Saturday, May 18, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

သိုၵ်းယၢင်း ဢဝ်ၻရူၼ်ႊယိုဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း မႃးၸတ်းသိုၵ်း တီႈမိူင်းမွၼ်း

တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းယၢင်းလႄႈ တပ်ႉၽွမ့်ႁူမ်ႈ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈ 90 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတိူင်းပွတ်းၸၢၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၼင်ႈလုမ်းတီႈဝဵင်းမေႃႇလမျႅင်ႇ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်းသေ ၸတ်းသိုၵ်း တႃႇလႆႈၶိုၼ်းဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ။ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၽွင်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶဝ်...

ၼႂ်းၵုၼ်ဢေႊသျိူဝ်ႊၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သေပိူၼ်ႈသုတ်း

ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ The Global Women’s Peace and Security Index (WPS Index) ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၼေႃႊဝေႊလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵျွတ်ႉၶျ်ၻွင်း ဝဵင်းဝေႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊၻီႊသီႊ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉတႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2023 ၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇပၢင်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 3 တီႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵႂႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ ႁူင်း ႁဵၼ်းပူင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်း လိူဝ်ႇ၊ တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပႃႇၵိူဝ်၊ မၵူၺ်း၊ ၸႄႈၵႅင်း၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ - ၶၢဝ်ႇ DVB...

သိုၵ်းယၢင်း ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇမၢၼ်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇလၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ မျႃႉဝတီႇ – မႄႈသွတ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 5/4/2024 တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း KNLA လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ လမ်ႇလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် တပ်ႉတိၼ်ႇၵၢၼ်းၺီႇၼွင်ႇ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - ယၢင်း။ တပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တႃႇလၢၼ်ႇၵႃႉၶၢႆမျႃႉဝတီႇ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ။ ၶၢဝ်ႇယၢင်း KIC တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ပဵၼ် 200 တီႈ။ တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်းသေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢူးၸူဝ်းတဵင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈဝႃႈ - တေႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉယႂ်ႇ 200 တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ - ဝႃႈၼႆ။ ၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼႆႉ တေႁဵတ်းၼႂ်းပၢင်ႇႁိမ်းၽြႃးၵွင်းမူးၶမ်းသူၺ်ႇတၵူင်ႇၼၼ်ႉ 10 ဢၼ်၊ တီႈႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်း...

ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃၽေးသိုၵ်းသိူဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ပႃးၸဵမ် တူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇလႄႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈလႆႈ 3 ပီယဝ်ႉ။ တူဝ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢႅၼ်ႊထူဝ်ႊၼီႊဢူဝ်ႊ ၵူႇထႃႊရတ်ႉသ် လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်...

PDF သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၼေႇပျီႇတေႃႇ 30 လမ်း

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း သူင်ႇၶိူင်ႈမိၼ်ၻရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ 30 လမ်း မုင်ႈၼႃႈဢၢၼ်းယိုဝ်း ႁိူၼ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢဝ်ၻရူၼ်ႊ ၶဝ်ႈယိုဝ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ငဝ်ႈထၢၼ်ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းဢေႊလႃႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိၼ်မုင်ႈၸူး လုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်း ၵၵ-ၵျီးလႄႈ ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် သွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မွၵ်ႈသီႇၵေႃႉ ယိုဝ်းသွင်ၽူဝ်မေးတၢႆ တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းပၢႆ သွင်ၽူဝ်မေး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် လမ်းၼိုင်ႈသေ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉ ၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈသီႇၵေႃႉ ႁႄႉတၢင်းသေ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈပွၵ်ႉသီႇတႃႇပူႇ ဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸဝ်ႉလိူဝ်ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ တေပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဝၢႆးလင်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈယဝ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁွင်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၼၼ်ႉလႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်း တိၼ်ႇဢွင်ႇၸၢၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ တီႈပၢင် ၵုမ်ငဝ်ႈငုၼ်းလွင်ႈႁွင်ႉၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ...

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ဢုပ်ႇၵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈၶုၼ်ႊမိင်ႊ

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ဢုပ်ႇၵုမ်တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈဝဵင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လၢႆလွင်ႈယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႇ တဵင်ႉသျီႊၵျွၼ်ႊ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇ ၵေႃႉၽိတ်ႈမွၵ်ႇသေ ႁႂ်ႈတူဝ်တႅၼ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22 ထိုင် 24 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ဢူးယႄးထုတ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႇ လႄႈၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်း ဢူးယႄးထုတ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ လူၺ်ႈၶေႃႈမၢပ်ႇမႂ်ၸီႉၼႄးဝႃႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆး လွင်ႈယႃႉသလေႇၼႃႈတႃတပ်ႉသိုၵ်း ၊ ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NCA ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ငိၼ်းဝႃႈ တီႉၺွပ်းယွၼ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇလိၵ်ႈၼိူဝ်ၾဵတ်ႉသ်ၼႆၼႃႇ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၵမ်ႈၼမ်တႄႉၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢူးယႄးထုတ်ႉၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဝ်ႇႁူၽၢမ်းတႃၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း တၢင်းႁဵတ်းလႄႈတၢင်းလၢတ်ႈပိူင်ႈၵၼ်

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးၵူၼ်းလႆႈၸႂ်လွင်ႈ ႁူဝ်မႃႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ လႆႈၸႂ်လွင်ႈတဵင်ႈထမ်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတဵင်ႈထမ်းတြႃးၼႆႉ လူဝ်ႇမီးၵူႈဢွင်ႈတီႈ  ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူႈဢိူင်ႇၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ လၢႆပီမိူင်းပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၽူႈႁူႉႁၼ်ၶဝ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉသွၵ်ႈႁႃမႃး တႃႇ ၶိူဝ်းၵူၼ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵၼ် ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတဵင်ႈထမ်းတြႃး ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈတဵင်ႈထမ်း ၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႆႉၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ...

ၶႄႇပၼ်ႁႅင်းဢီး ႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း NSPNC တီႈမိူင်းလႃး

ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပၼ်ႁႅင်းဢီး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း NSPNC တီႈမိူင်းလႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵမ်းႁႅၵ်ႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ...

PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸတ်းပၢင်ၵုမ် 2 ဝၼ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

PPST ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း(NCA-S-EAO) 7 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေၸတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 18/5/2023 သေ PPST ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တေၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉ တင်း ၸုမ်း NSPNC...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးတေမႃးလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းသင်ႇဢိုတ်းႁၢၼ့် သွင်ၾင်ႇတၢင်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ႁွတ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်လႆႇသင်ႇဢိုတ်း ႁၢၼ့်ၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်ၾင်ႇတၢင်းလူင်။ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ထိုင် 20/2/2023 ၼႆ့ ၾၢႆႇလိူမ်လႆႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ႁွတ်ႈထိုင်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆသေ သင်ႇဢိုတ်းႁၢၼ့်ၶၢႆ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့် သွင်ၶႅပ်ႇတၢင်းလူင် ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၾၢႆႇၼႃႈပၢင်မၢၵ်ႇၼင်သျၢၼ်းယူဝ်းမ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ မႄႈပႃႈ ဢႃယု 50 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း