Tuesday, November 29, 2022

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

တပ်ႉၵွင်ႈလူင် ပၢင်သၵ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၵွင်ႈလူင်(ဢမျွၵ်ႉတပ်ႉ) ပၢင်သၵ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း   ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၸိူင်ႉၵၢတ်ႈႁိုင်ၼၢၼ်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆ့မႃး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလတ်းၽၢၼ်ႇၵိၵ့်ၼႆ့ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းယိပ်းမၢႆၾၢင်(မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်)ဢၼ်လုၵ့်တၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊တိူင်းမၢၼ်းတလေး၊တိူင်းမၵူၺ်း၊ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊မိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈမိူင်းၶျၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၶႅၼ်းၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ၊ ပေႃးဢမ်ႇပေႃးမေႃလၢတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိင်ႈၶႅၼ်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈႁိုတ်းတၢပ်ႇသဵင်လင်။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းတီႈၼၼ်ႉ ပႂ်ႉႁႄႉၵႃးသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းဢၼ်ပႃးမႃးၸွမ်းၵႃး။ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢႆၾၢင်လၢင်းၶိူဝ်း...

ၼၢင်းယိင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ၼိဝ်ႉတိၼ်ၼဝ်ႈလႆႈတႅပ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃ

ၼၢင်းယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်လႄႈၼိဝ့်တိၼ်ၼဝ်ႈပႅတ်ႈတင်းသွင်ၶွၼ် လႆႈတႅပ်းတိၼ်ပႅတ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃ။  မၼ်းၼၢင်းၼႆႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၼၢင်းမႃႇၼေး  ဢႃယု 29 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇယႃႈလူင်  ဢိူင်ႇႁူဝ်တႃႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်သုင်ႁႅင်းထိုင်တီႈတိၼ်ၸဵပ်း ၼိဝ်ႉတိၼ်ၼဝ်ႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလုၵ့်ပႆၵႂႃႇမႃးလႆႈ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ လူၺ်းဢေးလူႇ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်လႄႈၸွႆႈထႅမ်ၼၢင်းမႃႇၼေးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်မႃးႁိုင်ယဝ့် မွၵ်ႈ 8 လိူၼ်ၼႆ့ယဝ့် ။...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၽႃႇတတ်းၶႃပႆႇတၼ်းယဝ်ႉ ငိုၼ်းမူတ်းပႅတ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းငေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶႃႁၢၵ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းယူတ်းယႃမႃးပီပၢႆၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃတူဝ်၊ ၸဵပ်းပႆႇႁၢႆလီ ငိုၼ်းမူတ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃထႅင်ႈလႄႈ ၸဵပ်းမီးၼွင်လီမႆႈၸႂ် ၊ မေႃယႃပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ႁႂ်ႈႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2022 ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇတတ်း ဢဝ် လဵၵ်းသတီးတီႈၶႃ မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉသေ ၸဵပ်းယင်းပႆႇႁႅင်ႈ ပႆႇႁၢႆ ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃမူတ်းပႅတ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇယွမ်းသိုပ်ႇယႃထႅင်ႈသေ...

PSDA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၶဝ်

တပ်ႉၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄလႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း PSDA ဝဵင်းမူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/11/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၸုမ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း မၢၵ်ႇၼႆႉတႅၵ်ႇတီႈ Top One KTVဢၼ်မီးႁိမ်းၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢၼ်ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင် လူႉၵွႆသုမ်းၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းယေးမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိုင် 19 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇ

ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ်ၼႂ်းၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ် (ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မီးၶၢဝ်း တၢင်း 19 ဝၼ်းပႆႇပွႆႇတူဝ် လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ႁႅင်း။ လုင်းပိင်ႇၺႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မွင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉႁူးတွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း မိူင်း ၵပ်းၾူၼ်းၸူးသေ ႁွင်ႉမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထူပ်းတီႈတူဝ်းၵဵၵ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်း မၢၼ်ႈမေႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶႃႇၼၢၼ် ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈႁႄႉၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆသေ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း မူႇၸေႊ - ၵူတ်ႉၶၢႆ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း 1 လမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇပျႃး။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12-13/11/2022 ၼႆႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 6 ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ဝႃႈပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆ -...

ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇၵုမ်းတူဝ်တီႈၶွၵ်ႈ တွင်ႇလေးလူင်း

ၸုမ်းၵူဝ်ႇတယူၵ်ႉၵျီးလႄႈလုၵ်ႈၸုမ်း 4 ၵေႃႉ ၸုမ်းလူႇလိူတ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇပၢၼ်း(ဢုမ်ႇပဝ်း) ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ် ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈ တွင်ႇလေးလူင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးလင် ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၵူဝ်ႇတယူၵ်ႉၵျီးမႃးၸႂ်းတီႈၶွၵ်ႈဢွင်ႇပၢၼ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေ သူင်ႇၵုမ်းတူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၵူဝ်ႇတယူၵ်ႉၵျီးၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈၵၢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 8 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9.11.2022  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ 8 မူင်း 9 မူင်း ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၶၢင် တိုၵ်းသူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ၶၢင် ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶၼ်ၽႂ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၶၼ်ၽႂ်း ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ပဝ်း တင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 88 တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ...

ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉလႅဝ်ၵူၼ်ႇပင်း တဵမ် 31 ပီ မိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 9   လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝိၼ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ဢၼ်ပဵၼ်တီႈတႆး ၼပ်ႉယမ် ဝႆႉၼၵ်းၼၼ်ႉ  ၺႃးယႃႉလူႉလႅဝ်ၵူၼ်ႇပင်းမႃး တဵမ် 31 ပီ   ။  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁၵ်ႉသႃ ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ၶုၵ်းၶူၼ်ႉထိုင် ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ၊ ၶုၵ်းၶူၼ်ႉထိုင် လွင်ႈဢၼ် ၶိူဝ်းတႆးထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်မႃးသေ...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်ၼႆႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃး ၽဝ်မီးၸမ် 4 မိုၼ်ႇလင်

ၼႂ်းပီ 2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ်ၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၽဝ် မီးႁိမ်းၸမ် 4 မိုၼ်ႇလင်မႃးယဝ်ႉ ၸုမ်း ISP Myanmar ၵဵပ်းတွမ်ၶေႃႈမုလ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၼ်ႁႃၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်မႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈပဵၼ်ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 လိူၼ် ၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးၽဝ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း မၢတ်ႇ 4 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၶၢင် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶလယ 241...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၵၼ်ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်းဝၢၼ်ႈလွႆဝဵင်း ၊ ယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင် 2 ဝၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - " ၶဝ်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်လွင်းဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်သၼ်လွႆဝႆႉ ဢေႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ႁေ ထွႆၵၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း