Wednesday, April 24, 2024

CATEGORY

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်းဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးမၢဝ်ႇဢီႊရၼ်ႊ လၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၶူဝ်းၶွင်မၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇ ၵိုင်ႇၵႃႈ ၶၼ် 25 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ 

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ဝႃႈ - ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ မိူင်းထႆး -  ပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ်တင်းမၢဝ်ႇမိူင်းဢီႊရၼ်ႊၽွင်းလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၼၼ်ႉၺႃး မၢဝ်ႇ ဢီႊရၼ်ႊ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတင်းမူတ်းမီးၵႃႈၶၼ် 25 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းဢၼ်ၺႃး လႅၼ်ၼႆ့ ၸိုဝ်ႈႁွင့် ၼၢင်းမူၺ်လႅင်း ။  ၵေႃႉႁၵ်ႉမၼ်း...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းၽြႃးမႆႉ တီႈဝတ်ႉတႆး ဝဵင်းမိူင်းပႄႉ

ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးမႆႉယၢင်း 2 သူႇ တီႈဝတ်ႉၵဝ်ႇၵႄႇတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပႄႉ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 5/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းထႆး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း ပၢၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ၽြႃးမႆႉယၢင်း တီႈဝတ်ႉၸွမ်သဝၼ် (ဝတ်ႉတႆး)...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်း ႁဵင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢဝ်  ၼမ့်တွၼ်း ၼိူဝ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ့်သေ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ  - ၶၢဝ်ႇ Asia News ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ ။ ႁူင်းၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ၾၢႆႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ၊ ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွပ်ႈၵူၼ်းထႆး 40 ၵေႃႉ ပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇလွၵ်ႇလႅၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၶမ်ဝႆႉယူႇတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈၼမ်း ထႆးလႄႈမၢၼ်ႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸွႆႈၵၼ် ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ မႃးမီးတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 41 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 16 လႄႈ 17 ၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈထႆး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး...

ၵူၼ်းမိူင်း ၶမ်ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး – ၼမ်ႉၽႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၸဵဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၶၼ်ၽႂ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 8 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA...

ရူတ်ႉၾႆးၽႃႇၺႃး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တၢႆၶၢတ်ႇပဵၼ်ပိတ်းပွတ်း

ဝၼ်းတီႈ 20/10/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း ရူတ်ႉၾႆးၽႃႇၺႃးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈ ဝဵင်းသႃရၽီႊ ၵဵင်းမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး ။ ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၾႆးလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးဝႃႈ - “ ၽွင်းၶပ်းရူတ်ႉၾႆးၶဝ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇမႃး ၽွင်းမႃးၽႅဝ်တီႈႁိမ်းတၢင်းၵႃးလတ်းတၢင်းရူတ်ႉၾႆး ဢၼ်မီးသိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၵ်ႇၵွင်း ၼၼ်ႉ ႁၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼႆႉ လုၵ်ႉၼႂ်းယုမ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽုတ်းဢွၵ်ႇမႃးၸုၵ်းၼိူဝ်တၢင်းရူတ်ႉၾႆးလႅၼ်ႈ ၊ ယူႇတီႈၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉၾႆးဢမ်ႇၸၢင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းလႆႈလႄႈ ၵႃႈလႆႈပွႆႇၽႃႇသႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ၺႃးရူတ်ႉၾႆးၶိုတ်ႈပဵၼ်ပိတ်းပဵၼ်ပွတ်း ”...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူတ်းယွမ်းပၼ်ၵႃႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် ႁႅင်းၵၢၼ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် တႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈ ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႊပေႃႊတီႊယိူဝ်ႊ ၊  ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်ႊ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢူးမူဝ်းၸူဝ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းလူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေပၢႆႈဝႆႉ ပလိၵ်ႈလမ်းႁႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ

ၼုမ်ႇၸၢႆးႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈပေႃႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၶူဝ်းၶွင် ဢွၵ်ႇပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ ပေႃႈလဵင်ႉဢၼ်ႇၺႃးတႅင်းတၢႆၼႆႉပဵၼ် ၽွင်းတၢင်ၵဝ်ႇၸိုင်ႈထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၵႂႃႇၼင်ႈလုမ်းတီႈၸိုင်ႈမိူင်းတဵင်ႊမၢၵ်ႉၶ် ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်တႅင်းပေႃႈလဵင်ႉၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၼုမ်ႇဢွၼ်ႇဢႃယုတိုၵ်ႉလႆႈ 19 ပီ ၸင်ႇႁႃမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းပေႃႈလဵင်ႉပႆႇပေႃးႁိုင်။ ယၢမ်းလဵဝ်မၼ်းၸၢႆးပၢႆႈပူၼ်ႉလွတ်ႈဝႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸွပ်ႇႁႃ တႃႇတီႉၺွပ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶျွင်ႉ 3 မိူင်းထႆး  3PlusNews ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ -  ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽွင်းတၢင်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဝႆႉ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းၼွင် တီႈမိူင်းထႆး ယွၼ်ႉၶႃပဵၼ်ၵဵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/10/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸၢႆးတူၼ်ႈ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးၺုၼ်ႉ ဢႃယု 37 ပီ လူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉၼွင် တီႈဝၢၼ်ႈပိုင်း ၸႄႈဝဵင်းၶျူၼ်းပူးရီး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးသေ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၼႂ်းၼွင် ယွၼ်ႉၶႃမၼ်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၵိူတ်ႇပႃးၶိူင်ႈဢႅင်ႇၵႃႇၸၢႆးယိင်းလေႃးၵၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်မီးၼမ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပႃးၶိူင်ႈဢႅင်ႇၵႃႇၸၢႆးတင်းယိင်း တင်းသွင်ဢၼ်၊ ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႃႈယူတ်းယႃ။ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ထုင်ႉဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ယၢမ်းလဵဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉဢႃယုမီးမွၵ်ႈ 1 ပီယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  မိူဝ်ႈပႆႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈတႄႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်လၢင်ႉရူတ်ႉ။ ဝၢႆးသေမီးလုၵ်ႈယဝ်ႉ  ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ လႄႈလႆႈပႂ်ႉလုမ်းလႃး။ ၵိူတ်ႇမႃး ၶိူင်ႈၽူႈယိင်းၵေႃႈပႃး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယိင်းၸၢႆး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဢူၼ်မေႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း လမ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 6/10/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းပၢၼ်သိပ်းႁိၵ်းၸဵမ်ယိင်းလႄႈၸၢႆး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမွၵ်ႈ 20 လမ်းၼႂ်းၵၢင်ၵိဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်းသၼ်ႊၵမ်ႊၽႅင်ႊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၊ လမ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း  သိုဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈပဵၼ်ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။   သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႆႊရုၼ်ႉတႆး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လမ်း။  ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇတီႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ  

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ (ၶွင်းၼမ်ႉ) တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ)။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸၢႆးၼၼ်ႇတႃႇ ဢႃယု 43 ပီ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ (ၶွင်းၼမ်ႉသႅၼ်သႅပ်ႇ) ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၼဝမိၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၽၼ်းတၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၽၼ်းတၢႆ တီႈၸႄႈတွၼ်ႊသမုတ်ႊသႃႊၶွၼ်ႊ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 26/9/2023 ယၢမ်းၶိုၼ်းလိုၵ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၽၼ်း  တၢင်းၼႃႈႁၢၼ်ႉသၵ်ႉၽႃႈ ႁိမ်းဝတ်ႉသီသုတ်ႊထႃႊရၢမ်ႊ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ယႃႈၽႅၵ်ႈ (บางหญ้าแพรก)ၸႄႈတွၼ်ႊသမုတ်ႊသႃႊၶွၼ်ႊ ၸိုင်ႈထႆး။ သိုဝ်ႇ MahachaicableTV ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ - “ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ် ၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် 25 % ။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2023 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၶိုင်ၸႂ်ႉသူင်ႇငိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁိူၼ်း ၾၢႆႇၼႃႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (ၵူၼ်းၶၢႆႉပၢႆႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်း)

ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမၼ်ႈၼိမ် ၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈတေႃႇ လွင်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ႁိုဝ် လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း။ ၵွပ်ႈဝႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်တဵင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊဢၽိၶျၢတ်ႉ ၻမ်ႊရသ်ႉလိတ်ႉထိရူင်ႊၶ် တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းထတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ “ႁႅင်းၵၢၼ်ထႆးႁၢႆၵႂႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈၸၢတ်ႈၶဝ်ႈမႃးပုတ်ႈတႅၼ်း လႆႈယူႇႁိုဝ်” ဢၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉဝႃႈ - ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း တူင်ႇဝူင်းထႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း