Saturday, September 30, 2023

CATEGORY

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၺႃးတႅင်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ  

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း (ၸၢဝ်းတႆး) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၼွင်ႉၶူၺ် ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးဢုင်း ဢႃယု 44 ပီ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း ၼၢင်းၵျႃႇယူင်ႇ (ႁွင်ႉ) ဢႅမ်း ဢႃယု 30 ပၢႆ တီႈဝဵင်းႁၢင်လူင်...

ႁႅင်းၵၢၼ် တေသိုပ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ တႃႇမိူင်းထႆးမွၵ်ႈႁိုဝ်!

မိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လူၺ်ႈလၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းလူၺ်ႈ လွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊမႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းယႂ်ႇ ၵႂၢင်ႈမၢႆထီႉ 50 ၶွင်လုမ်ႈၾႃႉ။ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း ယူႇသဝ်းမွၵ်ႈ 70 လၢၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်ႈသုတ်းထီႉ 20 ၶွင်လုမ်ႈ ၾႃႉထႅင်ႈလူး ၵွၼ်ႇ (Wikipedia )။ ပေႃးဢဝ် တင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမၢၵ်ႇမီးဝႃႈၼႆၸိုင် မိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းမၢၵ်ႈမီး(သထေး) ထီႉ...

ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းတီႈၵဵင်းသႅၼ် 13 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးတီႉၺွပ်း ၼႂ်းၵႄႈ မႄႈသၢႆလႄႈၵဵင်းသႅၼ် 13 ၵေႃႉၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၵေႃႉ ။  မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ႁႄႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်းမႄႈသၢႆ မုင်ႈၼႃႈၸူး ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ်   ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်း 13 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈၶူဝ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

ၸၢဝ်းတႆး ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၺႃးတီႉ ဝၼ်းလဵဝ် မွၵ်ႈ 30  

ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်မွၵ်ႈ 30 ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 1/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ထၢင်ႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 1/5/2023  ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်  တီႈၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႃႇတုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ။ ထွင်းၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ႁေမႃး တုၵ်းယွၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိူင်လူင်မၼ်း သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ် တတ်းမၵ်းမႃးပၼ်ယဝ်ႉ...

ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇတႃႇပီ 2023

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပီ 2023 တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး လၢႆၽႃႇသႃႇ ၵူႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/4/2023 တေႃႇထိုင် 18/5/2023 ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူးလႃးလူင်း ၵွၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး ၵဵင်းမႆႇ တီႉၼုမ်ႇၸၢႆးႁႅင်းၵၢၼ် 15 ၵေႃႉတီႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈ

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 15 ၵေႃႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢႃယုယင်းပႆႇထိုင် 18 ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁၢၼ်ႉၵိၼ်ၵျေႃႇၵၢင်ၶမ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လမ်းပၢင်း-ၵဵင်းမႆႇ ပွၵ်ႉၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ  ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊  တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းႁူမ်တုမ် ဢမ်ႇယွမ်း 15...

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶ တေသွၼ်လိၵ်ႈထႆး ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်

ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶလႄႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႆး ၸၼ်ႉငဝ်ႈ (မူႇလ) ပၼ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းပႆႇ မီးဝတ်းဝႂ် ႁႂ်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2023 သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸုမ်းမေႃသွၼ်လူင် ၸၼ်ႉၸွမ်သင်ၶ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဢိၵ်ႇပႃး ႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တႂ်ႈၵုမ်းၵမ်...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉလႆႈတႅပ်းတိၼ်ၶႂႃ လူဝ်ႇလိူတ်ႈတႃႇယူတ်းယႃ

ၸၢႆးမိူင်း (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ ယွၼ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈၸွႆႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း ဢႃယု 32 ပီ လုၵ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ...

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ် လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁွင်ႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် (လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ် တီႈဝဵင်းပထုမ်းထႃးၼီး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈလူင်းယႃယဝ်ႉသေသိုပ်ႇလုမ်းလႃးႁၵ်ႉသႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁွင်ႈသဝ်း မီးၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီ ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႄႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ ဝႃႈၼႆ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/3/2023 တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းပထုမ်းထႃးၼီး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈၵၢင် ၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ်သေ...

ဝဵင်းမိူင်းလႃး ႁဵတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်း ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိုၼ်ႇပၢႆ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်း သေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) NDAA ဝဵင်းမိူင်းလႃး တင်းၼမ်လႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၵိူတ်ႇမႃးဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈလႅင် ဢမ်ႇပႃးလုပ်ႇၵွၵ်းႁူဝ်မႃး လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃပထုမ်းထႃးၼီး ၼႂ်းမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၵၢင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/3/2023 ပေႃႈပဵၼ်ၸၢႆးၸိင်ႇမွင်ႇ ၸိုဝ်ႈမႄႈပဵၼ်ၼၢင်းသႅင် ၊ မေႃယႃလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇသိုပ်ႇယူတ်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ တေသဵင်ႈငိုၼ်းထိုင်မွၵ်ႈႁူဝ်လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇၼႆလႄႈ ပေႃႈမႄႈ...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မီးသၢင်ႇလွင်း တင်းမူတ်း 27 ပႃး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24-26/3/2023 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပရႃႊသၢတ်ႊလႄႈ သင်ၶတႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းႁႅင်းၸႂ်မႂ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝတ်ႉပရႃႊသၢတ်ႊ ဝဵင်းၼူၼ်းထပူးရီး...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူဝ်တၢႆတီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/3/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ  ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး။ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တူၺ်းမၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ် ၵွပ်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၽွင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်။ ၵွပ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ။ လွင်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ထိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၵႂႃႈ ”...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈၼၢင်းယိင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ  မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 8/3/2023 တီႈၶူင်ႇၽၵ်းတူတႃႈပႄး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး။ ၼၢင်းဢႄႇလီႇၼႃႇ ၼုမ်ႇယိင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “   မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုတ်းမိူင်း မိူဝ်ႈ 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းႁဝ်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇပီ 2022 တႄႉ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼႃႈဢွၵ်ႇတႃ။ ထိုင်မႃး 2023 ၵေႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း