Sunday, March 24, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ဢၢႆၵႂၼ်းမိူင်းမိုတ်းမူဝ်းၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ႁၢႆ့ႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့ 3 ဝၼ်းထတ်းၵၼ်

ဢၢႆၵွင့်ဢၢႆၵႂၼ်းမိူင်းမူဝ်းၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁၢႆ့ႁႅင်းသေပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့ 3 ဝၼ်းထတ်းၵၼ် ၾၢင့်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်းလွမ်ပၢႆးယူႇလီ။ ဝၼ်းတီႈ 14/03/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၢႆၵွင့်ဢၢႆၵႂၼ်းဢၼ်လုၵ့်မႃးတီႈၾႆးပႃႇၼႂ်း 8 ၸႄႈ တွၼ်ႈ...

ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း

ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်းၼႆသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးသင်ၶ ၸဝ်ႈ၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေႃႇ...

တပ့်ပႂ့်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၵမ့်ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းထႆး 5 ၵေႃ့ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီ့ဝႆ့ၼၼ့် သူင်ႇပွၵ်ႈထႆးၶိုၼ်း

တပ့်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း SSS ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်သေ ၸွႆႈသူင်ႇၵူၼ်းထႆး 5 ၵေႃ့ ဢၼ်ၺႃးတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းၽွင်းလုၵ့်မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၵႂႃႇၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းတီႈဝဵင်းႁူဝ်မိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 12/03/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၶုၼ်သိုၵ်းၸိင်ႇထုၼ်း...

ပႃးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇထၢၵ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းလွင်ႈၼိုင်ႈသေ ၸဝ်ႈသၢင်ႇထုင်ႉသီႇပေႃႉတူၼ်ၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၶႂ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇပေႃးထၢၵ်ႈသမ်ႉ တေလႆႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသမ်ႉ တႆးတေႃႇတႆးယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ဝူၼ်ႉတၼ်သေ ၵႂႃႇၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆပႅတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်...

ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၸၢႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇလႄႈ မႆႈယွၼ်ႉသင် ပႆႇႁူႉလွင်ႈတၢင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/03/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်လူင် ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းႁိူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉ မိုဝ်း ၽႂ် ႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ...

ၼုမ်ႇတႆး ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈဝဵင်းလူင်တူင်ႈပဵင်းမၢၼ်ႈသေ တေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ဢၼ်တႄႇတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ပၼ်ႇလဵပ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ယၢင်းလႅင်ယဝ်ႉ လူင်းထိုင် ၵျၢႆႉထီးယူဝ်း တႃႇၵုင်ႈ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ပူးၵမ်ႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶဝ်ႈထိုင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ...

ၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ တၢင်တူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးသေၵႂႃႇ ၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃ့တီႈ မိူင်း US

ၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ လႆႈတၢင်တူဝ်ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၼၢင်းယိင်း လုမ်ႈၾႃ့ တီႈမိူင်း USA။ ဝၼ်းတီႈ 11 – 22/03/2019 ၼႂ်းတိုဝ့်တၢင်းဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃ့သေ တီႈဝဵင်း New York...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇ၊ ၸိုဝ်ႈတၢင်းပႃးလိၵ်ႈတႆး

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတုၵ်းယွၼ်း ၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇ၊ ၸိုဝ်ႈတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပႃးလိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းလႄႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/03/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1...

SNLD ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၽူႈပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ် ၸွႆႈၵူၼ်းတင်းၼမ်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၽူႈပိုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ် ၸွႆႈၵၢၼ်ၵူၼ်းတင်း ၼမ် (နယ်စည်းမခြားပရဟိတ သီပေါ) မီးၽူႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း 250 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/03/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း