Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းတွင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁေႃ

ၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၽႃသႃ၊ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ၊ လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၾိင်ႈငႄႈ ၸူမ်ႁၢႆၵေႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဝႃႈ ၸူမ်ႁၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉၶဝ် ၵႆႉမွၵ်ႇလၢတ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးတႃႇသေႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇၸူမ် ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လူင် ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ဢွၼ်ႇႁဵၼ်းတႆးသေ လူင်းပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး “မ” ႁႃႈတူဝ်...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ သိုပ်ႇပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

 ပီ 2023 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွၺ်တႆးလီဝဵင်းၵႃလီႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈဢွင်ႈတီႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသေတႃႉ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းပွင်ၵၢၼ်သေဢမ်ႇယွမ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁၢမ်းၵၢတ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးဝႃႈၼႆ။ မေႃသွၼ်ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထၢၼ်ႈငဝ်ႈ လွၺ်တႆးလီ ဝဵင်းၵႃလီႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ႁွင်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈ သမ်ႉၵဝ်ႇယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ပူၵ်ႇလၢပ်ႈသေ ၽင်ႉယဝ်ႉ ။...

ၶူးၶမ်းလပ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS လူႉသဵင်ႈ

ၶူးၶမ်းလပ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 61 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း။   ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:54 မူင်း ၶူးၶမ်းလပ်း ဢႃယု 61 ပီ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ တေသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈၼွၼ်းမႂ်ႇပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ထိုင်မႃးၼႆႉ ၾူၼ်ႁူဝ်ႈၾူၼ်ထိပ်ႇ တီႈယူႇတီႈၼွၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၼွၼ်းမႂ်ႇလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်းၸွႆႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးၸၢမ်ႇ ၾၢႆႇၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄ့ၵေႃႈ တီႈၼွၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆ့ ၽူၼ်ႁူဝ်ႈလူမ်းထိပ်ႇ သဝ်မၼ်းၵေႃႈသမ့်ပဵၼ်သဝ်မႆ့ပူၵ်ႇသေၵေႃႈ မၼ်းၵိူင်းၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၶဝ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တိူဝ်းၼမ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး (ၵေႃတႆး) ဝဵင်းၵႃလီႉ သူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း သိုပ်ႇတေႃႇၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်း ၶျႃႈၽတ်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးမႃး မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 53 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢႃယုတႄႇဢဝ် 18 ထိုင် 28 ပီ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး 53 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၢင်းယိင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၢင်းယိင်း  3 ၵေႃႉ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၼၼ်ႉ သေ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်းလိုၵ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်...

သင်ႇၶႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး

သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈယေႃးမုၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း တင်းမူတ်း 19 တူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 2/7/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈ ယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈပွၵ်ႉ ယွမ်ႇ ၵူႈမူႇဝၢၼ်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ယၢပ်ႇၸႂ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ့်လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸမ် 300 မႃးယူႇၵိၼ်ၼွၼ်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း။ ၸဝ်ႈၶူးၶၼ်ႇတီႇၸႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်တႄႉၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင်မၼ်းယဝ်ႉၶႃႈဝႃႈၼႃ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၶဝ် ယူႇသဝ်းၵိၼ်ၼွၼ်းၼႂ်းမၼ်း...

ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ  

ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီ ဢၼ်တိုၵ်ႉပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပႆႇႁိုင်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်း လၢႆး ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/6/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ တီႈၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ Wan Mai Duen...

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ပိုတ်ႇမႃးၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း 50 ပၢႆ

တိူၵ်းသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ပိုတ်ႇမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ 57 တူၼ် မွင်းႁပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼ ၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်း ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4/6/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်ႇတႃႇဝႃႇရ (တူႉပီႈၸၼ်) ဢွၼ် ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇဝႆႉ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သၢင်ႈပၺ်ၺႃ ပႃႇရမီႇ ဢဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတႆး ၸွႆႈသူင်ႇၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး  

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၶိုၼ်ႈလႆႈၸၼ်ႉၸွမ်တီႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ။ ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈၵွၼ်းႁူင်ႈႁဵၼ်း ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႉပႃလပုင်ႇဝူဝ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ၸွႆႈၵွင်ႉပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၶိုၼ်ႈလႆႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ။ ၸဝ်ႈၶူးဝိလႃႇသ (လၢဝ်ၶိူဝ်း) ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ  B.A  MCU Psychology Thailand  M.A Buddhism Sri Lanka ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်ပရိယတ်တိသတ်ႉထမ်ႉပႃလ...

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လႆႈသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသိုပ်ႇတေႃႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး 50 ပၢႆယဝ်ႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လွႆတႆးလီ ၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇထႅင်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်ႉၶျၽတ်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း 50 ပၢႆယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ တေႁဵၼ်းၾၢႆႇၽႃႇသႃႇ (Major) မိူၼ်ၼင်ႇ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ပိုတ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢမ်ႇတဵမ် 500

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼမ် လူတ်းယွမ်းလူင်းပဵၼ် ၶိုင်ႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇပိုတ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/6/2023...

KIA ပၼ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁႂ်ႈပူင်သွၼ်ပႃး လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း  

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇငူပ်ႉငီႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ႁႂ်ႈလႆႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၶိုၼ်း၊ သိုၵ်းၶၢင် ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ၵူၺ်းၵႃႈတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ပိူင်ဢၼ်ၶဝ်တမ်းဝၢင်းပၼ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉႁႂ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းပႃး။ ဝၼ်းတီႈ 12/6/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ...

တႆးဝဵင်းတွင်ႁူႇ တေၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၽွတ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတဵမ် 8 ပီ  

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉလိၼ်ပဵင်း ဝဵင်းတွင်ႁူႇ(တွင်ႇဢူႇ/တွင်ႇငူႇ) ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး  ၶွပ်ႈတဵမ် 8 ပီ ၼႂ်း လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉလႄႈ တေဢၢၼ်းၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ။  ဝၼ်းတီႈ 17/6/2023 ၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႈဝဵင်းတွင်ႁူႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တဵမ် 8 ပီ ၊ ပီပူၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈသေဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း၊ ပီၼႆႉတႄႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်တႅပ်းတတ်းတေၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈတေႁဵတ်းတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း