Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၸၼ်ႉၸွမ် ရင်းသိတ်ႇ တေၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတႆး

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30/1/2024 (ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4:00 မူင်းထိုင် 8:30 မူင်း ၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ရင်းသိတ်ႇ ဝဵင်းပထုမ်းထႃးၼီး မိူင်းထႆး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ (Talk & Concert) ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ “ပၢၼ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇထိုင်ပၢၼ်ၼႆႉ” (จากอดีสู่ปัจจบัน) ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းတႆး...

ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) မိူင်းလႃး တေၸတ်းပွႆးၵႂၢႆးတေႃး

ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ တီႈဢိူင်ႇသိုဝ်လိုဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ပွၵ်ႈၵမ်း 62 ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26/1/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သႅၼ်ထဝ်ႈၵႄႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် ပိုတ်ႇ ပၢင်ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး ပွၵ်ႈၵမ်း 62 တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်သိပ်းယၢင်းၵွင်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပေႃးၶႂ်ႈပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈတၵ်းလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈပလိၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင်ၸိုင် ႁႂ်ႈယွၼ်းဢၼုယၢတ်ႈတီႈ ပလိၵ်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင် KSP လူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း 1111 ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းး 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶႂ်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၶူဝ်းၵိၼ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင် ၊ ၽႂ်ၶႂ်ႈမိူဝ်းၵေႃႈတၵ်းလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈၸုမ်းပလိၵ်ႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၵွၼ်ႇ ၼႆ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢူးပၺႃးၶုၼ်ႇဢွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၵမ်ႈၽွင်ႈတေၶိုၼ်းၶႂ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းႁိူၼ်းယေးႁိုဝ်ႉ တေၶႂ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိုဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၸွႆႈၸတ်းပၼ်။ ဝၼ်းလႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ်တေမိူဝ်း...

မေႃၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးယွႆႉ လူႉသဵင်ႈ

ၸၢႆးယွႆႉ မေႃၵႂၢမ်းတႆး (ႁိုဝ်) မေႃႁုၼ်ႉၼူဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉသဵင်ႈ ၽွင်းဢႃယု 68 ပီ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 2:50 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်းသူၺ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးယွႆႉ...

ပႆႇမီးၽႂ်မႄးပၼ်ၶူဝ်ႁၢၵ်းတီႈသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး

ၶူဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်လူႉၵွႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇမီးၸုမ်းလႂ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႄးပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇမႄးၶိုၼ်း။ငိၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆ။ ပေႃးၶဝ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ တေမႄးၶိုၼ်းၼႆတႄႉ ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်တေႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ၵေႃႈ မီးဝႆႉယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ။ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမိူၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ လႅပ်ႈပႆႇငၢႆႈငၢႆႈၶႃႈ ” - ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉၶူဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

ထႆးၸတ်း ပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး – ႁၢမ်ႈဝႆႉပႃး ယႃႇၽိတ်းၵၼ် ၽႂ်ပူၼ်ႉပႅၼ် – တူတ်ႈတၢမ်ႇ 2 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ

ၶမ်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 19 လႄႈ 20 ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးဢွၼ်ၶိုင်ပွင်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ - "ไทใหญ่ เฟสติวัล ออนทัวร์" (ထႆးယႆႇ ၾႅတ်ႉသ်တီႊဝိူဝ်ႊလ် ဢွၼ်ႊထူဝ်ႊ) ၼႆသေ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ 10 ၵေႃႉ တေမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်တီႈ Central Airport Plaza...

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ပၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ၵႂႃႇဝႆႉ

ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS တီႈလွႆၵေႃႇမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ပၢင်းဢဝ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၼရေးသူၼ် ၵႂႃႇပူၵ်းတင်ႈဝႆႉတူၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇ ၵႃရဝပူးၸႃး။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸွမ်သႅင်ႁိူင်း တၢင်တူဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS...

ၶူဝ်တႃႈလိူဝ်ႇ ၸတ်ႉတႅၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း – ၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၶူဝ်တႃႈလိူဝ်ႇ ၸတ်ႉတႅၵ်ႇ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၵႃး ၵူၼ်း ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵႂႃႇမႃး...

ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပီၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်း မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14-16/1/2024 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ၊ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS လႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶူးသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၸတ်းပၢင်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယႃႉၵွင်းမူး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယႃႉၵွင်းမူး တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း လွင်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ထုပ်ႉယႃႉၵွင်း မူး တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶဝ် ၵုမ်းၵမ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တေပၼ်တၢမ်ႇ လုၵ်ႈသိုၵ်း ဢၼ်ယႃႉၵွင်းမူး တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ဢၼ်ထုပ်ႉယႃႉၵွင်းမူးတီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/1/2024 ၼႆႉ မီးဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ (VDO) ဢၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်တႃမၢတ်ႇ ထုပ်ႉယႃႉၵွင်းမူး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢင်ႈဝႆႉ တီႈပွႆႉ (ပွိုင့်) 2202 ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ...

ပႃၾုင်တၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတၼ်ႊ ၵွၼ်ႇၼႃႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ်လႄႈ ၵျပၼ်ႊ

ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မီးၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းၵုၼ်မိၼ်ႊၻႃႊၼၢဝ်ႊမွၵ်ႈ 100 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ႁႅင်းသၼ်ႇ 6.7မႅၵ်ႉၼီႇၵျုတ်ႉ။ ငဝ်ႈသုၼ်လိုၵ်ႉလူင်းတႂ်ႈလိၼ်မွၵ်ႈ 70 ၵီႊလူဝ်ႊ မီႊတိူဝ်ႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သုၼ်ပႂ်ႉ တူၺ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ဢမ်ႇပဵၼ် သိုဝ်ႇၼႃႇမီႇ၊...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လွႆးၶေႃႉလွႆးၵဵဝ်ႇ တၢင်ႇထီးၵွင်းမူး ယဵပ်ႇၺႃးမႆႇၼႃးလႄႈၶိုၼ်းလႆႈလွႆးၶေႃႉထႅင်ႈသွၼ်ႉသွင်

သြႃႇပေႇတၢင်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸၢင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႆသေ ႁႂ်ႈမၼ်းလွႆးၶေႃႉ တၢင်ႇထီးၵွင်းမူး တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈမေးၼၢင်းၵိဝ်ႇၵိဝ်ႇလႃႉ ၵႂႃႇတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး ၊ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး တၢင်ႇထီးၵွင်းမူးသေ လူင်းၶိုၼ်ႈလႆမႃးၼၼ်ႉ သမ်ႉမႃးယဵပ်ႇၺႃးလဵၵ်းမႆႇၼႃးတီႈသူၼ်ႈတိၼ်။ ၽွင်းလုၵ်ႉတီႈတၢင်ႇထီးၵွင်းမူးသေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မေးၼၢင်းမၼ်း ၼၢင်းၵိဝ်ႇၵိဝ်ႇလႃႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢမ်ႇယူႇလီသေ လႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈဢဝ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃထႅင်ႈလႄႈယိင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းတူၵ်းၸႂ်။ သြႃႇပေႇတၢင်ႇၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼိမိၵ်ႈႁၢႆႉၼႆသေ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉလွႆးၶေႃႉထႅင်ႈသွၼ်ႉသွင်။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်လွႆးၶေႃႉမၼ်းတေဢွင်ႇမၢၼ်ၼႆသေ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယႃႉၵွင်းမူး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈဝႆႉ တီႈလၢဝ်ႇၵၢႆး

ႁၢင်ႈ VDO ဢၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထုပ်ႉယႃႉၵွင်းမူးလူင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽႄႈလိုဝ်း ဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ် Social Media လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင် ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 8/1/2024 ၼႆႉ ႁၢင်ႈ VDO လွင်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ထုပ်ႉယႃႉ ၵွင်းမူးလူင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈဝႆႉ တီႈပွႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းပဵၼ်ႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉထႃႈ

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ  ပၢင်တိုၵ်းတေပဵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁႅင်း ၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်လၢႆ ယၢပ်ႇယဝ်ႉယၢပ်ႇထႅင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉသေ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2024 ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈ 16 ဝဵင်းယဝ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း