Monday, June 5, 2023

CATEGORY

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယွမ်းလူင်း 7 သႅၼ်ပၢႆ

ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈပီ 2023 ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်  ယွမ်းလိူဝ်ပီပူၼ်ႉမႃး 7 သႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ1/6/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းတႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023-2024 ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးလႆႈပီထူၼ်ႈသွင်ယဝ်ႉသေတႃႉ ပေႃႈမႄႈလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ႁဵတ်း CDM တိုၵ်ႉမီးယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇၶိူဝ်းယႂ်း ပီၼႆႉႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း  ပေႃးတႅၵ်ႈတူၺ်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးလႄႈ တင်းပီၼႆႉၸိုင် လႆႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ႁဵၼ်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸွမ်း NUG

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး ၸွမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG။ တင်ႈတႄႇလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃတီႉၺွပ်း  လုၵ်ႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈ။ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၺႃးတီႉ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ...

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်း ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ပီၼႆႉ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ (45) တူၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း ႁႅၵ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူးၶျႃး (တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း တၢင်းမိူင်းထႆး၊ မႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း တၢင်းမိူင်းတႆး) ယူႇတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တင်ႈၸုမ်းတႃႇၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၵေႃႇတင်ႈမူႇၸုမ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉၽြႃးလူင် ၸဝ်ႈၵေႃႇမိူင်းၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢီးဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းလုၵ်းတူၵ်းလဝ် ၵူၺ်းႁိုဝ်

ထႅင်ႈ 3-4 ဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေတႄႇပိုတ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ဢၼ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  ဢွၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁပ်ႉသွၼ်ယဝ်ႉ။  တႃႇတေႁပ်ႉသွၼ်လႄႈ တႃႇတေပူၵ်းတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ပီၼႆႉၵႂႃႇ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းယၢၵ်ႈ လိူဝ်ၵူႈပီပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး...

ၵေႃၽႄလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ “မွၵ်ႇႁႂ်ႈ ၵီႊၵူႊလူင်ႇ”

ၵေႃၽႄၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ ၵၢင်ႉၵႄႇ မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈသူၼ်ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ဢၼ်မီၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ “မွၵ်ႇႁႂ်ႈ ၵီႊၵူႊလူင်ႇ” တီႈႁူင်းသဝ်းမႂ်ႇသုင် ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/05/2023။ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ် တီႈၵႆမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 350 ၵေႃႉ။ ၸၢႆးသိူဝ် ၽူႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃၽႄၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႂ်းၵႄႈလွၵ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈ

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလူင်လၢႆလၢႆလွင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်  ။ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးတီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2023  ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 20/5/2023 ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်  ၊ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2023။ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

 ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ၵုမ်းၵေႃႇတီႈယူႇ/ၵိၼ်လႄႈ တီႈႁဵၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၵေႃႈ ၸမ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ 100 ပၢႆၼၼ်ႉ  တေၶိုၼ်းမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဢွင်ႈတီႈၵိၼ်/ၼွၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး လူဝ်ႇပႃးယွင်ၼမ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉတႃႇဢၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၸၢႆးၽူဝ်းႁၢၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆလွမ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးၾူၼ်မႃးလူမ်းမႃးၼႆ တီႈယူႇတီႈၵိၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တေမႄးၵုမ်းၶိုၼ်းၽွင်ႈဢေႃႈ ။...

ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းတႆး မႃးႁဵၼ်း တီႈဝတ်ႉသွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရိယတ်ႉတိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း (ဝတ်ႉသွင် ၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆး - ထႆး) ၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်း။ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တၢင်းထုင်ႉသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီးလႄႈ မိူင်းၼွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈတွပ်ႇ 300 ပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပွၵ်ႉတူၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ 313 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ တေပိုတ်ႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ ယႂ်ႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 4/6/2023 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်ႇတႃႇဝႃႇရ (တူႉပီႈၸၼ်) တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ သင်ၶ ၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇသေ တေပိုတ်ႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈမိူင်း (လိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်) တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသဵဝ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶုမ်ႉ...

ပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 17 ပၢင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈတူင်ႇဝဵင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈၾိင်ႈ ငႄႈပုတ်ႉထလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 27 တင်းမူတ်း 82 ပၢင်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 17 ပၢင် လႆႈၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း RCSS တင်း...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး လင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆၼမ်   

ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း ၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆၼမ် ယၢမ်း လဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇမႄးၵုမ်း လုမ်းလႃးၶိုၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 30/4/2023 ၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဝၢၼ်ႈလူင်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး 300 ပၢႆ မုင်ႈမွင်းတႃႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈလုတ်ႈႁၢမ်း သုၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း  လူဝ်ႇလႆႈၵတ်းယဵၼ် ဢွၼ်တၢင်း။ သင်ဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း တိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်တေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်လႆႈၸိုင် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၶႅၼ်းတေၼႃႇလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ - မႄႈၶူး ႁၢၼ်ၼူၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ လၢတ်ႈ။ ပေႃးမႃး...

ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇတႃႇပီ 2023

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပီ 2023 တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး လၢႆၽႃႇသႃႇ ၵူႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/4/2023 တေႃႇထိုင် 18/5/2023 ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူးလႃးလူင်း ၵွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း