Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ပၢႆးယူႇလီ

ယိင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶေႃးယဵၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပဵၼ်ၶေႃးၸဵပ်း/ယဵၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢိုမ်းတမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မၼ်းပဵၼ်လိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ ၵႂၢမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလီလီယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ တေၵိၼ် ၼမ်ႉ ၵူၺ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၼႃႇ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တီႈၶေႃးမၼ်းၼႆႉ  ပဵၼ်လုၵ်ႈမၢၵ်ႇဢွၼ်ႇ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵွႆး ။ မွၵ်ႈ 4 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတႄႉ လိူဝ်ႁႅင်းမႃးတိၵ်းတိၵ်းၼႆဢေႃႈ ဢမ်ႇၵိၼ်သင်လႆႈလႄႈ...

WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပူၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉယဝ်ႉ

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/5/2023 ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်လီၵူဝ်ယဝ်ႉလႄႈ ၶိုၼ်းႁုပ်ႈယိုတ်းၶိုၼ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈ - ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၵဵဝ်ႇတင်းလုမ်ႈၾႃႉ( ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေ) ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 WHO ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင် မိတ်ႉသတိူဝ်ႊ ၵႄႊပရၢႆႊသပ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ...

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသင်ႇၵိုတ်းၼၼ်ႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၵိုတ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈမဵၼ်ဢၢႆၵႂၼ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈ လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇယွမ်းၵိုတ်း။ ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈမဵၼ်ၶိုၼ်း ဢၢႆၵႂၼ်းၽဝ်ထုၼ် တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်တင်ႈဝႆႉတီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုတ်ႇၽတ်ႉလူမ်းသႂ်ႇတူဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈၼွၼ်း ၊ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မႃးၵေႃႈတၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မႆႈၼႃႇၼႆသေ ပိုတ်ႇၽတ်ႉလူမ်းသႂ်ႇတူဝ်သေၼွၼ်းတင်းၶိုၼ်း ထိုင်မိူင်းလႅင်းမႃး သဵၼ်ႈလိူတ်ႈဢွၵ်းဢေႃတႅၵ်ႇသေတၢႆပႅတ်ႈ။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ သၼ်သၢႆး။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဝၼ်းတီႈ 28/4/2023 မၼ်းၸၢႆးတၼ်းလုၵ်ႉမႃးသုၵ်ႈၼႃႈလၢင်ႉတႃယဝ်ႉ ၸင်ႇလူမ်ႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းမၼ်းဝႃႈတႄႉ ၼွၼ်းပိုတ်ႇၽတ်ႉလူမ်းတင်းၶိုၼ်း ထိုင်မိူင်းလႅင်းၵေႃႈ လုၵ်ႉယူႇၵမ်းၼိုင်ႈသေၸင်ႇပိၼ်ႈလူမ်ႉ ပဵၼ်လူမ်းၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၸွႆႈ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းသူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃး ဢမ်ႇတၼ်းယဝ်ႉ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 60 တူၼ်  တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်  ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2023 ယၢမ်းၸဝ်ႉ ဝၢႆးသုင်းသွမ်းၼႂ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 60 တူၼ် ဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶိင်ႇၶဝ်သုင်းသွမ်းၼႂ်ယဝ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ႁၢၵ်ႈပဵၼ်မဝ်း ပေႃးလႆႈၵႂႃႇၼႄႁွင်ႈယႃ တၢင်းၸၼ်း။ဢၼ်ပဵၼ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ 60 ပႃးၼႆႉဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ...

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ထုင်ႉယိူင်း ပႆႇၸၢင်ႈၽႃႇတတ်းၶေႃးၼဵင် မေႃယႃႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃပႂ်ႉ

ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇၽႃႇတတ်း ၶေႃးၼဵင်ယဝ်ႉ သေတႃႉ မေႃယႃႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃႈယႃႁႂ်ႈၶေႃးၼဵင်လူတ်းယွမ်းထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈ ၽႃႇတတ်းဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 23/2/2023 မေႃသွၼ်လႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ် ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ ၵႂႃႇထိုင် ႁူင်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈတႃႇၽႃႇတတ်း၊ ယူႇတီႈမေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ထႅင်ႈသေ ပၼ်ယႃႈယႃၵိၼ်ဝႆႉ ၊ ပေႃးႁူၺ်ႇၶေႃးၼၼ်ႉလူတ်းယွမ်းမႃးၸင်ႇတေၸၢင်ႈၽႃႇတတ်းဝႃႈၼႆ။ မေႃသွၼ်မွၵ်ႇပဝ်းႁွမ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ မေႃယႃၶဝ်တႄႉ တူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ။ၶဝ်ဝႃႈ ၵွၼ်ႈၼိူဝ်ႉတီႈၶေႃးမၼ်းၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်းတတ်းဢွၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်...

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢၼ်ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇပၼ်ႇ

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပၼ်ႇႁဵတ်းၶိုၼ်း။ ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဢၼ်ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းလႆႈဢၢႆၵႂၼ်းမဵၼ်မႃးၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မဵၼ်မႃးၶိုၼ်းမီးမွၵ်ႈ သၢမ်သီႇဝၼ်းယဝ်ႉၼႆႉ။ၵူၺ်းၼႃႇမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈဝႃႈ ႁဵတ်းၶိုၼ်းမီးမႃးပဵၼ်လိူၼ်ယဝ်ႉၼႆယူႇ။ဢႃႈလူဝ်ႉ ဢၢႆၵႂၼ်းမၼ်းမဵၼ်ႈႁႅင်းၼႃႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။  ၶၢဝ်းရႃႇသီႇၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၼမ်ႉႁႅၵ်း( ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉဢမ်ႇလိူင်ႇ) ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တွင့်ၵႂႃႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇယူတ်းယႃ။ ၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပဵၼ်ယွၼ့်သင်တေ့တေ့ၼႆ ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၶႃႈယဝ့် ။ ၵူၼ်းလူင်ၵေႃႈပဵၼ်ၸွမ်းၼႃႇၼေႃႈ။ယွၼ့်ရႃႇသီႇဢုတု လႅၵ်ႈလၢႆႈၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ယွၼ့်ၼမ့်ဢမ်ႇမူတ်းသႂ်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈယဝ့်။ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼမ့်ဢၢပ်ႇၵေႃႈ ၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆ့ ၼမ့်ၵိၼ်ၵေႃႈ ဢၼ်ၼႆ့ ၼမ့်ႁုင်ၶဝ်ႈႁုင်ၽၵ်းၵေႃႈ ဢၼ်ၼႆ့ၼႃႇၼေႃႈ...

တၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ မႃႊပၢၵ်ႉ ၽႄႈၸပ်းၵၼ်တီႈဢႅပ်ႉၾရိၵ ၵူၼ်းတၢႆၸမ် 10

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၸပ်းငၢႆႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ မႃႊပၢၵ်ႊ Marbarg , လၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်တီႈမိူင်း Equatorial Guinea မိူင်းဢႅပ်ႉၾရိၵ မီးၵူၼ်းတၢႆထိုင် 9 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မႃႊပၢၵ်ႊၼႆႉ တႄႇလၢမ်းၽႄႈမႃးၼႂ်းႁူဝ်ပီၼႆႉၵူၺ်း ။ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 3 ဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ တဵမ် 76 ပီ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/1/2023 ထိုင် 3/2/2023 ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ၵုၼ်ႁဵင်လႄႈ ၵႃလီႉ ၸိုင်ႈတႆး...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇၽႃႇတတ်းၶေႃးဢွမ်း

ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢမ်၊ ထုင့်ယိူင်း၊ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပဵၼ်ၶေႃးၼဵင်ၶေႃးဢွမ်းတဵမ်လမ်းၶေႃး ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၽႃႇတတ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽူႈမီးၼမ့်ၸႂ်တီႈၸမ်တီႈၵႆၶဝ် လူႇငိုၼ်းၵမ့်ထႅမ်မႃး တွၼ်ႈတႃႇယူတ်းယႃၽႃႇတတ်း မီးၸမ် 30 သႅၼ်ပျႃးယဝ့်လႄႈ ယူႇတီႈမေႃသွၼ်ႁူမ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တေဢၢၼ်းသူင်ႇၵႂႃႇ ယူတ်းယႃၽႃႇတတ်း တီႈႁူင်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2023 ။  ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်...

သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းလႃး – ၵဵင်းတုင် ပိုတ်ႇယဝ်ႉ

ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် - မိူင်းလႃး ဢၼ်ထုၵ်ႇပိၵ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီ 2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီပၢႆမႃးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင်ၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းၶိုၼ်းသေ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၵဵတ်ႉတႃႈပိင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ၵဵင်းတုင် - ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ...

ၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶေႃးၼဵင်ၶေႃးဢွမ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၽႃႇတတ်း

ၼုမ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ပဵၼ်ၶေႃးၼဵင်ၶေႃးဢွမ်းတဵမ်လမ်းၶေႃး ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၽႃႇတတ်း။ ၸၢႆးသိုဝ့်လူႇ ဢႃႇယု 14 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢမ်၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ထုင့်ယိူင်း၊ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶေႃးၼဵင်ၶေႃးဢွမ်း တဵမ်လမ်းၶေႃးတင်းသွင်ၾၢႆႇ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇၽႃႇတတ်း။ ၸၢႆးဢူၵ့်ၵႃႇ တႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶႃႈဢွၼ်ၵႂႃႇ...

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵၢၼ် Lockdown

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝဵင်းမႃးၸမ် 3 လိူၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ပိုတ်ႇဝဵင်း ပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်း ငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 11 လိူၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ဢွၵ်းၵႂ်ႈသေလိုမ်းတူဝ် 8 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 11 လိူၼ် ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈသေ လိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ 8 ဝၼ်း ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးဢွင်ႇဢူး ဢႃယု 11 လိူၼ်ၼႆႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဢမ်ႇတၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2022 ႁူဝ်ၼႂ် 3 မူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်းပရႁိတ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း