Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၶိူဝ်းယႂ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သိုပ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃးၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းတႆး ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2023 မႃးၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸွႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်တီႈၸမ်တီႈၵႆ...

ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ႁွႆ ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ်ထိုင်တၢႆ

ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ႁွႆသေ ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ် လႆႈႁၢမ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢၢႆႈႁၢၼ် ဢႃယု 35 ပီ ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵိၼ်ႁွႆသေ ပဵၼ်ႁၢၵ်ႈသွင်ႁူင်ႁႅင်း တၼ်းလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ...

“ၽႅၼ်ၾႃႉသႂ်” ထႆး လၢဝ်း မၢၼ်ႈ 3 ၾၢႆႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵႄႈမွၵ်ႇၵႂၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်

“ၽႅၼ်ၾႃႉသႂ် (CLEAR Sky Strategy)” ၽႅၼ်ၵၢၼ် ထႆး လၢဝ်း မၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ မွၵ်ႇၵႂၼ်း ၶၢမ်ႈလႅၼ် ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယိုတ်ႈယၢဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူင်ႇၽူလ်တုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇပၢႆးယူႇလီလႄႈလွင်ႈ ပဵၼ်ယူႇၶွင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝူင်းၵႂၢင်ႈ လူၺ်ႈတီႈၶိုၵ်ႉလူင်မၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းႁွင်ႇၶွင်မိူင်းထႆး ထိုင်တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ၽူႈၼမ်း ၼႂ်း ဢႃႊသျဵၼ်ႊ လႆႈၸႅင်ႈတိူၼ်ပၼ်ႁႃဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈထိုင်ၶၵ်ႉတီႈ 3။ ပိုၼ်ႉတီႈမႆႈႁွၼ်ႉလႄႈမွၵ်ႇၵႂၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မၢၼ်ႈ လႄႈ...

ၵႃးပိၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း- ၵဵင်းတုင် ဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း 2 ပွၵ်ႈ

ၵႃးပိၼ်ႈၶွမ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈသေ  မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ ဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ လူင်းတူၺ်းႁေႃမႂ်ႇ ၵဵင်းတုင်သေ သင်ႇႁႂ်ႈဢဝ်ၸၢၵ်ႈလုတ်ႇလၢင်ႉၼွင်တုင်  

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ဢဝ်ၸၢၵ်ႈမႃးလုတ်ႇလၢင်ႉ ႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၼမ်ႉၼွင်တုင် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 50 ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉၼေႈ။ ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်ၶဝ်ဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလူင်ၸိူင်ႉၼႆမႃးလုတ်ႇဢွၵ်ႇသေပွၵ်ႈ။ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၶဝ်ဢဝ် ၵႃးၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၶဝ်မႃးၽဵဝ်ႈဢဝ်ယုၵ်းယၢၵ်းမၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၼႆၵွႆး။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ၶၢဝ်းမႆႈပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၵႃႈၼမ်ႉၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၼမ်ႉႁႅင်ႈ   ၵူၼ်းသင်ႇသိုဝ်ႉၼမ်ႉၼမ်မႃးလႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၼႆယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉၵေႃႈ ၸဵဝ်းႁႅင်ႈၼႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၵဵင်းတုင်  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉႁူဝ်ႁၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တီႈတပ်ႉတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူဝ်ႁၢၼ် ဢၼ်ယူႇတီႈ  ဝၢင်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း မၢႆ 11    တပ်ႉတိူင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉၵွႆးဢေႃႈၼၼ်ႉ။ၵွပ်ႈသင်လႄႈ...

ၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ ႁိမ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 20 ပၢႆတၢႆထင်တီႈ 3

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းၵႄးၼမ်ႉ ႁိမ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 22 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈတူၵ်းၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႈၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ႁေႃမႂ်ႇသႅၼ်ဝီ ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇယႅမ်ႈ ၵူႈဝၼ်း

ႁေႃမႂ်ႇသႅၼ်ဝီ (ႁိုဝ်) ႁေႃၶမ်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၼႆႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ဝၢႆးၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မႃးပိုတ်ႇပၼ်ႁေႃမႂ်ႇသႅၼ်ဝီ တီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်မႃႇသႃႇ မႄႈၶူး ၼၢင်းတၢၼ်းထေး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ လုၵ်ႈလၢၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်/ ၵႆ ၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မႄႈၶူး ၼၢင်းတၢၼ်းထေး ၼၢင်းႁၢၼ် ၽူႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး တီႈဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းတူၼ်ၼိုင်ႈ

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းတူၼ်ၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 19/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၽြႃးၽိူၵ်ႇ ဢိူင်ႇပႃႇၶႅၼ်( ဖောင်းတောအုပ်စု) ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ သင်ႇၶႃႇတူၼ်ၼိုင်ႈ ၺႃးၾႆးမႆႈလူႉလွၼ်ႇၸွမ်း။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈ မိတ်ႉၸိမ( မဇ္စျိမ လူမူကူညီရေးအသင်း ) ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵျွင်းသွင်ၸၼ်ႉဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းၵျွင်းၼၼ်ႉ...

ၼၢင်းႁၢၼ် ၽူႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ

မႄႈၶူး ၼၢင်းတၢၼ်းထေး ၼၢင်းႁၢၼ် ၽူႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (ၸဵမ်ပၢၼ်ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်) လူႉသဵင်ႈ ၽွင်း ဢႃယု 88 ပီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ မႄႈၶူး ၼၢင်းတၢၼ်းထေး (ႁိုဝ်)...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၽွင်းသွၼ်းၼမ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ

ၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ/ လိူၼ်ႁႃႈ (သွၼ်းၼမ်ႉ) ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵမ်ႈၼမ် လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉသေ ထိုင်တီႈၸူမ် ၼမ်ႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/4/2023 ၼၼ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼုမ်ႇၸၢႆး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 13/04/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ၶဵင်ႇၵႃႈဝႅၼ်လဵၼ်ႈၼမ်ႉ ႁိမ်းၵွင်းမူး ယၢၼ်ႇတႅင်းဢွင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵေႃႉ ။ ရူတ်ႉၵႃး 3 လမ်းလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ မီး...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပိုတ်ႇ ႁေႃမႂ်ႇသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၸိူဝ်း မႃးပိုတ်ႇႁေႃမႂ်ႇသႅၼ်ဝီ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈပွၵ်ႉ 3 ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း