Thursday, February 9, 2023

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈမူႇၸႄႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ ႁိမ်းမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ့်မၢဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ယၢၼ်ၵၼ်တၢင်း မင်ႇၵလႃႇမူႇၸႄႈ မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၵ်း။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း နှလုံးလှ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆၼႃႇၼေႃႈ ၶဝ်တေႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ၵႂႃႇၵိၼ်ၵျေႃႇၵၼ်ၵႂႃႈ။ သမ့်တေမႆႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလုၺ်းၼမ့်ႁဵတ်းၼႆႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ...

မုၼ်ၸဝ်ႈပႃးၼိုင်ႈၶီႇၸွမ်းလေႃႉၽႅၼ်(ဝေႃး)တၢင်ႇထီးၵွင်းမူး ပိၼ်ႈတူၵ်း ၶႃႁၢၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 4 ပူၼ်ႉမႃး တီႈပွႆးတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး တီႈဝၢၼ်ႈယေႇၵၼၢႆႇ ဝဵင်းပူၺ်းလႃႉ ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်းတလ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၊ မုၼ်ၸဝ်ႈပႃးၼိုင်ႈ ၶီႇၸွမ်းလေႃႉၽႅၼ်(ဝေႃး) တၢင်ႇထီးထၢတ်ႇ ၶိုၼ်ႈၸွမ်းသၢႆ ၽွင်းထိုင်ၵၢင်တၢင်းဢဝ်လေႃႉၽႅၼ်ပိၼ်ႈ မုၼ်ၸဝ်ႈတူၵ်းလူင်းမႃးၶႃႁၢၵ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းပူၺ်းလႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၶဝ်ႁၢမ်တူဝ်မႃးသူင်ႇႁူင်းယႃ။ ၽိူဝ်ႇပေႃႉထၢတ်ႇမၢၼ်ႇ(ဢဵၵ်ႉသရေး)တူၺ်း ႁဵတ်မႅၼ်ႈၶႃမုၼ်ၸဝ်ႈႁၢၵ်းလႄႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယုၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းမေႃႇၼမ်ႉလိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း လွတ်ႈတၢင်းတၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းတေႃႈမေႃႇၼမ့်လိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၶႄၽေး ၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ မႃးလႆႈလွတ်ႈၽေး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 1 ပီပၢႆ 7 လိူၼ်  တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းတေႃႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76 ပီ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ထိုင် 3/2/2023 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ၵုၼ်ႁဵင်လႄႈ ၵႃလီႉ ၸိုင်ႈတႆး...

ၸဝ်ႈၼၢင်းသီႇပေႃႉ ၼွၼ်းၽေး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး သေလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်း

ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ မေးၼၢင်း ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ထိုင်ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး သေလၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇသုတ်းသဵင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:25 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ) ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (မႁႃႇတေႇဝီႇ) ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းသီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူႉၸၵ်းဝႃႈ...

သင်ၶၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇပွၵ်ႈၵမ်း 57 ၵမ်မထၢၼ်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 58 တေပဵၼ်တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်ၺီႇလႃႇၶၢမ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 57 ပီၼႆႉ ၸဵမ်သင်ၶ - တၵ်ႉၵႃႇ တီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ႁူမ်ႈပႃး တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း တီႈၸႄႈမိူင်းမွၼ်းလႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4-7/2/2023 ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ - တၵ်ႉၵႃႇ...

ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် သီႇပေႃႉ လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး)ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (မႁႃႇတေႇဝီႇ) ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉ ၊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈမႄႈဢိင်းငႄးၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇတီႈ ႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ မိူင်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 91 ပီ ။ ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်တင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၾႃႉၽႃႇ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၵုင်းထဵပ်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ၾႃႉၽႃႇလူ့တၢႆထင်ႈတီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆၼၼ့် ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၾႃႉၽႃႇ တၢႆထင်တီႈ ၽွင်းတိုၵ့်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၽႁူလ်ႊယူဝ်ႊထိၼ်ႊ( ถนนพหลโยธิน ) ဢိူင်ႇလူင်ၶႂႅင်ႊၸွမ်ႊၽူၼ်ႊ( แขวงจอมพล ) ၶဵတ်ႇၸတုၸၵ်ႊ( เขตจตุจักร ) တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ...

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈလႅၼ်ႈမႃးၽႃႇသႂ်ႇၽွင်းတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉ တမ်ပုမ်ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉတၢႆထင်တီႈ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်း ၽွင်းၼၼ်ႉတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးမႃးၽႃႇၺႃးမႅၼ်ႈဢဝ်လီလီ တူၼ်ႈမႆႉသဵပ်ႇႁူဝ်ၵႃးပွင်ႇၶဝ်ႈမႃးၸူးပုမ်ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ တၢႆထင်တီႈ  ။  ဝၼ်းတီႈ  5/2/2023 ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ) ၽွင်းထိုင်တီႈပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁိမ်းဢၼီးသၶၢၼ်းၼၼ်ႉ တူၼ်ႈမႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလူမ်ႉ၊ ၵႃးမႃးၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆ့ သဵပ်ႇၶဝ်ႈႁူဝ်ၵႃးပွင်ႇထိုင်ပုမ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး  ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သုတိတႃႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တေၸတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ပီၼႆႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉလႄႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်ဝႃႈၼႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2023 တူၵ်ႈမႅၼ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီလႄႈ ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ႁဵတ်းဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶိုၵ့်ယႂ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၶိုၵ့်ယႂ်ႇ ဢၼ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 76 ပီတဵမ်ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 6 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 12/2/2023  ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ(ထႃႇၼသႅင်ႇယႃႇ) ႁူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တဵမ် 2 ပီ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီတႃႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆ့ဝၼ်တီႈ 1 လိူၼ် ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2023 ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး တဵမ်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ။   တုမ့်တိူဝ့် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇၵႃႈ တုမ့်တိူဝ့်ပႃး ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၼႆ့။ လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် - ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ဢႃးပီး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢဝ်းလႃးႁူႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတၢႆ ၶၢင်ႈတၢင်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေတၢႆဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃးဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ  ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ တၢႆႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶႃးၶႅမ်(ခိုက်ချဉ်ရွာ) ဢိူင်ႇၵွင်းၵႄးဢီႇ(ကောင်းကြဲအီ) ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ(လားရှိုးလူငယ်လူမှုကူညီရေး) ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾႆးသျွတ်ႉမၼ်းဢေႃႈ။ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ မၼ်းၵႂႃႇယူႇၸမ် လၵ်းၾႆးလူင်ဢၼ်မီးႁႅင်း  66...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတွင်း တီႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆ။ ၵူၼ်းၵႃႉ သႅၼ်ဝီ- ၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တၢင်းသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၵႆႉမီးၼႃႇၶႃႈ။     သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းလွႆ  သိုၵ်းၶၢင်  KIO - KIA ၸိူဝ်းၼႆႉၼေႈ ။ ...

ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃ့ၼိုင်ႈ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 5 ဝၼ်းပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  ယူႇဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢႆၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းယဝ့်ပႆႇႁၼ်ၶိုၼ်း။ ၼၢင်းမူဝ်ဢေး ဢႃယု 28 ပီ ယူႇပွၵ့် 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢႆၵႂႃႇ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 27/1/2023 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းယဝ့် ပႆႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း။ ၼၢင်းဢေတႄး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း