Tuesday, November 20, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

မၢႆမီႈလိၼ်ပဝ်ႇလိၼ်ႁၢမ်း – ပေႃးဢမ်ႇလူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တေတီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၵဵဝ်လူၺ်ႈလွင်ႈတီႈလိၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃးဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ-ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇတၢင်ႇတေတီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။ ႁၢင်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 မႃးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတီႈလိၼ်ဝႃႈ  မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးတီႈလိၼ်ဢၼ်ပဝ်ႇႁၢမ်းယူႇ...

ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး လိူၼ် 12 မူၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူင်းၾႆးမိၼ်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း

ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး လိူၼ် 12 မူၼ်း(ဢမ်ႇၼၼ်) ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းပၢင်ပွႆး တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈပွႆး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 9:45...

ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႉထႅမ် တင်းၼမ် လွင်ႈဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ယွမ်းႁပ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လွင်ႈတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 54 ပီ

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 54 ပီ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မီးတၵ်ႉ ၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ...

ၵႃးတင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼၢႆး – မွၵ်ႇမႆႇ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ

ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လုၵ်ႉတၢင်းမွၵ်ႇမႆႇမႃးလႄႈ တင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇ ပၢင်ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး တင်း ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 19 ၸုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတႃႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးလိူၼ် 12 မူၼ်း(ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်) ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14...

ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်းတေယေႃးမုၼ်မဵတ်ႈတႃႇတြႃး တီႈၵဵင်းမႆႇပၢႆလိူၼ်ၼႆႉ

ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်းတႃး ႁူမ်ႈလူၺ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽိတ်ႈပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသုၶမ်း ၸဝ်ႈၽူႈ ပိုၼ်ၽႄႈသႃသၼႃမိူင်းသၼ်လွႆ မဵတ်ႉတႃႇတြႃး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 23/11/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း 19:00 –...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉလၢၼ်ႇဝူင်ႈၵၢင်ယၢင်းလႅင်တင်း မႄႈႁွင်ႈသွၼ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉလၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်ၵူၼ်းၵႃႉလႄႈ ၵူၼ်းယူႇသဝ်းထုင်ႉၼၼ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 09/11/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - “ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သင်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႈတၢင်းမိူင်းထႆး ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝၢႆးလင်သေ ၵူတ်ႇထတ်းၺႃးသၢၼ်ဢၼ်လေႃးတႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် မၢၼ်ႈသၢႆး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈသၢႆး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/11/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈသၢႆး ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပွႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈ မေႃၵႂၢမ်းလူင် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

ပီႈၼွင်ႉတႆးႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈမေႃၵႂၢမ်းလူင် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ။ လိူၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းတီႈ 08-09/12/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁွတ်ႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ(မိူင်းၵွၵ်ႇ) တင်း ၸုမ်းၵူႈၽႆးလွႆၶူး  (ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ)...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း