Sunday, September 24, 2023

CATEGORY

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (ၵူၼ်းၶၢႆႉပၢႆႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း)

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမၼ်ႈၼိမ် ၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈတေႃႇ လွင်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ႁိုဝ် လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်တဵင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊဢၽိၶျၢတ်ႉ ၻမ်ႊရသ်ႉလိတ်ႉထိရူင်ႊၶ် တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ “ႁႅင်းၵၢၼ်ထႆးႁၢႆၵႂႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈၸၢတ်ႈၶဝ်ႈမႃးပုတ်ႈတႅၼ်း လႆႈယူႇႁိုဝ်” ဢၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉဝႃႈ - ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း တူင်ႇဝူင်းထႆး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁႅင်းပၼ်ၵူၼ်းထႆး တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်တႄႉဢမ်ႇပႃး

ပေႃးပီ 2023 ၼႆႉသဵင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁႅင်းပၼ်ၵူၼ်းထႆး  ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တီႈဢေႇသုတ်း 400 ဝၢတ်ႇၼႆလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ပၼ်။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၸိုင်ႈထႆး(အလုပ်သမားဝန်ကြီး)ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ - “ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႈၼႆႉ  တေတႄႇၶိုၼ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ပၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်။ၵူၺ်းၼႃႇ တႃႇၵူၼ်းထႆးၵူၺ်း  ဢမ်ႇပႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ” -...

ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ  ၵူၼ်းၶပ်းၶီႇရူတ်ႉၵႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ၶပ်းရူတ်ႉ ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းရူတ်ႉၵႃးၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁေႃရူတ်ႉၵႃးသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႂ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ/ၵႃး ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်  ၼၼ်ႉၵႂႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ် TBP တီႈမူႇၸေႊ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း (TBP) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်း လႆႈလုၵ်ႉၸဝ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈ ထႅဝ်ပႂ်ႉႁဵတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတင်းၼမ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁဵတ်းၼမ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်း ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4/9/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇတင်း ၽၵ်းတူလူင်...

ၵၼ်းမဵတ်းရူတ်ႉၶရဵၼ်ႊ(ရူတ်ႉယူၵ်ႉ) လူမ်ႉၽတ်ႉတဵင်ၵူၼ်းထႆး တၢႆ 1 ႁႅင်းၵၢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 2

ရူတ်ႉၶရဵၼ်ႊလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ ႁိမ်းတိုၵ်းလူင် ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ သၢႆၸိူၵ်ႈၵၼ်းလဵၵ်းၶၢတ်ႇသေ တူၵ်းၽတ်ႉတဵင်ၵူၼ်းတၢႆ 1 ႁႅင်းၵၢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/9/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶရဵၼ်ႊလူင်လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းႁိမ်းတိုၵ်းဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်သီႊၼၶရိၼ်ႊဝိရူတ်ႊ(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၶွင်ႊတိူၺ်ႊၼိူဝ် (แขวงคลองเตยเหนือ) မိူင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၼၼ်ႉ သၢႆၸိူၵ်ႈၵၼ်းလဵၵ်းမၼ်းၶၢတ်ႇသေ တူၵ်းၽတ်ႉတဵင်သႂ်ႇ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇယူႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်း တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူႈပွၵ်ႉၵူႈယွမ်ႇ တႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉသေ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6 ထိုင် 15/9/2023 ၼႆႉ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇသဝ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆႈမီႈ (ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်၊ ၸိူဝ်းဢႃယုဝတ်းဝႂ်မူတ်းသေ ဢမ်ႇတေႃႇဢႃယု၊ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ) ၼႆယဝ်ႉ။ Chiangmai Immigration တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ...

ၵူၼ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်သွၼ်းၾူၼ်တဝ်ၼမ်ႉၶဝ်ႈထႅဝ်

ၾူၼ်တူၵ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉႁဵတ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းၼမ်ႉၼႂ်းၼွင် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ႁႅင်။ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈၶူင်ႈတီႈယၢၼ်း ပႃးၸဵမ်ၼိူဝ်ႈတၢင်းဢၼ်တေၵႂႃႇၸူးၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉၵေႃႈ သွၼ်းၾူၼ် ယူႇၼႂ်းၼမ်ႉၼႂ်းၼွင်သေ ၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ် ဢမ်ႇသုတ်ႈဢမ်ႇႁူၼ်။ ၼမ်ႉၼွင်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ထူမ်ႈထိုင်ႁူဝ်ၶဝ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၾူၼ်ၼႆႉတူၵ်းႁႅင်းၸဵမ်ၶမ်ႈဝႃး။...

တေႃႇၸီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ဢႃယု 45 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈပိတ်းမၢၵ်ႇလမ်းယႆး ၺႃးတေႃႇၸီႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၵႂႃႇ တၢႆ တီႈႁူင်းယႃ။   ဝၼ်းတီႈ 31/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:10 မူင်း ၸၢႆးပိၼ်ႇတ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးမိၼ်ႉ ဢႃယု 45 ပီ ၵႂႃႇပိတ်းမၢၵ်ႇလမ်းယႆး(မၢၵ်ႇၵၢႆးဢၢင်) တၢင်းဝဵင်းၼွင်တွင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းၸိုဝ်ႈ Name List ဝႆႉ မီးသုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႂ်မၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ Name List ဝႆႉၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ၵူၺ်း၊ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ။   မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃးလႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး...

ပေႃႈမႄႈ ၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈၸၢႆးၶိုၼ်း

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် တိုၵ်းယွၼ်းထိုင်ပလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉပဵၼ် ၼႃႉၶူၺ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်လၢၼ်ၸၢႆး ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇတၢႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/8/2023 ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်ႁၢၼ် ဢႃယု...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 28 ပီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈ မၼ်း ၸၢႆး ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈမူင်ႈၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်းယေး။   ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽႃႇၺႃးၵႃးတၢင်ႇမႆႉ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႃႇၺႃးၵႃး 10 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵၢၼ်ႊၶျၼပူႊရီႊ မိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႃႈလုမ်းတေႃႉသူင်ႇ(ၶူၼ်သူင်ႇ) ဝဵင်းၵၢၼ်ႊၶျၼပူႊရီႊ ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃး 10 လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈသေ ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပိၼ်ႈၶွမ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ “ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁၼ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းမီး...

ၵေႃႉပဵၼ်ၼႃႉၶူၺ် (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ၶႃႈႁႅမ်လၢၼ်ၸၢႆး ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇတၢႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ဢႃယု 26 ပီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶႃႈႁႅမ်ၶိုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆး ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇတၢႆသေ ပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး ။ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ်ၼႃႉၶူၺ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် MOU သူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်းၵူႈလိူၼ်

 ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈ ပိူင်ဢႅမ်ႊဢူဝ်ႊယူႊ (MOU)ၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵူႈလိူၼ်   25 % ၶွင်ငိုၼ်းလိူၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူၺ်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇယေးငိုၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - “ ပိူင်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း MOU သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ပဵၼ်တၢင်း...

ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်သင် ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈယိုၼ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇမီးဝတ်းဝႂ် ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႆႉ  ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ Name List ၵၼ် ၵွၼ်ႇလိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ။ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2023 ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း