Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉ ၾၢႆမိူင်းပၢႆးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းပိၵ်ႉဝႆႉၼမ်ႉတီႈၾၢႆမိူင်းပၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီး ၼမ်ႉၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈၼႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈလႅၵ်ႈၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတႅၼ်းဢဝ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵႃႈၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် တေပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈသုင်ထႅင်ႈႁိုဝ်ၼႆယူႇ - ၸဝ်ႈၼႃးလၢတ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပွႆႇၼမ်ႉၾၢႆလႄႈ မွၵ်ႇၽၵ်းတူပ်းဢိၵ်ႇတင်း ယုၵ်းယၢၵ်းၶၢင်ႉၶမ်တီႈႁူးၼမ်ႉလႆ၊ ၼမ်ႉယိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းမီးၾၢႆႇၼိူဝ်ၾၢႆ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းယၢပ်ႇ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျၢၼ်ႇၶိၼ်း (ကြံခင်း) ၺႃးမီၶူပ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ  

မီတူဝ်ၼိုင်ႈၶူပ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျၢၼ်ႇၶိၼ်း တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/06/2024 ၼၼ်ႉ မီးမီတူဝ်ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးယႃႉၵဝ်းႁဵတ်းႁၢႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႄးၸလီႇ(မဲဇလီ) လႄႈ ဝၢၼ်ႈ ၸၢၼ်း (စမ်းကျေးရွာ) ဢိူင်ႇပွၵ်ႉၼွႆႇသၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျၢၼ်ႇၶိၼ်း (ကြံခင်း)...

ၵူၼ်းယွၼ်း တီႈမိူင်းထႆး တိူဝ်းၼမ်မႃး 1 လိူၼ် ယွၼ်းလႆႈထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ

ၵူၼ်းယွၼ်း တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 30% တီႈမိူင်းထႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ 1 လိူၼ် ယွၼ်းလႆႈထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆလင် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူင်းထႆးၶိုၼ်းၶတ်းၸႂ် ယုၵ်ႉမုၼ်း ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇ လႄႇ တွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်းလႄႈ ၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇတွင်ႈတဵဝ်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၶိုၼ်းသေတႃႉ သမ်ႉမီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ...

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ Dai Youth Conference

တႃႇႁႃၶေႃႈၵႄႈလိတ်ႈလႄႈ လွၵ်းလၢႆးၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈထူပ်းယူႇ ၵူႈမိုဝ်ႉဝၼ်း ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13 -15/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၽွတ်ႈတင်ႈ တူင်ႉၼိုင်မႃး တႃႇပဵၼ်ႁႅင်းဢီးၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ တႄႇပေႃႉႁၢင်ႈၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းၶျႃးသ် သႂ်ႇၼႂ်းမၢင်ငိုၼ်းၸေႈမႂ်ႇ

ဝၢႆးလင် ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢဝ်ႁၢင်ႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၶျႃႊသ် မႃးၽိမ်းပေႃႉသႂ်ႇတီႈၸေႈငိုၼ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈသေ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉ။ ငိုၼ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈမၢင်မႂ်ႇ ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မၢင် 5 ပွၼ်ႊသ်၊ 10 ပွၼ်ႊသ် ၊ 20 ပွၼ်ႊသ်၊ 50 ပွၼ်းသ် ၸိူဝ်းၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉ VPN ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈလဵၼ်ႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ ၸႂ်ႉလဵၼ်ႈ My Space Myanmar တႅၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉ VPN မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလဵၼ်ႈ FACEBOOK ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ် ဢႅပ်ႇပလီႇၵေးသျိၼ်း My Space Myanmar ႁႂ်ႈလဵၼ်ႈတႅၼ်း ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇလူတ်ႇဢဝ်လႆႈတီႈ Google play Store ၼႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊...

မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢဝ်လိၼ်ၼိူဝ်လိူၼ် လူင်းမႃးၶိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၶႄႇ ဢၼ်ၵႂႃႇလူင်းၼိူဝ်လိူၼ်သေ ဢဝ်လိၼ်ၼိူဝ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၶိုၼ်းလုၵ်ႉတီႈလိူၼ်သေ ဢွၵ်ႇမႃးၸူးလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၶႄႇ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၸူးလိူၼ် ဢၼ်မီးၼႃႈတၢင်းလင် (ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႃႈဢၼ်ဝၢႆႇၸူး လုမ်ႈၾႃႉ) ၼၼ်ႉသေ ဝၼ်းတီႈ 2 - 3 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ ဢဝ်ၽွင်လိၼ်လႄႈ ၵွၼ်ႈႁိၼ် ၼိူဝ်ၼႃႈလိူၼ် ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 4...

မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈ 5 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇထူပ်းႁၼ်

မႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သွင်ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇၼႆသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇလႆႈ 5 ဝၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇထူပ်းႁၼ် ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉမႆႈၸႂ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ။ ဝၼ်းတီႈ 02/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၼၢင်းဢေးဢူး ဢႃယု 34 ပီတင်း ၼၢင်းဢေးႁၢၼ်ႇ ဢႃယု...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇငိုၼ်း ၸေႈမႂ်ႇ တႃႇ 3 မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉလၢၼ်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီမႃးၼႆႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇငိုၼ်းၸေႈ မႂ်ႇမႂ်ႇထႅင်ႈ တႃႇ 3 မိုၼ်ႇလၢၼ်ႉ လၢၼ်ႉပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG လၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉဝႃႈ...

ၽူႈမၢၵ်ႈမီး ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 93 ၵူပ်ႉၵူႈ (တႅင်ႇငၢၼ်း) ၵမ်းထီႉ 5

ၽူႈမၢၵ်ႈမီးလူင် ၸဝ်ႈၵၢၼ်လူင် မီႊတီႊယႃႊ ရူးပၢတ်ႉမႃႊတေႃႉၶျ် ဢႃယု 93 ပီၼႆႉ ၸတ်းပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈ (တႅင်ႇငၢၼ်း) ၵမ်းထီႉ 5 ၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇဢိတ်ႇ မၼ်းၸၢႆး တီႈၵႃႊလီႊၾူဝ်ႊၼီႊယႃႊ ဝႃႈၼႆ။ မေးမၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢႄႊလီႊၼႃႊ ၸူႊၵူဝ်ႊဝႃး ဢႃယု 67 ပီ။ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း RCSS ၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 10

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 10 ၽွင်းဢႃယုထူၼ်ႈတဵမ် 46 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03/06/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းထိုင် 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ဢွၼ်ၼမ်း ၵေႃႉသိုၵ်း/...

မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေပၼ်ဝီႊသႃႊ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ 10 ပီ

တႃႇႁႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼႆသေ ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ ထီႊဝီႊထႆး TNN ဝႃႈ - ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လူင်ႉလႅၼ်ႇမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တေပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈ ဝီႊသႃႊယူႇသဝ်းထိုင် 10 ပီ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ် ၽွင်းလူင်ဢၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈၼႆႉ ဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၽဵတ်ႉၶျပုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14...

လၢၼ်ႇလၵ်းတႅင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ

တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်းသွင် ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆသေ တီႈလၢၼ်ႇလၵ်းတႅင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်းသွင်ၾင်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးသူႇၸႂ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 25/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းထိုင် 4 မူင်းၶိုင်ႈ ဝၢႆဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး - မၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ပိုတ်ႇလၢၼ်ႇလၵ်းတႅင် လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တီႈဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ...

ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊသွင်ၽူဝ်မေး တူၵ်ႇတၵ်ႉ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ၼႂ်းဝၼ်းဝိသႃၶပူႊၶျႃႊ

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵျဵဝ်ႊပၢႆႊတၼ်ႊလႄႈ မေးၼၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ တူင်ႉတၵ်ႉထိုင်ၸၢဝ်းပုတ်ႉ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းဝိသႃၶပူႊၶျႃႊ ဝၼ်းပုတ်ႉထ လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း။ ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ဝိသႃၶပူႊၶျႃႊၼႆႉ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဝၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉဝၼ်းၼိုင်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇတႄႉ ဝၼ်းပုတ်ႉထ ဝိသႃၶပူႊ ၶျႃႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 22 လိူၼ်မေႊ။ တွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းၵြႃးဢိၼ်ႊတီႊယႃႊတႄႉဝၼ်းယႂ်ႇဝၼ်းလူင်ဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 23...

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူမ်ႉရူတ်ႉထိပ်ႇ ဢဝ်လဵၵ်းတႅင်းသႂ်ႇ တီႈပုမ်ထိုင်သႆႈလူင် လၼ်ဢွၵ်ႇ

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူမ်ႉရူတ်ႉထိပ်ႇသေ ဢဝ်လဵၵ်းတႅင်းသႂ်ႇ တီႈပုမ် မၼ်းၸၢႆး ထိုင်တီႈသႆႈလူင် လႆဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ပဵၼ်တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးၵျေႃႇသူဝ်းတူႇ ဢႃယု 10...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း