Monday, January 20, 2020
Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

လွႆၾႆး တႃးလ် မိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ်  တႅၵ်ႇ  ၵူၼ်းမိူင်း သီႇမိုၼ်ႇပၢႆ လႆႈပၢႆႈ

လွႆၾႆး တႃးလ် (Taal Vocalno) ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမၼီႊလႃႊ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 60 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတႃႊ  ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇပဵၼ်ၾႆး ၊ ၶီႈတဝ်ႈထူမ်ႈဝဵင်း  ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး...

ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈမူႇၸုမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼႃႈၵၢၼ် တႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12-14/1/2020 ၵေႃႇမတီႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸုမ်းမေႃၵႂၢမ်းတႆး...

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ်သင်

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ တၢင်းထုင်ႉၼွင်မွၼ် ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉႁႃပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယူႇ

ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ လူႉတၢႆဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၽူႈတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ် ပႆႇႁူႉ ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ။ တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼႆႉ...

ၼုမ်ႇတႆးပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇလဵပ်ႈမိူင်းၸုပ်ႈသွင် ၶိုင်ပွင်တႃႇႁူမ်ႈ ၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၸၢႆးသၢႆလိူၼ်သႂ် (တၢင်ႉယၢၼ်း) လႄႈၸၢႆးလၢဝ်လႅင်း (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ၸၢႆးၼုမ်ႇသွင်ၵေႃႉပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ လုၵ်ႉဢဝ်ၵႅၼ်ၵၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈလူင်းၵႂႃႇထိုင်ပၢႆၸၢၼ်းပႅၼ်ပႄႈသုတ်းၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈႁႅင်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၶိုၼ်ႈ လွႆတႆးလႅင်း တႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ။ ၸၢႆးသၢႆလိူၼ်သႂ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ဢၼ်တေပၼ်ႇ ရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆ တႆးလႅင်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆ တႆးလႅင်း။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2020 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 73 ပီၸိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်တၢႆ

ၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢႃယု 20 ပၢႆ ယူႇပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင် ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ပႆႇႁူႉ။ ၼွင်ႉမွၵ်ႇမူဝ်ႁဵဝ်းၶမ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တႄႇမႄးတွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈလၵ်းသဝ်ႁိၼ် ပၢင်လူင်

ဝၼ်းတီႈ 10/1/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းလွႆလႅမ် တႄႇမႄးတွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈသဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင်။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၶဝ် လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/1/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ သဝ်ႁိၼ်ပၢင်လူင်...

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇပီ 2019 ၸဝ်ႈၸၢင်းၼုမ်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းတူၼ်ၼိုင်ႈလႆႈႁပ်ႉ

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ Sao Thusandi Leadership Award  ဢၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈ ဢွၼ် ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2019 ၼႆႉၸဝ်ႈၸၢင်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလၢၵ်ႇလၢႆး ပိူင်ပဵၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၼႂ်းပီ 2019

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလၢၵ်ႇလၢႆးၼႂ်းပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉမီးသင်လၢႆလၢႆ ။ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ  ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ ၸူၵ်းဢွၵ်ႇလွၼ်ႉမွၼ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶိုၼ်းႁုပ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းၼေပၼ်ဝႆႉ မီးၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ December 2018 ဝၼ်းတီႈ 23/12/2018 - သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸိသင်ႇ...

ႁိူဝ်းမိၼ်မိူင်းယူႇၵရဵၼ်ႊ တူၵ်းၼႂ်းမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ  ၵူၼ်းႁိမ်း 200 ဢမ်ႇ လွတ်ႈသေၵေႃႉ

ႁိူဝ်းမိၼ် Ukraine International မိူင်း ယူႇၵရဵၼ်ႊ လုၵ်ႉတီႈပၢင်ႇႁိုဝ်းမိၼ် မိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/1/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် တူၵ်းၼႂ်းမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႇ ၵူၼ်းၶီႇၸွမ်း ႁိမ်း 200...

ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်

ၶၢဝ်းယၢမ်းဝဵင်း ဝေႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2020 ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး ဝၼ်းတီႈ 8/1/2020 ဝၼ်းပုတ်ႉၵၢင်ၼႂ်...

ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ႁၢၵ်းၵိင်ႇမွၵ်ႇၵွၼ် ထိုင်တီႈၸုမ်းႁၵ်ႉတူၼ်ႈမႆႉလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁၢမ်ႈဝႆႉ

တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး မွၵ်ႇၵွၼ်ၵီႈတဵမ်တူၼ်ႈ ၸွမ်းတိၼ်လွႆ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမႃးႁၢၵ်းၵိင်ႇမွၵ်ႇၵွၼ် လႄႈ ထိုင်တီႈၸုမ်းႁၵ်ႉတူၼ်ႈမႆႉ လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမႃးတိၵ်းၸွမ်းတူၼ်ႈမႆႉ ပႃႇမွၵ်ႇၵွၼ် ဝႃႈ - ႁၢမ်ႈပိတ်းမွၵ်ႇၵွၼ်- ဝႃႈၼႆ။ မွၵ်ႇၵွၼ် ၵီႈတဵမ်တူၼ်ႈ...

ၾႆးပႃႇလၢမ်းမႆႈၼႂ်းမိူင်း ဢေႃးသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ   တူဝ်သတ်းမူၺ်ႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 500 လၢၼ်ႉ

ၾႆးပႃႇဢၼ်မႆႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၼိဝ်ႊသွတ်ႉဝေလ်း ဢၼ်မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းဢေႃးသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ဝွတ်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇၽွင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တူဝ်သတ်းမူၺ်ႉႁၢႆတၢႆၸွမ်း ၾႆး ဢမ်ႇယွမ်း 500 လၢၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၾႆးပႃႇဢၼ်မႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၾႆးပႃႇဢၼ်လုၵ်ႉမႆႈ 113...

ဢီႊရၢၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႃႈႁူဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ 80 လၢၼ်ႉၻေႃႊလႃႊ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်ႊမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းပၢင်ၸႃပၼ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႊရၢၼ်ႊ ၵႃႊသမ်ႊ သူဝ်ႊလေႊမၼီႊ  ဢႃႇယု 62 ပီ ၼၼ်ႉဝႃႈ ၽႂ်ဢဝ်ပၼ် ႁူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၻေႃႊၼႄႊလ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း