈ

တပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇပျုင်းသျွတ်ႉယိုဝ်းသႂ်ႇထႅင်ႈ၊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၼၼ်ႉ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ သဵင်လင် ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 4-5 ၵမ်း လွင်ႈမၢတ်ႈၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ငိၼ်းဝႃႈမီးယူႇသေတႃႉ ႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃးတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ...

ဝၢႆးလင် သုမ်းတပ်ႉၵွင် 275 ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတပ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်း

တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉၵွင် 275 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း မႃးပိုတ်းယိုဝ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း 275 ၼၼ်ႉ 2 ၵမ်း။ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်ပႃးထႅင်ႈ...

တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ တင်းမူတ်းယဝ်ႉ

တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNLA /PDF/KNA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၢႆးလင်ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဢၼ်လဵဝ် တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶလယ 275 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းသုမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 275  ထွႆတပ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ...

ဝဵင်းၶျွၵ်ႉလႄႈ မၵူၺ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင် ပဵၼ်ဝဵင်းမႆႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8-9/4/2024 လူမ်းမႆႈသုင်လိူဝ်ႁႅင်း ၼႂ်းၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊလႄႈ တီႈဝဵင်းၶျွၵ်ႉတင်း ဝဵင်းမၵူၺ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းတိူင်းမၵူၺ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ လူမ်းမႆႈသုင်ႁႅင်း - ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဝဵင်း ဢၼ်မႆႈႁႅင်းသုတ်း15 ဝဵင်း ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼႆ - ၸုမ်းပႂ်ႉတူၺ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ eldorado  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ ဝဵင်းၶျွၵ်ႉမီးလူမ်းမႆႈသုင်ထိုင် 46 တီႊၵရီႊသေ...

သိုၵ်းယၢင်း ဢဝ်ၻရူၼ်ႊယိုဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း မႃးၸတ်းသိုၵ်း တီႈမိူင်းမွၼ်း

တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းယၢင်းလႄႈ တပ်ႉၽွမ့်ႁူမ်ႈ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈ 90 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတိူင်းပွတ်းၸၢၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၼင်ႈလုမ်းတီႈဝဵင်းမေႃႇလမျႅင်ႇ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်းသေ ၸတ်းသိုၵ်း တႃႇလႆႈၶိုၼ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ။ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၽွင်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶဝ်...

ၼႂ်းၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သေပိူၼ်ႈသုတ်း

ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ The Global Women’s Peace and Security Index (WPS Index) ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၼေႃႊဝေႊလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵျွတ်ႉၶျ်ၻွင်း ဝဵင်းဝေႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၻီႊသီႊ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉတႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2023 ၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇပၢင်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 3 တီႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵႂႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ႁူင်း ႁဵၼ်းပူင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်း လိူဝ်ႇ၊ တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပႃႇၵိူဝ်၊ မၵူၺ်း၊ ၸႄႈၵႅင်း၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ - ၶၢဝ်ႇ DVB...

သိုၵ်းယၢင်း ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇလၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ မျႃႉဝတီႇ – မႄႈသွတ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 5/4/2024 တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း KNLA လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ လမ်ႇလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် တပ်ႉတိၼ်ႇၵၢၼ်းၺီႇၼွင်ႇ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - ယၢင်း။ တပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇလၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ။ ၶၢဝ်ႇယၢင်း KIC တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ -...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း