Monday, December 5, 2022

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၼမ်ႉထူမ်ႈၵဵင်းတုင်လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2

ဝၼ်းတီႈ 5/9/2022 ၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ “ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းၵေႃႈၼမ်ႉၶိုၼ်းထူမ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ မႆႈၸႂ်ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၶႂ်ႈဝႃႈသုင်ဝႆႉဢေႃႈ။ၼႂ်ၼႆႉတႄႉၶိုၼ်းယွမ်းၵႂႃႇဢိတ်းဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလုသုမ်းၼမ်ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉသေတႃႉ လွင်ႈမႆႈၸႂ်တႄႉမီးဢေႃႈ” - ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။   ဝၢႆးလင် ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶႄၽေးသၽႃႇဝ  တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၶႄၽေးၽွင်းၼမ်ႉထူမ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။...

ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပီၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်၊ ၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းၽႂ် ?

ၼႂ်းလိူၼ်လုၵ်ႈဢေႃႊၵတ်ႊသ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူင်းတူၼ်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထိုင်တီႈရူတ်ႉၵႃး၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉသုမ်းၼမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်ၵၢႆႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 2/9/2022 ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းထူမ်ႈဝၢၼ်ႈတွင်ၵၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉသေလူႉတၢႆ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်း ၊ၼမ်ႉႁွင်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇ ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ။ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 70 ပၢႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉသေလူႉတၢႆ။ “ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈၼမ်ႉလွႆလႆလူင်းၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ ၼမ်ႉႁွင်ႈၼၼ်ႉၼွင်းထူမ်ႈလၢၵ်ႈဢဝ်ႁိူၼ်းယေး ထဵင် သုမ်ႉၸိူဝ်းမီးႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇမူတ်း။ မီးလုင်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 70 ပၢႆ ၼွၼ်းယူႇၼႂ်းသုမ်ႉမၼ်း ၼႂ်းသူၼ်ၵူၺ်ႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ။ တူဝ်မၼ်းတႄႉ...

ၽေးသၽႃႇဝ ယႃႉပႃးယွင်ၶဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပႃႈပႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႈတီႈတိၼ်ၶိုၼ်ႈလႆသေ ႁုင်ၽၵ်းမၼ်းၼၢင်းယူႇ။ ဝၢႆႇတူၺ်းသၢႆႉတူၺ်းၶႂႃ  ပဵၼ်ၼမ်ႉၵႂႃႇတၢင်းထုင်ႉ မိူၼ်လႆႈယူႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇဝႆႉၵေႃႈလူဝ်လူဝ်။ ၼမ်ႉတႃဢွၼ်ႇမၼ်းၼၢင်း ယိုင်ႈယမ်းဝႆႉသေ မိုင်ဝႆႉယူႇႁင်းမၼ်း။ ပီၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ ။ ထုင်ႉပူင်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်ထုင်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ဝၢၼ်လီၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၼမ်ႉပဵၼ်ၼွင် ထူမ်ႈပႃးတူၼ်ႈၶဝ်ႈ ပူၼ်ႉၸူဝ်ႈၵူၼ်းပၢႆယိုၼ်ႈမိုဝ်း။ ဢၼ်ပၢတ်ႇယဝ်ႉသေ ယင်ၶႃႇဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸႄႈၼမ်ႉ ဝႆႉယူႇလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ ။...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူႉၵွႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတူင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈယၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလူင်းတူၺ်းလူင်းၸွႆႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼမ်ႉတီႈမိူင်းတူၼ်

ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 200 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ႁိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ပႆႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်း လႄႈပႆႇမႃး ၸွႆႈထႅမ်သင်  ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ။   ၼႂ်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လင်ႁိူၼ်း 91 လင်၊  ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵျွတ်ႈ 35 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း၊...

SHRF တင်း TSU တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း တီႈမိူင်းလဵၼ်း ၵိုတ်းယင်ႉတင်းမူတ်း

SHRF ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တင်း TSU ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း  ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၶုတ်းၶမ်း တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵိုတ်းယင်ႉတင်းမူတ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၶူဝ်းတိုၼ်းသၽႃႇဝ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/8/2022 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း SHRF လႄႈ...

ၶီႈၵူမ်ႇ/ငႂ်ႈ ၵိုတ်းၶၢင်ႉၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပတ်းၽဵဝ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်း

ဝၢႆးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပတ်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ၶီႈၵူမ်ႇငႂ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းၶၢင်ႉဝႆႉ ၸွမ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း/ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်း  ၊ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇတုၵ်ႉၶ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12-13/8/2022 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆထူမ်ႈ...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုပ်ႇထူမ်ႈ ပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 5 လင်။   ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၸၼ်ႉသၢမ် တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်း တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ မၢႆ 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႆႈၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ် လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ႁိူၼ်း 3 ၸၼ်ႉ ဢၼ်မႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်း(ၸၼ်ႉသၢမ်)။ ပလိၵ်ႈ ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ။...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ လူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းမႃး ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး  ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၵဵင်းတုင်  သွင်ၽူဝ်မေး လူႉတၢႆ

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သွင်ၽူဝ်မေး လႆလွင်ႈလူႉတၢႆ ၸွမ်းၼမ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12-13/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သွင်ၽူဝ် မေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယၢင်းၶႃႉ ဢိူင်ႇယၢင်းၶႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉတင်းႁိူၼ်းတင်းၵူၼ်း။ ဝၢၼ်ႈယၢင်းၶႃႉၼႆႉ မီးတီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ -...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး – ၶူဝ်ၵၢႆႇ လူႉၵွႆ/ သုမ်းၼမ်  

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်ၵၢႆႇတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး လူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 5 လင် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ပဵၼ် လၢႆလင်။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်  ၺႃးငူၼ်ႉ“ၶမ်း”  ၵိၼ်းၸႂ် ၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်

ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်းထုင်ႉၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ယင်းပႆႇၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 10 ပီယၢဝ်း 20 ပီၸမ်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ထူပ်းၽေးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼႆႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈပီ၊ မၢင်ပီ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈထိုင် 2-3 ပွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ တင်ႈတႄႇပီ 2004 မႃး ၶွမ်ႊပၼီႊလၢႆလၢႆဢၼ်မႃးၶုတ်းၶမ်း တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉၶမ်း...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းပိုၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်တီႈ ထူမ်ႈထိုင်ဢူၵ်း ပူၼ်ႉႁူဝ် ၵမ်ႈၼမ် ၼႅတ်ႈဢဝ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ/ၵႄႈ ၶၢႆႉဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽႄး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12-13/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း