Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၶွမ်ႊပၼီႊၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ   ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈၵႃႈၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း

ၶွမ်ႊပၼီႊၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸဵင်ႇယေႇၵၢၼ်ႇၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈၶႂၢင်ႉ(လၢႆႊသိၼ်ႊ) ဝႆႉတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇၵဵပ်းၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် သေ ဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆၶိုၼ်ႈၵႃႈၵဵပ်းယုၵ်းယၢၵ်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16 ၼႆႉ မႃးၵဵပ်းတီႈ ႁိူၼ်းႁဝ်းဢေႃႈ။  ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ လိူၼ် 3000...

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၶုၵ်းထူပ်းမုၼ်ငဝ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးတဵမ် 6 ပီ

လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ၼွၼ်းၽေးၶွပ်ႈတဵမ် 6 ပီ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 RCSS...

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ တေမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ် လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် – မိူဝ်းၼႃႈ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တြႃး ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ၶူင်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ လွင်ႈသႃႇ သၼႃႇ မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း” တေယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)လႄႈ ၸဝ်ႈၶူး ၼၼ်ႇတမႃႇ လႃႇ တေမႃးမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်။   ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 16/10/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6...

ႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၶရေႊသီႊၸိုင်ႈတႆး ႁၢႆၵႂႃႇမီးလႂ် (2 တွၼ်ႈပၢႆ)

ၶိုၼ်းၶွၵ်း  ၵွၵ်းလူ SDU တီႈၶိုၵ့်လိုၵ့်မၼ်း(ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ့်) SDU ၼႆ့ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆ့ဝႃႈ တိုၼ်းႁပ့်တုင်းလွင်ႈ SNLD ဢွၼ်ႁူဝ်သေသူၼ်းတုမ်ပၼ်ႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈ SNLD တေၸွႆႈပဵၼ်ပၢၵ်ႇပဵၼ်သဵင်ပဵၼ်ႁူပဵၼ်တႃတတႃႇ SNLD တီႈမိူင်းၼွၵ်ႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇလၵ်းၼမ်း 6 ၶေႃႈလႄႈ ပေႃႊလသီႊ 3 ပိူင်ဢၼ်မီးဝႆ့ ၼၼ့်သေ SDU သမ့်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁၼ်ၼမ့်ႁၼ်တူဝ်သင်မႃးလၢႆလၢႆ။ ၼႂ်းၵႃႈလွင်ႈၽွမ်ႈႁူမ်ႈ (ၼႂ်းတႆး/ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး/ၼႂ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း -...

လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅမ် တူၼ်ႈတီး

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇသႂ်ႇတၢင်းၵႃးၼႂ်းၵႄႈ လွႆလႅမ်- မိူင်းပွၼ် ၊ ၵူၼ်းၵႃႉ ၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၶွင်ႉၶမ်  ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းမိူင်း တူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ႁႄႉၵင်ႈပၼ်ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ   ၵိတ်ႇၶႂၢင်လွင်ႈၵႂႃႇမႃး။ ဝၼ်းသဝ်လႄႈဝၼ်းတိတ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/10/2022 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး-လွႆလႅမ် လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် ၶၢင်ႉၶမ် ပိၵ်ႉတၼ်ၵႂႃႇသေ လႆႈပႂ်ႉ...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4:30 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇလူင်သႅၼ်း RPG - 2 တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ထူဝ်ႇ လိၼ် ၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇၶၢႆမူၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၶၢႆမူၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ မွၵ်ႇၾႆး ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ၊ ပေႃးထူပ်းႁၼ်ၸိုင်တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၵူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ တူၵ်းၸႂ် ၊ သုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ် လႄႈႁၢမ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ၊ ႁၢမ်ႈၸုတ်ႇလဵၼ်ႈသဵင်လင် -ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ဢၼ်ႁၢမ်ႈၵၼ်ၼႆႉတႄႉ ပိူၼ်ႈၵေႃႈႁၢမ်ႈၵၼ်မႃးယူႇၵူႈပီၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19...

 ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းၽူႈလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵေးသီးလႄႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁူမ်ႈပၼ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတီႈဝဵင်းၵေးသီး တီႉၺွပ်းလႆႈတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 ၼႆႉ   ၵူၼ်းမိူင်းတီႉလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ၵေးသီး လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းယႃၵေးသီး။ ၵူၼ်းၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၽူႈလၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၶဝ်ႉလုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉသၼ်ႇသေလူင်းမႃးၵေးသီးလႆႈ 2-3 ဝၼ်းယဝ်ႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 2 ၼၼ်ႉၶဝ်လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းယႃ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႆႈၶဝ်တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း...

ဝႃႉယွၼ်းၸႄႈမိူင်း လႄႈပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

ၽွင်းယၢမ်းၵူၼ်းတႆး ၸိူဝ်းသူင်လဵၼ်ႈ ၾဵတ်ႊပုၵ်ႊၶဝ် ယုင်ႈယၢင်ႈဢူၼ်ဢၢၼ်ၸွမ်း လွင်ႈဝႃႉယွၼ်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈၶွင်ႊသီႊယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၵႂၢမ်းသၢမ်သီႇၶေႃႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတင်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ် သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ။ မၼ်းသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼိုင်ႈ - တီႈဢၼ်ဝႃႈတေပၼ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ တေပၼ်ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၵိုင်ႇပဵၼ်ၵိုင်ႇမီးၼၼ်ႉၵူၺ်း။ သွင် - တႃႇတေမႄး ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းၼႆၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

 ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶူဝ်းလဵင်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉတႃႇပၢႆႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လႄႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶမယ 324 ယိုဝ်းၵွင် လူင် ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵႃႇလမူ ၶဝ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈထႅင်ႈ မူလူမ်ႉတၢႆ မီးမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ  

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵႃႇလမူ ၶဝ်ႈထႅင်ႈလႄႈ မူလူမ်ႉတၢႆ မီးမႃးလၢႆလၢႆၶွၵ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၵႃႇလမူ ၶဝ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  မၢင်ၵေႃႉ  သုမ်းမူတင်းၶွၵ်ႈ  ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ဝူဝ်းၵေႃႈတၢႆမႃးယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၵႃႇလမူၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း။ မူၼႆႉ တၢႆမႃး...

ပီၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁႅင်း သိုၵ်း/ပလိၵ်ႈဢမ်ႇၸွႆႈသင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိူဝ်ႉပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ်

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်ႉၵႆႉၼွင်းထူမ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း  လႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးၼမ်ႉယူႇတႃႇသေႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်လပ်းပဵၼ်ၼွၼ်း  တိူဝ်ႉပၢႆးတူဝ်လႄႈပၢႆးၸႂ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 မႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ  ၼမ်ႉသၢႆ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇ ၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်း ၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ၊ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်လႄႈ ၸိူဝ်းတီႈၶူင်ႈ/ယၢၼ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်း တီႈမူႇၸေႊ

ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၼ်ႈ ဢႃယု 16 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း ၸူမ်ႁၢႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးၸွႆႈငူမ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈမွင်ႇပျေႉၽဵဝ်းၵျေႃႇ ဢႃယု 16 ပီ လုၵ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉမၢဝ်း မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ဢဝ်ၸူမ်ႁၢႆပႅတ်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ လၢႆလၢႆၸုမ်းမႃးၸွႆႈၵၼ်လမ်ႁႃၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ် ၵူၼ်းပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶဝ်မႃးလူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉတင်းၸုမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ။...

ၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်း ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉလဵၼ်း ၵႄႈၵၢင် ၵဵင်းတုင် – တႃႈလိူဝ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းၵဵင်းတုင်မႃး ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈတူၵ်းၼႂ်း  ၼမ်ႉလဵၼ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃးၼွႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈတႃႈလိူဝ်ႇ - ၵဵင်းတုင် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းမႃးၸွမ်းၼႂ်းၵႃး လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶိူင်ႈမိၼ်လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 30/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၶိူင်မိၼ်လမ်းၼိုင်ႈၺႃးငွႆးယိုဝ်းတီႈၼႂ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၶိူင်ႈမိၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶိူင်ႈမိၼ်ၼၼ်ႉပႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၼႂ်းသိုၵ်းမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၺႃးငွႆးယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။  ဝၢႆးလင် ၶိူင်ႈမိၼ်ၺႃးယိုဝ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး သူင်ႇႁႅင်းသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်။ ၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉယိုဝ်းတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉ။ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး - ၾႆၢၶုၼ်ၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း