Thursday, April 18, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ“ ထိုင်ၶၢဝ်းၵူၼ်ႇပိၼ်ႈပင်းလူမ်ႉလႅဝ်ယဝ်ႉႁိုဝ်

ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ယိုတ်း သၽႃး သေပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းၶိုင်ၽွင်းငမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁိုဝ် (State Administration Council-SAC) ပူၼ်ႉမႃး 3 ပီယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႅဝ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ယင်းပႆႇမိုၼ်ႈလူမ်ငၢႆႈငႅမ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်း  ၼင်ႇဢၼ် ဝူၼ်ႉဝႆႉလႄႈ ထုၵ်ႇတေႃႇတၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ လူၺ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်း(လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သွၼ်ႉ) ဢိၵ်ႇတင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်းလၢႆလႄႈ ၵိူတ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းၵၢင်မိူင်း ၶိုၼ်ႈမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ...

ၽိူဝ်ႇ​​တေၶူႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း သမ်ႉၵုမ်ႇၶႂၢၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်း …​​ တေႁိုဝ်ၸၢင်ႈသၢင်ႈမိူင်းမႂ်ႇ

ၽွင်းမိူဝ်ႈ NUCC ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈသွင်​​သေ သ​​လေႃႇဢမ်ႇ​​တေႃႇလႄႈ လႆႈ​​ၼႄ ပႃးၵႂႃႇ လွင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၶဝ်သၢမ်မူႇသၢမ်ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် NUCC, NUG , CRPH ၸတ်ႉၸႅၵ်ႇတႅၵ်ႇတၢင်ႇ ၵၼ် ထၢၼ်ႈ​​ပေႃးဢမ်ႇယိူၼ်ႉယွၼ်ႇဢူတ်းဢွမ်ႈၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် KNLA ၊ KNDO ႁူမ်ႈတင်း...

ပလိၵ်ႈမိူင်းဢီႊၵုၺ်းၻေႃႊ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်းလုမ်းၽွင်းတၢင်

ပလိၵ်ႈမိူင်းဢီႊၵုၺ်းၻေႃႊ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်တီႈလုမ်းတၢင်မႅၵ်ႊသီႊၵူဝ်ႊ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵီႊတူဝ်ႊ မိူင်းဢီႊၵုၺ်ႊၻေႃႊ တီႉၺွပ်း ဢဝ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇမိူင်းဢီႊၵုၺ်ႊၻေႃႊၵႂႃႇ။ ၽွင်းတၢင်မိူင်းမႅၵ်ႊသီႊၵူဝ်ႊလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်တီႈလုမ်းတၢင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း၊ ထိုင်တီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊၵေႃႈ  တတ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ် တၢင်း ၵၢၼ်မိူင်း။ ဢၼ်ဢီႊၵုၺ်ႊၻေႃႊ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ၽွင်းတၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သႄႉသွမ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ၼႄးဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းဢမ်ႇၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇဢမ်ႇလီ ဝႃႈ ၼႆ။ တၢင်းႁဵတ်း...

ၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ – ၸၢၼ်း ၶေႉၵၼ် ပွႆႇၼူၾႆး လၢဝ်ထဵမ်းၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ SpaceX သေ ဢဝ်ၶိူင်ႈ Falcon 9 ပွႆႇၼူၾႆး လၢဝ်ထဵမ်း လပ်ႉ ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ် ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လၢဝ်ထဵမ်း မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈသုၼ်ၵၢင်ႁၢဝ် ၵျွၼ်ႊဢႅပ်ႉၾ်ၵၼေႇတီႇ ဢၼ်မီးတီႈၸႄႈမိူင်းၾရေႃႊရီႊတႃႊ...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ပဵၼ် Julie Bishop

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ António Guterres  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉဝႃႈ - ၽူႈလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶွင်ၽူႈၼမ်း ၼႂ်း ၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ် Julie Bishop ၽွင်းလူင် ၵဝ်ႇၾၢႆႇၼွၵ်ႈ မိူင်း ၶွင်မိူင်းဢေႃႊသတြေႊရီႊယိူဝ်ႊ...

ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃၽေးသိုၵ်းသိူဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ပႃးၸဵမ် တူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇလႄႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈလႆႈ 3 ပီယဝ်ႉ။ တူဝ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢႅၼ်ႊထူဝ်ႊၼီႊဢူဝ်ႊ ၵူႇထႃႊရတ်ႉသ် လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပၼ်းၼၼ်ႈ သုမ်းတပ်ႉသုမ်းသိုၵ်း

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ၼႆႉ ပႅင်ႇၼင်ႇပဵၼ်လႆႈ တေႁဵတ်းၵႂႃႇၵမ်းတွၼ်ႈတွၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးငၢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင် ယူႇၼႆ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈႁဵတ်းဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊပိဝ်ႊ ၸွမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရတ်ႉသျႃး ဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈယၼ်ႇၵုင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႈ 18 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် MRTV ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႈ 23 ပူၼ်ႉၼႆႉ တေငိၼ်း ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ...

ၸၵၸ ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ မီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼမ်လိူဝ်ၽွၼ်းလီ တႃႇမိူဝ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတႂ်ႈမိုဝ်းၸၵၸ(စကစ) တၢင်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝဵင်းၼႆႉ တႄႇလူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇသေ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်မၢတ်ႉသ်ၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸၵၸလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇၼိုင်ႈၸုပ်ႈၼႆႉ တေၵဵပ်းၼိုင်ႈဢိူင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႉ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ 2-3 ၵေႃႉၼႆသေတႃႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၼိုင်ႈဢိူင်ႇလႂ် တေလႆႈသႂ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ 150 တေႃႇထိုင် 170...

မိူင်းမၢၼ်ႈတႅၵ်ႇဢမ်ႇတႅၵ်ႇ မိူင်းတႆးႁိမ်ၸႅၵ်ႇၼႃႈလိၼ်

တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်း တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇမႅတ်ႇပႅင်းႁုပ်ႈၼႃႈလိၼ် တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇၶိၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်း တၢင်ႇၾၢႆႇ တၢင်ႇႁႅၼ်းၽႅၼ်သိုၵ်း တၢင်ႇၾၢႆႇတၢင်ႇၽွမ်ႉတိုၵ်း သိုၵ်းဢၼ်တေၵိူတ်ႇၵမ်းၼႆႉၼၵ်းၼႃ ႁႃတၢင်းယူတ်းယႃ ယိင်ႈယၢပ်ႇ  မိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ဝူတ်ႈဝဵၼ်းၵၢမ်ႇ (ၿၢပ်ႇၵမ်(sin)) ၵူၼ်းမိူင်း ထိုင်သုတ်းတိူၵ်ႈ လႆႈပိုၼ်ႉၽႃႈတိူၵ်ႇႁိူၵ်ႈ သူၼ်ၼႃး ပႃးၵၼ်ၼီဢွၵ်ႇၽူင်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈၶူင်ႇ မိူင်းတီႈယၢမ်ႈယူႇ ဢူႇတီႈယၢမ်ႈၼွၼ်း ဢၼ်ပူႇ မွၼ်ႇယႃႈ ၽုၵ်ႇၵႃႈသွမ်ႈဝၢၼ်ႇမႃးလၢႆသိုပ်ႇၸူဝ်ႈၵူၼ်းၸဵမ်မိုၼ်းသိုၼ်းဢွၼ်။ သဝ်ႁိူၼ်းတမ်းၾင် ႁွႆးလမ်ၾႆးမႆႈ လႆႈၵၢႆယဵၼ်းပဵၼ် သၢၵ်ႈၸဵၼ်ယုၵ်းယၵ်း...

ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဝူဝ်ဝၼ်းထွင်း (Vo Van Thuong) တၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈ 2 ပီသေ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ တၼ်းႁဵင်း ဝႃႈၼႆ။ ပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ပႃႇတီႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႈတႃပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉမီးတၢင်းၽိတ်းသင်လႄႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်...

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် သႄႉသွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သႄႉသွမ်းၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉ တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၼမ်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/3/2024 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးလင် ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ႈၼိုင်ႈ မီး 6 ၶေႃႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ယွၼ်ႉႁွႆးၵၢၼ် သိုပ်ႇဢမ်းၼၢတ်ႈ

မိူဝ်ႈ 4 ပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လူၺ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းငမ်း ၵွင်တပ်ႉသုင်သုတ်းၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ သၼ်ယႃးဝႃႈ တၵ်းတေယွမ်းႁပ်ႉၽူလ်ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2020 ဝၢႆးသေတူဝ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵႂႃႇတွတ်ႈယွၼ်ႇဝႂ်ၵၢင်ၸႂ်လူင်းၼႂ်းႁိပ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ဢွၼ်ၼႃႈ မၼ်းတေၶႅင်ႁၢဝ်ႈတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႊတီႈ NLD လႄႈ တင်ႈၵႂၢမ်းထၢမ်ဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ...

ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 7 ၸုမ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 7 EAO Alliance

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ့်ၸိုင်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 7 EAO Alliance ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉမႃး EAO 7 ၸုမ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ...

EAO 7 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ EAO 7 ၸုမ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉယုမ်ႇယမ် NCA ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ -“ ယၢမ်းလဵဝ် ၶွပ်ႇပိူင်ၵၢၼ်မိူင်းၵႅပ်ႈသေယဝ်ႉ ၶွပ်ႇပိူင်သိုၵ်းၼႂ်း မိူင်းၵႂၢင်ႈဝႆႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ပိူင်းၼႄဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းပႆႇၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း။ ၸုမ်းႁဝ်း 7 ၸုမ်းတႄႉ...

ပိုၼ်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႆးလႄႈၵၢၼ်လုတ်ႈတိုဝ်ႉလုတ်ႈတႃႈထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်

ၽွင်းယၢမ်းပၢႆးသိုၵ်းလွၼ်ႉလိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈ ပၢႆးမိူင်းႁႅင်ႈႁိူတ်ႇတူၵ်းလႃႈယူႇ ၼင်ႇၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇၵႃး ပႃးတင်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢွၼ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် SSPP / SSA လႄႈ RCSS / SSA ၼႆႉ ပေႃးတေသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇမိူၼ်ၼႆ တေၸၢင်ႈလုတ်ႈတိုဝ်ႉ ႁၢမ်းသုၼ်ႇ ပႅတ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း လၢႆးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းယဝ်ႉၼႆယူႇ။ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းႁွမ်ႁႅင်းယူႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း