Wednesday, July 24, 2024

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 20 ၸႄႈဝဵင်းပၢႆ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၾူၼ်လူမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၸမ် ၾင်ႇၼမ်ႉၶဵဝ်းတွင်း၊ ၼမ်ႉၵဵဝ်၊ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်းသေ ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၵႂႃႇ 22 ၸႄႈဝဵင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/7/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၾူၼ်လူမ်း ဢၼ်ယူႇ ၾၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်...

ၾၢႆၼမ်ႉ ယႂ်ႇသုတ်းထီႉသွင်မိူင်းၶႄႇတႅၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉ ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

ၾၢႆၼမ်ႉတူင်းတိင် ၸႄႈမိူင်းႁူၼၢၼ် မိူင်းၶႄႇ တႅၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းၽေးၼမ်ႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ။ ၾၢႆၼမ်ႉတႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉသေ ၼမ်ႉထူမ်ႈၶဝ်ႈ တႃႇ 3-4 ဝဵင်း ဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇလႆႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၼႆ ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်ႇ ရၢႆႊထိူဝ်ႊသေ ၶၢဝ်ႇ...

ၼမ်ႉၵဵဝ်ထူမ်ႈ ဝဵင်းၸေႈၼႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁဵင်လင်  

ၼမ်ႉၵဵဝ် ၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၸေႈၼႃး (မိတ်ႉၵျီးၼႃး) ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်းၼပ်ႉ ႁဵင်လင် ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၸွမ်းထႅင်ႈ လၢႆၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30 ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး ၼမ်ႉၵဵဝ်ၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉမဵဝ်ႉတိတ်ႉၵျီး၊ ပွၵ်ႉၵသိၼ်ႇၸူႉ၊ ပွၵ်ႉၵလေးၵုင်း၊ ပွၵ်ႉဢွင်ႇလၢၼ်း၊ ပွၵ်ႉယုသၼႃႉ၊ ပွၵ်ႉမေႇမတီႇရိ၊ ပွၵ်ႉၵျႅၵ်ႉပွင်ႇၶျၢၼ်ႇ၊ ပွၵ်ႉသီႇတႃပူႇ၊ ပွၵ်ႉယၼ်ႇၵျီးဢွင်ႇလႄႈ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈၶူင်ႈယၢၼ်းၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 04/07/2024 ၼမ်ႉထူမ်ႈၵၢတ်ႇလႄႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်လႆႈႁူႉတႄႉ တီႈၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ၊ ၵၢတ်ႇသၼ်သၢႆး၊ ၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ၵၢတ်ႇပယိၼ်ႉၼွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉမိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းတင်းၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ”-...

ၼမ်ႉၵဵဝ် ၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၸေႈၼႃး ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇ  

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆဝၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၵဵဝ် ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်း ၸေႈၼႃး (မိတ်ႉၵျီးၼႃး) ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇလင်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:30 မူင်းၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မႄႈၼမ်ႉၵဵဝ် ယိုင်ႈၼွင်းထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉၵျႅၵ်ႉပွင်ႇၶျၢၼ်ႇလႄႈ ပွၵ်ႉပူဝ်ႇလၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၸေႈၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၸေႈၼႃး...

ၼမ်ႉၾူၼ် ၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်မျိတ်ႉၵျီးၼႃး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၼမ်ႉၾူၼ် ၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ၸေႈၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ယွၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉလႆၵႅပ်ႈ/ တၼ် ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် လၢင်းႁွင်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။   ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၸေႈၼႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်းပၢႆ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း...

ၵူၼ်းၶိူဝ်းမူႇသလိမ်ႇ ၸိူဝ်းၵႂႃႇဝႆႈၽြႃးႁၢၵ်ႉၵျီႇ တီႈမိူင်းသေႃႇတီႇ ဢႃႇရေးပီးယႃး လူႉတၢႆ 500 ပၢႆ

ဝဵင်းမႅၵ်ႇၵႃႇ(မက္ကာမြို့) မိူင်းသေႃႇတီႇ ဢႃႇရေးပီးယႃး (ဆော်ဒီအာရေဗျ) တီႈၵူၼ်းၶိူဝ်းမူႇသလိမ်ႇၶဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝႆႈၽြႃးႁၢၵ်ႉၵျီႇ (ဟာ့ဂျ်) ယူႇၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉမႆႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 550 ၵေႃႉၼႆ - ဢိင်ၼိူဝ် လုမ်းၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ၵွင်းမူးလွႆၽြႃးၸၢၵ်ႈမိူင်းၶုၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လူႉၵွႆ

ၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တေမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ်ယူႇ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် တေၼပ်ႉထိုဝ်ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇလႄႈ ပေႃးလႆႈထူပ်း ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈႁၢႆႉ သေဢၼ်ဢၼ်မႃးၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတေတူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ယုင်ႈ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၾႃႉၽႃႇ ၺႃးၵွင်းမူး...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင် ၵူၼ်းတၢႆ 9 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆ့ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ - ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၸွမ်း ၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇမိူင်းၶႄႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၵွၼ်းတူင်ႇလႄႈ ၽူးၵျႅၼ်းၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ၵူၼ်းတၢႆ 9 ၵေႃႉလႄႈ ႁၢႆဝႆႉ 17 ၵေႃႉ - ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမႄႉၵျူဝ်း ၸႄႈမိူင်းၵွၼ်းတူင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ...

ႁႅင်းမႆႈပုင်ႈသုင် တီႈမိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃတၢႆ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်

တီႈမိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ တၢင်ႉႁႅင်းမႆႈပုင်ႈသုင်ႁႅင်းသေ လႆႈႁူပ်ႉၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈ ၾူၼ်ဢေႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပႃတၢႆ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ဝႃႈၼႆ။ တီႈဝဵင်းဢႅၼ်ႇၼႃႇဝႅတ်ႉသ် ၸႄႈမိူင်းၶျီႇႁႂႃႇႁႂႃႇ မိူင်းမႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်ႉႁႅင်းမႆႈပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈထိုင် 40 တီႊၵရီႊ သိၼ်ႊတီႊၵရဵတ်ႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇ လၢႆတီႈ။   တီႈၸႄႈဝဵင်းဢႅၼ်ႇၼႃႇဝႅတ်ႉသ်  တီႈၼွင်ပူႇသတီႇလူဝ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁႅင်းမႆႈသုင် ၼမ်ႉႁႅင်ႈသေ ပႃတၢႆပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ် ၵွင် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်တူဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူင်းသီလင်းၵႃ လိၼ်ၵူၼ်ႇၵူၼ်းတၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃယႂ်ႇလႄႈ လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈတီႈမိူင်းသီလင်းၵႃ လိၼ်ၵူၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉသေ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 40 ပၢႆ ၵူၼ်းတၢႆမီး ထိုင် 26 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဢၼ်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတီႈယူႇမီး 33,000 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းယဝ်ႉၼႆ - ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၸိုင်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၾၢႆႇတၢင်းၸိုင်ႈမိူင်း ႁဵတ်းဝႆႉပၼ်သုၼ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးမီး 116...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 1,000 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ထိူၼ်ႇၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်း ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၾူၼ်လူမ်းတူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၼမ်ႉလွႆၼွင်းလၢၵ်ႈ 4 ပေႃႈလုၵ်ႈႁၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလိၼ်ၵူၼ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႁႄႇ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼႃႇၵ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတၢႆ 3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူင်တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 28/05/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ပေႃႈလုၵ်ႈၵၼ် လုၵ်ႉတီႈႁႆႈသေပွၵ်ႈမႃး ၶိုၼ်း မႃးၺႃးၼမ်ႉလွႆၼွင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ၺႃးသေ လူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ဢႃယု 50 ပီ။...

လူမ်းလႅင်ႉ Remal  ၽတ်ႉတီႈမီႊၸူဝ်ႊရမ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 30 ပၢႆ

လူမ်းလႅင်ႉသၢႆႊၶလူၼ်ႊ Remal ၽတ်ႉပဝ်ႇၼႂ်းၸႄႈမိူင်းမီႊၸူဝ်ႊရမ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၵြႃး ဢိၼ်ႊ တီႊယႃႊ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢႆ 30 ပၢႆ။ ဝၢႆးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 လႄႈ 28 လိူၼ်မေႊၼႆႉၵေႃႈ ၾူၼ်သိုပ်ႇတူၵ်း ထႅင်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်ႇပင်းတဵင်ၵူၼ်းတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ၵေႃႉ ၶၢဝ်ႇ The Heindu...

မႆႉလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇ ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ လူႉၵွႆ

ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁိၼ်တႅၵ်ႇ (ထိူတ်ႉထႆး) ၼၼ်ႉ ၺႃးၾူၼ်ယႂ်ႇ လူမ်းလူင် ၽတ်ႉသႂ်ႇတူၼ်ႈမႆႉလူင် လူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇ လူႉၵွႆပႅတ်ႈတင်းလင်။ ဝၼ်းတီႈ 17/05/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် တူၵ်းႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉလူင် ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းႁွင်ႈ ၼႄပိုၼ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ တီႈမူႇဝၢၼ်ႈႁိၼ်တႅၵ်ႇ (ထိူတ်ႉထႆး) ဢိူင်ႇထိူတ်ႉထႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း