Thursday, April 18, 2024

CATEGORY

ပၢႆးယူႇလီ

ၾၢင်ႉ ! လွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉလႄႈ ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လီလႆႈဝႆႉၾၢင်ႉသတိ လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ် (ယေႃးၵႃႇ) တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉတင်း ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ။ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ယဝ်ႉ ဝႆႉမဝ်မၢင် ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းႁႃၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃသေ ယူတ်းယႃႁင်း ၵူၺ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ၸၢင်ႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် တေမီးၵူၼ်းထၢမ်ၵၼ်မႃးဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇတင်း ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉ...

မိူင်းလႃး (NDAA) သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းမိူဝ်းသူႇၸႂ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 30/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး) ၸဝ်ႈၸၢႆးတိပ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇသႃႇသၼႃႇ ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ - 4 (NDAA) ဝဵင်းမိူင်းလႃး...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးထႅင်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉသေ လႆႈယေႃးမုၼ်ၶဝ်ႈယေႃးယဝ်တူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 28/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် လုၵ်ႉတီႈမိူင်း ၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ)...

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၵူႈမိူင်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်း ယိုၼ်ႈထိုင် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် သြႃႇၸဝ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈၵူႈမိူင်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၸဝ်ႈသိလ် ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁႂ်ႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ်သုင်းဝၢၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇပွင်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်သႃသၼႃၵႂႃႇထႅင်ႈ ၶၢဝ်းႁိုင်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သြႃႇၸဝ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်...

ပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉပႆႇပေႃးၶႅမ်ႉ ၶဝ်ႈဝႃႇသႃၼႆႉ တေတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းတီႈလႂ်ပႆႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈမိူင်းထႆးသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးမီး တီႈမိူင်းၽူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ တႃႇတေတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းၼႂ်းဝႃႇသႃတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈတေပဵၼ်တီႈလႂ်ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃလူင် မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆးသေ ပွၵ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ၶိုၼ်း တီႈဝတ်ႉၽထၢတ်ႈသီၻွၼ်းရိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ်ၼိူဝ်ႉငွၵ်ႈ တီႈလမ်းသႆႈ

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ထူပ်းႁၼ် တၢင်းပဵၼ် ၼိူဝ်ႉငွၵ်ႈ တီႈၼႂ်းသႆႈလူင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/7/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထီႉ 10 သူင်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် ၶဝ်ႈသူႇၸႂ်း ၵၼ်ႇတေႃး တွင်ႈထၢမ် ပၢႆးယူႇလီ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ...

သူၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း(တၢင်ႇၻၢဝ်ႈ) ၼႂ်းမိူင်းထႆး

သူၼ်ႇလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (ႁႅင်းၵၢၼ်တၢင်ႇၻၢဝ်ႈ) ၼႂ်းမိူင်းထႆး ။ ဢမ်ႇဝႃႈတေလုၵ်ႉမိူင်းလႂ်မႃးၵေႃႈလီ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်သူၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၢႆးလူင် တႃႇ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တင်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း(တၢင်ႇၻၢဝ်ႈ) ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ၸတ်းဝႅင်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၵုမ်ႇၼိုင်ႈ သူၼ်ႇဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၵၢဝ်ႉၶိုပ်ႈ ယိုတ်ႈၸၼ်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လႄႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၽွၼ်းၵၢၼ် ၸၼ်ႉယွတ်ႈ(ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ) ဢွၵ်ႇသူႇသၢႆတႃလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) လူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၼၢႆႊၸၢင်ႈ (ပေႃးလဵင်ႉ) လႄႈႁႅင်းၵၢၼ် တၵ်းတေလႆႈမီးလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်သူၼ်ႇလႆႈၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈၸၢတ်ႈ။ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆး...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီထႅင်ႈ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽူင်း

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 16/7/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆး ယူႇလီထႅင်ႈ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ (ၵုင်းထဵပ်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈထွၼ်ၶဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇသိၵ်ႈၼိုင်ႈ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ဝႆႉ တီႈမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉ(ဢမ်ႇယူႇလီ) သေ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸင်ႇလႆႈ ယေႃးမုၼ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 9:50 မူင်း လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးပွင်ႈပၢႆ ယေႃးမုၼ်ပၢင်းဢဝ် ၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢမ်ႇယူႇလီ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး  

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ႁိုင်မွၵ်ႈ 2 - 3 ဝၼ်း။   ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/7/2023 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ တီႈ ထမ်ႈၽႃႉပၢတ်ႇ မိူင်းၶၼ် ဝဵင်းမိူင်းလႃး...

တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း လႄႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ႁူဝ်ၾူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း၊ ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ထိုင်တီႈလႆႈသိတ်းယႃႈယႃယုင်းလႄႈ သေႃႇသူၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တႄႇၽႄႈလၢမ်းၵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး  ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇမွၵ်ႇႁွင်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မႃးသိတ်းယႃႈယႃၶႃႈယုင်း၊ ၸွႆႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၸွမ်းဢိူင်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မၢၵ်ႇယၢင်းၶမ်း (ရွှေမယ်ယန်း) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ တႄႇလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းၸပ်းၶႆႈၸပ်းၼၢဝ်ၼမ်မႃး။ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉရႃႇသီႇၶၢဝ်းယၢမ်း...

ယိင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶေႃးယဵၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပဵၼ်ၶေႃးၸဵပ်း/ယဵၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူတ်းယႃ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢိုမ်းတမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မၼ်းပဵၼ်လိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ ၵႂၢမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလီလီယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇ တေၵိၼ် ၼမ်ႉ ၵူၺ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၼႃႇ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တီႈၶေႃးမၼ်းၼႆႉ  ပဵၼ်လုၵ်ႈမၢၵ်ႇဢွၼ်ႇ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵွႆး ။ မွၵ်ႈ 4 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတႄႉ လိူဝ်ႁႅင်းမႃးတိၵ်းတိၵ်းၼႆဢေႃႈ ဢမ်ႇၵိၼ်သင်လႆႈလႄႈ...

WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပူၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉယဝ်ႉ

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/5/2023 ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်လီၵူဝ်ယဝ်ႉလႄႈ ၶိုၼ်းႁုပ်ႈယိုတ်းၶိုၼ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈ - ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၵဵဝ်ႇတင်းလုမ်ႈၾႃႉ( ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေ) ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 WHO ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင် မိတ်ႉသတိူဝ်ႊ ၵႄႊပရၢႆႊသပ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ...

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသင်ႇၵိုတ်းၼၼ်ႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၵိုတ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈမဵၼ်ဢၢႆၵႂၼ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပႅတ်ႈ လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇယွမ်းၵိုတ်း။ ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈမဵၼ်ၶိုၼ်း ဢၢႆၵႂၼ်းၽဝ်ထုၼ် တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်တင်ႈဝႆႉတီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုတ်ႇၽတ်ႉလူမ်းသႂ်ႇတူဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈၼွၼ်း ၊ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မႃးၵေႃႈတၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မႆႈၼႃႇၼႆသေ ပိုတ်ႇၽတ်ႉလူမ်းသႂ်ႇတူဝ်သေၼွၼ်းတင်းၶိုၼ်း ထိုင်မိူင်းလႅင်းမႃး သဵၼ်ႈလိူတ်ႈဢွၵ်းဢေႃတႅၵ်ႇသေတၢႆပႅတ်ႈ။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ သၼ်သၢႆး။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဝၼ်းတီႈ 28/4/2023 မၼ်းၸၢႆးတၼ်းလုၵ်ႉမႃးသုၵ်ႈၼႃႈလၢင်ႉတႃယဝ်ႉ ၸင်ႇလူမ်ႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းမၼ်းဝႃႈတႄႉ ၼွၼ်းပိုတ်ႇၽတ်ႉလူမ်းတင်းၶိုၼ်း ထိုင်မိူင်းလႅင်းၵေႃႈ လုၵ်ႉယူႇၵမ်းၼိုင်ႈသေၸင်ႇပိၼ်ႈလူမ်ႉ ပဵၼ်လူမ်းၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၸွႆႈ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းသူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃး ဢမ်ႇတၼ်းယဝ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း