Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈၼၢင်းယိင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ  မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 8/3/2023 တီႈၶူင်ႇၽၵ်းတူတႃႈပႄး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး။ ၼၢင်းဢႄႇလီႇၼႃႇ ၼုမ်ႇယိင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “   မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုတ်းမိူင်း မိူဝ်ႈ 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းႁဝ်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇပီ 2022 တႄႉ ႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼႃႈဢွၵ်ႇတႃ။ ထိုင်မႃး 2023 ၵေႃႈ...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 2 လမ်း

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း  ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 2 လမ်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း  ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး(မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်း) 2 လမ်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 3 Plus News...

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းထႆး တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁဵတ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇထႅင်ႈ

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁဵတ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ (Passport) လုၵ်ႉတီႈ 800 ဝၢတ်ႇ သေ တေးၶိုၼ်ႈထိုင် 1,250 ဝၢတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈလႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းၸိုင်းထႆးၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁဵတ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းမႂ်ႇတေႃႇဢႃယု ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ တေလုၵ်ႉတီႈ...

ပၢင်ပွႆးၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၾိင်ႈငႄႈ/ ထုင်းတႆး ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်း မိူင်းထႆး ၼင်ႇႁိုဝ် ၾိင်ႈထုင်းတႆး ပေႃးတေဢမ်ႇမွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆလႄႈ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈထိုင် လုၵ်ႈလၢၼ်တႆး ႁႂ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ ႁၵ်ႉသႃၵႂႃႇ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 4-5/3/2023 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ လၢႆမူႇၸုမ်း တေႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း...

ဝႂ် 10 ပီ ၊ပိုၼ်ႉတီႈသုင်ၵေႃႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ တီႈၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ

ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ် 10 ပီ ဝႂ်ပိုၼ်ႉတီႈသုင်လႄႈ ဝႂ်ၶဵဝ်ၶွပ်ႇလႅင် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းထႆးတဵမ်တူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇ တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး - မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸင်ႊဝတ်ႊၼၶွၼ်ႊပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းၼမ့်ႁွင်ႈၼမ့်ပရႃႊပႃႊ( คลองประปา )ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႈၶင်ၼမ့်ပၢင်လဵၼ်း(คลองส่งน้ำดิบบางเลน) ဢၼ်မီၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လဵၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်ႊပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်ၼၢႆးၼႃႈပွႆးၸႃးႁႃၵၢၼ် တၢႆ

  ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႊပရႃႊၵၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈထႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ ထဵင်မေႃးတင်းၼၢႆးၼႃႈ ပွႆးၸႃး ႁႃၵၢၼ် ၊  ၶႃႈႁႅမ်ၼၢႆးၼႃႈတၢႆ။ ၼၢႆးၼႃႈ ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မီးဢႃယု 23 ပီ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉပူဝ်ႇမူဝ်းႁဵင်း ။ မၼ်းၸၢႆးယွၼ်းငိုၼ်းတီႈႁႅင်းၵၢၼ်သေ လၢတ်ႈဝႃႈတေႁႃပၼ်ၵၢၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းႁႃၵၢၼ်ၼၼ်ႉမႃးယွၼ်းငိုၼ်းၶိုၼ်း။ ထိုင်တီႈ ပဵၼ်သူပ်းပဵၼ်ၵႂၢမ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းႁႃၵၢၼ်တၢႆ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇ...

ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လူဝ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယဝ်ႉသေတႃႉ ၾၢႆႇမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇယွမ်းပိုတ်ႇလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လူဝ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ...

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈတိုၵ်ႉသၢင်ႈမႂ်ႇၵူၼ်ႇပင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈဢၼ်တိုၵ့်ၵေႃႇသၢင်ႈယူႇတီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်ႇပင်း  ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢတ်ႇ ၸဵပ်း 5 ၵေႃ့။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2023 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ့် တိူၵ်ႈႁိူၼ်းဢၼ်တိုၵ့်ၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ တီႈ ႁိမ်း ဝတ့်ဢုထႆႊထႃႊရၢမ်ႊ ၶဵတ်ႇႁူၺ်ႈၶႂၢင် ဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈၸိုင်ႈထႆးၼၼ့် ၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃ့ ၼႆ...

လူင်ပွင်ထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈသုတ်ႉၶၢႆႉပၼ် ဝၼ်းတေႃႇဢႃယု ဝတ်းဝႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ်မေႊ

ၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 13/2/2023 ၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃႈ/မႄႈလဵင်ႉတင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်း(တၢင်ႇဝႆႉ) ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈလုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်(Work permit) လႄႈ ဝီႊသႃႊ (Visa) ၵၼ် တေႃႇထိုင်ၵၢင်လိူၼ်မေႊ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း (ႁႅင်းၵၢၼ်) မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉၽွင်းတိုၵ့်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

ပလိၵ်ႈထႆးတီ့ၺွပ်း  ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၵေႃႉၽွင်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး လုၵ့်မိူင်းၽူင်း ၶၢမ်ႈထိုင် မႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆး။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆးၵူတ်ႇထတ်းလႅၼ်လိၼ် တီ့ၺွပ်း  ၵူၼ်းမိူင်း တႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၵေႃႉၽွင်းတိုၵ်ႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် သေၶဝ်ႈၼႂ်းလိၼ် မႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆး Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။ Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယုၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းမေႃႇၼမ်ႉလိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း လွတ်ႈတၢင်းတၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းတေႃႈမေႃႇၼမ့်လိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၶႄၽေး ၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ မႃးလႆႈလွတ်ႈၽေး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 1 ပီပၢႆ 7 လိူၼ်  တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းတေႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၾႃႉၽႃႇ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၾႃႉၽႃႇလူ့တၢႆထင်ႈတီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆၼၼ့် ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၾႃႉၽႃႇ တၢႆထင်တီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၽႁူလ်ႊယူဝ်ႊထိၼ်ႊ( ถนนพหลโยธิน ) ဢိူင်ႇလူင်ၶႂႅင်ႊၸွမ်ႊၽူၼ်ႊ( แขวงจอมพล ) ၶဵတ်ႇၸတုၸၵ်ႊ( เขตจตุจักร ) တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေၸတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းလူင် လၢႆတီႈ

ပီၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး တေဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႈလွင်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် လၢႆလၢႆတီႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ- လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် - လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ - လမ်းပုၼ်း...

လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇႁပ့်တေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်

ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ Passport  ဢႃယုမူတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ  လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ  တေႁပ့်တေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ၾၢႆႇလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းၵၢၼ်တေႃႇ ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/1/2023 ၼၼ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မူတ်းဢႃယုၸိူဝ်းၼၼ့်တႄ့ လုမ်းၸတ်းႁႃ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ ႁပ့်တေႃႇဢႃယုပၼ်ယူႇ ၊ ဢမ်ႇၵိုတ်းမိူၼ် လုမ်းၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း