Wednesday, November 20, 2019
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼႃႈၵၢၼ် တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း(2) ႁႂ်ႈလႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ပူၵ်းတင်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 12-13/11/2019 ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး 14 ၵေႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်...

ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 1 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လူႉသဵင်ႈ

ၸၢႆးဢၢႆႈၼွင်ႉ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးထဵင်ႇလိၼ်းဢွင်ႇ ဢႃယု 38 ပီ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2019...

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တေပၢင်းၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸိၼ်တႃမယ တၢၼ်းတၢင်ႇၵွင်ၾႆးၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ

ပၢင်ပွႆး ဢၼ်တိမ ဢႅၵ်ႉၵိၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၸိၼ်တႃမယ ပထႃႇၼ ၼႃႇယၵ တိူၵ်ႈ သွၼ်ထမ်း ဝတ်ႉၵျွင်းထမ်မရၵ်ႉၶိတ ပွၵ်ႉပၢင်ဝွင် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တေၸတ်းၼႂ်း လိူၼ်...

Transparency International ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉမီးၼႂ်းၶဵတ်ႇသဵၼ်ႈလႅင် ၵၢၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းယဵတ်ႈမွၼ်

  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈမီးၸုမ်းတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵၢၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းယဵတ်ႈမွၼ် (ဢၵတိလၢႆႉၸႃးမူႉ/ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ) ယူႇ ၼႆသေတႃႉ  ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်/ဝုၼ်ႇၵျီးထႃႇၼ 29 ႁွင်ႈၵၢၼ်...

ၶမ်ႈၼႆႉဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း

ဝၼ်းတီႈ 12/11/2019 ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း 55 မိၼိတ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈလူင်းတိုၵ်း ။ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သုၼ်ၵၢင်ယူႇ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇပၢႆႉၵၢတ်ႇ ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး တူဝ်မူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်ႇပၢႆႉ ၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇလူင် ၵေးသီးဢၼ်ပႃးၽႃသႃလိၵ်ႈတႆး တူဝ်မူၼ်းလႄႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သွင် ၽႃသႃဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2019 ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈသူႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ်ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈသူႈ...

ၽူႈတႅၼ်းသႅၼ်ဝီ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း သပ်းလႅင်း လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ် လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ လႄႈ လွင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2019...

ၵူၼ်းတူၺ်း ႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢီးၵၼ် ႁူဝ်ႉလဵၵ်းပေႃးလူမ်ႉ

ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်လိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပီၼႆႉ ၵူၼ်းတူၺ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢီးၵၼ်ႁူဝ်ႉပေႃးလူမ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႇမတီႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၶိုၼ်းမေးႁဵတ်းႁႄႉၵင်ႈၶိုၼ်း တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆႇႁူင်း ၾႆးမိၼ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး...

ၶႅပ်းၶမ်းတႅင်းၵႃး ႁႃႈမူး ဢၼ်သႂ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇၶၢႆၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

ၶႅပ်းၶမ်းတႅင်းၵႃး ႁႃႈမူး ဢၼ်ပႃးႁၢင်ႈၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ တႄႇသိုဝ်ႉလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ယေးငိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပီၼႆႉလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶႅပ်းၶမ်းတႅင်းၵႃး ႁႃႈမူး ဢၼ်ပႃး ႁၢင်ႈၸွမ် ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း။...

ၸၢႆးသိူဝ်ၼုမ်ႇ မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:45 မူင်း ၸၢႆးသိူဝ်ၼုမ်ႇ ဢႃယု 61 ပီ မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ လူႉတၢႆ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်(ဆင်တုပ်ကွေး)...

ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းၶျၢင်း  ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈတိၺွပ်းၵႂႃႇ  ယင်းပႆႇပွႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸေႈမိူင်းၶျၢင်း ဢူးႁွႆတိၼ်း လႄႈၸုမ်းၸိူဝ်း 9 ၵေႃႉ  ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၸေႈမိူင်းၶျၢင်း ၼၼ်ႉ  လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ  ၸုမ်းသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်း သုမ်ႉယၢမ်းမူႇဝၢၼ်ႈ မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတၢႆ 15 မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်း သုမ်ႉယၢမ်း မူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ ယလႃး ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆႁိမ်း 20 ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2019 ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းသုမ်ႉယၢမ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉသတဝ်း ဢိူင်ႇလမ်းၽယႃး...

ဢူးထုၼ်းလုၼ်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူႉတၢႆ

ဢူးထုၼ်းလုၼ်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:57 မူင်းၼၼ်ႉ ဢူးထုၼ်းလုၼ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ၵရိၼ်းႁၢၼ်ႇသႃႇ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းၵူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လင်ၼိုင်ႈ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃဢိင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လင်ၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလုင်းၵျႃႇထေႃး တီႈဝၢၼ်ႈၽႃဢိင်း ဢိူင်ႇလွႆသဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း