Tuesday, September 26, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

NSPNC လႄႈ RCSS/SSA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC လႄႈတင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လႄႈ 22 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ။ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် ၵူႈပႃႇတီႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လွင်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၸတ်းၼႂ်းပီ 2023 ၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃးပႆႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ...

ထၢႆႊဝၼ်ႊ (Taiwan)ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁိုဝ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၶွင်ၶႄႇ

ၵၢၼ်ၵိုဝ်းလီၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ လႄႈ ၶႄႇ တေပဵၼ်ႁိုဝ် ဝၢႆး ၼႅၼ်ႊသီႊ ၽေႊလူဝ်ႊသီႊ ၽူႈၼင်ႇၸိုင်ႈသၽႃးၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊယဵမ်ႈယိူၼ်းထၢႆႊဝၼ်ႊ ၽွင်းၶၢဝ်းႁူဝ်ၶမ်ႈတီႈ 12 ဝၼ်းဢင်း ၵၢၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လူၺ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်တၵ်ႉတိူၼ်ၶွင်ၶႄႇသေ ပဵၼ်လွင်ႈထဵင်ႈမေႃးၵၼ်ၼႂ်းလူၵ်ႈ သူဝ်ႊသျဵလ်ႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈ ထႆႇဝၼ် ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁိုဝ် ပဵၼ်သူၼ်ႇၼိုင်ႈၶွင်ၶႄႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ယႂ်ႇ။ ထၢႆႊဝၼ်ႊ ယၢမ်ႈထုၵ်ႇၵျပၼ်ႊၶူပ်ႈၵုမ်းၼႂ်းပီ 1895 ဢွၼ်ၼႃႈတေၶိုၼ်းမႃးယူႇတႂ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၶွင်ၶႄႇ...

ၵၢၼ်ၵူတ်ႉငေႃး ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၵၢၼ်တႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၽိတ်းမေႃး

ပၼ်ႁႃသိုၵ်းၵၢင်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ(မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ) ယိုတ်ႈယၢဝ်းမႃး ၸဵမ်ဝၢႆးလႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ 1948 ။ ၽိူဝ်ႇထိုင် 1958 ပဵၵ်ႉသမ်ႉထိုင် 10 ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႉငေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ဝႆႉမႃးၼၼ်ႉၵွႆးပႆႇပေႃး ထိုင်မႃး 1962 သမ်ႉထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼေႇဝိၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇတႂ်ႈဢူင်ႈၽႃႇတိၼ်ၸဝ်ႈဢမ်းၼၢၸ်ႈ သိုၵ်းၽွင်းငမ်းမႃး တေႃႇထိုင် 2011 ဝၢႆးမီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈ တင်ႈမိူဝ်ႈ 2010...

ႁူဝ်ၵူၼ်းပဢူဝ်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်းဢၼ်ပဢူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ (တွၼ်ႈၼိုင်ႈ)

မိူင်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈတေႃႇသူႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ဝႃႈ ပဢူဝ်း ၊ ပလွင်ႈ ၊ ဝႃႉ ထၼူႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ်သေတင်ႈ ၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇႁင်းၶေႃႈၶဝ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဢူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ပၢဝ်ႇႁွင်ႉ ဢၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈသုတ်းသုတ်းယဝ်ႉၼႃ။ၵူၼ်းပဢူဝ်း ၸိူဝ်းယၢမ်ႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ပတေႇသရၢၸ်ႈ( ၸဝ်ႈပိူင်ႇၼမ်ႉငမ်းလိၼ်) ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈပၢၼ်ႈဢိင်းၵလိတ်ႈလႄႈ ပၢၼ်တႄႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်းၶေႃၶေႃသေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇတီႇမူဝ်ႊၵရေႊသီႊၼၼ်ႉ ပေႃးတႄႇၵႂႃႇႁွင်ႉ တႃႇတႄႇတင်ႈ...

ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းၸုမ်း ဢေႊသီႊယၼ်ႊ ႁွၼ်ၼမ်ႉၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း

ပၢင်ၵုမ်သုတ်းယွတ်ႈဢေႊသီႊယၼ်ႊ ပွၵ်ႈၵမ်း 43 ဢၼ်တႄႇႁဵတ်းဝၼ်းထီႉ 5 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 7 ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်ၽွင်ႈၼႆ တေယွၼ်းပၢႆးၼႄပၼ်ၵႂႃႇဢိတ်းဢွတ်းၶႃႈၼေႃႈ။ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်သုတ်းယွတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 42 ဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မႄႊၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေႃႉတႄႉ ၸွမ်ႇၸိမ်ႈၸွမ်းတၢင်ႇလွင်ႈၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 2-3 တွၼ်ႈၵူၺ်း။ ၵမ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ ၶေႃၶေႃႁင်းမၼ်း...

ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇလိုပ်ႈဢွၵ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ သင်ႇလိုပ်ႈႁေႃႈၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁိုဝ် တိမေႃႊရ်လဵသ်ႉတေႊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွင်းဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်တိမေႃႊရ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 27 လိူၼ်ဢေႃႊၵသ်ႉၼႆႉ လူၺ်ႈႁဵတ်ႇဢၢင်ႈဝႃႈ - ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတိမေႃႊရ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ် တူဝ်တႅၼ်းၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်း NUG ဢၼ်မီးပၵ်းထၢၼ်ယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ႁူႉႁူႉၵၼ်ၼမ် “လူင်ပွင် ၸိုင်ႈႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်ႇၸၢတ်ႈ”(NUG) ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၢင်ႈဝႃႈပဵၼ်...

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ  ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်  ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတၵ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2023 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃတူဝ် ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NLD ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ - “ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉဝႆႉသေ ပေႃးဝႃႈဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ပဵၼ်ၵႂႃႇသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတၵ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ” -  ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း...

NCA ဢႃယု 8 ပီ တီႈပွင်ႇယင်းပႆႇၸႅင်ႈလႅင်းလီ တိုၵ်ႉမင်ယူႇၵေႃႉလၢႆးလၢႆး

ၽွင်းယၢမ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇသုၵ်ႉယုင်ႈၵွပ်ႈ သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇတီႈ မူႇၸေႊ ၵူတ်ႉၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သမ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶိုင်ငႃဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈတေမူၼ်ႉမႄး လၵ်းမိူင်း 2008 ၊ လွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ...

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းပိူင်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်ႊ(ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ)

ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းလၵ်းပိူင်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း(Democracy) မၢႆထိုင် လၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လူၺ်ႈလၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်းၼၼ်ႉ ယိုတ်းထိုဝ်ဢဝ်ဢမ်းၼၢၸ်ႈတင်းသဵင်းတင်းလူင်ပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း(ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ) တၵ်းမီးပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပိူင်ပိုင်း ၸိုင်ႈမိူင်း ပဵၼ်ၵူတ်းမၢႆ (ဢုပတေႇ) ပဵၼ်ၵူတ်းမၢႆလၵ်း ႁိုဝ် ပဵၼ်မၢႆမီႈမၵ်းတမ်းပဵၼ်ၼႅဝ်းတၢင်း ပုၼ်ႈတႃႇလူင် ပွင်ၸိုင်ႈတေၸႂ်ႉတိုဝ်းဢမ်ႊၼၢၸ်ႈပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ မီးလၵ်းၵၢၼ်ၸတ်းၶိုင်ပၵ်းပိူင်ၽွင်းငမ်း။ ၵွႆးၵႃႈ ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶိူင်ႈမၢႆဢၼ်ၼႄထိုင်...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  5 ၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း NSPNC  တႃႇ  3 ဝၼ်း

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA လႄႈ ၸုမ်း NSPNC ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29 ထိုင် 31/8/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA 5 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း NSPNC တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ...

တႃႇၸၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈမီးႁႅင်းမိပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၵူႈၾၢႆႇ

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမၼ်း တေလႆႈၸႂ်ႉ လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈၼႆ ယွမ်းႁပ်ႉၵၼ်ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇသေတႃႉ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းမၼ်းၵွႆး။ ၾၢႆႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ NUG လႄႈ PDF ၵမ်ၼမ်ၼမ်တႄႉၵေႃႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းမူၺ်ႉပႅတ်ႈ လွၵ်းပိူင်ဢႃၼႃႇသိုၵ်း ၶႂ်ႈပူတ်းပင်းပႅတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်သေ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢဝ်ၸႂ်ၽႂ်ႇၶႂ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈၸိုင် ၾၢႆႇၸိူဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ...

သဵတ်ႇထႃ ထဝီႊသိၼ် ပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး လႆႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ 30

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လိူၵ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆးၵေႃႉထူၼ်ႈ 30 ပဵၼ် ၶုၼ်ႊသဵတ်ႇထႃ ထဝီႊသိၼ် ဢႃယု 61 ပီ ၽူႈၼမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး ။ ဝၼ်းတီႈ 22/8/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပႃႇတီႇၽိူဝ်ႉထႆး တၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း 3 ၵေႃႉ တႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆးၵေႃႉမႂ်ႇ ။ ပဵၼ်ၶုၼ်ႊသဵတ်ႇထႃ ထဝီႊသိၼ်၊ ၼၢင်းသၢဝ်ၽႄးထွင်းထၢၼ်း သျိၼ်ႊၼဝတ်းလႄႈတင်း...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆးၵေႃႉၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းထႆး

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆးၵေႃႉၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 17 ပီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22/8/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇၼႆႉ ၶီႇၶိူင်ႈမိၼ်သုၼ်ႇတူဝ်သေ မႃးလူင်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၻွၼ်ႊမိူင်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ။ မီးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် သႂ်ႇသိူဝ်ႈသီလႅင်မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 300 ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဢိၵ်ႇၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ ၽိူဝ်ႉထႆး လႄႈ...

တၢင်ႇၸၢတ်ႈ သႄႉသွမ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ငမ်းငဝ်းၸွမ်းလွင်ႈၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊလႄႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၾၢႆႇတိုဝ်းၵမ်ပိူင်တဵင်ႈထမ်း လႄႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼႄထိုင်လွင်ႈငမ်းငဝ်းၸွမ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လိူၵ်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇ။ ဢမ်ႇၵွမ်ႉလူၺ်ႈလိူင်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈတိပ်ႇတၼ်ၸႂ် လႄႈဢမ်ႇတဵင်ႈထမ်း။ ၵွႆးၵႃႈ ႁၼ်ဝႃႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈၸိူင်းၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ၵွႆးတေပဵၼ်ယွတ်ႈၸိၵ်းပၢႆလွႆ ၼမ်ႉၶႅင်လူင်ဢၼ်ၶွၼ်းသၼ်ႇဝႆတေႃႇ ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊလႄႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်းထုၵ်ႇပႃႊတီႊလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ CPP ၵႄႈမႄးဝႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်မိၼ်ႇမႄႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇလွင်ႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈလႄႈလၵ်းပိူင်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ။ ၶေႃႈမုလ်းၵၢၼ်ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း လႄႈ ၽူႈၵႅတ်ႇၵင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ ၶွင်ၵူၼ်းၼႂ်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵၼ်ႈလွၵ်းၵဝ်ႇဢဝ်တေႃႇၸူႉႁဵတ်းၼႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းထုၵ်ႇၽႃႈလွၵ်းဢူၼ်ႈ ယဵပ်ႇလွၵ်းၶႅင်ၶိုၼ်ႈ ၼႃႈ

SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆ့ ၵွၼ်ႇပႆႇတေႃႇတိူမ်းထႅင်ႈ ဢႃႇယုယိုတ်းမိူင်းၼၼ့် လဵၼ်ႈၶၢဝ်ႇၽၢင်းၶၢဝ်ႇပွမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းလႂ်၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းလႂ်၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်လႂ် တူင့်တိုၼ်ႇၵႂင်မဝ်းၸွမ်း လွင်ႈဝႃႈ တေပွႆႇလွတ်ႈပၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ လႄႈ ၸိူဝ်းႁူဝ်ၼႃႈတႅဝ်းၸိၵ်းၸွမ်ၶဝ်ၼႆသေဢမ်ႇၵႃး တေၶပ်းၶိုင်ပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵီႇ တင်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈဝိၼ်းမျိၼ့် လႄႈ Dr. ၸေႃႇမျိၼ့်မွင်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း