Wednesday, June 19, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

TBC ထႆး – မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 99 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်လႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesaiperss ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼထီႊ ထိမ်ႊသဵၼ်ႊ ၾၢႆႇထႆးလႄႈ...

ၽူႈၼမ်း လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉထတ်းသၢင် လွင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းရတ်ႉသျႃး တုၵ်းယွၼ်း ဢဝ်ၼႃႈလိၼ် မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ 4 တီႈ

တႃႇတေ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊၼႆသေ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈမိူင်းသုၺ်ႊၸႃႊလႅၼ်ႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 -16 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ရတ်ႉသျႃး ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်ဝႆႉဝႃႈ - သင်မၵ်ႈမၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ 4...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပီ 2025

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ  ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပူင်ႇသႂ်ၼႆသေ ယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး 3 ပီပၢႆ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉတူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်း တေၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်းလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်း...

သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႆႈၼွၼ်းႁူၼ်းၸူမ်တႂ်ႈ ၵၢၼ်ပိုတ်းတိုၵ်းမိုင့်သုၼ်ႇ

လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 16 ဝၼ်းၼႆ့ ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶိူဝ်းတႆး ( Shan National Human Rights Day)  ဢၼ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(Committee for Shan State Unity: cssu) ဢွၼ်မၵ်းမၼ်ႈမႃး ၼႂ်းပီ 2020 ၼၼ့်ယဝ့်။ ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ယႃႇၽူမ်ႈဝႃႈ...

ထႆးတၵ်ႉ “မၢၼ်ႈ” တၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပီၼႆႉ

 ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊ ဢထ်ႉ တၵ်ႉဝႃႈ ပေႃးမျႃႉဝၻီႇတႅၵ်ႇ  ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼၵ်းၼႃ  ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇလႄႈၼမ်းၶဝ်ႈသေႁၢႆလူႉ(သုမ်း) 1 ပီ သႅၼ်လၢၼ်ႉ ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈႁပ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းၼၵ်းၼႃ ဢိၵ်ႇတင်းပၼ်ႁႃၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး  4 ၾၢႆႇ လႄႈ တေႃႇၼႃႈပၢင်တိုၵ်း 4 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ယၢမ်းၼႆႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သုမ်းပိုၼ်ႉတီႈ 60 -...

လုမ်းတြႃး ႁွင်ႉထတ်းထွင် ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ တႃႇယႃႉပႃႇတီႇ

လုမ်းတြႃး ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းထွင် ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၼမ်တီႈသုတ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇပူတ်းယႃႉပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ လုမ်းတြႃးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းထွင်ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ (ၵၢဝ်ႉၵလႆႈ) ဢၼ် ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2023 လႆႈတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 151 တီႈၼင်ႈ ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ တႃႇထတ်းထွင်...

ၵဵပ်းၽၵ်းသႂ်ႇသႃႉ ၵဵပ်းၶႃႈသႂ်ႇမိူင်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မွၼ်းၶိူဝ်း ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်တႅမ်ႈဝႆႉ - ပိူင်းၼႄ ၽွင်းပၢၼ်မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ သုမ်းၵၢၼ်ႉႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈသေ တူၵ်းတႂ်ႈမိုဝ်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် ၶုၼ်မိူင်း မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈမိူင်း ၼိုင်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၽွင်းပၢၼ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ ဢဝ်လႂ်မႃးထႅမ်သႂ်ႇမိူင်းလႂ်- ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ႁဵတ်းႁိုဝ် ၶိုၼ်းၼမ်မႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇမိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၵၢၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းပရိၼ်ႉၼွင်ႇ မိူဝ်ႈပီ 1478 ဢႃးၼႃးၸၵ်ႇ (ဢႃႇၼႃႇ...

ၼမ်ႉၵတ်ႉၼမ်ႉၸႂ် ၸိုၼ်ႈသႂ်ပဵၼ်ထမ်း

လူၺ်ႈၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ႁိုဝ် ၽူႈယူႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် တၵ်း လႆႈဢိင်ပိုင်ႈၼိူဝ်ၼမ်ႉၵၢၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼမ်ႉၸႂ် လႄႈၸိတ်းၸႂ်ပဵၼ်ထမ်း ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၼမ်းပႃးမုၵ်ႉမူႇၸုမ်း ၾုင် ႁိုဝ် တူင်ႇဝူင်း ၵၢဝ်ႉယၢင်ႈထိုင်ၸုတ်းမုင်ႈမွင်းဢဵၼ်းဢၢၼ်းလႆႈငၢႆႈလႆႈလီ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၽူႈတိတ်းတၢမ်း ႁိုဝ် ၽူႈယူႇၶႅပ်ႇၶၢင်ႈႁူမ်ႈၵၢၼ်ၶပ်းၶိုင်ၵေႃႈ တၵ်းႁူႉတၼ်းလႄႈၶဝ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ၼႃႈၵၢၼ် ဢဝ်ၸႂ်သႂ်ႇလႄႈမီးၵႂၢမ်းတင်ႈၸႂ်ပဵၼ်ႁႅင်းထိပ်ႇသူင်ႇၸွႆႈဢီးႁႂ်ႈၵူင်းလေႃႉၼၼ်ႉ ၵိင်ႈပၼ်ႇမုၼ်လႆႈငၢႆႈၸွမ်းလူး ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇပႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၽႅဝ်ႁွတ်ႈတီႈယွတ်ႈပဝ်ႈပၢႆမၢႆယိူင်းလူၺ်ႈၵၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်း...

ၼႃႇယၵလူင် ပႃႇတီႇၼူၵ်းယုင်း NLD ဢူးတိၼ်ႇဢူး လူႉသဵင်ႈ

ၼႃႇယၵလူင် ပႃႇတီႇၼူၵ်းယုင်း NLD ဢူးတိၼ်ႇဢူး ဢႃယု 98 ပီ ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈမိူဝ်ႈဝႃးသေ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/6/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ။ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းဢူးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈဝႃႈတေၵဵပ်းၶၢပ်ႈတူဝ်ဝႆႉ 5 ဝၼ်း ၊ ဝၼ်းပုတ်ႉတေၽဝ်ဝႃႈၼႆ။ ဢူးတိၼ်ႇဢူးၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1927 ၼီႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်...

ပႃႇတီႇ 4 ၸုမ်း ဢၼ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢွၼ်ၼမ်း ၸုမ်း UPDJC

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီပၢႆၼႆႉ ၶဝ်ၵႆႉၵႆႉ တူၵ်ႇတၵ်ႉတႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလၢႆၵမ်း သေတႃႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵေႃႈ ၵေႃႊမသျိၼ်ႊ ပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶိုၼ်းမႄးထတ်းထွင် ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းသေ လိူၵ်ႈၽူႈၼမ်း ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် UPDJC ထႅင်ႈ 4 ၸုမ်း။...

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 25 ဢၼ် ယွၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵိုတ်းလွင်ႈဢိုတ်းႁႅတ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 25 ဢၼ် ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉဝႃႈ တေၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်မေႊဝႃႈ - တိုၵ်းသူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ် ႁၢမ်ႈႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး ဝႃႈၼႆ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢိုတ်းႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေတႃႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉမိုဝ်းထူပ်းပၼ်ႁႃ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်း ၸႂ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ယိင်ႈဢိုတ်းႁႅတ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်းဝႃႈ လႆႈဢုပ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈႁူပ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉယူႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/05/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇထႆး The Nation ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ...

ပၵ်းတႃမၢၼ်ႈ တူၺ်းယၢင်ႈထၵ်းသိၼ် သၢင်ႈၵၢၼ် မိူင်းဢူၺ်းလီ

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶွင်ထၵ်းသိၼ် ၶျိၼ်းၼဝတ်း ဢၻိတ်ႇၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈၾၢႆႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆၸုမ်း ပိူဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈယူႇၵၢင်သေဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ သၢင်ႈႁႅင်းသၼ်ႇၶွၼ်းတင်းမိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ။ လိုၼ်းသုတ်း ၼိုင်ႈၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉၵၼ်တင်းထၵ်းသိၼ် ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၸုမ်းၶၢဝ်ႇၿီႊၿီႊသီႊ။ ႁၢႆးငၢၼ်းၵၢဝ်လၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶၢဝ်ႇဝီႊဢူဝ်ႊဢေႊၽႃးသႃမၢၼ်ႈ ၶွင်ဢမေႊရိၵႃႊ လႄႈ ၿီႊၿီႊသီႊ ၽႃးသႃၾၢႆႇမၢၼ်ႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ထၵ်းသိၼ်လႆႈႁူပ်ႉၽူႈၼမ်းၾၢႆႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆၸုမ်း တင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ(National...

ၵူၼ်းမိူင်းဢီႊရၼ်ႊ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢီႊရၼ်ႊ ဢၼ်တူၵ်းတၢႆၸွမ်းၶိူင်ႈမိၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းဢီႊရၼ်ႊ ၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ ပၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၶဝ် ဢၼ်တူၵ်းတၢႆၸွမ်းၶိူင်ႈမိၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႊရၼ်ႊ Ebrahim Raisi ဢီႊပရႃႊႁိမ်ႊ ရႃႊဢီႊသီႊ ဢႃယု 63 ပီ ဢၼ်ၶီႇၶိူင်ႈမိၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၸႄႈမိူင်းဢသႃႊပၢႆႊ(ဢွၵ်ႇ) ၸွမ်းၵၼ်တင်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း Hossein Amirabdollahian  ၼၼ်ႉ ၶိူင်ႈမိၼ်တူၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃႊလႅတ်ႊသတၢႆႊ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းတၢင်းၵၢၼ်

ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း လွင်ႈ 3 ၸိုင်ႈမိူင်းယူႊရူပ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ပႃႊလႅတ်ႊသတၢႆႊ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၢႆႊယႃႊလႅၼ်ႊ၊ ၼေႃႊဝေႊ၊ သပဵၼ်ႊ ၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမၵ်းမၼ်ႈ ပႃႊလႅတ်ႊသတၢႆႊ ပဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်း ဢိတ်ႉသ်ရေႊ ပႅၼ်ႊၵျမိၼ်ႊ ၼေႊတၼ်ႊယႃႊႁု တုမ်ႉတွပ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသေ သႄႉသွမ်းဝႃႈ -...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း