Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႇဢႃယုဝတ်းဝႂ်  လုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မႃးသႂ်ႇၶွၼ်ႇၼမ်

ဝၼ်းထီ့ 9 လိူၼ် February  ၼႆ့ လုမ်းၽွင်းတၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်ႈႁွတ်ႈမိူင်းထႆး  သေသႂ်ႇၶွၼ်ႇတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီး 3 မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆယဝ်ႉ - ဝႃႈၼႆ ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇ...

ၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လမ်းၽၼ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ 6 ၵေႃႉ

ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 26-01-2024 ၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 6 ၵေႃႉလမ်းၽၼ်း ၸၢႆးယိင်းၵူႈၼိုင်ႈပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ် ၊ သွင်ၸၢႆးယိင်းတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈသေတႃႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃတႄႉ ၺႃးၸုမ်းလမ်းၽၼ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇထိုမ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉပိင်း။ ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၼၼ်ႉ သွင်ၸၢႆးယိင်းၵူႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်သေၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၢၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ၽွင်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၸၢင်ႉမွႆႈၼၼ်ႉၺႃးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉ ပႃးၽႃႉပႃးမိတ်ႈ လမ်းၽၼ်း လႄႈ သွင်ၶႃလႆႈပၢႆႈတၢႆ။ ထိုင်ၼႃႈႁွင်ႈၶဝ်ၶၢတ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈပွႆႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃသေ...

သုၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် တေပိုတ်ႇသွၼ်လၢႆးယဵပ်ႇၶူဝ်းတႆး – ၽႃသႃဢင်းၵိတ်း  

သုၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ် (BEAM Education Foundation) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း တေပူင် သွၼ်လၢႆးယဵပ်ႉၶူဝ်းတႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်။   ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/4/2024 ယူႇတီႈ သုၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇႁႅင်း ၵၢၼ် (BEAM Education Foundation)...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 7 ၵေႃ့ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်း ၼႄးဝႃႈ ပိုတ်ႇလၢၼ့်ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်

တီႈဝဵင်းမႁႃႊၶျႆႊ ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃႊၶွၼ်ႊ မိူင်းထႆးၼၼ့်  ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 7 ၵေႃ့ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတီ့ၺွပ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈပိုတ်ႇလၢၼ့်ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်  လၢၼ့်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ သမုတ်ႇသႃႊၶွၼ်ႊ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးဝႃႈ - မီးၵူၼ်းတိူင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ပိုတ်ႇလၢၼ့်ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် ၊ လၢၼ့်ႁဵတ်းႁၢင်ႈသေ ႁိမ်ႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ် တႃႇၵူၼ်းထႆးၼႆလႄႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်သူင်ႇငိုၼ်းၸူးတၢင်းႁိူၼ်းထႅင်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၸမ် 3 ပီၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်းတႅမ်ႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူဝ်သေၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်းယဝ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/12/2023 ၼႆႉ ဢူးမျိၼ်ႉၼွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆးသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢႆလွင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းပႃးႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်သူင်ႇငိုၼ်း ၸူးတၢင်းႁိူၼ်း လိူၼ်လႂ် 25% ၶွင်ငိုၼ်းလိူၼ်။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးမၢဝ်ႇဢီႊရၼ်ႊ လၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၶူဝ်းၶွင်မၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇ ၵိုင်ႇၵႃႈ ၶၼ် 25 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ 

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ဝႃႈ - ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ မိူင်းထႆး -  ပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ်တင်းမၢဝ်ႇမိူင်းဢီႊရၼ်ႊၽွင်းလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၼၼ်ႉၺႃး မၢဝ်ႇ ဢီႊရၼ်ႊ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတင်းမူတ်းမီးၵႃႈၶၼ် 25 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းဢၼ်ၺႃး လႅၼ်ၼႆ့ ၸိုဝ်ႈႁွင့် ၼၢင်းမူၺ်လႅင်း ။  ၵေႃႉႁၵ်ႉမၼ်း...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းၽြႃးမႆႉ တီႈဝတ်ႉတႆး ဝဵင်းမိူင်းပႄႉ

ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးမႆႉယၢင်း 2 သူႇ တီႈဝတ်ႉၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပႄႉ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းထႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း ပၢၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ၽြႃးမႆႉယၢင်း တီႈဝတ်ႉၸွမ်သဝၼ် (ဝတ်ႉတႆး)...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်း ႁဵင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢဝ်  ၼမ့်တွၼ်း ၼိူဝ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ့်သေ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ  - ၶၢဝ်ႇ Asia News ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ ။ ႁူင်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ၾၢႆႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၊ ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈၵူၼ်းထႆး 40 ၵေႃႉ ပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇလွၵ်ႇလႅၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၶမ်ဝႆႉယူႇတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈၼမ်း ထႆးလႄႈမၢၼ်ႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸွႆႈၵၼ် ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ မႃးမီးတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 41 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 16 လႄႈ 17 ၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈထႆး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး...

ၵူၼ်းမိူင်း ၶမ်ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး – ၼမ်ႉၽႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၸဵဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၶၼ်ၽႂ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA...

ရူတ်ႉၾႆးၽႃႇၺႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တၢႆၶၢတ်ႇပဵၼ်ပိတ်းပွတ်း

ဝၼ်းတီႈ 20/10/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ရူတ်ႉၾႆးၽႃႇၺႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈ ဝဵင်းသႃရၽီႊ ၵဵင်းမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး ။ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၾႆးလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးဝႃႈ - “ ၽွင်းၶပ်းရူတ်ႉၾႆးၶဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇမႃး ၽွင်းမႃးၽႅဝ်တီႈႁိမ်းတၢင်းၵႃးလတ်းတၢင်းရူတ်ႉၾႆး ဢၼ်မီးသိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၵ်ႇၵွင်း ၼၼ်ႉ ႁၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼႆႉ လုၵ်ႉၼႂ်းယုမ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽုတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸုၵ်းၼိူဝ်တၢင်းရူတ်ႉၾႆးလႅၼ်ႈ ၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၾႆးဢမ်ႇၸၢင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းလႆႈလႄႈ ၵႃႈလႆႈပွႆႇၽႃႇသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ၺႃးရူတ်ႉၾႆးၶိုတ်ႈပဵၼ်ပိတ်းပဵၼ်ပွတ်း ”...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူတ်းယွမ်းပၼ်ၵႃႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် ႁႅင်းၵၢၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႊပေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ ၊  ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်ႊ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢူးမူဝ်းၸူဝ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေပၢႆႈဝႆႉ ပလိၵ်ႈလမ်းႁႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ

ၼုမ်ႇၸၢႆးႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၶူဝ်းၶွင် ဢွၵ်ႇပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ ပေႃႈလဵင်ႉဢၼ်ႇၺႃးတႅင်းတၢႆၼႆႉပဵၼ် ၽွင်းတၢင်ၵဝ်ႇၸိုင်ႈထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၵႂႃႇၼင်ႈလုမ်းတီႈၸိုင်ႈမိူင်းတဵင်ႊမၢၵ်ႉၶ် ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်တႅင်းပေႃႈလဵင်ႉၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၼုမ်ႇဢွၼ်ႇဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 19 ပီ ၸင်ႇႁႃမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းပေႃႈလဵင်ႉပႆႇပေႃးႁိုင်။ ယၢမ်းလဵဝ်မၼ်းၸၢႆးပၢႆႈပူၼ်ႉလွတ်ႈဝႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸွပ်ႇႁႃ တႃႇတီႉၺွပ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶျွင်ႉ 3 မိူင်းထႆး  3PlusNews ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ -  ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽွင်းတၢင်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဝႆႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းၼွင် တီႈမိူင်းထႆး ယွၼ်ႉၶႃပဵၼ်ၵဵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/10/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၢႆးတူၼ်ႈ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ဢႃယု 37 ပီ လူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼွင် တီႈဝၢၼ်ႈပိုင်း ၸႄႈဝဵင်းၶျူၼ်းပူးရီး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးသေ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၼႂ်းၼွင် ယွၼ်ႉၶႃမၼ်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၵိူတ်ႇပႃးၶိူင်ႈဢႅင်ႇၵႃႇၸၢႆးယိင်းလေႃးၵၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်မီးၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပႃးၶိူင်ႈဢႅင်ႇၵႃႇၸၢႆးတင်းယိင်း တင်းသွင်ဢၼ်၊ ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႃႈယူတ်းယႃ။ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ထုင်ႉဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ယၢမ်းလဵဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉဢႃယုမီးမွၵ်ႈ 1 ပီယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  မိူဝ်ႈပႆႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈတႄႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်လၢင်ႉရူတ်ႉ။ ဝၢႆးသေမီးလုၵ်ႈယဝ်ႉ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ လႄႈလႆႈပႂ်ႉလုမ်းလႃး။ ၵိူတ်ႇမႃး ၶိူင်ႈၽူႈယိင်းၵေႃႈပႃး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း