Saturday, July 13, 2024

CATEGORY

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

သူး ပူႊလီႊၸႃႊ ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2024 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝေႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊထၢႆးမ် လႆႈၼမ်သုတ်း

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး ပူႊလီႊၸႃႊ ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလီ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2024 ၼႆႉ မီး 23 သူး။ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 15 သူးလႄႈ ၾၢႆႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢိၵ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိူင်းလီ - ၶႅမ်ႉ - မီးၽွၼ်းလီသမ်ႉ မီး 8...

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢႃႇၸိင်ႇၼ ဝတ်ႉၼွင်လွင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဢႃႇၸိင်ႇၼ ဢေႃးဝႃႇတ ၸရိယ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸိုင်ႈ တႆးလႄႈ သင်ႇၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု 76 ပီ ဝႃႇသႃ 56 ဝႃႇ ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်...

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ယွၼ်းသူးပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ၾရၼ်ႊၸိတ်ႉသ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ တၢႆတီႈမိူင်းၶႅၼ်ႊယႃႊၼၼ်ႉသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ ယႃႇပေလိုမ်းယွၼ်းသူး ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ယွၼ်းသူး လွင်ႈဝႆႈၽြႃးၼႆႉ ၸတ်းတီႈႁေႃလူင် ဝႃႊတီႊၵၼ်ႊ မိူင်းရူမ်ႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။   မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ယႃႇလိုမ်းယွၼ်းသူးပၼ်ပႃး ၵူၼ်းမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆးလႄႈ မိူင်းဢိတ်ႉသရေႊ၊ ၵူၼ်းၸၢဝ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊလႄႈ...

မႆႉႁုင်းလူင် ႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း  

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးမႆႉႁုင်းလူင် ႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် တၢင်ႉယၢၼ်း - လႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 29/04/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၼၢင်းၺူဝ်ႇ ဢႃယု 22 ပီ ၽွင်းမၼ်းၼၢင်း တိုၵ်ႉပႆမႃးၼၼ်ႉ ၺႃးမႆႉႁုင်းလူင်...

မႃႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁေႃၶမ်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ 5 တူဝ်

မႃႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းႁေႃၶမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ လႅၼ်ႈၵႂင်တၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းလူင် လၼ်ႊတၼ်ႊ မႃႉၵေႃႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်း ၵူၼ်းၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မႃႉတပ်ႉသိုၵ်း ႁေႃၶမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ 5 တူဝ် လွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးသေ လႅၼ်ႈၵႂင်တၢင်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း လူင်ၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းလူင်လၼ်ႊတၼ်ႊ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ  မႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ...

Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢႃယုထူၼ်ႈထိုင် 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်)

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈ ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တၢင်းလူင် မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ (တီႈၵႅပ်ႈ) ပၼ် Dr. ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ဢႃယုထူၼ်ႈထိုင် 75 ပီ (ပီၵွၼ်းသႅင်) တီႈဝတ်ႉဝုၺ်ႇပုင်ႇလ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး)...

မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တႄႇၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃးပၢတ်ႉသ်  ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းၼၼ်ႉ တေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း

တီႈဝဵင်းလူင်သူဝ်းလ် မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တႄႇၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃးပၢတ်ႉသ် ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်း ဢၼ်မီး ၵႃႈၶၼ် 1 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊၼၼ်ႉ လႅၼ်ႈႁပ်ႉတေႃႉသူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵၢင်ဝဵင်း။ မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း တႄႇၸႂ်ႉရူတ်ႉပၢတ်ႇသ် ႁၢမ်းၵူၼ်းၶပ်းၼႆႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လွၵ်းလၢႆး Technology ပၢႆးၸၼ်ႉသုင်သေ ဢဝ်ပရူဝ်ႊၵရႅမ်ႊ ၼႂ်ႊၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ၸီႉသင်ႇဢဝ်ၵူႈလွင်ႈ။ ရူတ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵူၼ်းၶပ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

သၽႃးမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈထိၵ်ႉထွၵ်ႇ – လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

သၽႃးမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊလၢတ်ႈဝႃႈ ထိၵ်ႉထွၵ်ႇ (TikTok) ၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ ပေႃးၶွမ်ႊပၼီႊ ByteDance ဢမ်ႇၶၢႆထိၵ်ႉထွၵ်ႇၼႆႉၸိုင် တေသင်ႇပိၵ်ႉထိၵ်ႉထွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ သၽႃးမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵျုဝ်ႊပႆႊတၼ်ႊ (Joe Biden) ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းၼၢႆး သၢႆၼႄငဝ်းတူင်ႉ တႃႇပႅင်းမႅတ်ႇဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းၼၢႆး တင်း Yangon Film School ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ၼႄငဝ်းတူင်ႉ တႃႇပႅင်းမႅတ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ လွင်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ လွင်ႈႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း တေႃႇထိုင် 7 မူင်းၶိုင်ႈ (ၵၢင်ၶမ်ႈ)...

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈၾင်ႇတဵင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုၼ်း

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵဵပ်းၵႃႈဝႆႉရူတ်ႉၵႃး ၼမ်ႁႅင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-17/4/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼႆႉ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ႁိမ်းၶူဝ် မၢၵ်ႇလၢင်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ဢွၼ်ၸတ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ဢွၼ်ၸတ်းၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 15/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၶူဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းပၢင်ႇပွႆး ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ပဵၼ် 200 တီႈ။ တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်းသေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢူးၸူဝ်းတဵင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈဝႃႈ - တေႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉယႂ်ႇ 200 တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ - ဝႃႈၼႆ။ ၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼႆႉ တေႁဵတ်းၼႂ်းပၢင်ႇႁိမ်းၽြႃးၵွင်းမူးၶမ်းသူၺ်ႇတၵူင်ႇၼၼ်ႉ 10 ဢၼ်၊ တီႈႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်း...

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးသႅင်လႃႈ လူၺ်ႈ ဢမ်ႇထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းသင် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/4/2024 ၼႆႉ တေလုမ်းလႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇ (ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်) ၸဝ်ႈၶူးဝႃး သႅင်လႃႈ ၽူႈငမ်းပၢႆး လိုဝ်ႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတင်း မေးၼၢင်း တေႃႇၵျူႇၵျူႇလႃႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်ၼႆသေ ႁၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ...

ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 16

ၼၢင်းယိင်းၼွင်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Organization – TYO) လႆႈႁပ်ႈသူးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ Sao Thusandi Leadership Award တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2023 ။ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2024 ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊမတီႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး...

ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် မိူင်းမိတ်ႈ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် မိူင်းမိတ်ႈ တႄႇပိုတ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း (မၢၵ်ႇၼင်) ႁိမ်းႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႉၵုင်းႁေႃ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼိမ်ယဵၼ်ဝႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း