Wednesday, March 22, 2023

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ႁေႃႇငိုၼ်းတူၵ်းႁၢႆတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်မႃးတွပ်ႇၵႂၢမ်းထၢမ်သေ ဢဝ်ၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆ ၶိူင်ႈႁဵတ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း တီႈလၢၼ်ႉ(လွႆသွင်ထဝ်ႈ) ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင် မႃးႁပ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇလႃႉ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉလွႆသွင်ထဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လုၵ်ႈၶူၺ်ၶႃႈတင်း...

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ 60 %

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်လင်မႂ်ႇ ဢၼ်ယူႇတီႈၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ယဝ်ႉမွၵ်ႈ 60 % ယဝ်ႉ ၵိုတ်း 40 % ၵူၺ်း ပႆႇယဝ်ႉ။ ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် လင်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈမႂ်ႇ ႁႂ်ႈမိူၼ်ႁေႃၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ တႄႇၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၊ တေဢၢၼ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ...

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ထုင်ႉယိူင်း ပႆႇၸၢင်ႈၽႃႇတတ်းၶေႃးၼဵင် မေႃယႃႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃပႂ်ႉ

ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇၽႃႇတတ်း ၶေႃးၼဵင်ယဝ်ႉ သေတႃႉ မေႃယႃႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃႈယႃႁႂ်ႈၶေႃးၼဵင်လူတ်းယွမ်းထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈ ၽႃႇတတ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 23/2/2023 မေႃသွၼ်လႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ် ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ ၵႂႃႇထိုင် ႁူင်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈတႃႇၽႃႇတတ်း၊ ယူႇတီႈမေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ထႅင်ႈသေ ပၼ်ယႃႈယႃၵိၼ်ဝႆႉ ၊ ပေႃးႁူၺ်ႇၶေႃးၼၼ်ႉလူတ်းယွမ်းမႃးၸင်ႇတေၸၢင်ႈၽႃႇတတ်းဝႃႈၼႆ။ မေႃသွၼ်မွၵ်ႇပဝ်းႁွမ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ မေႃယႃၶဝ်တႄႉ တူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ။ၶဝ်ဝႃႈ ၵွၼ်ႈၼိူဝ်ႉတီႈၶေႃးမၼ်းၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်းတတ်းဢွၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်ႁူင်းၾႆးၾႃႉဝၢၼ်ႈႁႆး

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇပိုတ်ႇႁူင်းၾႆးၾႃႉတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP။ ႁူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ ဢၼ်မီးႁႅင်း 66/11 ၵေႊဝီ 5 ဢႅမ်ႊဝီဢေႊ တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်းငုၼ်း SSPP ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵႂႃႇပိုတ်ႈပၢင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2023 ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ႁဵတ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈပႃၶီး...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ပူၼ်ႉမႃးၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးသေၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢူးဢွင်ႇၶမ်းထီႇ ၼႃႇယၵ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတလူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုပ်ႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတူၺ်းတၢင်းရူတ်ႉၾႆး သူၺ်ႇၺွင်ႇ-တူၼ်ႈတီး ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်း ပၢင်ပႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ဢူးဢွင်ႇၶမ်းထီႇ ယိုၼ်ႈမႅင်ႇၶွင်တွၼ်ႈသေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇတူၺ်းသဵၼ်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး သူၺ်ႇၺွင်ႇတူၼ်ႈတီး၊ တႃႇၶိုၼ်းမႄးသိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း တူင်ႇဝူင်းၸုမ်းသိုၵ်း PNO/PNA...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၶဝ်တေၵႂႃႇဝၢၼ်ႈၶႃႇ ၶဝ်သမ်ႉပႆတၢင်းၵႂႃႇ ၼႆဢေႃႈ သမ်ႉမီးရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈမႃးၽႃႇၺႃးသေ လုင်းၼႆႉပေႃးဢမ်ႇႁူႉတူဝ်။ လုပ်ႇၶေႃးမၼ်းပေႃးႁၵ်းၼႆဢေႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈသႂ်ႇလဵၵ်းသတီးၼႆ ၵူၺ်းၼႃႇသမ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၼႆဢေႃႈ ပေႃးဝၼ်းထိ...

ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢိူင်ႇသိူဝ်လိုဝ်း NDAA တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းသဝ်ၼႆႉ

ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢိူင်ႇသိူဝ်လိုဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 (NDAA) တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 11 ဝၼ်းသဝ်ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:15 မူင်း ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ (ႁွင်ႉ) ယၢၼ်ႊသျၢၼ်ႊဝၢႆႊ (Yan Xiangwai) ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း သုင်သုတ်း...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသိူဝ်လိုဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 လူႉသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသိူဝ်လိုဝ်း လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈသႅင်ဢွႆႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသိူဝ်လိုဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 (NDAA) မိူင်းလႃး လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ ဢွင်ႈတီႈလုမ်းမၼ်းၸဝ်ႈ မိူင်းသိူဝ်လိုဝ်း...

ၶေမရတ်ႉထ မိူင်းၵဵင်းတုင်

မိူင်းၵဵင်းတုင် ပဵၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်ႈယူႇသိုဝ်ႈ လတိၸုတ်ႉ latitude 21 ၻီႊၷရီႊ (degree) 17 လိပၻႃႊ minute 48 ၾိလိပၻႃႊ Philippa လႄႈ လွင်ႊတိၸုတ်ႉ Longitude 99 ၻီႊၷရီႊ (degree) 40 လိပၻႃႊ minute တႃဝၼ်းဢွၵ်ႇ...

ၵူၼ်းဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉတူႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁႃတူဝ်ပႆႇႁၼ်

ၵူၼ်းၸၢႆးသႅၼ်းႁၢတ်ႈႁၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉတူႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ဢွၼ်ၵၼ်သွၵ်ႈႁႃတူဝ် ပႆႇႁၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵျိၼ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉ တူႈ တီႈၶူဝ်မႂ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ် ပႆႇႁူႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 2 လမ်း

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း  ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 2 လမ်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း  ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး(မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်း) 2 လမ်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 3 Plus News...

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉၵိၼ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 80 သႅၼ်ပျႃး

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉသႅၼ်ႈသႂ် သူၺ်ႇတွင်ႇတၢၼ်း ပွၵ်ႉ 10 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 4/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်း ၾႆးမႆႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉၵိၼ် သူၺ်ႇတွင်ႇတၢၼ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ မႆႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်ၵႃးၶႄၾႆး 13 လမ်း မႃးၶႄၸင်ႇလႆႈ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇၶႄၾႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ သၢႆဝၢႆႇယႃႇၾႆးၾႃႉ သမ်ႉၵဝ်ႇ။ ႁႅင်းၾႆးသမ်ႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇ...

TYN ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတီႈမိူင်းၶိူဝ်း

 ၼႂ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Day ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ပီၼႆ့ မီးပႃးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွၵ်ႈၼႆ့ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းဝၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့်ၽႄႈလၢမ်း။ ယိင်းဢွၼ်လႅင်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ဢေႃႈၶႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ2020 မႃးၼႆႉၼႆၵေႃႈ တေႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶႃႈၼေႃ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ ၵေႃႈမီးလွင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆ ႁဵတ်းၼႆသေ...

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 15

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈ ၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ Sao Thusandi Leadership Award တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2022 ။ ဝၼ်းတီႈ 1-2/3/2023 သင်ၶၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်...

ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ  လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵူဝ်းၶွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မႆႈတႄႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ယူႇယူႇၵေႃႈ မၼ်းလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်း ၶိူင်ႈမၼ်းတေလိူတ်ႈၼႃႇယဝ်ႉသေ တေပဵၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၵႂႃႈ။ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶႄဝႆးဝႆးသေ ဢမ်ႇတၼ်း မႆႈတၢင်းလမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ၵူၺ်းၼႃႇ ၼမ်ႉမၼ်းဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း