Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၵူၼ်းၺႃးၾႆးႁုပ်ႇမႆႈ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 24 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တမ်ယၢမ်းတႃႇႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆသေ ဢဝ်ယၢမ်းတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁႅင်းသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်း ၵူဝ်ႇလုၼ်ႇဢူး ဢႃယု 24 ပီ တီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၽွင်းတမ်ယၢမ်းတႃႇႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢဝ်ယၢမ်းတႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ...

ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းတီႈ 15/5/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၽွင်းၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉသႃႇယႃႇၵုင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ 4 ၵေႃႉ သႂ်ႇလဵၵ်းႁၢဝ်း တႃႇမုင်းႁဵၵ်ႇ၊ ၽွင်းသဵပ်ႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လိူဝ်ႈလဵၵ်း ဢဝ်ၾႆးသျွတ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ တေပိုတ်ႇၵိင်ႇၽႄထႅင်ႈ တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႊ

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 19/05/2024 တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ (ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇဝတ်ႉလႄႈ တၵႃႇသတ်ႉထႃး တင်းသဵင်ႈ တေဢွၼ်ၵၼ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝတ်ႉဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရလႄႈ တၢင်ႇဢၼေႇၵၸႃႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈ တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူး ပိုၼ်းၼုမ်ႇ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾႆးၾႃႉတေၶၢတ်ႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢၵ်ႈၸႅၵ်ႇၾႆးၾႃႉၵွႆလႄႈ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၾႆးၾႃႉ တေၶၢတ်ႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၾႆးၾႃႉၼႆႉ တေတႄႇၶၢတ်ႇ ဝၼ်းတီႈ 17/05/2024 တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၵႂႃႇ တေၶၢတ်ႇႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ် ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ တေၶတ်းၸႂ်မႄးၸၢၵ်ႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈယူႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းတႃႈ ၵုင်ႈ တႄႉဝႃႈ ၾႆးၾႃႉၶၢတ်ႇၵူႈဝၼ်း ပၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇပၼ်မၢၼ်ႇလႄႈ...

လုင်းၸၢႆးတိၼ်ႇလႅင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၵေႃႉၵဝ်ႇ လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း လုင်းၸၢႆးတိၼ်ႇလႅင်ႇ ဢႃယု 84 ပီ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၵေႃႉၵဝ်ႇ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းမွၵ်ႇၵူႇသွႆႈလႅင် 9 လၵ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ လုင်းၸၢႆးသူၺ်ႇၵိဝ်း  ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်လုမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၸုမ်း WAN – INFRA ပၼ်သူးၼၢင်းယိင်း ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႂ်း ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ပႃးၼၢင်းၽေႃႉၵေႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI

ၸုမ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ လုမ်ႈၾႃႉ WAN - INFRA ၸတ်းလိူၵ်ႈၼၢင်းယိင်း ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူး Women in News (WIN) Editorial Leadership Award 2024 ။ ၼၢင်းယိင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးမီး 3...

ပၢင်ၾိုၵ်းႁတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈ ပဵၼ်ၽူႈၵႅဝ်ပၢင် တီႈမိူင်းၼွင်

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶၢဝ်ဢွၼ်ႇၶဝ် ပေႃးတေႁတ်းႁၢၼ် ႁတ်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းၼမ်ၼႆသေ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7- 8 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူး ၸိၼ်ႇတႃႇမယ (မိူင်းၼွင်) ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လၢႆးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၢၵ်ႇၼႃႈၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ၾိုၵ်းပဵၼ်ၽူႈၶပ်းပၢင် ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸတ်းတီႈ ဝတ်ႉမင်ၵလႃႇယၢၼ်ဢွင်ႇ...

သူး ပူႊလီႊၸႃႊ ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2024 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝေႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊထၢႆးမ် လႆႈၼမ်သုတ်း

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး ပူႊလီႊၸႃႊ ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလီ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2024 ၼႆႉ မီး 23 သူး။ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 15 သူးလႄႈ ၾၢႆႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢိၵ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိူင်းလီ - ၶႅမ်ႉ - မီးၽွၼ်းလီသမ်ႉ မီး 8...

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢႃႇၸိင်ႇၼ ဝတ်ႉၼွင်လွင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဢႃႇၸိင်ႇၼ ဢေႃးဝႃႇတ ၸရိယ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸိုင်ႈ တႆးလႄႈ သင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 76 ပီ ဝႃႇသႃ 56 ဝႃႇ ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်...

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ယွၼ်းသူးပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ၾရၼ်ႊၸိတ်ႉသ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ တၢႆတီႈမိူင်းၶႅၼ်ႊယႃႊၼၼ်ႉသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ ယႃႇပေလိုမ်းယွၼ်းသူး ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ယွၼ်းသူး လွင်ႈဝႆႈၽြႃးၼႆႉ ၸတ်းတီႈႁေႃလူင် ဝႃႊတီႊၵၼ်ႊ မိူင်းရူမ်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။   မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ယႃႇလိုမ်းယွၼ်းသူးပၼ်ပႃး ၵူၼ်းမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆးလႄႈ မိူင်းဢိတ်ႉသရေႊ၊ ၵူၼ်းၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊလႄႈ...

မႆႉႁုင်းလူင် ႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း  

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးမႆႉႁုင်းလူင် ႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် တၢင်ႉယၢၼ်း - လႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 29/04/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၼၢင်းၺူဝ်ႇ ဢႃယု 22 ပီ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်း တိုၵ်ႉပႆမႃးၼၼ်ႉ ၺႃးမႆႉႁုင်းလူင်...

မႃႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁေႃၶမ်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ 5 တူဝ်

မႃႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁေႃၶမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ လႅၼ်ႈၵႂင်တၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင် လၼ်ႊတၼ်ႊ မႃႉၵေႃႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်း ၵူၼ်းၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မႃႉတပ်ႉသိုၵ်း ႁေႃၶမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ 5 တူဝ် လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးသေ လႅၼ်ႈၵႂင်တၢင်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း လူင်ၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းလူင်လၼ်ႊတၼ်ႊ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ  မႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ...

Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢႃယုထူၼ်ႈထိုင် 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်)

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တၢင်းလူင် မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ (တီႈၵႅပ်ႈ) ပၼ် Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢႃယုထူၼ်ႈထိုင် 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်) တီႈဝတ်ႉဝုၺ်ႇပုင်ႇလ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)...

မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တႄႇၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃးပၢတ်ႉသ်  ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းၼၼ်ႉ တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း

တီႈဝဵင်းလူင်သူဝ်းလ် မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တႄႇၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃးပၢတ်ႉသ် ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်း ဢၼ်မီး ၵႃႈၶၼ် 1 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊၼၼ်ႉ လႅၼ်ႈႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵၢင်ဝဵင်း။ မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တႄႇၸႂ်ႉရူတ်ႉပၢတ်ႇသ် ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းၼႆႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လွၵ်းလၢႆး Technology ပၢႆးၸၼ်ႉသုင်သေ ဢဝ်ပရူဝ်ႊၵရႅမ်ႊ ၼႂ်ႊၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၸီႉသင်ႇဢဝ်ၵူႈလွင်ႈ။ ရူတ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵူၼ်းၶပ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

သၽႃးမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈထိၵ်ႉထွၵ်ႇ – လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

သၽႃးမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊလၢတ်ႈဝႃႈ ထိၵ်ႉထွၵ်ႇ (TikTok) ၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ ပေႃးၶွမ်ႊပၼီႊ ByteDance ဢမ်ႇၶၢႆထိၵ်ႉထွၵ်ႇၼႆႉၸိုင် တေသင်ႇပိၵ်ႉထိၵ်ႉထွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ သၽႃးမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵျုဝ်ႊပႆႊတၼ်ႊ (Joe Biden) ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း