Friday, March 1, 2024

CATEGORY

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထုၵ်ႇသင်ႇၵိုတ်း

ၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ၵိုတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ (အဝေးသင်) ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023 ။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2023 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသင်ႇၵိုတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် (အဝေးသင်) လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂင်ၸႂ် တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ...

ႁႅင်းဢီး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ မီးတီႈပေႃႈမႄႈ  

“တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ပေႃးတေလႆႈႁဵၼ်းထိုင်ၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း လူဝ်ႇလႆႈမီးႁႅင်းဢီး။ ႁႅင်းဢီးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးတီႈပေႃႈမႄႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လူဝ်ႇပွင်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသေ သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈ ၶိုၼ်းႁဵၼ်းလီလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ” - ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႉ ၵေႃတႆး ဝဵင်းၵႃလီႉလၢတ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉၸိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁၢမ်း...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸေႊလၢၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇဢိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တီႈၸေႊလၢၼ်ႉထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸႄႈလၢၼ်ႉ ၸေႊဝဵင်းမူႇၸေႊ  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈဢိုတ်းဝႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 200 ပၢႆလႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ယူႇၼိူဝ်လွႆသူးတွင်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇၸူး လွႆတေးမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸေႊလၢၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႆႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၵုၼ်ႁဵင် ၽွင်ႇတေးသျိၼ်း မွပ်ႈၸုမ်ႈၶူး Diploma ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၵုၼ်ႁဵင် ၽွင်ႇတေးသျိၼ်းၸတ်းပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး Diploma of integrated development studies တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း 25 ၵေႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵုၼ်ႁဵင် ၽွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး Diploma of integrated...

တႃႇ“တႆးသိုပ်ႇပဵၼ်တႆး”ၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် သၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ပေႃးပိုတ်ႇၵႂၢမ်းထၢမ်ဢၼ်ဝႃႈ - “ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်? လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်သေ ၶိုင်ပွင်မႃး? ” - ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင်။ ပေႃးမႃးပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇၵႂၢမ်းတွပ်ႇၼႆႉသမ်ႉ - “ယွၼ်ႉၶုၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈလီ၊ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ယွၼ်ႉပိူၼ်ႈၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပွင်ပၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးတင်းႁူႉၼမ်လႄႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈမီး ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉၵူႈၵေႃႉ။ ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၶတ်းၸႂ်ပူပိုၼ်ႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၼ်ဝႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈ Yangon Flim School ၸတ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉငဝ်းတူင်ႉ တႃႇပိုၼ်ၽႄငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးမိူင်းၼၢႆးတင်း Yangon Flim School ႁူမ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉငဝ်းတူင်ႉ ပၼ်တၢင်းႁူႉ တႃႇပိုၼ်ၽႄငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းၼၢႆးတင်း Yangon Flim School ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်ထၢႆႇငဝ်းတူင်ႉပၼ်တၢင်းႁူႉ(Documentary) တႃႇမူၼ်ႉမႄးငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 7/10/2023 ၼႆႉ ၸင်ႇၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၼႄငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်လႆႈလူင်းမိုဝ်းထႆႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႈ...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉ 5000 ပၢႆယဝ်ႉ

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ႁူမ်ႈၵၼ်မီး 5000 ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈ NUG ၼႆႉ ပိုတ်ႇသွၼ်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မီးဝႆႉ 70 ပၢႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မီး 5000 လင်ပၢႆ။ တူႊဝႃႇလသျီးလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း NUG  လၢတ်ႈ...

50 ပီၵွၼ်းၶမ်း “လိၵ်ႈတႆးႁူမ်ႈတူဝ် – ၵႂၢမ်းတႆးႁူမ်ႈၶေႃႈ”

လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ သွၼ်မႃးယဝ်ႉ တေၵႂႃႇၸႂ်ႉတီႈလႂ်? တေၵႂႃႇတႅမ်ႈတီႈလႂ်? တေၵႂႃႇတႅမ်ႈၸူးၽႂ်? - ၼႆသေ ၵႂၢမ်းထၢမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ Dr. ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇတင်ႈမႃး ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ် လႆႈထုၵ်ႇၵူၼ်းတင်းၼမ် ထၢမ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆမႃးလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ -“ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅမ်ႈသင်ၵေႃႈ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ တႅမ်ႈသႂ်ႇတီႈၵုပ်းႁဝ်း၊ ၸွင်ႈ ႁဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလူင်းသွၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဢိူင်ႇ

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်း ၽိုၼ်ၽၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းဝႃႈ တေလူင်းသွၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇမေႃလၢတ်ႈ မေႃဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈသွၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဢိူင်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် တေတႄႇလူင်းသွၼ်ပၼ် ၼႂ်းလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ ၊ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်း။ ဢၼ်လႆႈဝႆႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆတႄႉ ပဵၼ်သႅၼ်းပၢၼ်ဢႃယု 15 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ပိူင်လူင်တေသွၼ်ပၼ်လွင်ႈတႅမ်ႈမၢႆဢၢၼ်ႇလၢတ်ႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ပၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇ။  ၼႂ်းၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈတႅမ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း၊...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႃလီႉ တေသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်လင်မႂ်ႇ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵႃလီႉ တေသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလင်မႂ်ႇ Kaw Dai High School ၼႆလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်းၶိူဝ်းတႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဢေႃႈၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ လၢတ်ႈဢုပ်ႇ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ တင်းၵူၼ်းတေၵေႃႇသၢင်ႈမၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တၢင်ႇယွၼ်း ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တႃႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ယိုၼ်ႈတၢင်ႇယွၼ်း ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး 700 တႃႇပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 25/9/2023 ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုၼ်ႈတၢင်ႇယွၼ်း ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး တီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၶဵင်ႇပၢင်ၶေႉၼမ်ႉၵႂၢမ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႆႈသူးထီႉ 1

 ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ  ၶဝ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵႂၢမ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်း ၾၢႆႇဢဵင်းၵလဵတ်ႈ  9th International English Contest တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Thepsatri Rajabhaat University ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလူပ်ႊပူႊရီႊ ၸိုင်ႈထႆးတွၼ်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉသေ လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်ႊဝၼ်ႊထီႉ 1 ၼႆယဝ်ႉ ။ ၸၢႆးတုမ်ႇၶမ်း ၼၵ်ႉမေႃတူင်ႇၵူၼ်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ၵႃလီႉ ၸတ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 16 ပီလႄႈၸတ်းပၢင်ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2023 ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ၵႃလီႉ ၸတ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 16 ပီတဵမ်လႄႈ ၸတ်းပႃးပၢင်ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ။ ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ လွၺ်တႆးလီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ဢေႃႈၶႃႈ ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇၵေႃႈႁဵတ်း ပၢင်ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈၸတ်းပႃးဢေႃႈ။ ၶပ်းမၢႆတႄႉၵေႃႈ မီးလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ။ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၸဝ်ႉတႄႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသႅၼ်းယႂ်ႇ ၵႂႃႇပၢႆႈ(ၵၼ်ႇတေႃး)ၸဝ်ႈမိူင်း မွၵ်ႈ 5...

သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ  ၸတ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 136 ပီ  ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2023 ၼၼ်ႉ သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ  ၸတ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းတႆး ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 136 ပီတဵမ် ၶွင်ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ။ ၸဝ်ႈၶူးလၢဝ်ၸိုၼ်ႈ ဝႃႇယမ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထီႉ 5 ၵေႃႇတင်ႈမႃး ။ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် တဵမ် 136 ပီ...

ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတဢၢင်း (TMFA)ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ပၢႆးမွၼ်းၶိုတ်းၸၼ်ႉ

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလႄႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတဢၢင်း (TMFA) ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းပၢႆးမွၼ်း Ta’ang Arts Academy (TAA)   တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းဝၼ်းတီႈ 10 ထိုင် 30/9/2023  တေႁပ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း 30 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်သေ ဢႃယု တေလႆႈမီးၼႂ်းၵႄႈ 16 –...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း