Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ၵဵင်းမႆႇတေၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ သင်ႇၶႃႇၸိူဝ်းလႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈၶူး B.A

ၸၼ့်ၸွမ် မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းႁပ့်ၸုမ်ႈၶူး B.A ပီ 2022။ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၸိူဝ်းလႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈၶူးၼႆ့ ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်သေ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၼ့်ၸွမ် မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝတ့်သူၼ်ၻွၵ်ႇ(သူၼ်မွၵ်ႇ) ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3/12/2022 ဝၼ်းသဝ်ၼႆ့။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင့်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပၢင်ဢၼ်ၼႆ့...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလီ ပၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်း မႃးတမ်းဝႆ့ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလီ ၸႄႈဝဵင်းၵႃလိ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်းမႃးတမ်းဝႆ့ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ။ Photos : Kaw Dai လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလီ ပၼ်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်း မႃးတမ်းဝႆ့ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၾၢႆႊပိူဝ်ႊ မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်းၼႆ့ မူႇပီႈၸုမ်းၼွင့် လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမၼ်းၼၢင်း သင်ႇပၼ်ႈ  တီႈ...

ပၵ်းပိူင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ်ပွင် တုမ့်ယွၼ်ႈၼိူဝ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၸၵၸၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁူႉယူႇဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီး သုၼ်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆ သေတႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမတ်ႉတႃ 419 ႁဵတ်းပဵၼ် ပၢႆႉၽၢမ်းတႃသေ ပူင်ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းယူႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ။ ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 28 ပူင်ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၵဵပ်ႇၵပ်း လွင်ႈလူင်းမၢႆၾၢင်မုၵ်ႉၸုမ်းသေ ႁိပ်ႈႁွၼ်ႈတေႃႇ NGO ၊ INGO ၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇၸွႆႈထႅမ်...

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးသင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းလမ်းပုၼ်း တေၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ သင်ႇၶႃႇၸိူဝ်းလႆႈႁပ့်ၶူး B.A , M.A

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း မႁႃဝိထယႃးလႆးသင်ၶၸဝ်ႈ ဢိူင်ႇသၼ်တူၼ်ႈထူင်း ၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇသင်ႇၶႃႇၸိူဝ်းလႆႈႁပ့်ဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး B.A- M.A ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ။ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈႁပ့်ဝႂ်ၸုမ်ႈၶူးၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 19/11/2022 လိူၼ် 12 လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ဝၼ်းသဝ်ၼႆ့။  ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၸၼ့်ၸွမ်လမ်းပုၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇဝႃႈၼႆသေတႃ့ၵေႃႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးမိူင်းမွၵ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢတ်ႇၵၢၼ် ႁဵၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးပၺ်ၺႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် မီး ပၢၵ်ႇပၢႆ ၶၢတ်ႇၵၢၼ် ႁဵၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်လိူၼ် တီႈဝၢၼ်ႈသဵင်ၵွင်ႈ တိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ မိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း  ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတပ်ႉမ 88 တင်း သိုၵ်း ၶၢင်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ် တႃႇမေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ်မေႃသွၼ် ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2022 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တေဢွၼ်ႁူဝ်သေ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီ တီႈသုၵ်ႈသီလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁိူင်းႁိူဝ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းပေႃးတေသိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်လႆႈထႅင်ႈၼႂ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ တေလႆႈၸၼ်ႉသုင် ၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လူဝ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း လွၵ်းၸွမ်းလၢႆးမၼ်းဝႆႉ ၸင်ႇတေမိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းၶႂ်ႈပဵၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇမီးမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလၢႆလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႃလိ လွၺ်တႆးလီ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်မီးပၵ်းပိူင်ၸၼ်ႉသုင် လႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး ဢၢမ်းၶွႆ ၶႂ်ႈၵႂႃႇထိုင်ၵႂႃႇႁဵၼ်းတီႈၼိုင်ႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီ ၸႄႈဝဵင်းၵႃလိ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ...

ၶွမ်ႊမတီႊၸတ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း “ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ” ႁူဝ်ပူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း 400 ဢိုပ်းၶဝ်ႈ

ၶွမ်ႊမတီႊ ၸတ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇလဵင်ႉၶဝ်ႈ၊ ၽၵ်း၊ ဢီႈယႃ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵၢၼ် ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်သေ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်မႃးၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင် ပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်လိၵ်ႈထႆးပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း  ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်  ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 8/10/2022။  တီႈပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ မေႃသွၼ်၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ဢဵၼ်းဢၢၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး ၼႆႉတေႉ ပိူင်လူင်မၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ မေႃလိၵ်ႈထႆးၵႂၢမ်းထႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိုၼ်ႉႁူႈပၢႆးႁၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ တႃႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇလႆႈမိူဝ်းၼႃးၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼႆ။ ၵူၼ်းမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ်...

မေႃသွၼ် ႁိုဝ် ၶူးသွၼ်

ၵႆ့ၵႆ့လႆႈယိၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ “ၶူးသွၼ်” ႁိုဝ် “မေႃသွၼ်” သွင်ထွႆႈၵႂၢမ်းၼႆ့ ၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၽႄပဵၼ်သွင်တီႈပွင်ႇၵႂၢမ်းမၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃးဝႃႈလႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈၶူးမႃးၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် “ၶူးသွၼ်” ပေႃးဢမ်ႇလႆႈႁပ့်ၸုမ်ႈၶူးၸိုင် တၵ်းတေလႆႈႁွင့်ဝႃႈ “မေႃသွၼ်” ၼႆၼၼ့် ဝူၼ့်ၵႂႃႇဝူၼ့်မႃးလႅပ်ႈႁၢင်ႈမၼ်းၶတ်းၶတ်းသင်ဝႆ့ယူႇ။ ၸိူင့်ႁိုဝ်လႄႈ ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၸိူင့်ႁိုဝ်သမ့်ပဵၼ်မေႃသွၼ် မီးၵၢၼ်ယင်ထတ်း ၸိူင့်ႁိုဝ် ႁဝ်းမႃးဢွၼ်ၵၼ်ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ့်ၸွမ်းတူၺ်းလူး။ “ၶူးသွၼ်” ႁိုဝ်...

ႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇ လႄႈတႃႇၵိၼ်

ၽွင်းယၢမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵူႈလွင်ႈၵူႈပိူင်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈလဵင်ႉလူလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႃႇၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈ။ ၶူးပူင်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း CBY လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -" တင်းၶၼ်ၵုၼ်ႇၶၼ်သင်ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇယူႇ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။   ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၸဝ်ႈသင်ၶႃႇၶဝ်ၵုမ်းထိင်းၸွႆႈသေ ၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်း ၶဝ်ဢမ်ႇၸွႆႈၼႆတေႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႅပ်ႈလဵင်ႉၵၼ်ၵုမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းသမ်ႉ မႃးလဵင်ႉလူၵၼ်တူၺ်းၼႆ တင်းၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်ၸွႆႈယူႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၼီႈယူႇဢေႃႈ "...

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 43 ၸုမ်းတိုၵ်းသူၼ်း Facebook ယႃႇလႅၵ်ႈ ပိူင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ News Feed မႂ်ႇ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ၸုမ်း Facebook (Meta) တေလႅၵ်ႈပိူင် ၼႃႈလိၵ်ႈ News Feed  ၊ ၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇဢၼ် Facebook (Meta) တေလႅၵ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇသၢၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈပဵၼ်ၵၢင် ၼႆသေ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 43...

လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ပိူင်းၼႄလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ

လိၵ်ႈၵႂၢမ်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပဵၼ်ၽႃသႃလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၽႂ်ၽႂ် ၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်ၵေႃႈမၵ်းမၼ်ႈယွမ်းႁပ့်ဢဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ယွၼ့်ၵွပ်ႈ ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼၼ့်ပဵၼ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆလၢတ်ႈလႆႈတဵမ်သူပ်းတဵမ်ပၢၵ်ႇ။ လိၵ်ႈပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းၵေႃႈမီးၼမ့်ၵတ့် တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်သုင် ယွၼ့်ၼႂ်းၽႃသႃဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ့် မီးၶေႃႈမုလ်း ယူႇၵူႈလွင်ႈ။ ပပ့်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး ဢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ထဵၵ့်ၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊ လႄႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ  ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းလႆႈဢဝ်ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်တႅမ်ႈဝႆ့ၼႂ်းၽႃသႃ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ့်မႃးပိၼ်ႇပဵၼ်...

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ PDF သင်ႇပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း 5 လင်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇယဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၺႃးသင်ႇပိၵ်ႉဝႆႉ 5 လင် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁဵၼ်း။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၺႃးသင်ႇပိၵ်ႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 17/6/2022 မႃး ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း  ၸၼ်ႉငဝ်ႈ (မူႇလ)  ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလႅင်တႂ်ႈ 1 လင်၊ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလႅင်ၼိူဝ် 1 လင်၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၵၢင် တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈဝၢၼ်...

လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈပၢႆးမွၼ်း

ဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ၵၼ်သေ လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းယူႇလႆႈယိုတ်ႈယၢဝ်းမႃးထိုင်တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့ၼၼ့် တင်းတင်ႈၸႂ် ဢမ်ႇတင်ႈၸႂ် ၵေႃႈလီ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်ႁၵ့်သႃမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃး လူၺ်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇမတ့်ၵိုၵ်းၸွမ်းၵၼ်မႃးၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ လူၺ်ႈၵၢၼ်လႆႈသွၼ်လႆႈႁဵၼ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းဝတ့်ၼႂ်းဝႃး(ၵျွင်း)မုၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ် လၵ်းငဝ်ႈသိုပ်ႇသၢႆၸႂ် လိၵ်ႈတႆး ယဝ့်။ ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈထမ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇမၢႆတႅမ်ႈဝႆ့ပဵၼ်တီႈတွင်း ၸိူင့်ၼင်ႇပိုၼ်း ဢၼ်တေ ၸၢင်ႈဢၢင်ႈဢဝ်မႃးသိုပ်ႇၶႆႈပၼ်ၵၼ်လႆႈၼၼ့် ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၽိတ်း ။ ယွၼ့်ၼၼ့်သေ ၸင်ႇမီး ပပ့်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း