Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇထဝ်ႈယိင်း လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၶျၢင်း

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း တိူဝ်ႉၺႃးထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢၼ်ႇပႅၵ်ႉလႅတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း...

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈၾိုၵ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တိူဝ်းၼမ်မႃး

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၵ်းပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼမ်မႃးႁႅင်း။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်း ဢႃယုတဵမ် ၸဵမ်ယိင်း/ၸၢႆး တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉမတေႃႇၼႆသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလွႆၸေႊ မိူင်းၶၢင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ

ၸၢဝ်းတႆး 100 ပၢႆ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းလွႆၸေႊ လႅၼ်လိၼ်ၶၢင် - ၶႄႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ယႃႈယႃ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး တီႈမၢၼ်ႈ ၸေႊ၊ မိူင်းမွၵ်ႇလႄႈ မၢၼ်ႈမေႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 128 ၵေႃႉ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၸၢဝ်းတႆး တီႈမိူင်းၶၢင် တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (ၸၢဝ်းတႆး) တီႈမိူင်းၶၢင် လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/06/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၽူႈယိင်းသွင်ၵေႃႉ တီႈမၢၼ်ႈသိမ်ႇ ဝဵင်းမႂ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈယိင်း ဢႃယု...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉဢဝ်ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း PJ လႅၵ်ႈပဵၼ် PV

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆ့ၵႂႃႇ ဢၼ်တီႈလုမ်းႁဵတ်းပၼ် ပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း(passport) မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်း Passport သႅၼ်း PJ (Passport for Job) ၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈပဵၼ် Passport သႅၼ်း PV (Passport of Visit)...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၽွင်းထႆၼႃး

ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇထႆၼႃး လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 07/06/2024 ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈၶၢၼ်ႊၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵႂႃႇထႆၼႃးသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး မၢၵ်ႇတႃ ဢိတ်းဢွတ်းလႄႈ တူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ် (ၵူၼ်းယွၼ်း) လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်းတူၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလဵၵ်ႉယႂ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်မူတ်းလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈသမ်ႉ ယိုင်ႈၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၢမ်း ၵၢၼ်မီးၼမ် လိူဝ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ဢၼ်လႄႇႁႃယွၼ်းၵိၼ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵၢင်ဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉမီးၼမ်။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢဝ်ၵႃးတေႃႉသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ သေတႃႉၵေႃႈ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတိုၵ်ႉမီးၼမ်...

ထဝ်ႈယိင်း တီႈသီႇသႅင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တိၼ်ပုတ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 71 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ် ထိုင်တီႈတိၼ်ပုတ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇ ႁူင်းယႃ ။ ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း တေႃႇသူဝ်းသူဝ်းလႅတ်ႉ ဢႃယု 71 ပီ ယူႇပွၵ်ႉမျႃႉၵႅၼ်ႇတႃႇ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း လင်ႁိူၼ်း 170 လင် ၶၢႆႉဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တင်းသိုၵ်း ၶၢင် KIA လႄႈ PDF ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၶမ်း ဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်သိုဝ်ႉႁွင်ႈၶွၼ်ႊတူဝ်ႊယူႇ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ ႁွင်ႈသဝ်း ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူင်းထႆးယဝ်ႉ ဝၢႆးလင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉ တေဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်းၶၼ်ၶမ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၺႃးဢဝ်လိူင်ႈၼၼ်ႉ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းဢိူင်ႇလွၵ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လုၵ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း PDF မႃးပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇ။    ဝၼ်းတီႈ 03/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 348 ယူႇတီႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၶၢၼ်းႁွင်ႉၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းထႅင်ႈ ၸုပ်ႈသွင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၶၢၼ်းႁွင်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း 1,600 ပၢႆ ၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းထႅင်ႈ ၸုပ်ႈသွင် ဝႃႈ ၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/05/2024 ယူႇတီႈ ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ BACS ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ တႃႇပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုပ်ႈ 2 ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၶၢၼ်းႁွင့်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း...

သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းထႆး တေဢုပ်ႇလွင်ႈ သုၼ်ႇလႆႈယိင်းၸၢႆး ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလိုၼ်းသုတ်း

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၼႂ်းသၽႃးဝူၼ် (သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ) မိူင်းၸိုင်ႈထႆး တေၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈပၵ်းပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ သုၼ်ႇလႆႈယိင်းတေႃႇယိင်း - ၸၢႆးတေႃႇၸၢႆး ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်လႆႈပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလိုၼ်းသုတ်း။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၶႅပ်းမႄးသၢၼ်ၶတ်းယဝ်ႉၸိုင် တေဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်းပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ 120 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉ ပၵ်းပိူင်သုၼ်ႇလႆႈၸၢႆးယိင်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼႆႉၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢဝ်ပႃး...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ လမ်းသွၵ်ႈၵူၼ်းၼုင်ႈသိူဝ်ႈ NLD ၶဝ်ႈဝဵင်း

ၵူၼ်းၼုင်ႈသိူဝ်ႈ ဢၼ်မီးမိၵ်ႈမၢႆ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD သေ ၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ လႄႇႁႃတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုင်ႈသိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2024 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းၼုင်ႈသိူဝ်ႈ ဢၼ်မီးမိၵ်ႈမၢႆ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢၼ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈလႄႇၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၢၼ်းၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1111 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိူင်လူင် ပဵၼ်တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။   ၼၢင်းယိင်း  ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵေႃႉၺႃးၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵဵၵ်ႉ ဢွင်ႇပၢၼ်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  ၵူတ်ႇထတ်းထူင်ၶူဝ်းမၼ်းၼၢင်း ႁိုင်မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းၼႂ်းၵေႃႈ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၽႅတ်းယင်တူၺ်းၵမ်းၽိုၼ်ၽိုၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း