Thursday, May 30, 2024

တႃႇဢုပ်ႇတင်း SAC ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ႈၼႃႈ

Must read

 ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸုမ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်တင်း ၶွမ်ႇမတီႇ ငူပ်ႉငိ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC ဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ဢၼ်ႁပ်ႉဝႆႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၸုမ်း NCA-S EAO 7 ၸုမ်းဢၼ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႆႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ပဵၼ်တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း NSPNC သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉၽွမ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢၼ်ၸုမ်း EAO 7 ၸုမ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉတႄႉပဵၼ်ၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ MNSP တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ DKBA ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU/KNLA (PC) ႁူမ်ႈတုမ်တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ လႃးႁူႇ LDU ငဝ်ႈငုၼ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO လႄႈတင်း ပႃႇတီႇပူတ်းပွတ်ႇမိူင်းရၶႅင်ႇ ALP ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဢၼ်ႁဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉယၢမ်းလဵဝ်တႄႉပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း 7 ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းငမ်းယဵၼ်ယဝ်ႉႁေ ဢၼ် ၼၸၵ ႁွင်ႈႁူပ်ႉယဝ်ႉၵမ်း ၸုမ်းၸုမ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉၶႂ်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵမ်းၸုမ်းၸုမ်းၸိူင်ႉၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶိုင်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်တႃႇႁူပ်ႉၵၼ်ႁင်းႁဝ်း  ဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၵူၺ်းၶႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်း EAOs 7 ၸုမ်းတႃႇဢုပ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ NSPNC ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉၼၼ်ႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

  “ပႆႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်သင်ၶႃႈ ။တိုၵ်ႉပဵၼ်ၸၼ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၽွတ်ႈၸုမ်းသေ တႃႇဢုပ်ႇၵၼ်လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း”ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ် EAOs 7 ၸုမ်းတေဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈယိုၼ်းယၢဝ်း၊ တႃႇလႆႈၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ် ဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၽွင်း EAOs 7 ၸုမ်းတိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းတႃႇဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇၼႆႉ တၢင်းသိုဝ်ႇဢွၼ်ႊလၢႆႊ လၢႆလၢႆဢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး လိၵ်ႈၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ။ ပဵၼ်လိၵ်ႈဢၼ်တၢင်း EAOs သူင်ႇယိုၼ်ႈၸူး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယႃႇပျေႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ NSPNC။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ – ဝၼ်းတီႈ 12/12/2022 ၼႆႉၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးႁင်းၵူၺ်းလပ်ႉလပ်ႉ လူၺ်ႈပႆႇပၼ်ၽႂ်ႁူႉၸွမ်း။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 15 -16 ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းမေႃႇလမျႅင်ႇမိူင်းမွၼ်း ။ ဢၼ်ၼႆႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႃး တူဝ်တႅၼ်းတင်း 2 ၾၢႆႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်လွင်ႈႁူပ်ႉၵၼ်လပ်ႉလပ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 20 လႄႈ 21 ၸင်ႇႁူပ်ႉၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ။ ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇႁႃၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈတီႈ ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇသေ ၸင်ႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

 ၽွင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁူပ်ႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၽွင်းလိူၼ်ဢေႃႊၵၢတ်ႉသ်ပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ၾၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ – ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၸိုင် ႁႂ်ႈလႅၵ်ႈပဵၼ်တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF  ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉၸဝ်ႈၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လၢႆးၵၢၼ် ဢၼ်ၾၢႆႇၶဝ်ၵေႃႉလိူၵ်ႈ / မၵ်းမၼ်ႈ/တူၵ်းလူင်း ။ ဢမ်ႇဢဝ်ၸႂ်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေဢိတ်း။ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်လၢႆးၵၢၼ် Win – Loose ၾၢႆႇၶဝ်ၵူၺ်းပဵၼ်ၽူႈဢွင်ႇပေႉ။ ပေႃးၶဝ်သိုပ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် မၼ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး သုမ်းတေႃႇသုမ်း Loose- Loose ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် Win-Win Solution ၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တင်းသွင်ၸုမ်းလႆႈ လိူၵ်ႈ/မၵ်းမၼ်ႈ/တူၵ်းလူင်း  ၽွင်ႈလႄႈၸင်ႇလႆႈၶိုင် လွင်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း