Sunday, June 16, 2024

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၾႆးမႆႈပႃႇ လၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ

ၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် လၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃႇလဝ်း မွၵ်ႈ 30 လင် - ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလီႊၾူႊ ယၢင်းလႅင်လၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 3 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃႇလဝ်း လၢမ်းမႆႈပႃးပုမ်ႇၶဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊လၢမ်းမႆႈထဵင်ၼႃး ႁူဝ်ႉႁိူၵ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႃးၵႂႃႇ 29 လင်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ...

ၼမ့်ၵူမ်ႇတႂ်ႈလိၼ် ပုင်ႈဢွၵ်ႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ ႁိမ်းၼွင်မႄႈမၢႆႈ မိူင်းၶၢင်

ဝၼ်းတီႈ 16 ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ဢၼ်မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ၼွင်မႄႈမၢႆႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၶုတ်းၼမ်ႉမေႃႇလိုၵ်ႉ (ဢဝီႇၸိ) ၺႃးသၢႆၼမ်ႉၵူမ်ႇတႂ်ႈလိၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းပူၼ်ႉႁိူၼ်းယေး ပူၼ်ႉတူၼ်ႈမၢၵ်ႇပၢဝ်ႉ ၊ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ ပဵၼ်သႅၼ်းသၢႆၼမ်ႉၵူမ်ႇ Mud volcano ဢၼ်ပုၼ်းပူင်ႇဢွၵ်ႇတီႈလွႆ ၼၵႃး (နဂါးဗွက်တောင်)ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းမိၼ်းပူး တိူင်းမၵူၺ်း။ ၽွင်းၼမ်ႉၵူမ်ႇပုၼ်းပုင်ႈၼၼ်ႉ ပႃးတင်းမၢၵ်ႇႁိၼ်မၢၵ်ႇသၢႆး ၵွၼ်ႈယႂ်ႇဢွၵ်ႇပႃးသေတႃႉ...

မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵတ်းႁႅင်းမီးမူၺ်ၶၢပ်ႇတူၵ်းၼႃ

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵတ်းလိူဝ်ႁႅင်း မူၺ်ၼၢႆးတူၵ်းၼမ် ၾူၼ်ၼမ်ႉၼၢႆးတူၵ်း လႄႈ မူၺ်ၶၢပ်ႇၼႃ။ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇလၢမ်းၶၢတ်ႈ ၾူၼ်လူမ်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ NMS ပၼ်ၾၢင့်ဝႃႈ သၢႆလူမ်းၵတ်း  ဢႃႇတဵၵ့် ၽတ်ႉပဝ်ႇလူင်းမႃး၊ ၼႂ်းဝၼ်းသဝ်ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမွၵ်ႈ 95 လၢၼ့် လႆႈႁပ်ႉႁူပ်ႉလွင်ႈၵတ်းလိူဝ်ႁႅင်းယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လႄႈ...

ပႃၾုင်တၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတၼ်ႊ ၵွၼ်ႇၼႃႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ်လႄႈ ၵျပၼ်ႊ

ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆတီႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မီးၼႃႈတၢင်းၸၢၼ်းမိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းၵုၼ်မိၼ်ႊၻႃႊၼၢဝ်ႊမွၵ်ႈ 100 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊ ႁႅင်းသၼ်ႇ 6.7မႅၵ်ႉၼီႇၵျုတ်ႉ။ ငဝ်ႈသုၼ်လိုၵ်ႉလူင်းတႂ်ႈလိၼ်မွၵ်ႈ 70 ၵီႊလူဝ်ႊ မီႊတိူဝ်ႊ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သုၼ်ပႂ်ႉ တူၺ်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းၾိလိပ်ႉပိၼ်းသ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ဢမ်ႇပဵၼ် သိုဝ်ႇၼႃႇမီႇ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် ပဵၼ်ၽိဝ်ၼင်ၶူမ်းၵၢႆးယွၼ်ႉ ၼမ်ႉၵွင်ႉငူၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈလိၼ်

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်း ႁႄႈလိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈ ဢိၼ်ႇၶွင်းပႃႇ ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်း မၢႆႇၵျႃႇယၢၼ်ႇ လႄႈဝဵင်းလၢႆႇၸႃႇ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉသေ လူမ်းတင်းၼမ်ႉမီးၵွင်ႉငူၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၽိဝ်ၼင်ၶူမ်းၵၢႆး။ ၼမ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၵၢၼ်ၶုၼ်းႁႄႈလိၼ် (မျေႇသျႃးတတ်ႉတု) ၼၼ်ႉ လႆၶဝ်ႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢိၼ်ႇၶွင်းပႃႇၼၼ်ႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶူမ်းၵၢႆးၸဵပ်းသႅပ်ႇၸွမ်းၽႃႇတိၼ် ၽႃႇမိုဝ်းလႄႈ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း ၶၢဝ်ႇ RFA ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။  “ၾၢႆႇတၢင်း KIO ပၼ်ၶႂၢင်ႉဝႆႉလႄႈ...

ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ် လုပ်ႇထူမ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ် လူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုပ်ႇထူမ်ႈပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၶႃႈဢေႃႈ လႆလူၼ်ႉၾင်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်း တၢင်းလူင်...

ၾၢႆမိူင်းပၢႆးလူၼ်ႉ ထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ် ဢမ်ႇယွမ်း မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢႆမိူင်းပၢႆး လႆထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လူႉ သုမ်းဢမ်ႇယွမ်း မိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၾၢႆမိူင်းပၢႆး ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈ လႆထူမ်ႈတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼႃးမၢင်တူင်ႈ ယွၼ်ႉလႆႈသွမ်ႈတူၵ်းလိုၼ်းလႄႈ တူၼ်ႈၶဝ်ႈ ပႆႇတၼ်းလိူင် ၸဝ်ႈၼႃး မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ၶိုတ်း၊...

လိၼ်ယူတ်ႇ တဵင်ၵူၼ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေ ထုၵ်ႇလိၼ်လွႆယူတ်ႇတဵင်သႂ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး တၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း 3 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ သေ ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လိၼ်ယူတ်ႇတဵင်သႂ်ႇ ၽွင်းၶဝ်တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းထဵင် ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၾၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပၢႆႇ...

ၼမ်ႉပုၺ်း ၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တူင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆလူင်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉပုၺ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇ ထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၶွင်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တူင်ႈ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ၼႂ်း ၵႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ - ဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်း တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇမိူင်းၵိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႃးသပ်းလႅင်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉၶဝ်သေ တေဢဝ်လွႆၵိဝ်ႇၸီႉ တႃႇ 14,500 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ပႃႇထုၵ်ႇႁၢမ်ႈ (မၢႆ - 3)...

ၵူၼ်းၵေးသီး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈမိူင်းၵၢဝ်

ၵူၼ်းၵေးသီး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ယွၼ်ႉတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ (ၵႃးတွႆး) တၢင်ႇထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်သေ သူင်ႇၸူး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼိုင်ႈဝၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 100 လမ်းၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ...

ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉတေတူၵ်းႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၾၢႆႇၼပ်ႉသၢင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾူၼ်လူင်လူမ်းယႂ်ႇတေၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ၾၢႆႇၼပ်ႉသၢင်ႈၶူၼ်ႈၶႂႃႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်းဝႃးဝၼ်းတီႈ 24/09/2023 ဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉဢၼ်လုၵ်ႉၼႃႈဝၼ်းဢွၵ်ႇပွၵ်ႈမႃးတၢင်းတူၵ်းၼၼ်ႉ တေၽတ်ႉပဝ်ႇၼႂ်းလၢႆၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉတႃႇဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းလႄႈတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ လူမ်းလႅင်ႉၼႆႉတေလုၵ်ႉတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ တေပဵၼ် တိူင်းတၼၢဝ်းသီ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ ဢီႊရႃႊဝတီႇ(တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်) ၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ မိူင်းမွၼ်းလႄႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။ လၢမ်းၶၢတ်ႈႁႅင်းလူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇ တီႈၸၢႆးၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ...

ၼမ်းၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၼမ်းၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ထိုင်တီႈ ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၵူၼ်ႇပင်း လူမ်ႉတဵင်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  တၢႆထင်တီႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ လိၼ်ၵေႃႈယၢတ်ႇ  ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် မႃးၸွႆႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆဢွၵ်ႇ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးသုမ်းၼမ်

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမူႇၸေႊလၢႆမူႇလၢႆဝၢၼ်ႈ လူၼ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး သုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၺႃးၵူၼ်းလၵ်ႉလၵ်ႉထႅင်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ ယိုင်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သုမ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းၶဝ်ႈလၵ်ႉထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼမ်ႉၼွင်းၶဝ်ႈထူမ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵႃႈပဵၼ်ယုၵ်းယၢၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ။တီႈၼမ်ႉႁွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ...

ၼမ်ႉတဵင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉသုမ်းၼမ်

ၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼမ်ႉတဵင်း လူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉသူၼ်ႁႆႈၼႃး လူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3-4/9/2023 မႃးၼႆႉ ၼမ်ႉတဵင်း လူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ၶႄႇ တူင်ႈၼႃး ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၸိူဝ်းဢွင်ႈတီႈၶူင်ႈယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း