Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၺႃးတီႉၺွပ်း တီႈမိူင်းထႆး

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈလဵဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ႁိမ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆး တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် 120 ဝၼ်းၼႆသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် ယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2025

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ  ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပူင်ႇသႂ်ၼႆသေ ယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး 3 ပီပၢႆ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉတူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်း တေၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်းလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်း...

မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းရၶႅင်ႇ

ၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢၼ်ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၵုၼ်ၸဵင်ႉမႃႇတိၼ်ႇ (စိန့်မာတင်ကျွန်း) ၾင်ႇမိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်ၼၼ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈၸိုင် တေတုမ်ႉတွပ်ႇမႃး ၶိုၼ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်လၢတ်ႈ။ Obaidual Quader ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၵႂႃႇဝႃႈ - ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းၵူၺ်းလႄႈ သင်ဝႃႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆမွၵ်ႈ 3,000 သုမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း 200 ပၢႆ

တႄႇလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊထိုင် လိူၼ်မေႊသဵင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၼႂ်းပီ 2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လႆႈပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆမွၵ်ႈ 3,000 ၼႆ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ပမႃႇၾႅတ်ႉသိတ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (Burma Fascism and Nationalism Watch...

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမွင်ႇတေႃး ႁႂ်ႈငိူင်ႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇတီႈလွတ်ႈၽေး

ပၢင်တိုၵ်း ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ် တီႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃႇ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈငိူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/06/2024 ၼႆႉၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃးလႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းၸိူဝ်းမီး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းသိုၵ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 1 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်တေဢၢၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် သူင်ႇမိူဝ်း ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ - ပလိၵ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တင်ႈၸႂ်သွၵ်ႈၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢိၼ်ႊတိူဝ်ႊၼႅတ်ႉ သတႃးလိင်ႉ။ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႂ်သိုၵ်း ၶိူင်ႈတူၺ်းတီႈၵႆလႄႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျၢၼ်ႇၶိၼ်း (ကြံခင်း) ၺႃးမီၶူပ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ  

မီတူဝ်ၼိုင်ႈၶူပ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျၢၼ်ႇၶိၼ်း တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/06/2024 ၼၼ်ႉ မီးမီတူဝ်ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးယႃႉၵဝ်းႁဵတ်းႁၢႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႄးၸလီႇ(မဲဇလီ) လႄႈ ဝၢၼ်ႈ ၸၢၼ်း (စမ်းကျေးရွာ) ဢိူင်ႇပွၵ်ႉၼွႆႇသၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျၢၼ်ႇၶိၼ်း (ကြံခင်း)...

ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ လူၺ်ႈပၵ်းပိူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႃႈလႆႈၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆယဝ်ႉ 82 ၵေႃႉ - ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၵၢင်ႉၵႄႇ ၸိူဝ်းၺႃးၼႄးဝႃႈ ၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆသေ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢင်ႉၵႄႇၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် 20 ပၢႆ ယွၼ်ႉၼႂ်းၾူၼ်းမီး VPN  

ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် 20 ပၢႆ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၼႂ်းၾူၼ်းၸႂ်ႉဝႆႉ VPN ၼႆသေ ၺႃးတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈ ၵေႃႉလႂ် 2 သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 13/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၾူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈ ၼႃႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း (သူၺ်ႇလမိၼ်ႉ) ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး...

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မိူင်း ၽၢၼ်ၵိၼ်းႁႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပီ

ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၽၢၼ်ၵိၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်မႃး ၼႂ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ပီ သုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႈလီ သုၼ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈလီ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵိၼ်းၸႂ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယူႇလႆႈၵိၼ်လႆႈယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႃဝႆႉၵွၼ်ႇၼႃႈ 6 ပီ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း...

NUG ဝႃႈ တေတႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်း တီႈထုင်ႉပဵင်း ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်းလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသေ ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈဝဵင်းလႄႈ ၼႃႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၼမ်။ မိူၼ်ၼႆ ၼႂ်းတိူင်းမၵူၺ်းလႄႈ ၸႄႈၵႅင်း ပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉပဵင်း ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေတႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉၼႆ - ဢူးယီႇမုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG သူင်ႇလိၵ်ႈ...

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇထဝ်ႈယိင်း လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၶျၢင်း

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း တိူဝ်ႉၺႃးထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢၼ်ႇပႅၵ်ႉလႅတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း...

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈၾိုၵ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တိူဝ်းၼမ်မႃး

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၵ်းပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼမ်မႃးႁႅင်း။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ဢႃယုတဵမ် ၸဵမ်ယိင်း/ၸၢႆး တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇၼႆသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉဢဝ်ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း PJ လႅၵ်ႈပဵၼ် PV

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆ့ၵႂႃႇ ဢၼ်တီႈလုမ်းႁဵတ်းပၼ် ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း(passport) မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်း Passport သႅၼ်း PJ (Passport for Job) ၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈပဵၼ် Passport သႅၼ်း PV (Passport of Visit)...

ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလူႉၵွႆ

ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလူႉၵွႆ ၸုမ်းၵေႃႇ ၵၢၼ်ႁၢႆႉသမ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိုၼ်ႉတီႈလူႉၵွႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူဝ်ၼႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း