Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽႃႇၺႃးၵႃးတၢင်ႇမႆႉ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႃႇၺႃးၵႃး 10 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵၢၼ်ႊၶျၼပူႊရီႊ မိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႃႈလုမ်းတေႃႉသူင်ႇ(ၶူၼ်သူင်ႇ) ဝဵင်းၵၢၼ်ႊၶျၼပူႊရီႊ ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၵႃး 10 လေႃႉလမ်းၼိုင်ႈသေ ၵႃးတၢင်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ပိၼ်ႈၶွမ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ “ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇႁၼ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းမီး...

ၵေႃႉပဵၼ်ၼႃႉၶူၺ် (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ၶႃႈႁႅမ်လၢၼ်ၸၢႆး ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇတၢႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ဢႃယု 26 ပီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၶႃႈႁႅမ်ၶိုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆး ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇတၢႆသေ ပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းတႃယေး ။ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၸၢႆးၵွင်ၶမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ်ၼႃႉၶူၺ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၸွမ်...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် MOU သူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်းၵူႈလိူၼ်

 ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈ ပိူင်ဢႅမ်ႊဢူဝ်ႊယူႊ (MOU)ၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵူႈလိူၼ်   25 % ၶွင်ငိုၼ်းလိူၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူၺ်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇယေးငိုၼ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - “ ပိူင်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း MOU သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ပဵၼ်တၢင်း...

ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်သင် ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁႂ်ႈယိုၼ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇမီးဝတ်းဝႂ် ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႆႉ  ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇတၢင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ Name List ၵၼ် ၵွၼ်ႇလိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ။ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2023 ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း၊...

သူၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း(တၢင်ႇၻၢဝ်ႈ) ၼႂ်းမိူင်းထႆး

သူၼ်ႇလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (ႁႅင်းၵၢၼ်တၢင်ႇၻၢဝ်ႈ) ၼႂ်းမိူင်းထႆး ။ ဢမ်ႇဝႃႈတေလုၵ်ႉမိူင်းလႂ်မႃးၵေႃႈလီ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်သူၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၢႆးလူင် တႃႇ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တင်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း(တၢင်ႇၻၢဝ်ႈ) ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ၸတ်းဝႅင်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၵုမ်ႇၼိုင်ႈ သူၼ်ႇဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၵၢဝ်ႉၶိုပ်ႈ ယိုတ်ႈၸၼ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လႄႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၽွၼ်းၵၢၼ် ၸၼ်ႉယွတ်ႈ(ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ) ဢွၵ်ႇသူႇသၢႆတႃလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) လူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၼၢႆႊၸၢင်ႈ (ပေႃးလဵင်ႉ) လႄႈႁႅင်းၵၢၼ် တၵ်းတေလႆႈမီးလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်သူၼ်ႇလႆႈၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈၸၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆး...

ႁႅင်းၵၢၼ် 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈတေႃႇဝႂ်ၶပ်းၶီႇရူတ်ႉ  

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၸိူဝ်းဝႂ်ၶပ်းၶီႇ/ ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁေႃႈရူတ်ႉ မူတ်းဢႃယု ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ပႆႇမီးဝႂ်ၶႅင်(Smart Card) ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် (Work Permit) ၵၼ်လႄႈ လုမ်းၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ (ၶူၼ်သူင်ႇ) ၶဝ် ပႆႇတေႃႇႁဵတ်းပၼ်။ ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း 4 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊...

လုမ်းတေႃးမေႃး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် တေႃႇဝီႇၸႃႇ

လုမ်းတေႃးမေႃး (လဝၵ) ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လွင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တေႃႇဝီႇၸႃႇ (Visa) ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 10/7/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သုၼ်ၶေႃႈမုလ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (MIC) တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၾဵတ်ႉပုၵ်ႈ လွင်ႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လုမ်းတေႃးမေႃး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၺႃးတီႉတီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/7/2023 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိုင်ႈထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်း  ၼႂ်းဝဵင်း ၼွၵ်ႈဝဵင်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶႄႇႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၵဵင်းမႂ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ - “...

ယိင်းတႆး ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေလႆႈၾၢင်ႉသင်ၽွင်ႈ

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းတႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းတႅမ်ႇ ယိုင်ႈၶႅၼ်းသၢင်ႈပၼ်ႁႃ ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်တင်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တင်ႈၸႂ်ပွႆႇႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸၢႆးထႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈ မုင်းလင်ၶႃႈႁိူၼ်း တီႈဝဵင်းသရႃးၾီး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈၵၼ် ယဝ်ႉၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2023 ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်း မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး လႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႇၼၢမ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ် ထိုင်တီႈဢမ်ႇယူႇလီႁႅင်းသေ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ်တူၵ်း/ငဝ် ( ရူၵ်ႉသိုမ်ႊသဝ်ႉ โรคซึมเศร้า) သေ ထိုင်တီႈ ဢမ်ႇ လုၵ်ႉလႆႈ ဢမ်ႇတူင်ႉတူဝ်လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်လိူၼ်။ မီးၼႃႈႁိူၼ်းယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်  ဢမ်ႇၸၢင်ႈလုမ်းလႃးၵၼ်လႆႈထိုင်တီႈ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉဝႆႉထႅင်ႈလႄႈ တူၵ်းၵိၼ်း လိူဝ်ႁႅင်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တၵ်ႉၵႃႇမႃးဝႆႈ 4 မိုၼ်ႇပၢႆ ငိုၼ်းလူႇလႆႈလၢၼ်ႉဝၢတ်ႇပၢႆ

ပၢင်မႅတ်ႉတႃႇထမ်း/ တြႃး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝႆႈသႃ ဢမ်ႇယွမ်း 4 မိုၼ်ႇ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ 1,300,000 ဝၢတ်ႇပၢႆ တေဢဝ်ၵႂႃႇမွပ်ႈပၼ်တၢင်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတႃႇသၢင်ႈႁူင်းယႃ ၽွၵ်ႈတႂ်(လၢင်ႉတႂ်) တင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/6/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:10 မူင်းထိုင် 6:47...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် တေႃႇ Visa ထႅင်ႈ 2 လိူၼ်

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တေႃႇ Visa ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊသဵင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/5/2023 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တႃႇႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 4 ၸိုင်ႈမိူင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလၢဝ်း၊ ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ(ၵမ်ႊပေႃႊတီႊယႃႊ)...

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်း ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ပီၼႆႉ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ (45) တူၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း ႁႅၵ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2023 ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူးၶျႃး (တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း တၢင်းမိူင်းထႆး၊ မႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း တၢင်းမိူင်းတႆး) ယူႇတီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း