Wednesday, April 24, 2024

ၶႂ်ႈလႆႈၽူႈၼမ်းလီၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ထုၵ်ႇဝႆႉ ၵႃႈၶၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

Must read

ၵႆႉလႆႈငိၼ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ဝႃႈ “ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ” ၼႆလႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇ ပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းသေ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – ပေႃးဢႃယုတဵမ် 18 ပီ တၵ်းတေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း သင်ဝႃႈ တွပ်ႇထဵင်/ပၢႆႈ ၸိုင်တၵ်းတေၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႇ ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၶိူဝ်းယႂ်းယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2024 ပဵၼ်ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Day) – ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၼၼ်ႉ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းမိူင်းႁဝ်းထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်- ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸၢႆးၶိူဝ်း ဢႃယု 28 ပီ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းႁွင်ႊၵွင်ႊ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ထၢမ် – ၽွင်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆယူႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသေ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

တွပ်ႇ – ပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉတႄႉ မၼ်းၵေႃႈဢွၵ်ႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ပိူင်ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉသေ ၸင်ႇတေမႃးၸႂ်ႉ ဝၢႆးလင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ တီႈတေထိုင်မႃး ၼႆႉ။ ပေႃးဝႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်းဢေႃႈ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈ လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ တင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးသဵၼ်ႈမၢႆမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉယဝ်ႉၼႂ်းၼၼ်ႈၵေႃႈ ပႃးဝႆႉယဝ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉလၢႆၵေႃႉ ဢႃယုၵႃႈႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၼၼ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တေႃႈ လဵဝ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၽွၼ်းယွၼ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၼမ်မႃး တိၵ်းတိၵ်း ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ တိုၼ်းတေၶၢတ်ႇ။ ပေႃးၵၢၼ်ႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶၢတ်ႇၵေႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သုၼ်ႇၶဝ် တေသုမ်း။ ပေႃးသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵေႃႈ ဢၼႃႇၵၢတ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တေႁၢႆ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼွင်ႉယိင်းၶႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ ၶႂ်ႈပဵၼ်မေႃယႃၼႆ ၵၢၼ်ႉၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းမႃး၊ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးလႆႈၶၢတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ တင်း မုင်ႈမွင်း မၼ်းၼၢင်းတႄႉ လႆႈသုမ်းယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ၶဝ်၊ ၶတ်းၸႂ်ယူႇၵေႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶႃႈၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ – ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈၽူႈၼမ်းလီၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ထုၵ်ႇဝႆႉ ၵႃႈၶၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် – ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢိမ်ႇၸၢၼ်ႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၵဵပ်းသိုၵ်းယူႇၼႆႉ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ သမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႃးထႅင်ႈ ပေႃးပၢႆႈတေမီးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼႆပႃးထႅင်ႈလႄႈ – လွင်ႈၼႆႉလူး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ?

တွပ်ႇ – ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၺႃးတၢမ်ႇမႃးဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ – တၢမ်ႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေႃႈလဵဝ်သမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ ၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း။

ၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈမိူင်းၼမ်မႃးၵူၺ်းဢေႃႈ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉထုၵ်ႇလီႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း။ ၼႆႉသမ်ႉဝႃႈ ပေႃးပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၸိုင် တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ တေတီႉၺွပ်း ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လႆႈထူပ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ ပၼ်ႇယူႇၸွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်း ယွၼ်ႉၽေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – သိုၵ်းတႆးသေ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆး ယူႇႁိုင် 10 ပီယဝ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ ၵမ်းၼႆႉ မႃးၺႃးၵဵပ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ ၶိုၼ်းပၢႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇပၢႆႈမႃး ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ ။

ပေႃးမႃးတူၺ်း မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉတင်းပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ၼမ်မႃး။ ၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းၵေႃႈ ၼမ်မႃး။ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇလီ ၵၢၼ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်ၵေႃႈၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း ပေႃးပဵၼ်ၼႆမႃးတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႄႉ ၶႅၼ်းတေပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

ထၢမ် – ပေႃးတေတူၺ်းထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈမေႃဝႆႉၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈႁိုဝ်?

တွပ်ႇ – ပေႃးပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၵဵပ်းသိုၵ်းတႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတႄႉ ၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၽွၼ်းၸႃႉ ၼမ်လိူဝ်ၵူၺ်း၊ ၶႃႈတူၺ်းၽွၼ်းလီ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ် ဢၼ်ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၾိုၵ်းပၼ်ႁဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်? ။ တီႉႁဝ်းၵႂႃႇသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း ယိုဝ်းၵၼ် ၶိုၼ်း ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် တီႈၸဵင်ႇႁဝ်းၶႃႈ တူၺ်းတၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၵူၺ်းဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တၢင်းတိူၵ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် လိူဝ်သေ ဢထမ်ႇမ ၸႂ်ႉပၵ်းပိူင် 2010 ၼၼ်ႉသေ ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၺ်းယဝ်ႉ။

ပေႃးပဵၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းတႆး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ တေမီးၵႂၢမ်းထၢမ်ၼမ် မိူၼ်ၸိူင်ႉ သိုၵ်းႁဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈသင်တႄႉတႄႉ တီႈသိုၵ်းႁဝ်း ႁဵတ်းယူႇတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်းထိုင်လႆႈ တီႈဢၼ်ႁဝ်းတေၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မႃးႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶဝ် တေလူႉ တေဢမ်ႇထိုင်ယိူင်းမၢႆ ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ် တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၶႂ်ႈပၢႆႈ။ မၢင် ၸိူဝ်း ႁဵတ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇတၼ်းႁိုင် လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈတိုၵ်း ၸွမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၶိုၼ်း သေ လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ တီႈၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၽွၼ်းလီ မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းၸႃႉ ၵမ်ႈၼမ်ၵူၺ်း။

ထၢမ် – ၵူၺ်းဝႃႈ ပေႃးဝႃႈၵဵပ်းသိုၵ်းႁေးၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပၢႆႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ဝႃႈ ယင်းပႆႇၵဵပ်းပေႃးမႃးယွၼ်းၶဝ်ႈယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ်?

တွပ်ႇ – တဵၵ်းငႅၼ်းၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်တဵၵ်းတဵင် ဢထမ်ႇမၵူၺ်း ပေႃးဢမ်ႇ ၵႂႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ တေပၼ်တၢမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇတူၵ်းထုၵ်ႇၶႃႈ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵိုင်ႇလီၵဵပ်းသိုၵ်းၶႃႈ ပေႃးတေၵဵပ်းသိုၵ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၸႂ်လၢႆးႁူၺ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈမႃး ႁဵတ်း သိုၵ်း ႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ – ငိုၼ်းလိူၼ် ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ၶၢတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉမေႃ တၢင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း။ ပေႃးၶဝ်ႈသိုၵ်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမီး ၸၼ်ႉႁဵၼ်းပၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉ 1 ထိုင် ၸၼ်ႉ 12 ပေႃးယဝ်ႉ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇတေႃႇလႆႈထႅင်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးငိုၼ်းၸွႆႈပၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် တေပၼ်ၵႃႈႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် သိုၵ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေမီးငိုၼ်းလိူၼ်ပၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၼိုင်ႈလိူၼ်သမ်ႉ တေ ပၼ်ၵႃႈႁိုဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ ၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ၸႂ်ႉလၢႆးၼႆႉ ႁူၺ်းသူၼ်း တေတိူဝ်းလီ။

ထၢမ် – ၶႂ်ႈပၼ်တင်းၶႆႈၸႂ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

တွပ်ႇ – သိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ တီႈဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၵူၼ်းႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝူၼ်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တီႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈဢီႈသင် တႄႉတႄႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊႁႃႉ။ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ် မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊႁႃႉ ဢိင်းၵလဵတ်ႈႁႃႉ ၵျႃႊမၼီႊႁႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼမ်တီႈသုတ်းၸိုင် မၼ်းၵေႃႈ တေလီတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ ၵိူတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇလီတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်းၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ တေမီးၵူၼ်း တၢႆသေ တေလႆႈႁႃၵူၼ်းမႃးတႅၼ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးၵူၺ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝူၼ်ႉ ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ၼမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

………………………………. 000000000000………………………

ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Day ၼႆ့ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ် တီႈပၢင် ၵုမ်လူင်ၶွၼ်ႊၾ ရႅၼ်ႊ တီႈၸႄႈဝဵင်းပႃႇၵိူဝ် မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2017 ၼၼ်ႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢဝ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊပႃႉ ၺၢၼ်ႇ (ၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး၊ ၽူႈ တႅင်ႇတႅမ်ႈ ၽဵင်းတၢင်ႇတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းရႃႇၸႃႇ) ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ် မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း