Friday, March 1, 2024

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵဵင်းတုင် ၵူၼ်ႇပင်း လင်ၼိုင်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 30/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်း ႁိူၼ်းပႃႈၼၢင်းၽူး ဢႃယု 68 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၵဵင်းလဵၵ်း ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လူႉလႅဝ်ၵူၼ်ႇပင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁႅင်းလၢႆဝၼ်း။ ႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်ဢဝ်မၢၵ်ႇဢုတ်ႇလိပ်းသေသၢင်ႈဝႆႉ ။ ၵွပ်ႈၼႆ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းလိၼ်ၵူၼ်ႇတီႈၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/8/2023  ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆယိုင်ႈၼွင်း လူၼ်ႉၾင်ႇ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈမၢၼ်ႈၵၢင်ႊ ဢိူင်ႇၽႃလႅၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ   လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ၼႃး ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵႄးၼမ်ႉၼမ်ႉမ၊ ၼမ်ႉသီးရီးလႄႈ ၼမ်ႉၶမ်းၽွင် လႆလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းၼမ်လၢႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼမ်ႉၼႆႉ လုပ်ႇထူမ်ႈမႃး...

သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU မၵ်းမၢႆ ထုင့်ထိူၼ်ႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းၽေးတေႃႇ သတ်းတင်း တူၼ်ႈမႆ့

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ့်လွမ့်ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် လႄႈ တႃႇပႃႇထိူၼ်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်း ၼႆသေ ၸုမ်းသိုၵ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၵ်းမၢႆ ထုင့်ထိူၼ်ႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းၽေးတေႃႇ သတ်းတင်းတူၼ်ႈမႆ့ (ဘေးမဲ့တော) တၢင်းၵႂၢင်ႈ 3000 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ။ ၸုမ်းသိုၵ်း KNU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇထိူၼ်ႇ လုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉတၢႆၼႂ်းသူၼ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

 ဝၼ်းတီႈ 24/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆႁိမ်းသဝ်ၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉၶဝ်ဝႃႈ - “ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၢၼ်းတတ်းဢဝ်သၢႆၾႆးၾႃႉ တီႈသဝ်ၾႆး ဢၼ်ႁႅင်းမီး 33KV ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇၾႆးၾႃႉ သျွတ်ႉသေလူႉတၢႆ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်...

ၾူၼ်ယႂ်ႇၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်း ၶူဝ်လင်ၼိုင်ႈတီႈလၢင်းၶိူဝ်းၵူၼ်ႇပင်း

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်းလႄႈ ၶူဝ်ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 1 မူင်းပၢႆ  ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်းသေ ၶူဝ်ပၢင်ႇၼမ်ႉႁူး ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး လူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး ။ ၸဝ်ႈၶူးဢိၼ်ႇတေႃးၽႃႇသႃႉ ဝတ်ႉမႁႃႇဝိႁႃႇရၵျွင်းလူင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈယိုင်ႈၼွင်း  ထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/6/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ယိုင်ႈၼွင်းထူမ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး  ႁူဝ်ႉဝၢင်း သုမ်ႉသိုင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလူႉၵွႆတင်းၼမ် ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ပီၼႆႉ ၾူၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၵွႆးၵေႃႈ ၼမ်ႉပေႃးထူမ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ...

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉ မိူင်းတႆးလူႉသုမ်းလၢႆတီႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်မေႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းပတ်ႉႁႅင်းသေ ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆသေဢမ်ႇၵႃး မၢင်တီႈမီးပႃးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပျၢမ်ႇမၸူဝ်ႇ (ၵူတ်ႉၶၢႆ)လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ယွၼ်ႉႁႅင်း လူမ်းလႅင်ႉမူဝ်ႊၶႃႊ...

လူမ်းႁႅင်း တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတဵင် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်

လူမ်းႁႅင်းၽတ်ႉတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတဵင်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ( ပၢင်ႇဢူႈလူင်) တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။ Photo by ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတုသိတႃႇ - ႁၢင်ႈတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉၽတ်ႉသုမ်ႉပႂ်ႉၵိၼ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီပၢင်ႁူႈတၢႆထင်တီႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းပတ်ႉႁႅင်း တူၼ်ႈမႆႉ လူမ်ႉတဵင်သုမ်ႉပႂ်ႉၵိၼ်းပလိၵ်ႈ(အနီးစခန်း) တီႈႁိမ်းပွၵ်ႉလူင် 17  ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တုသိတႃႇဝဵင်းပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 ၽူဝ်မေးလူႉတၢႆထင်တီႈ

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းပတ်ႉႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉၽူဝ်မေးတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2023  ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ၾူၼ်လူင်လူမ်းႁႅင်းလႄႈ ၵွင်လိၼ်လူင် ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈꧠီႈလဵၵ်း   2 ၵေႃႉၽူဝ်မေး  တၢႆၶမ် ၵွင်လိၼ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၸႂ်ႈဢေႃႈ ႁိူၼ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈလီလီ...

လူမ်းလူင်ၽတ်ႉသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ၵွႆၼမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇမႄး

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဢွင်ႈတီႈသႃလႃးဝႆႈၽြႃး/ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ တႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶဵင်ႇလၢင်ႉဝၢၼ်ႇ ယွၼ်ႉၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉသႂ်ႇသေ လႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ်လၢႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:15 မူင်း ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉဢဝ်ၶဵင်ႇလၢင်ႉဝၢၼ်ႇလႄႈ သႃလႃး ဢွင်ႈတီႈဝႆႈၽြႃး/ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်...

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းႁႅင်း ၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃးတီႈမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁႅင်းသေ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁႅင်းသေ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း ၊ ပွၵ်ႉဝဵင်းၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵွႆၼမ်ဝႆႉဢေႃႈ။မၢင်ႁိူၼ်း လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉဢဝ်လဵၵ်းမုင်းၵျွင်းသွမ်း တီႈၶူဝ်လမ် လူႉၵွႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် တူၵ်းတီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽတ်ႉသႂ်ႇၵျွင်းသုင်းသွမ်း တီႈသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၵျွင်းလူင် ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽတ်ႉဢဝ်လဵၵ်းၽိူၵ်ႇ ၵွၵ်းပိဝ်ပႅတ်ႈတင်းလင်။ ၸဝ်ႈသြႃႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ပၺ်ၺႃသီရိ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၵျွင်းလူင်...

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသင်ႇၵိုတ်းၼၼ်ႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၵိုတ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈမဵၼ်ဢၢႆၵႂၼ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈ လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇယွမ်းၵိုတ်း။ ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈမဵၼ်ၶိုၼ်း ဢၢႆၵႂၼ်းၽဝ်ထုၼ် တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်တင်ႈဝႆႉတီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး လင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆၼမ်   

ႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း ၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆၼမ် ယၢမ်း လဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇမႄးၵုမ်း လုမ်းလႃးၶိုၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 30/4/2023 ၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဝၢၼ်ႈလူင်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း