Sunday, May 26, 2024

CATEGORY

တွင်ႈထၢမ်

ၶႂ်ႈလႆႈၽူႈၼမ်းလီၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ထုၵ်ႇဝႆႉ ၵႃႈၶၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၵႆႉလႆႈငိၼ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ဝႃႈ “ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ” ၼႆလႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇ ပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းသေ ပႃးဝႆႉဝႃႈ - ပေႃးဢႃယုတဵမ် 18 ပီ တၵ်းတေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း သင်ဝႃႈ တွပ်ႇထဵင်/ပၢႆႈ...

မေႃၵႂၢမ်းတႆး “ထႅမ်ၶိူဝ်း” တႅမ်ႈ/ ႁွင်ႉၽဵင်းဝၢၵ်ႇထိုင် ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ  

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလႆႈပၼ်ႇၵၢၼ်လီ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းမၢင်ၸိူဝ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီးၼမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးထႅမ် ၶိူဝ်းၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ မတ်ႉတႃ 505 (က) သေ ထိုင်တီႈလႆႈပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်။ ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၸၢႆးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ်သေ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းမႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 12 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီသေ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၽေႃႇသၢင်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်မီးပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း 12 ဢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ...

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း ႁိမ်းၸမ် 40 ၸုမ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွင်ႊသီႊ မီႊတီႊယႃႊသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ Independent Press Council Myanmar

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ၵၢၼ်မိူင်းလႄႈၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ သုၵ်ႉယုင်ႈလိူဝ်ႁႅင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၸပ်းၽၢၵ်ႇၵေႃႈၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႈၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢိၵ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၾၢင်ႁၢင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် 38 ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွင်ႊသီႊ မီႊတီႊယႃႊသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ Independent Press Council Myanmar ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၶုတ်းႁၢၵ်ႈထွၼ်တူဝ်လွင်ႈဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း၊ တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈပဵၼ်ထမ်း၊ တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈ IPCM ၼႆႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၼွင်ႉဢွၼ်ႇလိုၼ်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ပဵၼ်မႃးၵေႃႉယိင်းပၢႆးမွၼ်းတႆးၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ

ၼႂ်းပီၼႆႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ “သူင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၵူၼ်းတၢင်းပုၼ်ႉ” ၼႆၸိုင် ၼႆၼၼ်ႉ လိုဝ်းလင်ၸပ်းႁူ ၸပ်းသူပ်းၵူၼ်းၼႂ်းၵူႈသႅၼ်းပၢၼ် ၼႆၽႂ်တေဢမ်ႇထဵင်လႆႈ။ ပေႃးလႆႈငိၼ်းၽဵင်းဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေလႅၼ်ႈႁၼ်ၼႂ်းတႃ မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ယိင်းသၢဝ်သဵင်ဝၢၼ်ဢွၼ်ႇ ၼွင်ႉဢွၼ်ႇလိုၼ်း ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ ။ ၽဵင်းၵႂၢမ်း “သူင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၵူၼ်းတၢင်းပုၼ်ႉ” ၼႆႉ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈလင်မႃး...

မေႃယႃယိင်း ၽူႈမီးၼမ့်ၸႂ် ၸွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ် ယၢပ်ႇၵိၼ်း

ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်း ပဵၼ်ပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ မီးငိုၼ်းၶမ်းၼမ်တၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ သိုဝ်ႉဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈ ပၢႆးယူႇ လီ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်မီးၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်လူင် တီႈသုတ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၸိုင် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၵႆဝဵင်း ၵႆႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်...

ႁႅင်းဢီး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ မီးတီႈပေႃႈမႄႈ  

“တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ပေႃးတေလႆႈႁဵၼ်းထိုင်ၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း လူဝ်ႇလႆႈမီးႁႅင်းဢီး။ ႁႅင်းဢီးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးတီႈပေႃႈမႄႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လူဝ်ႇပွင်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသေ သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈ ၶိုၼ်းႁဵၼ်းလီလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ” - ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႉ ၵေႃတႆး ဝဵင်းၵႃလီႉလၢတ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉၸိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁၢမ်း...

ၼႃႇယၵ PNLO ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇလၢတ်ႈ “NCA ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈ”

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလူင်းမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA လႄႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႆႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁွင်ႉဢဝ် လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႇယၵ PNLO ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇၵေႃႈ လႆႈလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၼႃႇယၵ PNLO ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ...

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵႂၢမ်းၼႂ်းၸႂ် ၶူးသွၼ်ၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်း ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးလွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁႃပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်း။   မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း ၊ ၽူႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵေႃႈ ၺႃးမၢပ်ႇမႂ်လူၺ်ႈမၢႆမီႈ 505 တင်းၼမ်။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇ ၾၼ်မုင်ႈယိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ...

သၢဝ်တႆးဢၼ်ၵႂႃႇၶေႉၶဵင်ႇ Miss Universe Myanmar 2023 လႆႈႁပ်ႉသူးထိၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၾိင်ႈထုင်းတႆး

ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပီ 2023 ၼႆႉ  ၸတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 10 သေ မိူဝ်ႈလဵဝ်မႅၼ်ႈၽွင်း တူဝ်တႅၼ်းၼၢင်းႁၢင်ႈလီၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၵူႈၸႄႈမိူင်းလႄႈၸႄႈတိူင်း တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶိုင်သၢင်ႈထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽႂ်မၼ်း တႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇယူႇၶိူဝ်းယႂ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ  ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း လုၵ်ႈသၢဝ်တႆး လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ တူဝ်တႅၼ်း  ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ လႆႈၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ...

ပၢင်တိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇ/တၢႆၼမ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ။ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၸွမ်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်။ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈ ၶႅင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈၼႆ ၼၢင်းၼွင်ႉၼွင်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ တီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA...

Social Media မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၵၢၼ်တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 14/8/2023 ၼႆႉ တီႈဝႅပ်ႊသၢႆႊတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ ၽူႈသူင် ၸႂ်ႉတိုဝ်း Social Media တင်းသဵင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးသေ...

ပေႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ တေၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၵႄႈလိတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2023  ယၢမ်းၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP / SSA ဢၼ်ဢမ်ႇလူင်း လၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ SSPP တင်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၶွင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

သၢဝ်တႆးႁၢင်ႈလီ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇ Miss Universe Myanmar တီႈတႃႈၵုင်ႈ

 ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ Miss Universe Tachileik  2023  ပီၼႆႉ  ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်း ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇတီႈ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Miss Universe Myanmar...

Facebook တင်း Page ၼႆႉ ၵွပ်ႈသင် ၵူၼ်းတင်းၵမ်ႇၽႃႇ သူၼ်ၸႂ်လဵၼ်ႈၼမ်

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ပၢၼ်လဵၼ်ႈဢိၼ်ႊတႃႊၼႅတ်ႊဢွၼ်ႊလၢႆႊ (Online) လႄႈ ၸဵမ်ၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၸဵမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းသုၼ်ႇတူဝ်၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႂ်၊ ၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး/ ၼႂ်းသူၼ် တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် တၢင်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊယဝ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႇမၼ်း ပေႃးသင်ႇသိုဝ်ႉ တၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း