Friday, February 23, 2024

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုတ်ႇၽတ်ႉလူမ်းသႂ်ႇတူဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈၼွၼ်း ၊ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မႃးၵေႃႈတၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မႆႈၼႃႇၼႆသေ ပိုတ်ႇၽတ်ႉလူမ်းသႂ်ႇတူဝ်သေၼွၼ်းတင်းၶိုၼ်း ထိုင်မိူင်းလႅင်းမႃး သဵၼ်ႈလိူတ်ႈဢွၵ်းဢေႃတႅၵ်ႇသေတၢႆပႅတ်ႈ။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ သၼ်သၢႆး။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဝၼ်းတီႈ 28/4/2023 မၼ်းၸၢႆးတၼ်းလုၵ်ႉမႃးသုၵ်ႈၼႃႈလၢင်ႉတႃယဝ်ႉ ၸင်ႇလူမ်ႉတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢူးလႃႉမူဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းမၼ်းဝႃႈတႄႉ ၼွၼ်းပိုတ်ႇၽတ်ႉလူမ်းတင်းၶိုၼ်း ထိုင်မိူင်းလႅင်းၵေႃႈ လုၵ်ႉယူႇၵမ်းၼိုင်ႈသေၸင်ႇပိၼ်ႈလူမ်ႉ ပဵၼ်လူမ်းၵႂႃႇၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၸွႆႈ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းသူင်ႇထိုင်ႁူင်းယႃၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃး ဢမ်ႇတၼ်းယဝ်ႉ...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လဵၵ်းမုင်းႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လူႉလႅဝ်

ႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ထုၵ်ႇလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း ၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆၼမ် လူႉသုမ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/4/2023 ၼႆႉ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇ လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်း ႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈ တႆး ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ။ လဵၵ်းမုင်း ၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆၵႂႃႇ ...

ၾူၼ်လူင်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉၵွႆၼမ်

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းပတ်ႉ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 50 ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/4/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၾူၼ်လူင်ႁႃႇယႂ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ  ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လင်။ ၼၢင်းသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ။...

“ၽႅၼ်ၾႃႉသႂ်” ထႆး လၢဝ်း မၢၼ်ႈ 3 ၾၢႆႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵႄႈမွၵ်ႇၵႂၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်

“ၽႅၼ်ၾႃႉသႂ် (CLEAR Sky Strategy)” ၽႅၼ်ၵၢၼ် ထႆး လၢဝ်း မၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ မွၵ်ႇၵႂၼ်း ၶၢမ်ႈလႅၼ် ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယိုတ်ႈယၢဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူင်ႇၽူလ်တုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇပၢႆးယူႇလီလႄႈလွင်ႈ ပဵၼ်ယူႇၶွင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝူင်းၵႂၢင်ႈ လူၺ်ႈတီႈၶိုၵ်ႉလူင်မၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းႁွင်ႇၶွင်မိူင်းထႆး ထိုင်တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ၽူႈၼမ်း ၼႂ်း ဢႃႊသျဵၼ်ႊ လႆႈၸႅင်ႈတိူၼ်ပၼ်ႁႃဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈထိုင်ၶၵ်ႉတီႈ 3။ ပိုၼ်ႉတီႈမႆႈႁွၼ်ႉလႄႈမွၵ်ႇၵႂၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မၢၼ်ႈ လႄႈ...

မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉ သုမ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လူႉၵွႆၼမ်

ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းႁႅင်း မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း လၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလူႉ ၵွႆတင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 22 ထိုင် 24/4/2023 ၾူၼ်တူၵ်းလူမ်းႁႅင်း မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉၵွႆတင်းၼမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၶိုၼ်းမႄးမုင်း/ၵင်ႈ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶမ်းသႃးငၢဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ  မၢၵ်ႇႁဵပ်းလုၵ်ႈယႂ်ႇမွၵ်ႈ 2 ၼိဝ်ႉ တူၵ်းၽတ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တိုမ်းဝိႁၢရ် ပရႁိတ မၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း တိုမ်း/ ၽႃႉ ဝိႁၢရ် ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၽြႃးလူင် မႁႃႇမဵတ်ႉမုၼိ တီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း ယၢတ်ႇတူၵ်း လူႉၵွႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:13 မူင်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁႅင်း 4.6 ရိတ်ႉၶျ်တိူဝ်ႉ၊ တုမ်ႉယွၼ်ႉ ထိုင်ၵျွင်းၽြႃးလူင် မႁႃႇမဵတ်ႉမုၼိ...

ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႅင်းလူမ်းမႆႈသုင် ၾၢင်ႉၽွင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တၢၵ်ႇလႅတ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႂ်ႉတူၺ်း ၾိင်ႈၾႃႉမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3 ထိုင် 9 လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊ  ႁႅင်းလူမ်းမႆႈတေသုင်၊ ထၢတ်ႈ UV လႅင်းလႅတ်ႇ သုင်ထိုင် 11 ပဵၼ်ၽေး တေႃႇၽိဝ်ၼင် လႄႈ လုၵ်ႈတႃ  ၊ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉတူဝ်ၽွင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈထူပ်းၽေးႁွၼ်ႉမႆႈလိူဝ်ႁႅင်းၼႆႉပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး၊...

ၾုၼ်ႇၵႂၼ်းၼႃ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾုၼ်ႇၵႂၼ်းမူဝ်းၼႃ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လိၼ်လႅၼ်တိတ်းၸပ်းထႆး - တႆး (မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ၼၼ်ႉ တုမ့်တိူဝ့် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 28/3/2023 ၾၢႆႇပၵ်းတႃၾိင်ႈၾႃ့ IQAIR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝဵင်းဢၼ်မီးၾုၼ်ႇၵႂၼ်း ၼမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသုတ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈဢၢႆၵႂၼ်းမိုတ်ႈမူဝ်းတၼ် တဵမ်ဝဵင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်သၢမ်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ဢၢႆၵႂၼ်းမိုတ်ႈမူဝ်းတၼ် တဵမ်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ တႃသႅပ်ႇ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉၵၼ်မႃး တင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 24/3/2023 ၼႆႉမႃး ဢၢႆၵႂၼ်းၾႆး မိုတ်ႈမူဝ်းတၼ်တဵမ်ဝဵင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ထိုင်တီႈ...

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူတ်းထၢတ်ႈၵႂၼ်း တႃႇလူတ်းလူမ်းမႆႈလုမ်ႈၾႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမႆႈႁွၼ်ႉလိူဝ်ႁႅင်း မိူၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၸမ်တေတႅၵ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်မၢၵ်ႈမီးငိုၼ်းတွင်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် လူတ်းယွမ်း ၵၢၼ်ပွႆႇထၢတ်ႈၵႂၼ်း ၵႃႊပုၼ်ႊတၢႆႊဢွၵ်ႊသၢႆႉ ၊ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးထၢတ်ႈၵႂၼ်းသမ်ႉလူတ်းယွၼ်ႇလွင်ႈႁဵတ်းလုမ်ႈၾႃႉလိူတ်ႇမႆႈ ၽွင်ႈ -ၼႆ ဢၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊဢူဝ်ႊ ၵူႊထႃႊရတ်ႉသ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်းသူၼ်းၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 50 ပီမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁႅင်းလူမ်းမႆႈလုမ်ႈၾႃႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းႁွပ်ႈ 2000 ပီမိူင်းလႄႈ...

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပႃႇမႆႉမူၺ်ႉလိူဝ်ႁႅင်း ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉႁႅင်ႈ

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ လွင်ႈတႅပ်းၽဵဝ်ႈတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ  ၼမ်လိူဝ်မႃးၵူႈပီ ပႃႇမႆႉၸမ်မူၺ်ႉၵဵင်ႈဝၢႆးႁၢႆ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၽဝ်ထၢၼ်ႇၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ထိူၼ်ႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် တႅပ်းမႆႉ ၽဵဝ်ႈပႃႇၼမ်ၼႃႇ ။လွင်ႈၽဝ်ထၢၼ်ႇၵေႃႈ ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵူႈပီ ။ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ သိုဝ်ႉဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီး တူၼ်ႈမႆႉၼမ်ၼမ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽဝ်ထၢၼ်ႇၶၢႆ။ပေႃးတူၺ်း တူၼ်ႈမႆႉၵေႃႈ  ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိုတ်းယဝ်ႉ။ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈလႄႈ ၵိၼ်းၸႂ်တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ထူပ်းၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ်တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈတိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး မီးၶွမ်ႊပၼီႊ မႃးၶုတ်းၶမ်း တၢင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႈဢဝ်ႁၢင်ပီ 2022  ၶွမ်ႊပၼီႊ မႃးၶုတ်းႁေႈၶုတ်းၶမ်း ၼႂ်းၵႄႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယု လႄႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ  ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  ထူပ်းၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်ႉလိူဝ်ႁႅင်း ။   ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ထၢင်ႇတႄႉ လွၵ်းၼႃးဢၼ်ယူႇၸမ်ႁိမ်းၼၼ်ႉတႄႉ...

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇလူႉၵွႆၼမ်

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉၵွႆၼမ်။  ဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၽတ်ႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇလူႉၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇႁဵပ်းၼႆႉ တူၵ်းႁူၺ်ႇယႂ်ႇႁူၺ်ႇလူင် ပဵင်းၵူၼ်ႈၵွၵ်းၼႆႉဢေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈပၢႆႈဢေႃႈ။ၶမ်ႈသိုၼ်းၼႆ ဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းၶႃႈ။ မႅၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵူၼ်းၼွၼ်းလပ်းၾၼ်လီဢေႃႈ။လင်ႁိူၼ်းပေႃးပွင်ႇပေႃးယွၵ်းဢေႃႈ။လင်ႁိူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပေႃၼၼ်ႉတႄႉ လင်ႁိူၼ်းတေမီးမွၵ်ႈ 30 လင်ၼႆႉဢေႃႈ။တင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်းလႄႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈၽၵ်းၶႅမ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ...

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢၼ်ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇပၼ်ႇ

ႁူင်းၽဝ်ထုၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပၼ်ႇႁဵတ်းၶိုၼ်း။ ႁူင်းၽဝ်ထုၼ် ဢၼ်ၺႃးသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆသထူင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းလႆႈဢၢႆၵႂၼ်းမဵၼ်မႃးၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မဵၼ်မႃးၶိုၼ်းမီးမွၵ်ႈ သၢမ်သီႇဝၼ်းယဝ်ႉၼႆႉ။ၵူၺ်းၼႃႇမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈဝႃႈ ႁဵတ်းၶိုၼ်းမီးမႃးပဵၼ်လိူၼ်ယဝ်ႉၼႆယူႇ။ဢႃႈလူဝ်ႉ ဢၢႆၵႂၼ်းမၼ်းမဵၼ်ႈႁႅင်းၼႃႇ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉႁႅင်ႈ

တႄႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ(ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉႁႅင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၵူႈပီယဝ်ႉ။ တီႈႁဝ်းယူႇၼႆႉ ပေႃးတႄႇဢဝ်လိူၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးထိုင် လိူၼ်ႁႃႈလိူၼ်ႁူၵ်းပုၼ်ႉ ၼမ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉလီလီယဝ်ႉ။ မၼ်းသမ်ႉၵႆၼမ်ႉႁွင်ႈ၊ၵႆၵေးၼမ်ႉလႄႈ ယၢပ်ႇဝႆႉဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမေႃႇႁႅင်ႈႁဵတ်းၼႆလႄႈ မေႃႇတႃႇၸၼ်ၼမ်ႉၵေႃႈ ၵွႆပဵၼ်လၢႆဢၼ်ယဝ်ႉ ”ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း