Sunday, June 16, 2024

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 39 ပီ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလုမ်းလႃးမၢၵ်ႇမူင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ ၸၢႆးၵျေႃႇ ဢႃယု 39 ပီ လူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလုမ်း လႃးမၢၵ်ႇမူင်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ် ႁိမ်းၾင်ႇတဵင်း...

ၾႃႉၽႃႇၺႃးဝူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းယႆ တၢႆ 13 တူဝ်

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်သေ ၾႃႉၽႃႇၺႃး ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယႆ လူႉတၢႆထင်တီႈ 13 တူဝ် သုမ်းငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 50 သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်သေ ၾႃႉၽႃႇၺႃးဝူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆ 13 တူဝ်...

ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းႁႄႈၶုတ်းၶမ်း ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉမူၺ် ပႃႇလႅဝ်း – ၵဵင်းလၢပ်ႈမီးၼမ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃးၶဝ် ဢဝ်သုၼ်ႇတူဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ၶုတ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝၾိင်ႈတိုၼ်း ဢၼ် မီးၼႂ်းၼမ်ႉၼႂ်းလိၼ်ၼိူဝ်လွႆ ပေႃးၸမ်မူတ်းၸမ်သဵင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၵႃႈ ႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ဝူၼ်ႉထိုင် ၼပ်ႉဢမ်ႇသွၼ်ႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းတႃႈလိူဝ်ႇ - မိူင်းလဵၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊလၢႆမူႇ လၢႆၸုမ်း...

ဝဵင်းၶျွၵ်ႉလႄႈ မၵူၺ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင် ပဵၼ်ဝဵင်းမႆႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8-9/4/2024 လူမ်းမႆႈသုင်လိူဝ်ႁႅင်း ၼႂ်းၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊလႄႈ တီႈဝဵင်းၶျွၵ်ႉတင်း ဝဵင်းမၵူၺ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းတိူင်းမၵူၺ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ လူမ်းမႆႈသုင်ႁႅင်း - ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဝဵင်း ဢၼ်မႆႈႁႅင်းသုတ်း15 ဝဵင်း ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼႆ - ၸုမ်းပႂ်ႉတူၺ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ eldorado  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ ဝဵင်းၶျွၵ်ႉမီးလူမ်းမႆႈသုင်ထိုင် 46 တီႊၵရီႊသေ...

မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းၾုၼ်ႇၵႂၼ်းၼႃသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 9/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း 20 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ မိူင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးလူမ်း ဢၼ်ဝူၺ်ႇ ႁင်ႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ပႅင်းၶွၵ်ႉပူတ်ႉသ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ IQAir တႅၵ်ႈတူၺ်းၸိုင် ၼိုင်ႈၵျုပ်ႉပိၵ်ႉမီႊတႃႊ(ၼိုင်ႈလုၵ်ႈပၢတ်ႇမဵတ်ႉ) ၼႆႉ ၾုၼ်ႇၼႃ 203 မၢႆႊၶရူဝ်ႊၵရမ်ႊ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ သင်ဝႃႈ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၸိုင်...

ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ပႂ်ႉတူၺ်းၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်း မီးၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၵူႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းပိုၼ်ႉတီႈ) ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်းတင်းလုၵ်ႈၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢင်ဝၼ်းလပ်းသိင်ႇယဵၼ်းပဵၼ်ၵၢင်ၶိုၼ်းၵႂႃႇ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်ႁၼ်လီၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းမႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်ႇ၊ မိူင်းၵၼေႇတႃႇ၊ မိူင်းပတ်ႉၽလူဝ်ႊ၊ မိူင်းဢီႊတီႊယႃႊၼႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပႂ်ႉတူၺ်းၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်းမီးၼပ်ႉလၢၼ်ႉၵူႈတီႈ -...

တီႈမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်ႊသ် မႆႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ လႆႈပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉ

ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ လၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျႃႊ ႁႅင်းလူမ်း မႆႈပုင်ႈသုင်ႁႅင်း မိူၼ် ၼင်ႇ မိူင်းထႆး ၵဵင်းမႂ်ႇ - ၵုင်းထဵပ်ႈ သုင်ထိုင် 42 တီႊၵရီႊ သႄႊလ်သီးယႅတ်ႉသ်၊ တီႈဝဵင်းလူင် မၼီႊလႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ်ၵေႃႈ မႆႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ် တႃႇႁူင်းႁဵၼ်း...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ ၽတ်ႉပဝ်ႇ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵွၵ်းပိဝ်ၼမ်

ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ - ၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ သဝ်ၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ လူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈလဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း၊ ၽႃႁိူၼ်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း တီႈၵုၼ်ထၢႆႇဝၼ်း ၾၢႆႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၾၢင်ႉ ၽေးသိုဝ်ႊၼႃႊမီႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 3 ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းၶႄႇ (= မႅၼ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မိူင်းထႆး = 6 မူင်းၶိုင်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မိူင်းတႆး) ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တီႈၵုၼ် ႁူဝ်လဵၼ် ၼႂ်းၵုၼ်ထၢႆႇဝၼ်း မိူင်းၶႄႇ ႁႅင်းသၼ်ႇ 7.4 ရိတ်ႉတိူဝ်ႉ သုၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ လိုၵ်ႉတႂ်ႈလိၼ်...

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ် လူႉသုမ်းတင်းၼမ်လႄႈ သဝ်ၾႆးၾႃႉ လူမ်ႉၸွမ်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 70 သဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်းၸွမ်း ၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈဝႂ်၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ (ၵၢတ်ႇပၢင်ပွႆး) ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉသုမ်းတင်းၼမ်...

ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လူႉၵွႆၼမ်

မၢၵ်ႇႁဵပ်းပဵင်းလုၵ်ႈၶႆႇၵႆႇ တူၵ်းၽတ်ႉသႂ်ႇ လင်ၶႃႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆၼမ် တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:30 မူင်းထိုင် 11:00 မူင်း ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းသႂ်ႇ လင်ၶႃး/ လဵၵ်း မုင်ႉႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိူၵ်ႈမူႇ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်...

မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးလူမ်းဝူၺ်ႇႁင်ႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးလူမ်းဝူၺ်ႇႁင်ႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ထပ်းၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီယဝ်ႉၼႆ ၶွမ်ႊပၼီႊထတ်းထွင်လွင်ႈလူမ်း IQAir ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၶျၼ်ႊၻရႃႊပူႊသျၢၼ်ႊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ လၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉဝႃႈ - တီႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈ ဢၼ်ၺႃးၽဝ်သေ လူႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေမီးၾုၼ်ႇၵႂၼ်း...

ထႆး တေဢမ်ႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉၵႂၼ်းၾႆး ဢုၺ်ၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ်

တႃႇတေလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၵႂၼ်းၾႆးဢုၺ် မိူင်းမူဝ်းၼႆႉသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2025 တေမႃးၼႆႉ တေဢမ်ႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇသေ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ - ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းထႆးထူပ်းပၼ်ႁႃ...

ယုၵ်းယၢၵ်းပလတ်ႊသတိၵ်ႊ – ထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊၶႄလ်ႊ ဢွၵ်ႇၼမ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၶွင်ႇသီႇလွင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ မိူင်းၼေႃႊဝေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးယုၵ်းယၢၵ်းဢွၵ်ႇမႃး ၼိုင်ႈပီ ဢမ်ႇယွမ်း 400 လၢၼ်ႉတၼ်ႊ  ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးယုၵ်းယၢၵ်းပလတ်ႊသတိၵ်ႊလႄႈ ထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊၶႄလ်ႊ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး တေႃႇပၢႆးယူႇလီၵူၼ်း ၵမ်ႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ပလတ်ႊသတိၵ်ႊၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁေႃႇတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ၊ တၢင်းလဵၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ တီႈႁူင်းယႃ။ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ...

RCSS ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ထိူၼ်ႇပႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ထိူၼ်ႇပႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၼႃႈတီႈၶွင် RCSS လႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၾၢင်ႉ ၽေးၾႆးၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ - ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈပႃႇ၊ ၾႆးလၢမ်းပႃႇလႄႈ မီးမွၵ်ႇၵႂၼ်းၾႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း