Wednesday, July 24, 2024

CATEGORY

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထူပ်းၽေးသိုၵ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈၸဝ်ဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉမႃးပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇသူႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်းၼႂ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၶႂ်ႈဝႃႈပတ်းပိုၼ်ႉၸွတ်ႇတူဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တီႈလႂ်ၵေႃႈဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ပဵၼ် မိူဝ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ။ လုမ်းတၢင်ဢိင်းၵလဵတ်ႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်းထိုင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းမူတ်း ၽွင်းပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဝႄႈႁူင်းႁေႃၵူၼ်းမိူင်း ႁူင်းႁဵၼ်း ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ သႂ်ႇၸႂ်ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတိတ်ႉဝၼ်းတီႈ 21 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လုမ်းတၢင်ဢိင်းၵလဵတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ -...

TLEC သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/7/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတဢၢင်း TLEC ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ၶိုၼ်းႁူင်း ႁဵၼ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈဝဵင်ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်မႃးသင်ႇလၢတ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ...

သိုၵ်းတဢၢင်း ယိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 200 ပၢႆ ဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလႄႈ ထိုင်တီႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူႈသႅၼ်းထၢၼ်ႈ။ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း လႆႈလိုဝ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉသေ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆးသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ မၢင်တီႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ၊ မၢင်တီႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ၊ မၢင်တီႈ ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ...

သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆ ႁၢမ်းသုၼ်ႇ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

ၼႂ်း 5 ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ်လႄႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းပႆႇ ၸၢင်ႈပိုတ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိုၼ်ႇပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းမီး 200 ပၢႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈ၊ မိူင်းမွၵ်ႇလႄႈ ဝဵင်းမႂ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်း...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတူႊရၵီႊ ၸႂ်ႉၸၢၵ်ႈ AI တွပ်ႈလိၵ်ႈ ၺႃးတီႉပၼ်တၢမ်ႇ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းဢိတ်သ်ႉပႃႊတႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်းတူႊရၵီႊၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသေ မၼ်းၸၢႆးလၵ်ႉၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ AI ဢၢၼ်ႇၶေႃႈထၢမ်သေ တွပ်ႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ၺႃးၶူးသွၼ် ဢိၵ်ႇပလိၵ်ႈၶဝ် မႃးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် မၼ်းၸၢႆးဝႆႉ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ဝၢႆးလင် ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး 4-5 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၺႃးၶူးသွၼ်လႄႈ ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈ လွင်ႈမၼ်းၸႂ်ႉၸၢၵ်ႈ AI ၸွႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈသေ ၺႃးတီႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်ႈတီႈ...

ၽႃႇသႃႇ(ၽႃသႃ) ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇဢင်းၵိတ်းဝႃႈ You can never know your own language until you know a few others (ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇႁူႉၽႃႇသႃႇ(ၽႃသႃ)ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈပိူၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၸိုင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈ ၽႃႇသႃႇ(ၽႃသႃ)ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ)။ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶႂ်ႈထႅမ်ဝႃႈ “ပေႃးဢမ်ႇႁူႉၵႂၢမ်းတႆးတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈလီလီၽွင်ႈၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈတၵ်းတေဢမ်ႇ ၸၢင်ႈႁူႉလွင်ႈၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းလႆႈ”။ ၼႂ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ၼႆႉမီးလၢႆၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း -...

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသုင်

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈလႄႈသင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈသင် ႁဵတ်းတုမ်ႉ တိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉလိူဝ်ႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် မႃးပၢၼ်တေႃႇပၢၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပႆႇၸၢင်ႈပူၵ်းပွင် တူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း။ ဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉသုတ်းပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ...

ပီၼႆႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼမ်

ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023 -2024 ၼႆႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈၼမ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵႃႈႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် (ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း) ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 03/06/2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ပီၼႆႉ...

ၼႂ်းလၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းပီၼႆႉ ၶိုၼ်းသွၼ်ပႃးပိူင် ၸႃႇရိၵ်ႉတလႄႈ ပိူင်တိုဝ်းၵမ်ၵူၼ်း

ၼႂ်းလၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇလူင်း တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဝႃႈ - တေလႆႈသွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပႃးလွင်ႈ ပိူင်ၸႃႇရိၵ်ႉတလႄႈ ပိူင်တိုဝ်းၵမ်ၵူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ပၢႆးပိူင်ၸႃႇရိၵ်ႉတၼႆႉ ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇပၢင်သွၼ်လႄႈ မၢႆမၢၵ်ႈၶၼႅၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေတႃႉ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းတေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တေလႆႈၾိုၵ်းထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ လဵင်ႉၸႂ်ဝႆႉပၼ် ၸဵမ်ယၢမ်းလဵဝ် -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပီၼႆႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းမိူင်းမီး 6 လၢၼ်ႉပၢႆ

တႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ 2024 - 2025 ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းမႃးၾၢၵ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသေ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းမီး 6 လၢၼ်ႉ 2 သႅၼ်ပၢႆ ၸေႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်မေႊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1...

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်းၵမ်း 3

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး Shan Community College တီႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၸတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူး တီႊပလူဝ်ႊမႃႊ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၸတ်း ပႃးပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း မိူင်းတႆးထူပ်းပၼ်ႁႃလၢႆလွင်ႈယူႇသေတႃႉ ၵေႃတႆးတႄႉ လုၵ်ႉ ၸိုၼ်ႇၶတ်းႁႅင်းတႃႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး...

ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉ ၵႅမ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး လုၵ်ႈႁဵၼ်း 237 ၵေႃႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မေႃသွၼ်ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ၊...

ငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝၢင်းၸႂ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢႆႉလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းတၢင်ႇတီႈၼမ်

တႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2024 - 2025 ၼႆႉ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း တႄႇႁပ်ႉၾၢၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇယဝ်ႉသေတႃႉ မၢင် ၸႄႈဝဵင်းတႄႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼမ်၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇႁတ်းဢဝ် လုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတီႈႁူင်းႁဵၼ်း။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယွၼ်းဝႂ် ႁပ်ႉႁွင်းတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းဢီႇၼၢႆးသေ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ တီႈမိူင်းယႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ်

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၵပ်ႉၵိၼ်းလၢႆၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/03/2024 တေႃႇထိုင် 10/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမွၵ်ႈ 3,800 ၵေႃႉ  

ပီၼႆႉ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်း 3,790 ပၢႆ ပၢင်သွၼ်မီး 73 ပၢင်လႄႈ ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ်မီး 220 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း