Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ပၢႆးယူႇလီ

မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၶႄႇၵူႈလွင်ႈ- ၶႄႇယဵၼ်းပဵၼ်ၽူႈ ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇလူင် လီမႆႈၸႂ်

ISP Myanmar ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၶႄႇ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ် ယႂ်ႇလူင် တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လွင်ႈဢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင် ၸႂ်ယႂ်ႇ မိူင်းၶႄႇ ၵူႈလွင်ႈၵူႈ ဢၼ် ၼၼ့် ၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီ လႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆ့...

ၽွင်းၶၢဝ်း ႁႅင်းလူမ်းမႆႈသုင်ၼႃႇၼႆႉ လီလႆႈႁူႉဝႆႉ

ပေႃးရႃႇသီႇဢုတု မႆႈႁႅင်းလိူဝ်မႃးဢႃးလႃးၸိုင် ဢၼ်ၵူႈၵေႃႉၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼႆႉ မီး 2 ယၢင်ႇ - မိူၼ်ၼင်ႇ ဢူၼ်ႈၼူၼ်း ႁိူဝ်ႉ မွႆႈယွၼ်ႉမႆႈႁႅင်း (Heat Exhaustion) လႄႈ ပဵၼ်လူမ်း ယွၼ်ႉမႆႈႁႅင်း (Heat Stroke) ။ ဢူၼ်ႈၼူၼ်းႁိူဝ်ႉမွႆႈ ယွၼ်ႉမႆႈႁႅင်း (Heat Exhaustion) ၼႆႉသမ်ႉ တေၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ...

John Alfred Tinniswood ဢႃယု 111 ပီ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း Guinness World Records တႃႇပီ 2024

ထဝ်ႈၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင့် John Alfred Tinniswood ဢႃယု 111 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ထုၵ်ႇမၢႆပဵၼ် ၽူႈဢႃယုယၢဝ်းသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း Guinness World Records တႃႇပီ 2024 ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1912 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 26...

မေႃယႃ ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႄႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၶိုၼ်း တီႈႁူင်းယႃ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မေႃယႃ CDM ၶဝ် တႄႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉတူႈယဝ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶိုၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်း CDM မႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တႄႇပၼ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးမေႃယႃ CDM...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ တီႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ႁၢမ်းသုၼ်ႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ (ကာကွယ်ဆေး) မီးၼမ်

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ် ပႆႇၼိမ်ယဵၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ ႁွင်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုတ်ႇႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်ႁပ်ႉသမ်းယႃပၼ် 100 ၵေႃႉ ၼႆ ယဝ်ႉ။ ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

ၸၢဝ်းတႆး – ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်ႈ 2

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး - ထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် 10 ပၢႆ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 77 ပီ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး -...

ၸုမ်းသူင်ႁၵ်ႉပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ တေပၼ်ႇၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း  တႃႇပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိူဝ်လွႆ

ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၵ်ႉပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 77 ပီတဵမ် ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းသူၼ်ၸႂ်ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇၶိုၼ်ႈထိုင်လွႆတႆးလႅင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 77 ပီတဵမ်သေဢမ်ႇၵႃး တႃႇပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိူဝ်လွႆ ၼႆလႄႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁွင်ႉပႃး ပီႈၼွင်ႉတႆး...

ယိင်းမေႃယႃၼုမ်ႇ လုၵ်ႈၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၼမ်ႉၶူင်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ တၢင်းပဵၼ်တႃတိၼ်ႇ တႃၸဵပ်းၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း!

ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်း ပဵၼ်ပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ မီးငိုၼ်းၶမ်းၼမ်တၢၼ်ႇလႂ်ၵေႃႈ သင်ဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ် ထူၼ်ႈၸိုင် မိူၼ်တင်းဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမီးသူးလၢပ်ႈလီလူးၵွၼ်ႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶမ်းၸိုင် ယင်းလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးသူးလၢပ်ႈလီ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းတႄႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ - ၸဵပ်း၊ သႅပ်ႇ၊ မႆႈ၊ ၶႆႈ၊ ၼၢဝ်၊...

ထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ် ၶၢႆႉၸူးၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉသတိၵၼ် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် (ယေႃးၵႃႇ) သမ်ႉ တေပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ (ရာသီတုပ်ကွေး) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၵၼ်မႃးယူႇၵူႈပီ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼၢဝ်ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ တေဢမ်ႇႁႅင်းပဵင်းၼင်ႇၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၼၢင်းသီၼူၼ်း...

မေႃယႃယိင်း ၽူႈမီးၼမ့်ၸႂ် ၸွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ် ယၢပ်ႇၵိၼ်း

ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်း ပဵၼ်ပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ မီးငိုၼ်းၶမ်းၼမ်တၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ သိုဝ်ႉဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈ ပၢႆးယူႇ လီ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်မီးၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်လူင် တီႈသုတ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၸိုင် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၵႆဝဵင်း ၵႆႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူမ်းယဵၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းလူင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူမ်းယဵၼ်းဢွၵ်ႇတုမ်ႇၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်း ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်မေႊ ပီ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝၢၼ်ႈသီႇၵိပ်ႇ(တိကျိတ်ကျေးရွာ) ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး - ယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူမ်းယဵၼ်း ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပဵၼ်မႃး လႆႈ 5-6 လိူၼ်ယဝ်ႉဢေႃႈၼႆႉ။မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၶႅၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ မၢင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈယူႇ။ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၶူမ်းပဵၼ်ယဵၼ်းၸွမ်းၽိဝ်ၼင်ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ...

ပၢႆးယူႇလီ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ!

(ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈတၢင်းၶီ ၵူၼ်းမိူင်းမီးၸုမ်း ၼမ်ႉၶူင်း လူင်းၸွႆႈတူၺ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ) ပၢႆးယူႇလီဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ မီးငိုၼ်းၼမ် ပဵၼ်သထေးလူင်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ သင်ပၢႆး ယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၸိုင် ပဵၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶၸႂ်ဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၽၢၼ်သေ ပၢႆးယူႇလီသမ်ႉ တဵမ် ထူၼ်ႈ ယူႇၼႆၸိုင် တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်သူးလၢပ်ႈလူင် ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ...

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ  ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်  ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတၵ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2023 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃတူဝ် ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NLD ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ - “ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉဝႆႉသေ ပေႃးဝႃႈဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ပဵၼ်ၵႂႃႇသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတၵ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ” -  ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း...

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၼၢဝ် ပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ်

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈဝတ်း (ရာသီတုပ်ကွေး/ တၢင်းပဵၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈၾႃႉ) ၼမ် ၸွမ်းႁူင်းယႃ လူင်လႄႈ ႁွင်ႈယႃ(ဆေးခန်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ တဵမ်ၵူႈၶၢဝ်း။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်တင်း လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ် ၵၼ်တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈဝတ်းၼမ် မၢင်ၸိူဝ်း ပဵၼ်ႁိုင်ထိုင်ၾၢၵ်ႇလိူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇတေၶႅၼ်း...

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တႃႇလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ

ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တႃႇလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ၼႆ သိုဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။  ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ( ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ လက်ထောက်) လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇဝႃႈ - “ ၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၶင်ၵူႈၵေႃႉၼႆႉ  တၵ်းလႆႈမီးၵၢၼ်တူၺ်းထိုင် လုမ်းလႃး တႃႇပၢႆးယူႇလီ။ ၼႆႉပဵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း