Friday, March 23, 2018
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

မေႃယႃထႆးၾၢင်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈမႃ၊ မႅဝ်း လေး၊ ၶူပ်း ပိူဝ်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်မႃမႃႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၺႃးမႃမႃႈၶူပ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇၽွင်းၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ မေႃယႃထႆးၾၢင်ႉ ယႃႁႂ်ႈမႃဢမ်ႇၼၼ်မႅဝ်း၊ ၶူပ်း၊ လေးၺႃးႁွႆးၸဵပ်း ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/03/2018 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု...

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉတူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်ယွၼ်ႉ Facebook

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၾဵတ်ႊသ်ၿုၵ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ၽႄ ထွႆႈၵႂၢမ်းလိူင်း ထွႆႈၵႂၢမ်းဢမ်ႇလီသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈပႅင်းၸင်းၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/03/2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း   ...

သိုၵ်းထႆး ၸတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်

တပ်ႉသိုၵ်းထႆး ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းသွၼ် လၢႆးၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 07 – 14/03/2018 တပ်ႉသိုၵ်းထႆးပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် လၢႆးၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်၊ လွၵ်းလၢႆးၽုၵ်ႇၶဝ်ႈႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဢိူင်ႇၶူႊၶူတ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းလမ်ႊလုၵ်ႊၵႃႊ...

ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ့်ထ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢႅၵ်ႉၵမႁႃၵမ်မထႃၼႃၸရိယ ယူႇတီႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ ဝဵင်း တူၼ်ႈတီး မီးတၵ်ႉၵႃႉသတ်ႉထႃးတီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈယွင်ႈၵုင်ႇတင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသႂ်ႇၸႂ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႃပၼ်ပႃးလွၵ်းၵၢတ်ႇၶၢႆ

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢၼ်သႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/ 03/ 2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လုမ်းလႃးၼွင်ၼွၵ်ႈဝဵင်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၶိုင်ပဵၼ်တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမႂ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ လၢႆၸုမ်းလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လုမ်းလႃး ၼမ်ႉၼွင်ၸိတ်ႇ ၶပ်းၶိုင်ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈ ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 09/03/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၸုမ်းတႆးၵေႃႉလီ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးသႅင်၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈလုၵ်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵျွင်း ပႃးၸဵမ်ၵေႃႉသိုၵ်း...

မိူင်းထႆး တေဢွၵ်ႇငိုၼ်းဝႂ်သႅၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸဝ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထူၼ်ႈ 10

ၾၢႆႇယေးငိုၼ်းမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇၾၢင်ႁၢင်ႈငိုၼ်းဝႂ်မႂ်ႇ၊ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ။ ၼႂ်းငိုၼ်းဝႂ်မႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်- ၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉဢွၼ်ႊလၢႆႊဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ။ ငိုၼ်းဝႂ်မႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႂ်ၵႃႈၶၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ 20 ဝၢတ်ႇ၊...

ႁူင်းပွႆႇသဵင်တႆးၵဵင်းမႆႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ယင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၽူႈထွမ်ႇ

ႁူင်းပွႆႇသဵင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး AM 1476 KHz ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ၽူႈထွမ်ႇလၢႆး ၵၢၼ် ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ် ။ ဝၼ်းတီႈ 07/03/2018 ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးသေႃဝေႃးထေႃး AM...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယိင်း – ၸၢႆး တၵ်းလႆႈမီးသုၼ်ႇလႆႈပဵင်းၵၼ်

ၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် လွင်ႈၼၢင်းယိင်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတႅပ်းတတ်းၽဵင်ႇပဵင်း ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 08/03/2018 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း(လုမ်ႈၾႃႉ)ၼႆလႄႈ ၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵႂႃႇဝႆႈၽြႃး ၼွင်မႄႈမၢႆႈမႃး-ၵႃးပိၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းတၢႆ 5 ၵေႃႉ

ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း/ သူင်ႇၶႅၵ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းႁူၺ်ႈ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း မၢၼ်ႈမေႃႇ- လွႆၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းၶီႇ မႃးၸွမ်းၵႃး တင်းမူတ်း 15 ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းႁေႃႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း