Thursday, May 30, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်းဝႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈႁူပ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉယူႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/05/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး The Nation ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ...

ပၵ်းတႃမၢၼ်ႈ တူၺ်းယၢင်ႈထၵ်းသိၼ် သၢင်ႈၵၢၼ် မိူင်းဢူၺ်းလီ

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶွင်ထၵ်းသိၼ် ၶျိၼ်းၼဝတ်း ဢၻိတ်ႇၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈၾၢႆႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆၸုမ်း ပိူဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈယူႇၵၢင်သေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ သၢင်ႈႁႅင်းသၼ်ႇၶွၼ်းတင်းမိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ။ လိုၼ်းသုတ်း ၼိုင်ႈၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉၵၼ်တင်းထၵ်းသိၼ် ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇၿီႊၿီႊသီႊ။ ႁၢႆးငၢၼ်းၵၢဝ်လၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶၢဝ်ႇဝီႊဢူဝ်ႊဢေႊၽႃးသႃမၢၼ်ႈ ၶွင်ဢမေႊရိၵႃႊ လႄႈ ၿီႊၿီႊသီႊ ၽႃးသႃၾၢႆႇမၢၼ်ႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ထၵ်းသိၼ်လႆႈႁူပ်ႉၽူႈၼမ်းၾၢႆႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆၸုမ်း တင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ(National...

ၵူၼ်းမိူင်းဢီႊရၼ်ႊ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢီႊရၼ်ႊ ဢၼ်တူၵ်းတၢႆၸွမ်းၶိူင်ႈမိၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းဢီႊရၼ်ႊ ၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ ပၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၶဝ် ဢၼ်တူၵ်းတၢႆၸွမ်းၶိူင်ႈမိၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႊရၼ်ႊ Ebrahim Raisi ဢီႊပရႃႊႁိမ်ႊ ရႃႊဢီႊသီႊ ဢႃယု 63 ပီ ဢၼ်ၶီႇၶိူင်ႈမိၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၸႄႈမိူင်းဢသႃႊပၢႆႊ(ဢွၵ်ႇ) ၸွမ်းၵၼ်တင်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း Hossein Amirabdollahian  ၼၼ်ႉ ၶိူင်ႈမိၼ်တူၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃႊလႅတ်ႊသတၢႆႊ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းတၢင်းၵၢၼ်

ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း လွင်ႈ 3 ၸိုင်ႈမိူင်းယူႊရူပ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ပႃႊလႅတ်ႊသတၢႆႊ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၢႆႊယႃႊလႅၼ်ႊ၊ ၼေႃႊဝေႊ၊ သပဵၼ်ႊ ၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမၵ်းမၼ်ႈ ပႃႊလႅတ်ႊသတၢႆႊ ပဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်း ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ပႅၼ်ႊၵျမိၼ်ႊ ၼေႊတၼ်ႊယႃႊႁု တုမ်ႉတွပ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသေ သႄႉသွမ်းဝႃႈ -...

ပၢင်ၶုၵ်ႉထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီ တီႈၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼွႆႈသေႃးယၼ်ႇတ

21 မေႊၼႆႉ လုၵ်ႈလၢင်းလုၵ်ႈၼွင်ႉလႄႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းလုၵ့်ၽိုၼ်ႉ တီႈၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼွႆႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဝၼ်းတီႈ 21/05/2024 ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 66 ပီ  - ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇလုၵ်ႈလၢင်းပီႈၼွင်ႉၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတလႄႈ တင်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇ လၵ်းတႅင်ႇ ပဵင်းလူင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈၶုမ်ၵုတ်း...

ၵၢၼ်ပွင်မိူင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ် လီယိူင်ႈ

ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေသိုပ်ႇပဵၼ်ဝႆႉ လုၵ်ႈၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးဝႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း လုၵ်ႈၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ယွမ်းႁပ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ တီႈၸၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းၼႆတႄႉ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇတၢင်တူဝ်ၶဝ်ႈပႃးၼၼ်ႉ လီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၽူႈတႅၼ်းတၢင် ၼႂ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႅၼ်းတၢင် ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈ ၼႆၸိုင်...

ရတ်ႉသျႃးလႄႈၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁႅင်းထၢတ်ႈၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊ

ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းရတ်ႉသျႃးလႄႈ မိူင်းၶႄႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်မေႊၼႆႉဝႃႈ - တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းလွင်ႈႁႅင်းထၢတ်ႈၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊၵႂႃႇ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်ၸိုင်ႈရတ်ႉသျႃး ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ - တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁႅင်းထၢတ်ႈၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊ တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ 2 ဢၼ်ၼၼ်ႉ မိူင်းရတ်ႉသျႃး တေတင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ရူဝ်ႊသႃႊတွမ်ႊသေ တေၶိုင်ပွင်ႁႅင်းထၢတ်ႈ...

သုထိၶျႆႊ ယုၼ်ႇ(ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇႁုၼ်ႈသႅၼ်းယႂ်ႇ) ထတ်းသၢင်ထတ်းသိၼ်(ဢၻိတ်ႇၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး) ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၶုၼ်ႊထၵ်းသိၼ်လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လိုၼ်းသုတ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ် VOA ၶိုၼ်ႈ ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး  ၶုၼ်ႊထၵ်းသိၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလၢႆၸုမ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ RCSS/SSA လႄႈၽူႈတႅၼ်း KNU ႁူမ်ႈပႃးတင်း KNO ယဝ်ႉၵေႃႈ NUG လူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိူဝ်ႈဢုပ်ႇႁႃလိုဝ်း ၵိူဝ်း ၵုမ် လိူင်ႈလၢဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈၶၢဝ်ႇ ၽႃသႃမၢၼ်ႈ။ မီးၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၸွပ်ႇထၢမ်ဝႃႈ  ၶၢဝ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်ႇတႄႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၽွင်း ၶုၼ်ႊထၵ်းသိၼ် ၶိုၼ်ႈမႃးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶၢမ်ႇဢိုပ်းၶဝ်ႈသေ တၢႆၼႂ်းၶွၵ်ႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵသဵတ်ႇသၢတ်ႇမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 28 ပီ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼွင်ႉပုမ်ႉ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်း ၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းထႆးၼႆသေတႃႉ ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ - မၼ်းၼၢင်းၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶၢမ်ႇဢိုပ်းၶဝ်ႈတီႈၼႂ်းၶွၵ်ႈထႅင်ႈ - ႁိုင်မႃးမွၵ်ႈလိူၼ် - ဢဝ်ႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်ၶၢတ်ႇသေ...

ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျပၢၼ်ႊ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျပၢၼ်ႊ မႃႊသႃႊႁီႊရူဝ်ႊ ၶူဝ်ႊမူႊရႃႊ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၽူႈ ၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ဝၼ်းတီႈ 14/05/2024 ႁူပ်ႉၵၼ်တင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၽတူဝ်ႊၸေႃႊၵွႆႇထူးဝိၼ်း၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNPP ၶူးဢူးရႄႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၵျပၢၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ -...

​​NUG  ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၶုၼ်ၵွမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လီႁူႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸွမ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ မိူၼ်ၼင်ႇ NUG, CRPH ၽွတ်ႈတင်ႈပဵၼ် ၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈၶႅင်ႇသေ ၽိူဝ်ႇ​​တေပၵ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၺ်းၵုမ်ႇသၢင်ႇႁၢင်ႈ ႁဵတ်းၶုၼ် ယၢၼ်မိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႈ ဝူၼ်ႉၸႂ်လႆ ပႆၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်း တၢင်း ၶုၺ်ႉႁၼ်​​သေ ၶိၼ်သၢင်ႈပဵၼ် ၶုၼ်ၵွမ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈတူင်ႇတၢင်ႇ ၵဝ်ႇထၢင်ႇမႂ်းၸႂ်ႈၶဵၼ် မႂ်းႁၼ်ၵဝ် ပဵၼ်ၶၼ်ႈဝႆႉ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ...

ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႆး FSS

မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆး “မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈတႆး” FTS တင်ႈတႄႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလ် 2024 ထႅင်ႈ ၵမ်ႈၼိုင်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 2005 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆး ISG ဢၼ်ယူၵ်ႉဢဝ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ လုၵ်ႈ ၸၢႆးလူင် ၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵေႃႈယဵၼ်တဵတ်ႇၵႂႃႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ...

လွၵ်းတွၼ်ႈ (role) မိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆး

မိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်မိူင်းယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၵုၼ်လူင်ဢေႊသျိူဝ်ႊ။ ၸိုင်ႈမိူင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ 10 မိူင်း ပႃး ၸဵမ်မၢၼ်ႈ၊ ထႆး၊ ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ၊ ၾိလိပ်ႉပိၼ်ႊ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသဵင်ႈယင်းဢမ်ႇယႂ်ႇပဵင်းမၼ်း။ ၸိူဝ်းပဵၼ်မိူင်းၵုၼ်ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ မိူၼ်ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊၶဝ်တႄႉ ယင်းၶႅၼ်း၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ် မၼ်းဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၵၼ်။ ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်တေႁဵတ်း သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ တၵ်းလႆႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ တင်းမိူင်းၶႄႇ တင်းႁဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ ဝၢင်းၸႂ်တေႃႇၵၼ်...

တူဝ်ထူပ်း လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမိူင်းၶႄႇ ပုၼ်ႈပိူဝ်ႈတႆးမႄႇဝူၼ်ႉတႃႇၵွပ်ႇၵူႈၸၢတ်ႈ

မိူဝ်ႈ 01/10/1909 မိူဝ်ႈၶႄႇလႆႈၸတ်းႁႅၼ်းပၢင်ပွႆးလူင်ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇမၵ်းမၢႆလၢႆးလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၶႄႇ ထိုင်တီႈ ယွတ်ႈႁွတ်ႈတီႈပၢႆပေႉမႃးလႆႈ 60 ပီ ပႃႈတႂ်ႈပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးငဝ်းတူင်ႉ (ၼင်) Founding of the Republic (ၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း) ဢၼ်ၶႆႈၼႄၶိုၼ်းငဝ်း လၢႆး 4 ပီ (1945 – 1949)...

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇမီး 24 ၵေႃႉယဝ်ႉ

တီႈၶွၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးယႃႈယႃၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တေလႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃလႄႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလႆႈလူႉၵႂႃႇမီး 24 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ၵူၼ်း ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းၶွၵ်ႈသေ တူၺ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈယူႇၼႆ - ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 17 လိူၼ်မႃးၼႆ့...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း