Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

SSPP ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 1,700 ပၢႆ ။ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၽွင်း UN ပိၵ်ႉၽၵ်းတူဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ

 ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ UN ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လိုၵ်ႉလမ်ႇ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၸတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ။  ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ  တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈ ။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈသူၼ်းဢီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵိုတ်းလွင်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇသႂ်ႇဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတုၵ်ႉၶ ၵိၼ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ ဝႆးဝႆး၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး 3 ပီၼႆႉ...

ပီၼႆႉ လွႆတႆးလႅင်း တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး   

ပီၼႆႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း RCSS တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ/ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မိူၼ် မိူဝ်ႈၵူႈပီ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီသေ ယူႇတီႈ...

မႄႈၶူးမူး (မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး) တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 6/2/2024 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ လုၵ်ႈလၢၼ် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းသေ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မႄႈထဝ်ႈဢူင်းၺုၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၶူးမူး (မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး) တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်...

ပၢင်လုမ်းလႃး သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝႃႇရိၼ်ႇတ တီႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇထႆး/ တႆး ႁူမ်ႈၵၼ် လုမ်းလႃးသၢင်း ၵျူဝ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝႃႇရိၼ်ႇတ သီဝၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတိယသထၢၼ် တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇသဝ်ႈ ဢိူင်ႇသၼ်မႁႃႇ ၾူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး မီးသင်ၶၸဝ်ႈ...

မႄႈၶူးမူး (မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး) လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း မႄႈထဝ်ႈဢူင်းၺုၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၶူးမူး မေႃသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ၵိုၵ်းပိုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်း ပွၵ်ႉတူၵ်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၾႆးမႆႈၼႂ်းၵၢတ်ႇပၢင်ႇသၢႆး လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢမ်းမႆႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 20 ႁၢၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေလၢမ်းမႆႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/2/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈတီႈႁွင်ႈထႅဝ်ႁၢၼ်ႉၼႂ်းၵၢတ်ႇပၢင်သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်း ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ တင်းၼမ် ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၸွမ်သိုၵ်းၵၼ်းၸဵတ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝၼ်းဢၼ်သုၼ်သေ(လူႉသုမ်း) ၽူႈၼမ်း ၽူႈႁတ်းငၢၼ်တႆးထႅင်ႈၸဝ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ပဵၼ်ဝၼ်းသဝ်ႈမွင်ၸႂ်လူင်လၢင်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 24 ၵၢင်ၶမ်ႈ လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉ ဝၢႆးလႆႈႁူႉယိၼ်းၶၢဝ်ႇၸွမ်သိုၵ်းၵၼ်းၸဵတ်း လႆႈသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင်သူၼ်ၻွၵ်ႇယဝ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 25  လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၵေႃႈ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈမိူဝ်း ၵႂႃႇၸတ်းပၢင်ၸႃပၼ ႁႅၼ်းၿုၼ်းၵုသူလ်ပၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတေႃႇတဝ်ႉႁွတ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 30 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈႁွပ်ႈ ႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၾင်ႇ(ထႃပၼႃး)...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 30-01-2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆဢၼ်ၼိုင်ႈတီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ ပဵၼ်ၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်မီးႁိမ်း ႁူင်းၼေငဝ်းတူင်ႉတဵင်းထၢႆႉ ။ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉသႂ်ႇမႃးၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်းမႃးၵိုတ်းၸွတ်ႇဝႆႉၼႃႈႁၢၼ်ႉ။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။ ပဵၼ်ၽႂ်ဢဝ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇတီႉလႆႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ - ပဵၼ်ယွၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်တီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈလႄႈၺႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈႁိုဝ်ၼႆယူႇ။ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႄႈႁိူၼ်းယေးၽူႈမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈသေပွၵ်ႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႈၶူဝ်ၸေႈဢႅၼ်ႇ ပိုတ်ႇပၼ်ၵႃးဢွၼ်ႇတႆႇၵႂႃႇမႃးလႆႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ၶူဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ-သီႇပေႃႉ   ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇၵုမ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈ လီငၢမ်းသေ ပိုတ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ဝၼ်းထီ့ 27/1/2024   ၶူဝ်ၸေႈဢႅၼ်ႇ ဢၼ်ၶိုၼ်းသၢင်ႈမႂ်ႇဝႆႉ တၢၼ်ႇမွၵ်ႈၵႃးဢွၼ်ႇတႆႇလတ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆႇၵႂႃႇမႃး  ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် သီႇပေႃ့ - လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။   ၶူဝ်ဢၼ်ၼႆ့ သၢင်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၶႆ့ ၊ ဢိူင်ႇၼမ့်မ ၊ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃ့...

RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ တႅပ်းတတ်းတေဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26 ထိုင် 28 RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း။ၸုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၽူႈၼမ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 256 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/01/2024 RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပႃးဝႆႉ 6...

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း တေပူၼ်ႉၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

ၸွမ်သိုၵ်း ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း (ႁိုဝ်) ပေႃႈထဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း လူႉသဵင်ႈလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၽွင်းဢႃယု 87 ပီ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26-29/1/2024 ၼႆႉ တေယူႇတီႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈ တႆး (RCSS) သေ...

သိုၵ်း AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းပွၵ့်တေႃး

ၸုမ်းသိုၵ်းရၶၢႆႇ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းပွၵ့်တေႃး ဢၼ်မီးၼႂ်း ပွတ်းႁွင်ႇ မိူင်းရၶၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝဵင်းပွၵ့်တေႃးၼႆ့ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 2 သႅၼ်၊ 50 ဝၢၼ်ႈပၢႆ ၊ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼမ့်ၸိုင် ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းလူင် သိတ့်တူၺ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆတူဝ်တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး ႁိုင် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇတိတ်းတေႃႇလႆႈ

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇႁိုင် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵပ်း ၾူၼ်း ၸူးဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတင်းႁိူၼ်းယေး ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢႆးႁွမ် ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ...

ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလၢႆသိုပ်ႇပၢၼ် လူႉသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း ၽူႈယၢမ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးမႃး လၢႆသိုပ်ႇပၢၼ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 24/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၸဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း (ႁိုဝ်) ပေႃႈထဝ်ႈၵၼ်းၸဵတ်း ဢႃယု 87 ပီ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူႉ သဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႇၽႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း