Friday, March 1, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၽူႈလၵ်ႉ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၽွင်းပီမႂ်ႇၶႄႇၼႆႉ မီးၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ ၶိုင်လၵ်ႉတတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉၶိုင်လၵ်ႉတတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ ဢိူင်ႇႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း...

ထဝ်ႈၸၢႆးမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၸၢႆးမွင်ႇ ဢႃယု 63 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၵႂႃႇႁႃမႆႉသိၼ်လူဝ် တၢင်း မၢၼ်ႈႁူဝ်ပူဝ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇထိုင် တီႈ ၶႃၾၢႆႇၶႂႃပုတ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ...

NUG ဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တမ်းပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸွမ်းပိူင် ဢၼ်ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တမ်းဝၢင်းဝႆႉ လွင်ႈတေၵဵပ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2024 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (ပြည်သူ့စစ်မှု ထမ်း...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ယဵၼ်လူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ...

သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း မီး 14 လၢၼ်ႉ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသိုၵ်းယဝ်ႉၼႆသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း သိုၵ်းၵူၼ်း မိူင်း (ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း ဗဟိုအဖွဲ့) ႁႂ်ႈႁူၺ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2024 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ တႃႇႁူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း တႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်လွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထိုင်တီႈ ၶႃပုတ်းတင်းသွင်ၶွၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇတိုင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵႂႃႇ ႁႃၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ႁိမ်းလွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ (လွႆသူးတွင်း) ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး ထိုင်တီႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈတႆး မူႇၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ၸတ်းပၢင်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီငၢမ်း

ဝၼ်းတီႈ 11/02/2024 မိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႊလႃႊ ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃႊ ၸိုင်ႈထႆး။ မီး ၶူးပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ်ႉဝူင်း ၊ ဢႃးၵျၢၼ်သုၼ်ႊၼီႊ ၊ ဢႃးၵျၢၼ် သူႇရၽူင်ႊ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်းတႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ မၢႆမီႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းႁိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသုမ်းသိုၵ်းယူႇၵူႈၾၢႆႇဢဵၼ်ႁႅင်းယွမ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃယုတဵမ် 18 ၶူပ်ႇၵူႈၵေႃႉ တၵ်းလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ မၢႆမီႈၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢၼ်းသူၺ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2010 ပုၼ်ႉသေ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸင်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈတႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ - ၽူႈၸၢႆး...

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ်ဝႆႉ ႁိမ်းႁူဝ်ၸႂ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႆႇၸၢင်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶမ်ဝႆႉႁိမ်းႁူဝ်ၸႂ် မီးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈၽႃႇတတ်း ဢဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မိူင်း ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ၽွင်း...

ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾင်ဝႆႉၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း ပတ်းၽဵဝ်ႈ လုမ်းလႃးႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾင်ပႅတ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇယွမ်း 10 ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းပတ်းၽဵဝ် ႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းႁေႃ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ထူပ်းႁၼ်...

ၶူဝ်မႂ်ႇသႅၼ်ဝီ သၢင်ႈယဝ်ႉ ပၼ်ၵႃးဢွၼ်ႇတႆႇၵႂႃႇမႃး လႆႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ၶူဝ်သႅၼ်ဝီ ဢၼ်ထုၵ်ႇယႃႉၵွႆ ၵူၼ်ႇပင်းဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်သၢမ်လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းမႄးႁဵတ်းၶူဝ်မႂ်ႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ပၼ်ရူတ်ႉၵႃးတႆႇၵႂႃႇမႃး လႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ။   ဝၼ်းတီႈ 6/2/2024 ၶူဝ်မႂ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇၼႆႉ ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ပဵၼ်ၶူဝ်ပႅၼ်ႈသေ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ရူတ်ႉၵႃးဢွၼ်ႇ တႆႇၵႂႃႇမႃးလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၽွင်း UN ပိၵ်ႉၽၵ်းတူဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ

 ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ UN ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လိုၵ်ႉလမ်ႇ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ။  ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ  တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈ ။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈသူၼ်းဢီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵိုတ်းလွင်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇသႂ်ႇဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတုၵ်ႉၶ ၵိၼ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ဝႆးဝႆး၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး 3 ပီၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – SSPP ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈမိူင်းပွၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း SSPP/ SSA ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈမိူင်းပွၼ် ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/2/2024 ၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း မိူင်း ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၶဵဝ်ၶမ်း ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်...

ဢဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉသိူဝ်ႇတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇဝၢင်းၶႅပ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၵူႈႁၵ်ႉၸၢႆး

ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမူၼ်းပဵၼ်ႁၢင်ႈ ပေႃးထိုင်လူင်ႇႁူဝ်ၸႂ် ၵီႈယမ်းမီးတၢင်းႁၵ်ႉမႃးၸိုင် ၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းၶႂ်ႈသွတ်ႇၵွင်ႉၶႅၼ်မိုဝ်းၵေႃႉႁၵ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ႉမိင်ႈၵိၼ်ၶႅၵ်ႇႁဵတ်းပၢင်မင်ႇၵလႃႇ တႃႇယူႇႁူမ်ႈႁိူၼ်းႁၵ်ႉလဵဝ်ၵၼ်  ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇသွၼ်ႉမိင်ႈၼႆၸိုင် ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈတိုၼ်းတေလႅၼ်ႈႁၼ်ၼႂ်းတႃ  - ယိင်းလႄႈၸၢႆး ယုမ်ႉယၢႆႈၵွင်ႉၶႅၼ် ႁႅၼ်ၼႃႈၸူမ်းသိူဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၶႅၵ်ႇတင်းၼမ် ၼႆယူႇ။ သၽႃႇဝ ၵေႃႈတိုၼ်းပဵၼ်ၼႆမႃးၸဵမ်လႂ်လႄႈ ႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးသေ ၾိင်ႈမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉလၢမ်းၽႄႈၸူးၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၸၢႆးလႄႈယိင်းၵူၺ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ တၢႆ 5 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ ၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၸႂ်းႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၸႃႇလီႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 5 ၵေႃႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်း ၸႂ်းႁိူၼ်း တႃႇတေမိူဝ်းဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႆသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယိုဝ်း တၢႆပႅတ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း