Tuesday, November 29, 2022

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၸုမ်းၽွမ့်ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး သၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းၼုင်ႈၶူဝ်းပွတ်း ၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇပွႆးႁပ့်ၸဵင် တီႈထုင့်ပၢင်ႇလႅင်းသႂ်

ၸုမ်းၽွမ့်ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး TSU ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸုမ်းၼုင်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်းၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇမူၼ်ႈသိူဝ်းပွႆးႁပ်ႉပီမႂ်ႇထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/11/2022 ၸုမ်းၽွမ့်ႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး TSU Tai Student Union ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၸုမ်းၼုင်ႈၶူဝ်းပိတ်းပွတ်း ၶိုၼ်ႈၵႃႈၼိူဝ်ၶဵင်ႇ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တီႈထုင့်ပၢင်လႅင်းသႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ့်ၸၢင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ့် မီးဝႆ့ 5 ၶေႃႈ ၼႂ်းၼၼ့် ပႃးဝႆ့ဝႃႈ-“ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၵေႃႇတူဝ်ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆးၵူႈဝဵင်းဝဵင်း လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၵူႈမိူင်းမိူင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းတီႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈတေဢမ်ႇၽိတ်း။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းဢၼ်ၼေႇဝိၼ်းႁုပ်ႈယိုတ်းသေဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ဝႃႈလိၵ်ႈတႆး ပဵၼ် လိၵ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈၸုမ်းတႆးၵူၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉ လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼေႇဝိၼ်းၼႆလႄႈထုၵ်ႇႁႅတ်ႈႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈသွၼ်ၼႂ်းႁဵင်းႁဵၼ်း။ လိၵ်ႈတႆးၸိူဝ်းဢၼ်သွၼ်ယူႇၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈထမ်း ၵႂၢမ်းသွၼ်ၶွင်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၵွႆးလႄႈဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်းၵႃႈႁိုဝ် သူၼ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႈပဵၼ်လွင်ႈယူတ်းယႃ လွင်ႈမေႃလူ ၵႃလႃး(ပေႇတၢင်ႇၵႃလႃး) ၵႃႇထႃႇပဝ်ႇၽိူဝ်ႉပတ်းၽီၼႆၵွႆးလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၽိတ်းပဵၼ်ၽႆးသင် ႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ ၸင်ႇဢမ်ႇမီလွင်ႈႁၢမ်ႈတပ်ႉထိုင်ၼႂ်းဝတ်ႉၼႂ်းဝႃး။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၽႄႈလႄႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူင်ႈႁၢႆဝွတ်ႈဝၢႆးၵေႃႈႁင်းမၼ်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းမဝ်းသူင်ႇပလိၵ်ႈ ၶိုၼ်းၺႃးပလိၵ်ႈၶိုင်ၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

 ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ ၽူႈလၵ့်ၸၵ့်ၶုတ်ႈ တင်း ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃ့ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်လိူင်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ တီ့ၺွပ်းသူင်ႇထိုင် ႁူင်းပလိၵ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ့် ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃးၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတီႉၺွပ်းၽူႈလၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၽူႈလၵ်ႉသေၸင်ႇဢဝ်မႃးမွပ်ႈပလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇပေႃႉၽူႈလၵ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း -...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၽႃႇတတ်းၶႃပႆႇတၼ်းယဝ်ႉ ငိုၼ်းမူတ်းပႅတ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းငေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶႃႁၢၵ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းယူတ်းယႃမႃးပီပၢႆၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃတူဝ်၊ ၸဵပ်းပႆႇႁၢႆလီ ငိုၼ်းမူတ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃထႅင်ႈလႄႈ ၸဵပ်းမီးၼွင်လီမႆႈၸႂ် ၊ မေႃယႃပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ႁႂ်ႈႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2022 ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇတတ်း ဢဝ် လဵၵ်းသတီးတီႈၶႃ မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉသေ ၸဵပ်းယင်းပႆႇႁႅင်ႈ ပႆႇႁၢႆ ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃမူတ်းပႅတ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇယွမ်းသိုပ်ႇယႃထႅင်ႈသေ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း ထႅင်ႈ 7 ဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2022 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ တႃႇသူပ်းၶူင် ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း  ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ...

ၵႂၼ်းမဵၼ်တီႈ ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဢၢႆၵႂၼ်းမဵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ။ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ -“ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်၊ ၶဝ်ဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၽဝ်ဢဝ်ဢေႃႈ။ ဢၢႆထုၼ်ပေႃးၶိုၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ ။ သမ်ႉပႃးဢၢႆထၢၼ်ႇႁိၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ပေႃးလူမ်းပတ်ႉမႃးၼိုင်ႈၵမ်းၼႆႉ မၼ်းမဵၼ်တႄႉမဵၼ်ဝႃႈ။    ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ...

ငိုၼ်းထႆးမၢင် 1000 ပွမ် ၽႄႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ မၢင် 1000 ပွမ် ၽႄႈလိူင်ႇလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၵႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပွၵ်ႉသၼ်သၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူၼ်မၢင် 1000 ဢၼ်တႄႉမၼ်းလီလီ ၶႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇတူၺ်းလီလီ ဢမ်ႇႁူႉၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်မၼ်းၼႆ။ လၢႆးႁဝ်းၶႃႈထတ်းတူၺ်းတႄႉၵေႃႈ တၢင်းၾၢႆႇၸေႈၶၢဝ်ၶၢဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင်းတူၺ်းတၢင်းလႅင်းၼႆ ပေႃးပဵၼ်မၢင်ဢၼ်တႄႉမၼ်း တေႁၼ်ႁၢင်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၶႃႈၼႃ။ ပေႃးဢမ်ႇႁၼ်တႄႉပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ”- ဝႃႈၼႆ။ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇလႄႈၸၢႆႇမႃးငိုၼ်းမၢင် 1000...

မႆႉသဵပ်ႇၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ တႅင်းႁူၺ်ႇတႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းမႆႉသဵပ်ႇၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ လႅၼ်ႈ သမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူမ်ႉလႄႈ မႆႉလႅမ် တႅင်းၶဝ်ႈႁူၺ်ႇတႃ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းမႆႉလႅမ်သဵပ်ႇၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ ၼၼ်ႉ သေလဵၼ်ႈၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅၼ်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉၵႂႃႇၶီႈလိုတ်း လူမ်ႉ လႄႈ ဢဝ်မႆႉသဵပ်ႇၼိူဝ်ႉၼၼ်ႉပၵ်းၶဝ်ႈတႃၶွၼ်ၶႂႃ။...

ငူးလိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးငူးသၵ်းၶိူဝ်းယႂ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈထိုင်တၢႆ

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးငူးသၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ ႁႃယႃႈယႃဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းလႄႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉ။   ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ဢူးလေႃးသူၺ်ႇ ဢႃယု 41 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ...

ၶွမ်ႊမတီႊ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၽိုၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ သူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပီ 2022

တႃႇမွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႉထူၼ်ႈ 15   ၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉဝႂ် ၾွမ်ႊ ၽူႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊ မွပ်ႈသူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇလၢတ်ႈ ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႈသူးၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တႄႇဢဝ် ပီ 2008 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ပီ 2021...

မိူင်းၵဵင်းတုင် (ၸဵင်းတုင် ႁိုဝ် ၶေမႃးရတ်ႉထ တုင်ၵပုရိ)

ၾၢင်ႁၢင်ႈလီငၢမ်း ဝဵင်းဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ၼၢမ်း  3 ၸွမ် 7 ၵဵင်း 11 ၼွင် 12 ၽၵ်းတူဝဵင်း ပၢႆႁူမူၽၵ်းတူယၢင်းၶမ်း ဝဵင်းဢၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလိူင်ႇမၢၵ်ႈၼမ်ၵိုၼ်း ဝဵင်းဢၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႈၶမ်းၼမ် ဝဵင်းဢၼ်ပေႃႈၵႃႉ မိုတ်ႈသူင် လႆၶဝ်ႈလႆဢွၵ်ႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မီးၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးသူႇတဝ်ႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸူး မိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်မိူင်းၵဝ်ႇၵႄႇဢႃယုၸဵတ်းပၢၵ်ႇပီပၢႆ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢႅဝ်ႇတွင်ႈတဵဝ်း...

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးယႃႉၶဝ်ႈတဝ်လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်  ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈလူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/11/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ် မႂ်ႇသုင် ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းယႃႉ ၽၵ်းတူ...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး 3 ၶူပ်ႇပၢႆ တိၼ်ပိၼ်ႈ(ၵိူတ်ႇပႃး) လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်းၶႃ  

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇပၢႆ 2 လိူၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်း (တိၼ်ပိၼ်ႈၵိူတ်ႇပႃး) တင်းသွင်ၶွၼ် တေသဵင်ႈ ငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 120,000 ဝၢတ်ႇ (ငိုၼ်းထႆး)။ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၼွင်ႉၼူၼ်းၸိင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၼွင်ႉၼိၼ်းလႃး ဢႃယု 3 ပီပၢႆ 2 လိူၼ်ၼႆႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ် လွင်ႈၵွၵ်းၾႆး လွႆးၵထူင်း လိူၼ် 12 မူၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7.11.2022 လိူၼ် 12 မူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆးၼႂ်းၵေးၼမ်ႉတဵင်း ။ ပၢင်လွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆးၼႂ်းၵေးၼမ်ႉတဵင်း (လွႆးၵထူင်း)ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းၸင်ႇႁႃႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီပႃး ပီၼႆႉ။ ပီၼႆႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၸၵ်းၵုင်ႇမုၼ် ၼမ်ႉတဵင်းၼႆသေ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃးမႄႈၼမ်ႉတဵင်း၊ ဝၼ်းလိူၼ် 12 မူၼ်းၼႆႉ တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်မႃးလွင်ႈပၢၼ်ႉၾႆး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း 3 ဝၼ်း 3 ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7-9/11/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း