Friday, December 1, 2023

CATEGORY

ပၢႆးယူႇလီ

ယိင်းမေႃယႃၼုမ်ႇ လုၵ်ႈၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၼမ်ႉၶူင်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉ တၢင်းပဵၼ်တႃတိၼ်ႇ တႃၸဵပ်းၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း!

ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်း ပဵၼ်ပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ မီးငိုၼ်းၶမ်းၼမ်တၢၼ်ႇလႂ်ၵေႃႈ သင်ဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ် ထူၼ်ႈၸိုင် မိူၼ်တင်းဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမီးသူးလၢပ်ႈလီလူးၵွၼ်ႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶမ်းၸိုင် ယင်းလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးသူးလၢပ်ႈလီ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းတႄႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ - ၸဵပ်း၊ သႅပ်ႇ၊ မႆႈ၊ ၶႆႈ၊ ၼၢဝ်၊...

ထုၵ်ႇလီႁူႉ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ် ၶၢႆႉၸူးၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉသတိၵၼ် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် (ယေႃးၵႃႇ) သမ်ႉ တေပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ (ရာသီတုပ်ကွေး) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၵၼ်မႃးယူႇၵူႈပီ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼၢဝ်ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ တေဢမ်ႇႁႅင်းပဵင်းၼင်ႇၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၼၢင်းသီၼူၼ်း...

မေႃယႃယိင်း ၽူႈမီးၼမ့်ၸႂ် ၸွႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ် ယၢပ်ႇၵိၼ်း

ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်း ပဵၼ်ပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ မီးငိုၼ်းၶမ်းၼမ်တၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ သိုဝ်ႉဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈ ပၢႆးယူႇ လီ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်မီးၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်လူင် တီႈသုတ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၸိုင် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၵႆဝဵင်း ၵႆႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူမ်းယဵၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းလူင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူမ်းယဵၼ်းဢွၵ်ႇတုမ်ႇၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်း ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်မေႊ ပီ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝၢၼ်ႈသီႇၵိပ်ႇ(တိကျိတ်ကျေးရွာ) ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး - ယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူမ်းယဵၼ်း ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပဵၼ်မႃး လႆႈ 5-6 လိူၼ်ယဝ်ႉဢေႃႈၼႆႉ။မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၶႅၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ မၢင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈယူႇ။ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၶူမ်းပဵၼ်ယဵၼ်းၸွမ်းၽိဝ်ၼင်ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ...

ပၢႆးယူႇလီ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ!

(ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈတၢင်းၶီ ၵူၼ်းမိူင်းမီးၸုမ်း ၼမ်ႉၶူင်း လူင်းၸွႆႈတူၺ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ) ပၢႆးယူႇလီဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ မီးငိုၼ်းၼမ် ပဵၼ်သထေးလူင်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ သင်ပၢႆး ယူႇလီ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၸိုင် ပဵၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶၸႂ်ဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၽၢၼ်သေ ပၢႆးယူႇလီသမ်ႉ တဵမ် ထူၼ်ႈ ယူႇၼႆၸိုင် တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်သူးလၢပ်ႈလူင် ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ...

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ  ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်  ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတၵ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2023 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃတူဝ် ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NLD ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ - “ ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉဝႆႉသေ ပေႃးဝႃႈဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ပဵၼ်ၵႂႃႇသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတၵ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ” -  ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း...

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၼၢဝ် ပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ်

ၵူၼ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈဝတ်း (ရာသီတုပ်ကွေး/ တၢင်းပဵၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈၾႃႉ) ၼမ် ၸွမ်းႁူင်းယႃ လူင်လႄႈ ႁွင်ႈယႃ(ဆေးခန်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ တဵမ်ၵူႈၶၢဝ်း။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်တင်း လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ် ၵၼ်တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈဝတ်းၼမ် မၢင်ၸိူဝ်း ပဵၼ်ႁိုင်ထိုင်ၾၢၵ်ႇလိူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇတေၶႅၼ်း...

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တႃႇလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ

ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တႃႇလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ၼႆ သိုဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။  ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ( ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ လက်ထောက်) လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇဝႃႈ - “ ၵူၼ်းဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၶင်ၵူႈၵေႃႉၼႆႉ  တၵ်းလႆႈမီးၵၢၼ်တူၺ်းထိုင် လုမ်းလႃး တႃႇပၢႆးယူႇလီ။ ၼႆႉပဵၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼမ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၵႃႈယူတ်း ယႃ ထိုင်တီႈလႆႈလုမ်းလႃး ႁၵ်ႉသႃတူဝ် ယူႇတီႈႁိူၼ်း (ၶၢတ်ႈ) ၽႂ်မၼ်း ။ ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2023 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၼမ်...

မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉသၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ EG.5.1

လုမ်ႈၾႃႉပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉသၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ EG.5.1 တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၽႄႈလၢမ်း တိတ်းၸပ်း ၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လႄႈလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသုင်ၼမ်ၶိုၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်း။ ၾၢႆႇပၢႆး ယူႇလီမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းသၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ EG.5.1 ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းဢူဝ်ႊမိၶရွၼ်ႊ ယဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ တႄႇၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၶိုၼ်း။  ၽူႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉၼႂ်း 7 ၵေႃႉၼႆႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်သၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ EG.5.1  - 1 ၵေႃႉ...

ၾၢင်ႉ ! လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉလႄႈ ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လီလႆႈဝႆႉၾၢင်ႉသတိ လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ် (ယေႃးၵႃႇ) တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉတင်း ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ။ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ယဝ်ႉ ဝႆႉမဝ်မၢင် ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃသေ ယူတ်းယႃႁင်း ၵူၺ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၸၢင်ႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် တေမီးၵူၼ်းထၢမ်ၵၼ်မႃးဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇတင်း ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉ...

မိူင်းလႃး (NDAA) သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းမိူဝ်းသူႇၸႂ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 30/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး) ၸဝ်ႈၸၢႆးတိပ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇသႃႇသၼႃႇ ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ - 4 (NDAA) ဝဵင်းမိူင်းလႃး...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးထႅင်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉသေ လႆႈယေႃးမုၼ်ၶဝ်ႈယေႃးယဝ်တူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 28/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် လုၵ်ႉတီႈမိူင်း ၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)...

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၵူႈမိူင်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်း ယိုၼ်ႈထိုင် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သြႃႇၸဝ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈၵူႈမိူင်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၸဝ်ႈသိလ် ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ်သုင်းဝၢၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇပွင်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်သႃသၼႃၵႂႃႇထႅင်ႈ ၶၢဝ်းႁိုင်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သြႃႇၸဝ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်...

ပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉပႆႇပေႃးၶႅမ်ႉ ၶဝ်ႈဝႃႇသႃၼႆႉ တေတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းတီႈလႂ်ပႆႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆးသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးမီး တီႈမိူင်းၽူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ တႃႇတေတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းၼႂ်းဝႃႇသႃတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈတေပဵၼ်တီႈလႂ်ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆးသေ ပွၵ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ၶိုၼ်း တီႈဝတ်ႉၽထၢတ်ႈသီၻွၼ်းရိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း