Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 9 လိူၼ် ၺႃးလိင်းၶူပ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃယု 9 လိူၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးလိင်းၶူပ်း ထိုင်တီႈၽႃႇမိုဝ်းသိၵ်ႇဢဵၼ်မိုဝ်းၶၢတ်ႇ တင်းသွင်ၶွၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၺႃးလိင်းၶူပ်းတီႈဝတ်ႉမိူင်းဝီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 22/2/2023   ၺႃးၶူပ်းမိုဝ်းတင်းသွင်ၶွၼ်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ  ။ ၸဝ်ႈၶူးမုၼိဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းဝီးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ လိင်းဢၼ်လဵင်ႉဝႆႉ တီႈၵျွင်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ၶူပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ။ ၶိင်ႇၼၼ်ႉၼႆႉ...

ၵူၼ်းၸူးငၢႆႈ ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်ၶၢင်ႈတၢင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈပၢင်လူင်-လၢႆးၶႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီလႄႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းပၢင်လူင် - လၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸူးငၢႆႈမၢင်ၸိူဝ်း ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းမၢၵ်ႇမိူဝ် မဵၼ်ၼဝ်ႈ လိူဝ်ၸႂ်ႁႅင်း ၵူၼ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၵိၼ်ၸမ် ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇထွၵ်ႇ တီႈဢွင်ႈတီႈထွၵ်ႇယုၵ်းယၢၵ်း ဢၼ်မၵ်းမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26 – 28/2/2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈ...

လုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈလႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉ ထႃႇပၼႃႇပၼ်တီႈၶုမ်ၵုတ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/2/2023 မႅၼ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ပၢင်ထႃႇပၼႃႇလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃယၼ်ႇတ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵုင်းၵျေႃႇ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဝဵင်းႁႅင်ၸိုင်ႈထႆး  ။ ၼႂ်းပၢင်ထႃႇပၼႃႇလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလၢႆတူၼ် လၢႆၵေႃႉ ႁွတ်ႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း ၊ မႄႈၶၢဝ်လူႇ(မေးၼၢင်းၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ) ၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း( လုၵ်ႈၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ) ၊ ၸဝ်ႈၶူး ဝတ်ႉၾႃႉထၢတ်ႈၽႃသွၼ်ႉၵႅဝ်ႉ(เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว)...

ၶၢဝ်းယၢမ်းပိုတ်ႇၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ယိုတ်ႈပၼ်ထႅင်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း

တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ တေယိုတ်ႈပၼ်ထႅင်ႈ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း တႄႇဢဝ်ယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈ( ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆႁင်းၵူၺ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 22/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ့်လူင် 12  ဝၢၼ်ႈယေႇၶျၢၼ်းဢူဝ်း(ၸၢၼ်း) ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းၸၢႆး။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တီႈႁိူၼ်းၶဝ်ၵွႆးဢေႃႈၼၼ့် ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆ့...

ၶၢဝ်းတၢင်းယိုတ်းမိူင်းမႃး 2 ပီၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 3 ႁႅင်ပၢႆ

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 3 ႁႅင်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး တဵမ်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆ့ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 750 ၼႆ့ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၺႃးႁႅမ်လူ့တၢႆ 3018 ၵေႃ့။ တႄႇဢဝ်1/2/2021 ထိုင် 20/2/2023 ၼႆ့...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸင်ႊဝတ်ႊၼၶွၼ်ႊပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းၼမ့်ႁွင်ႈၼမ့်ပရႃႊပႃႊ( คลองประปา )ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႈၶင်ၼမ့်ပၢင်လဵၼ်း(คลองส่งน้ำดิบบางเลน) ဢၼ်မီၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လဵၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်ႊပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶုတ်းႁူဝ်မၼ်း ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလူႉတၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယူႇပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶုတ်းႁူဝ်မၼ်း သမ်ႉၶုတ်းၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/02/2023 လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ယူႇပွၵ်ႉ 2 တၢင်ႉယၢၼ်း ၵႂႃႇၶုၼ်းမၼ်းတီႈလႅၼ်သူၼ် ၶုတ်းၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ၊ ၵေႃႉယႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႃလႄႈဢူၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢႆထင်တီႈ။ ၵေႃႉလဵၵ်ႉတႄႉတိူဝ်ႉႁိမ်းဢႅဝ် ဢမ်ႇပေႃးမၢတ်ႇႁႅင်း၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ...

ၽဝ်ႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ တေထႃႇပၼႃႇ သႂ်ႇၶုမ်ၵုတ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆး

လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၽူႈႁၵ့်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈလႄႈပီႈၼွင့်ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဝဵင်းႁႅင်ၸိုင်ႈထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ထႃႇပၼႃႇတဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇၸဝ်ႈၼွႆႉသေႃးယၼ်ႇတ သႂ်ႇၶုမ်ၵုတ်းမၼ်းၸဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၵျေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/2/2023  တေထိုင်ၼႆႉ ။ ၼႂ်းၶပ့်မၢႆပၢင်လူႇတၢၼ်းၼၼ့် မီးဝႆ့ဝႃႈ တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း(ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး)ၼၼ့် ၶႅၵ်ႇပီႈၼွင့်တီႈ ၸမ် တီႈၵႆ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်တီႈမၢႆၵိုမ်းၸဝ်ႈၼွႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇ ။...

ၽေးရူတ့်ၵႃးၽႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်း

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆ့မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ  တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမီးၽေးၵိုင့်ၵၢင့် ရူတ့်ၵႃးၽႃႇၵၼ် ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝၼ်း။ မိူဝ်ႈၼႆ့ဝၼ်းတီႈ 21/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် 2 မူင်းပၢႆ ၵေႃႈ ၾၢႆႇၼႃႈႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်း ၼၢင်းသူၺ်ႇၵျိၼ်း မၢႆ 3 ၊ တီႈႁိမ်းလုမ်းၵွၼ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၼၼ့် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁေႃႈရူတ့်ၶိူင်ႈ ၽႃႇတမ်သႂ်ႇသေ ပၢႆႈပႅတ်ႈ။ ၵူၼ်းၸၢႆးဢၼ်ၺႃးရူတ့်ၶိူင်ႈၽႃႇၼႆ့...

ပိုတ်ႇၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆယဝ်ႉသေတႃႉ ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ တၵ်းလႆႈၼႄဝႂ်သမ်းယႃ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တၵ်းတေလႆႈမီးဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင် ၶဵမ် ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်...

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူမ့်ရူတ့်ၶိူင်ႈလူ့တၢႆၶၢင်ႈတၢင်း

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူမ့်ရူတ့်လူ့တၢႆၶၢင်တၢင်း။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ် တူဝ်တၢႆၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ရူတ့်ၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ လူမ်ႉဝႆႉယူႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် ပျီႇထွင်ႇၸု တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း (နယ်စည်းမခြားပရဟိတ)ဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းလႅပ်ႈတၢႆဝႆ့ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ပေႃးၶႅင်ယဝ့်ၼႃႇ။ ၽႂ်ဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈမၼ်းၵႂႃႈ။  တေလႅပ်ႈလိုၵ်း ယဝ့် ၼေႈ...

ၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ မၢႆ 1 ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးၸမ် 3 ပီၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ 20/02/2023

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 19/02/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးၵေႃႉမႂ်ႇ ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇဢေး ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇထူပ်းသေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတႃႇပိုတ်ႇၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း မႄႈသၢႆ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“မိူဝ်ႈၼႆႉၾၢႆႇတၢင်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈၶဝ်ၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၊ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇႁူပ်ႉတီႈ လုမ်းၵွၼ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းဢေႃႈ။ ၾၢႆႇၸွမ်ၽွင်းလူင် ၵေႃႈလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈႁႃပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းတႆး ယိင်းၸၢႆး ႁေ...

ထဝ်ႈယိင်းၵႂႃႇႁႃၶႄႈ ႁႅင်းမူတ်းသေလူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇ

ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈတၢင့်ယၢၼ်း လူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇၽွင်းၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းထဝ်ႈယိင်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇမိူင်းပၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူ့တၢႆၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၽွင်းတိုၵ့်ၵႂႃႇႁႃၶႄႈႁႃၽိုၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မႄႈထဝ်ႈ ႁႃၵိၼ်ၵေႃ့လဵဝ်ၵွႆးဢေႃႈၼၼ့် ဢႃယု ၵေႃႈ ၵႄႇၼႃႇယဝ့်ၼႃႇ။တုၵ့်ၶဢေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁဵတ်းလဵင့်လူး...

ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN တေ  ႁူပ်ႉၵၼ်

  ဝၼ်းတီႈ(1) လိူၼ် March ပီ 2023 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးTYN တေၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ  တီႈမိူင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ တေဢၢၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်တၢၼ်ႊၶႆႈ။ ၸၢႆးဢွၼ်ႇၼုမ်ႇၶမ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ဢေႃႈၶႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၼႆႉတႄႉတေမီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၼႂ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႆၵေႃႈ။  ႁဝ်းတေႁွင်ႉမွၵ်ႇဢဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ် တေမီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် တေမီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈဢိတ်းဢွတ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း