Monday, May 29, 2023

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉလႆႈပႂ်ႉၶေႃႈပူင်တီႈ KIA

ၶၢဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပီၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႆႇပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇၸူး ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈ ၼႅတ်ႈၶၢႆႉသူင်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်းၼမ် ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၾၢင်ႉ! ၵူဝ်ပဵၼ်မႅင်းမဝ်ႈတူၵ်းၵွင်ၾႆး

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်း ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး မၢင်တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ မၢင်တီႈၵေႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်။ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ်ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း PDF, TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႆႇပူတ်းပႅတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတီႉ

ဝၼ်းတီႈ 23/05/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉသူၼ် ပႂ်ႉႁႆႈလႄႈတင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးတီႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႉၺွပ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉ TNLA ၵူၺ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵႂႃႇထႆသူၼ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇၼွၼ်းၼႂ်းသူၼ်၊...

ပၢင်တိုၵ်းလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ သွင်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈထႆး

ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈပဵၼ်မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇႁိုင်ၼၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်သွင်ႉပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးမီးၵူႈဝၼ်း၊ သူၼ်ၼႃးပႃးၸဵမ်မၢင်ဝၢၼ်ႈႁၢမ်းပႅတ်ႈၵေႃႈမီး။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸေႈ၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင်၊ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ၊ ဢိူင်ႇပၢင်သၢင်း၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ၊ ဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ၊ ဢိူင်ႇၼႃးပွႆး...

ၶွမ်ႊပၼီႊ NCEH တႄႇသၢင်ႈၾၢႆၼမ်ႉတူႈ

SHRF ဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶႄႇလႄႈ သိုၵ်းဝႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ် ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ တႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇလီၵိုတ်းပႅတ်ႈၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၶဝ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ဝႅပ်ႊသၢႆႊ shan.shanstatefrontline.com ဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA တႄႇသၢင်ႈၾၢႆၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇ...

TNLA ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃး ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်း TNLA ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵႃး 1 လမ်း လႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 1 သႅၼ်ပျႃး။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း...

သၢဝ်ပၢင်လူင်ဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ပႆႇမီးၽႂ်ဢဝ်လိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်

သၢဝ်ပၢင်လူင် ၵေႃႉဢၼ်ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆသေၶိုၼ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆႁိမ်းၾင်ႇၼွင်ဝဵင်းလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ယွၼ်ႉသင်လႄႈတၢႆၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်း ဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ။ ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမလေး ၊ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ၼၼ်ႉၸင်ႇႁၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်တၢႆတူႇၼဝ်ႈလၢၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁိမ်းၾင်ႇၼွင်လွႆလႅမ်( မျႃႉၵၢၼ်ႇတႃႇ)  ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၶူၺ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် လႆႈတႅပ်းၶႃၶွၼ်ၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၸၢႆးၼုမ်ႇဢႃယု 20 ပၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပုမ်ႇ ဢိူင်ႇလူင်ပႅၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈပၢင်သဝ်းဝၢၼ်ႈဝႃးလီး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/05/2023 ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတီႈပၢင်သဝ်းသေပွၵ်ႈၶိုၼ်းတူၺ်းႁိူၼ်း တူၺ်းသူၼ်။မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၶဝ်၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၶႃၶႂႃလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်းသမ်ႉပေႃးလၢႆးလဵၼ်း- ဝႃႈၼႆ။ “မၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်းလူင်ပႅၼ်ႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်းၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းထိူၼ်ႇ။ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵူၼ်းပႆၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၶႃမၼ်းၽၢႆႇၼိုင်ႈတႄႉ...

ၶွမ်ႊပၼီႊသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် လိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇႁႅင်းတီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသေ သိုပ်ႇၸူင်လိၼ် ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸမ်ထိုင်ၾင်ႇၼမ်ႉပၢင် ၊ လိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇတူဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ ။ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၸူင်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၸူင်ၶုတ်းၸမ်ထိုင်ၾင်ႇၼမ်ႉပၢင် ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်တႅၵ်ႇၶၢပ်ႇလိူဝ်ၵဝ်ႇႁႅင်း၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၸမ်ထိုင်ၶၢဝ်းၾူၼ်ယဝ်ႉလႄႈပေႃးၼမ်ႉလူၼ်ႉၾင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်လိၼ်ယုပ်းလူမ်ႇၵူၼ်ႇ သူၼ်ၼႃးႁိူၼ်းယေးၸၢင်ႈၸူမ်ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းသူၼ်ၼႃး ၵူဝ်ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈလွၵ်းၼႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈတဵမ်တီႈ ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တိုၵ်ႉမီးဝႆႉတင်းၼမ် ။    ဝၢႆးႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇႁတ်းလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ယွၼ်ႉၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင် မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉယူႇလႄႈ ပႆႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ် မႃးပူတ်းၽဵဝ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်...

ၸုမ်း BNI ဢၼ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ႁီႊရူဝ်ႊသျီႊမႃႊ

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BNI( Burma News International ) ဢၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်မႃးၸွမ်း တင်ႈတႄႇၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ႁီႊရူဝ်ႊသျီႊမႃႊ Edita and Morris Hiroshima Foundation for Peace and Culture ...

TNLA ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၽႅဝ်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တီႉဢဝ်ၵႂႃႇ ၸၢဝ်းတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သႂ်ႇၶူဝ်းသိုၵ်း ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႉပႃးၵႂႃႇ ၸၢဝ်း တႆး ထႅင်ႈ 3-4 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/5/2023 သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ပႂ်ႉၸွမ်းတၢင်း၊ ၸွမ်းၵိဝ်ႇ သေ ၶဝ်ႈတီႉ ၺွပ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မႆႈၸႂ်တႃႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၵိုတ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်းလႄႈ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးပႆယၢပ်ႇတႄႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇမီးလွင်ႈတမ်းၸႂ် (ဢုၼ်ႇၸႂ်) ငဝ်းလၢႆး ဝႃႈၼႆ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ရူတ်ႉၵႃးလူႉသုမ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း 2 လမ်းတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်း။ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵေႇတု လႄႈ ဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသွင်လမ်း တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသုမ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵႃးလႄႈ မၢၼ်ႇၵႃးပေႃးၸတ်ႉတႅၵ်ႇဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၸၢႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း