Saturday, March 28, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ထီႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၶၢႆႉၵႂႃႇဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ်မေႊပုၼ်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ထီႇၸိုင်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢႆႉလိူၼ်ႈဝၼ်းပိုတ်ႇထီႇ၊ တေပိုတ်ႇဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်မေႊ တေမႃးပုၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႊ ၽတ်ႉၶျရ ဢၼၼ်ႊတသိၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ထီႇၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

တီႈၵေးသီး မီးၵူၼ်းဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သီႇၵေႃႉ

တီႈၵေးသီး မီးၵူၼ်းလီထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သီႇၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/3/2020 ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝေႃႇႁိူဝ်း ၵဵင်းတုင် လင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈၸႂ်ၸွမ်းၾႆးမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ ဝၼ်းတီႈ 24/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 2 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးသႆႇ ဢႃယု 60...

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶၼႃယၵ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မဵတ်ႇတႃႇထိုင်ၵူႈၵၢၼ်ႇၵျွင်း ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇပွႆးလူင်

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶၼႃယၵ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၵူႈဝတ်ႉၵူႈဝႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း  တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပွႆးလၢမ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်  တႃႇငိူင်ႉဝႄႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ယႃႇႁႂ်ႈၸပ်းၽႄႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ဢၼ်တင်းၼမ်...

ဢၢၼ်းၵႂႃႇပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၵဵင်းမႆႇ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း သူင်ႇတူဝ်ၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 10 ပၢႆဢၢၼ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးသၢင်ႇလွင်း လုၵ်ႈလၢၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 22/3/2020 ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 15 ၵေႃႉ ဢၼ်...

ၸုမ်းသႃႇသၼႃႇၼုၵ်ႉၵႁ မူႇၸေႊ ၸႅင်ႈ တၵႃႇသထႃး ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းပွႆးၵိုၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 40 ဝၼ်း

တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ “ႁႃႊ” ဝူႊႁၢၼ်ႉ COVID 19  ၽႄႈၸွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸပ်းၽႄႈၵၼ်လႄႈ မူႇၸုမ်း ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃ ၼုၵ်ႉၵႁ မူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် တၵ်ႉၵႃႇ...

ထႆး-မၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းတေပိၵ်ႉႁပ်း ၶူဝ်လူင် ၽၵ်းတူမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ် တေပိၵ်ႉႁပ်း ၽၵ်းတူမိူင်း ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႆး- တႆး ဢၼ်တိတ်းတေႃႇဝူင်ႈၵၢၼ် ဝဵင်းမႄႈသၢႆ တင်း...

ၶႄႇ 7 ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးဝႂ် ၶဝ်ႈမိူင်း မူၵ်းယူႇမူႇၸေႊ ၺႃးၾၢႆႇမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း 

ၸၢဝ်းၶႄႇ 7 ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် မူၵ်းယူႇၼႂ်းမူႇၸေႊ ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း တီႉ လႆႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸွမ်းထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ...

ၾႆးပႃႇလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်း 8 လင်တီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၽုၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ 8 လင်   မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး မႆႈၸွမ်းၾႆး တင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ...

လႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ လိူဝ်သေၵူၼ်းၸႃႇတိ သွင်မိူင်း ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ လိူဝ်သေၵူၼ်းမိူင်းထႆး - မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတီႈသၢမ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး လတ်းၽၢၼ်ႇ ၶူဝ်ၽၵ်းတူမိူင်း ဝူင်ႈၵၢင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း မႄႈသၢႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 19/3/2020 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတီႈသၢမ်...

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ မႃးထႅင်ႈၵမ်း ႞

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢိုတ်းၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်းၼႃႊ (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ) လိူင်ႇၽႄႈၸပ်းငၢႆႈဝႆးၼႆႉ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်...

ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ သီႇပေႃႉ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈယႂ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇမႃးၼမ် ၼၼ်ႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ဢၼ်ပွၵ်ႈမႃး တၢင်းမိူင်းထႆး - မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ် တေပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးၵူၼ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ...

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မီးၶၢဝ်ႇႁူင်လိုဝ်းဝႃႈ ဢိုတ်းပိၵ်ႉၵၢတ်ႇ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းဝူႊႁၢၼ်ႉ

ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉ ဢၼ်ၶၢဝ်ႇႁူင်လိုဝ်းၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ယွၼ်ႉလူဝ်ႇသိတ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း (ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19) ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇတႄႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်/ ၶၢဝ်ႇႁူင်လိုဝ်းၵၢင်လၢႆၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၾႆးမႆႈပႃႇလၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လင် ႞

ၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၾႆးမႆႈပႃႇတူၼ်းႁၢဝ်းသၼ်လွႆလၢႆႁူတ်ႈ လၢႆတူၼ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လင် ႞ ၺႃးၾႆးမႆႈပႃႇလၢမ်းမႆႈလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်။ ဝၼ်းတီႈ 16/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈပႃႇသေလၢမ်းမႆႈမႃးႁိူၼ်း ၸၢႆးတဵင်းမွင်ႇလႄႈ ၼၢင်းၶိၼ်ႇတၢၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ၼိဝ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇပွမ်/ လိုဝ်းဝႃႈ ထႆးပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်း မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ပိၵ်ႉႁပ်းၽၵ်းတူမိူင်း ၶူဝ်လႅၼ် လိၼ်မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ/...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း