Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႃလီႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄတီႈမိူင်းၶိူဝ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႃလီႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ တီႈမိူင်းၶိူဝ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတၢင်းႁူႉမေႃၼႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၵႃလီႉ လႆႈပူၵ်းပွင် ပိုတ်ႇဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ တီႈမိူင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ပႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် မီးႁိမ်းၸမ် 100 ။ ၸၢႆးၶိူဝ်းလႅင်း မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵိင်ႇၽႄၵေႃတႆးဢၼ်မီးတီႈၵႃလိၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ယူႇတီႈထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်းၼႆႉသေ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 10 ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈပီၼႆႉလူတ်းယွမ်းလိူဝ်ပီပူၼ်ႉမႃးလိူဝ်ႁႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်မၢတ့်ၶျ် ဝၼ်းပုတ့်ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တႄႇၼမ်းၸတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ့်သိပ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ့် ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈတင်းမူတ်း မီး 170,000 ပၢႆၵူၺ်းလႄႈ လႆႈဝႃႈ မီးဢေႇႁႅင်းလိူဝ်တၢင်ႇပီပူၼ်ႉမႃး ။ မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းမိူင်းၼၼ့် ၼိုင်ႈပီလႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇၸၼ့်သိပ်း မီးမွၵ်ႈ 900,000 ။ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 7 တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်မူႇလဵဝ် ၼႂ်းပိူင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈၼႆသေ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်၊ မေႃသွၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၸၢႆး/ ယိင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 230 ပၢႆ လႄႈ ၶူးပူင်သွၼ် 10 တူၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း ယူႇတီႈ...

ဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ လူဝ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉပဵင်းဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ (တွင်ႁူႇ) တိူင်းပႃႇၵိူဝ် လူဝ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် တႃႇၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင် လိူၼ်မေႊ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းတွင်ႇဢူႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် တေဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီပီ  ပီၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်း တွင်ႇဢူႇ(တွင်ႁူႇ) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပီၼႆႉတႄႉ တေပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈတွင်ႇဢူႇၼႆႉၵူၺ်းဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလီတႄႉ ႁဵတ်းၸွတ်ႇတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ဝႆႉဢေႃႈ။မီးမွၵ်ႈ 12 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉဢေႃႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ...

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 15

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈ ၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ Sao Thusandi Leadership Award တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2022 ။ ဝၼ်းတီႈ 1-2/3/2023 သင်ၶၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်...

ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼမ်

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ လိၵ်ႈမီး 400 ပၢႆ တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ 2 ပုၼ်ႈ ပီပူၼ်ႉ သင်ၶၶဝ်ႈတွပ်ႇ မီးမွၵ်ႈ 200 ၵူၺ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19-27/2/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ထိုင်...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းတူၼ် – မိူင်းသၢတ်ႇ ၸတ်းၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်

ပီ 2023 ၼႆ့ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 28 တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် - ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19-25 ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၵေႃၽႄတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်တိသတ်ထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 28 တီႈၼႂ်းဝၢင်းၶုမ်ၵုတ်း ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ်။ ၸဝ်ႈၶူး Dr.ပၺ်ၺႃႇၼၼ်ႇတ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ၼႃႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ပေႃးတေမေႃမႃးတီႈဝတ်ႉၵျွင်းသေ မေႃၼပ်ႉယမ်ရတၼႃႇ သၢမ်ၸဝ်ႈလႄႈ ႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈထမ်ႇမ ။ ဝၼ်းတီႈ 1-4/3/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး တေဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉပတ်းပိုၼ်ႉ

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2022- 2023 တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး လႄႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်တုမ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19 - 27/2/2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ...

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေႃႇထိုင် ၵၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/3/2023။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 ၼၼ့်မႃး ယူႇတီႈၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့သေ တႄႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ။ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/3/2023 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇယိုတ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁပ့်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈၸၼ့်ၸွမ်...

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်မွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ် ပၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်သေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ 2022 တင်းမူတ်း 14 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76...

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

ၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ့်တူဝ်ႈလီငၢမ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/01/2023 ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဝႂ်ၶူးပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီ့။ ပီၼႆႉ လႆႈမွပ်ႈပၼ် ၶႅပ်းဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ထိုင်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ တီႈၸၼ့်ၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးၸိူဝ်းၼႆ့။ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵႃလီ့ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -   “ ဢေႃႈၶႃႈပီၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸတ်းႁဵၼ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပီတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်မေႇ ပီၼႆႉလႆႈယိူင်းထိုင်...

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)  တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းႁူဝ်ပီ2023 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (Shan Community College) တေၸတ်း ပၢင်ယိုၼ်ႈ မွပ်ႈဝႂ်ၶူး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)  တီႈဝၢၼ်ႈလွႆတႆးလီ...

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸိူဝ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A,B.A

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မွပ်ႈဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး M.A,B.A လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး(သင်ၶလႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း) ၸုပ်ႈထိ 14။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/12/2022 ဝၼ်းတိတ့် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လႄႈ သင်ၶတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸိူဝ်းလႆႈဝႂ်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A လႄႈ B.A ၸုပ်ႈထိ 14 တီႈ ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶူဝ်းဢုၼ်ႇသိူဝ်ႈၼႃၼႂ်းၶၢဝ်းၵတ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းဢုၼ်ႇသိူဝ်ႈၼႃ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းၼႃသိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈမေႃသွၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁပ်ႉတုင်းလူႇၶၢမ်ႇဝႆႉတီႈၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ။ ၼၢင်းတိုၼ်းဢွမ်လိူၼ် မေႃသွၼ်ႁူင်းႁိူၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင်ႉယိူင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ယူႇတီႈၵႆၵေႃႈၶဝ်မႃးၵိၼ်ၼွၼ်းတီႈၼႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢၼ်ဢမ်ႇမႃး ၵိၼ်ၼွၼ်းသမ်ႉလႆႈလုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ။ လႆႈပႆလတ်းမႃးၼႂ်းၼႃး။ မိူၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း