Tuesday, November 29, 2022

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ  မႃးႁႃလူႇၶၢမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် မီးၼမ်

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပီၼႆႉ ၵႆႉမီးၸုမ်းလူႇၶၢမ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃး လူႇၶၢမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းတႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလႅၼ်ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ   ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း လူင်းႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင်  ယွၼ်းလူႇၶၢမ်ႇတီႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း တဵၵ်းႁႂ်ႈလူႇပၼ် ...

 PNO လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထဵတ်ႈထႆငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈလၢၼ်ႇသွင်းပျွင်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သွင်းပျွင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ပၢင်လွင်း- လွႆၶေႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ပႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းပၢင်လွင်း မွၵ်ႈ 14 လၵ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး၊ ထၢမ်မၢႆၾၢင် မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ သင်ဢမ်ႇမီး/ဢမ်ႇပႃးၵိုၵ်းတူဝ် ထႆၵိၼ်ငိုၼ်းၵေႃႉမိုင်ႇပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ထဵတ်ႈထၢမ်ထိုင်ပႃးလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ဢဝ်သူပ်းၵႂၢမ်းသေပူၼ်ႉပႅၼ်သလေႇၼႃႈတႃ...

ၼမ်ႉလႅၵ်ႈပဵၼ်သီလႅင်ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈတူၵ်းၸႂ်

တင်ႈတႄႇမိူဝ်းဝႃး 29/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼမ်ႉႁွင်ႈဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ 12 ၶူဝ်လွင်းတႆး ၼၼ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅင်မႃးလိူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်သင် ။ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼၼ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၵဝ်ႈၵူတ်ႉလႆလူင်းမႃး   ။ တႄႇလႅင်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ။ပဵၼ်သီလႅင်လိူတ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇၶႅဝ်း  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၼၼ်ႉတူၵ်းၸႂ်။ “ဢမ်ၶႅဝ်းဢၢႆလိူတ်ႈၶႃႈလူင်။ပေႃးပဵၼ်တူဝ်တၢႆၶၢင်ႉဝႆႉတၢင်းၼိူဝ်တႄႉတႄႉ ၼႆတႄႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇလႅင်ႁိုင် လႆၵႆၸိူင်ႉၼႆ။ ပဵၼ်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်ၼႆႉ ၽိူဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁၼ် ပဵၼ်ထူင်သႂ်ႇၸႄႈလႅင်တဵၼ်းႁွမ် လွင်ႈမႃးပၢင်ႉဝႆႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလိူတ်ႈလႄႈဢမ်ႇၸႂ်ႈသီၼမ်ႉတွင်းသင်ဝႃႈၼႆ။ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼႆႉပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၾူၼ် ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇသေၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ၵူႈပီႈ။...

ၵႃးၽၵ်းၶဵဝ် လမ်းၼိုင်ႈ  လူတ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၼွင်

ၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈသေ လူတ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၼွင် လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၵႃးၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်း လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင်သေ မႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ႁေႃႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ႁိမ်းၵွင်းမူးမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈလၢႆးၶႃႈ - မိူင်းၼွင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၺႃးၵႃးလူင်ယဵပ်ႇတၢႆထင်တီႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတူၵ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈတီႈဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ရူတ်ႉၵႃးလူင် မႃးတင်းလင်သေ ယဵပ်ႇၺႃးလႄႈတၢႆထင်တီႈ။  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ႁူဝ်ၶမ်ႈ  ၶၢဝ်းလူင်းႁူင်းႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵွပ်ႈလင်ပေႃႈမၼ်း၊ ၽွင်းပေႃႈမၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသဵၼ်တူၵ်းရူတ်ႉၵႂႃႇ၊ ၵႃးလူင်မႃးတင်းလင်ဢမ်ႇတၼ်းၵိုတ်းလႄႈယဵပ်ႇသႂ်ႇ တၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢေးသႃႇယႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈမၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းပွၵ်ႈမႃးမွၵ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼႆႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉလဵၵ်ႉမၼ်းဢႃယုမွၵ်ႈ 3 ၶူပ်ႇသမ်ႉ ၵွပ်ႈၶီႇၸွမ်းတင်းလင်သုတ်း။  ၽွင်းထိုင်တီႈ...

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း မီးၶိုၼ်းထိုင် 300  ပၢႆ

ၶၢဝ်းတၢင်း 21 ဝၼ်း လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိပ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉ ဢိုတ်း မိူင်း Lockdown သေ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶဝ်ႈလႄႈငိုၼ်းႁူၺ်းၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၽွတ်ႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶဝ်ႈ ဢဝ်ငိုၼ်းႁူၺ်းၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ႁႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်း ၵုမ်းၵမ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူၺ်းသူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိၼ်းပေႃးၶူင်ႇ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းဝႃႈ သင်ဝႃႈၽူႈလႂ်ၽႂ် ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ တႂ်ႈသိုၵ်းၶဝ် ၵုမ်းၵမ်ၸိုင် တေပၼ်...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 1 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လုင်းသၢမ်ၼွႆႉ - ၼၢင်းသဝ် ဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉ(တႂ်ႈ) ဢိူင်ႇမိူင်းၸဵမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတႄႉ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း(မူႇၸေႊ) ထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ထႆပႃးငိုၼ်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း မူႇၸေႊ ပႂ်ႉထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼမ်ႉၶမ်း - မူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေဢမ်ႇၵႃး ပေႃးဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင် (မှတ်ပုံတင်) မိပ်ႇငႅၼ်းထႆၵိၼ်ပႃးငိုၼ်း။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ပေႃးဢမ်ႇပႃးမၢတ်ႈ ပူင်ႇတိၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 1...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2  ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၾူၼ်းထၢမ်သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသွႆး ဢၢၼ်းလၵ်ႉမိုဝ်းထိုဝ်

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၾူၼ်းလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၺႃးၸဝ်ႈႁိူၼ်းၶွၼ်ႈပေႃႉၵုမ်ႇ သင်ႇသွၼ်ယဝ်ႉပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 5 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃယုမွၵ်ႈ 18  ပီ 2 ၵေႃႉ ၵေႃႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈပွၵ်ႉၾၢႆႇၵၢတ်ႇႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ၊ မႃးထၢမ်သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသွႆး သေလၵ်ႉပူတ်းဢဝ်ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ/ႁိူၼ်းႁၼ်လႄႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈလၵ်ႉ ။ “ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉသေဝႃႈတေသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသွႆးဝႃႇ...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလင်ၼိုင်ႈ ၺႃးယႃႉသွၵ်ႈတဝ်သုမ်းငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပျႃး

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈယႃႉ သုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ။ ပဵၼ်ႁိူၼ်းဢူးၵျႃႇယူင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း ဢိူင်ႇၶျွင်းတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈယႃႉ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2022 လူႉသုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ပီႈၼွင်ႉ ဢူးၵျႃႇယူင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၵႃးပိၼ်ႈ တၢင်းလူင်းလွႆတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵႄႈ တူၼ်ႈတီး-ၵဵင်းတုင် မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 16/10/2022 ၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇတူၼ်ႈတီး  ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတၢင်းလူင်းလွႆ တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵႄႈ တူၼ်ႈတီး - ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပိၼ်ႈတီႈ လွႆသပႄႇသျႄႇ ၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ ၶဝ်ႁေႃႈဝႆး...

ၶွမ်ႊပၼီႊၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ   ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈၵႃႈၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸဵင်ႇယေႇၵၢၼ်ႇၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉ(လၢႆႊသိၼ်ႊ) ဝႆႉတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇၵဵပ်းၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် သေ ဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆၶိုၼ်ႈၵႃႈၵဵပ်းယုၵ်းယၢၵ်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉ မႃးၵဵပ်းတီႈ ႁိူၼ်းႁဝ်းဢေႃႈ။  ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ လိူၼ် 3000...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၶုၵ်းထူပ်းမုၼ်ငဝ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးတဵမ် 6 ပီ

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 RCSS...

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ တေမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် – မိူဝ်းၼႃႈ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တြႃး ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ၶူင်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ လွင်ႈသႃႇ သၼႃႇ မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း” တေယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)လႄႈ ၸဝ်ႈၶူး ၼၼ်ႇတမႃႇ လႃႇ တေမႃးမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်။   ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း