Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

လႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႈၽူၼ် မိူဝ်ႈဝၢႆႇႁူၼ်ၶိုၼ်းပိုၼ်းပိုၼ့်လင်

ၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်ယူႇလႆႈမႃးယၢဝ်းၼၢၼ်းၼပ့်ႁဵင်ပီၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶိူဝ်းၵုမ်ႇၵွၼ်ႈၵူၼ်းၼမ် မီးပိုၼ့်တီႈယူႇမၼ်ႈ ၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၵိုမ်း ယူႇမႃးယိုၼ်း ယၢဝ်းၼိူဝ်ဢွင်ႈတီႈ ပိုၼ့်တီႈၼၼ့် ပွင်ႇဝႃႈ မီးၽႅၼ်ႇလိၼ် တူဝ်ၵဝ်ႇ မီးၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆး မီးၽႃသႃ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ မီးလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆၵမ် မေႃၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇမႃး မီးတၢင်းမေႃႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတူဝ်ၸႂ် လႄႈမီးၵၢၼ် မေႃပူၵ်းပွင်ၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ...

လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆးတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႂ်ႈယူႇလွတ်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈထိုင်ၵူၼ်းတႆး

ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈလူင်သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းၸိူဝ့်ၶိူဝ်းတႆးၼၼ့် ပဵၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃး ၽႄႈမၢၵ်ႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈထိုင်တူဝ် ၾင်သႂ်ႇၼႂ်းႁူဝ်ၸႂ်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ႁဝ်းယိုၼ်းယၢဝ်း သိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ထိုင်ၸူဝ်ႈလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်ၼၼ့် ပဵၼ်ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူၼ်းဢၼ်မီးသၢႆလိူတ်ႈၶိူဝ်းတႆးၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေႃႇႁၢၼ့်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းတႆးၸိူဝ်းဢၢၼ်ႇဢွၵ်ႇၶဵၼ်တႅမ်ႈလႆႈ ယင်းပႆႇပူၼ့် သၢမ်သိပ်းပုၼ်ႈ 30%။ ႁူမ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၼၼ့် တႃႇႁႂ်ႈလိၵ်ႈတႆးပေႃးလႆႈဢဝ်ၶဝ်ႈ သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ့်  ၸုမ်းၾၢႆႇပၺ်ၺႃမိူင်းတႆး လႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးပပ့်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးတႃႇတေဢဝ်ပဵၼ် ပပ့်ၾိုၵ်း သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ၵူၼ်းတႃႈလိူဝ်ႇ – မိူင်းလဵၼ်း  ပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း/ ၼၢဝ်ၶူတ်းၼမ်

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း/ ၼၢဝ်ၶူတ်း ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  မၢင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်      လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း၊ ၼႃးယၢဝ်းလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆဢိူင်ႇ ၼႂ်း ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ဝတ်း၊ ဢႆ၊ ၼၢဝ်(မီးလူမ်းမႆႈ) ဢမ်ႇယူႇလီ ၵၼ်...

လႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႈၽူၼ် မိူဝ်ႈဝၢႆႇႁူၼ်ၶိုၼ်းပိုၼ်းပိုၼ့်လင်

ၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်ယူႇလႆႈမႃးယၢဝ်းၼၢၼ်းၼပ့်ႁဵင်ပီၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶိူဝ်းၵုမ်ႇၵွၼ်ႈၵူၼ်းၼမ် မီးပိုၼ့်တီႈယူႇမၼ်ႈ ၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၵိုမ်း ယူႇမႃးယိုၼ်း ယၢဝ်းၼိူဝ်ဢွင်ႈတီႈ ပိုၼ့်တီႈၼၼ့် ပွင်ႇဝႃႈ မီးၽႅၼ်ႇလိၼ် တူဝ်ၵဝ်ႇ မီးၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆး မီးၽႃးသႃ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ မီးလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆၵမ် မေႃၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇမႃး မီးပၺ်းၺႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတူဝ်ၸႂ် လႄႈမီးၵၢၼ် မေႃပူၵ်းပွင်ၵၼ် ၼိူဝ်ပိုၼ့်တီႈယူႇထိၼ်ႇထၢၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၶိူဝ်းမီးပိုၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း  လၢႆပုၼ်ႈလႄႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပူင်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈ ၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ မႃးတူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ သိုပ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ...

ပပ်ႉထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈၽွင်းယူႇၼႂ်းထမ်ႈမီး 30 ပပ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတေၶိုၼ်းဢိတ်ႇ ပဵၼ်ပပ်ႉသေပိုၼ်ၽႄႈလူႇတၢၼ်း

ပပ်ႉထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ 30 ပပ်ႉ ဢၼ်တႅမ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းယူႇၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ  3 ပီၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတေဢဝ်ၶဝ်ႈၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၶိုၼ်ႊမႄးၽိမ်းပေႃႉသေဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉ တေပိုၼ်ၽႄႈပၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပပ်ႉထမ်းဢၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈတႅမ်ႈၼႂ်းထမ်ႈ 30 ပပ်ႉၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တေပေႃႉ/ၽိမ်းဝႆႉ ၼႂ်းၶွမ်ႊ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈသေ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇသႃ ပီ 2022 ၼႆႉသေ ၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးၸဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ...

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇမွပ်ႈငိုၼ်းထုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ 68 တူၼ်/ ၵေႃႉ  

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းထုၼ်း ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တႃႇ 68 တူၼ်/ ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ယူႇတီႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း ထုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးတႆး 2 ၸဝ်ႈၸွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးသူင်ႇႁဵၼ်းတီႈ MBC, NKTC College တီႈမိူင်းထႆး 50 ပၢႆ  

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းလႄႈ ၸိူဝ်းပႆႇယဝ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ - ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 50 ပၢႆ  သိုပ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ MBC, NKTC College မိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/6/2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတဝမ်ႇသ ဝၢၼ်ႈၼႃး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၸဝ်ႈၶူး...

ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးဢိူင်ႇသွင်ၵေး သီႇပေႃႉ လႆႈပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးဢမ်ႇၶၢတ်ႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶတ်းၸႂ်ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ 7 ပီယဝ်ႉဢမ်ႇၶၢတ်ႇသေပီ ။ ပီၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/6/2022   တီႈဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တႄႇပိုတ်ႇပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးမႃးၸွမ်း။    မေႃသွၼ် ၼၢင်းသႅင်လိုၼ်းၶမ်းဢူ ဝၢၼ်ႈသွင်ၵေးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ပီ 2022 ၼႆႉ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸွႆႈၵႃႈႁဵၼ်းတႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ 65 တူၼ်/ ၵေႃႉ

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈလႄႈ ၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း  ၵႃႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပီ 2022 တင်းမူတ်း 65 တူၼ်/ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ၼႆႉ   ၽူႈပွင်ၵၢၼ် သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်...

ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်း တေဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး  တီႈပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ TaiBook  Online

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး) တီႈၼိူဝ် Facebook ၶွင် TaiBook (မွၵ်ႇၶမ်းၵူႇ) တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈ ZOOM Taibook ၽူႈဢုပ်ႇၶႆႈ ပဵၼ်ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်း တေဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ လွင်ႈလိၵ်ႈတႆး...

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ   တီႈမိူင်းတၢင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ တိုၵ်ႉမီးၼမ်

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5 လင် ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ   တေႁွင်ႉမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM မႃးပူင်သွၼ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တႄႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။...

သင်ၶတႆး ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမုၼ်ၸဝ်ႈ (ဘက) 7 တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ - ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမုၼ်ၸဝ်ႈပၵ 7 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 လိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း ဝၼ်းၸၼ် ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈတင်း မိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ   (ဘက) ဘုန်းတော် ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း 7...

ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးႁႃႈၽႃသႃတီႈၵဵင်းမႆႇ

တႃႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းပေႃးတေႁူႉမေႃလိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈႁႂ်ႈယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလိုမ်း လိၵ်ႈလၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး လၢႆလၢႆၽႃသႃ။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2022 ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇတႃႇပီ 2022 တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶူးသွၼ်ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ200 ပၢႆ။ ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလူႇတၢၼ်းၽႃႉပႃႇ သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶ ၸဝ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ၊သင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃး ဝဵင်းလမ်းပုၼ်း၊...

မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဵၼ်းၽိသဵတ်ႇ(ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ)

မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တဵၵ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ်  (အချိန်ပို) သေ သွၼ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၽိသဵတ်ႇ (ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ/ ကျူရှင်)   ၵဵပ်းငိုၼ်းၵႃႈႁဵၼ်း 1 ၵေႃႉလႂ် 2 မိုၼ်ႇပျႃး။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း ။မေႃသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း