Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 13/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆၼႆႉၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈလဵဝ် တင်းပွၵ်ႉ 3-4 တႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ထူမ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ။ မၢင်တီႈလိုၵ်ႉထိုင်ႁူဝ်ၶဝ်ႇ၊ ထိုင်ဢႅဝ်၊...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ထိုင်တီႈၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း  မွၵ်ႈ 15 တူင်ႈ  ၸဝ်ႈၼႃး   ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ လူႉသုမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 3 မူင်း မႄႈၼမ်ႉတုမ် (ၼမ်ႉမိူတ်ႇ) လႆလူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် မႄႈၵႅၼ်း၊ မိူင်းႁၢင်၊ ၼႃးၵွင်းမူး၊ ဝၢၼ်ႈလူင်၊ ၼႃးၶႃး၊ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ ႁူၺ်ႈဢေႃႈ၊ မိူင်းႁၢင်၊ မိူင်းၵျွတ်ႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ...

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၾႃႉၽႃႇ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 38 ပီ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလုမ်းလႃးမူ ၼႂ်းသူၼ် တၢင်းလင်ႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ တေႃႇႁေႇလီႇ (ဒေါ်ဟယ်လီ) ဢႃယု 38 ပီ ၽွင်းၵႂႃႇ တူၺ်းမူ...

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ်၊ ၼမ်ႉမႄႈသၢႆ ၼွင်းလုပ်ႇတွင်ႈလေႃႇလႄႈ ပႃးၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းပလိၵ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈလႆၸူမ်တၢႆ။ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ ဢႃယု 44 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈလႆၵႂႃႇၸွမ်းၵႃးမၼ်းၸၢႆးသေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ ႁိမ်းၶူဝ်ဢူးထုၼ်းဢွင်ႇ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၼႃးႁိူၼ်းယေးထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃးလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁႅင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ။ ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၾူၼ်ၼႆႉ တူၵ်းႁႅင်း တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈထိုင် မိူင်းလႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်း...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း

ၾူၼ်တူၵ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 6/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းၶူင်ႈယၢၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၽႃႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း  ၵူၼ်ႇပင်းၼမ်...

ၼမ်ႉသၢႆၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉသၢႆလူၼ်ႉၾင်ႇ ၼမ်ႉႁွင်ႈလၢႆႇၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူၼ်ႉလႆၶဝ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်း ထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။   ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶမ်ႈဝႃးၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းတင်းၶိုၼ်းဢေႃႈ။ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈ လဵဝ်ၾူၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းယူႇ။ ၼမ်ႉၾူၼ်ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/လွႆ လႆလူင်းၼမ်ႉသၢႆ။...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် တိုၵ်ႉယၢပ်ႇယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈ ပႆႇလႆႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသင်တီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်း  

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် 35 လင် ထုၵ်ႇၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ၽၢၵ်ႇလိူၼ်  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈႁပ်ႉၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း တီႈၶွမ်ႊပ ၼီႊၶုတ်းၶမ်းသင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မႄႈၼမ်ႉၶမ်း လူၼ်ႉၾင်ႇလုမ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်း လဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶီႈလိၼ်ၶီႈသၢႆး လႆထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ႁိူၼ်းယေး...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလိူဝ်ႇ မိူင်းလဵၼ်းၸိူဝ်းၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ ပႆႇလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သင် ယၢပ်ႇၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်း

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၺႃးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈမွၵ်ႈ 35 လင်ၼၼ်ႉ ဢၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ယူႇသဝ်း ႁုင်ၵိၼ်သေဢိတ်းမီး  7 လင်ႁိူၼ်း  လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၶီႈသၢႆးၶဝ်ႈၶမ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႇလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ...

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၺႃးသိူဝ်ၸုမ်ႈၶူပ်းၽွင်းၵႂႃႇႁႃၼေႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ

ၵူၼ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇႁႃၼေႃႇ ၺႃးသိူဝ်ၸုမ်ႈ လမ်းၶူပ်း  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၸၢမ်ႇဢွင်ႇ ဢႃယု 35 ပီ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇႁႃၼေႃႇ  ထုၵ်ႇ သိူဝ်ၸုမ်ႈလမ်းၶူပ်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ဢိူင်ႇပၢင်သေး ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မၼ်းၸၢႆးတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်းတီႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ႉလႄႈၽႃႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႇ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆတီႈသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/ ႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆၼမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆ တၢင်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ - ၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႇတၢင်းထႅင်ႈ လၢႆတီႈ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ(ဢိင်ႇသၼ်ႇ) မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းပၢႆ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇထတ်း လွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ထတ်းႁၼ်...

ၽႅၼ်လိၼ်ဝႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယွၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး

ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022   ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း 38 မိၼိတ်ႉ  ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ယွၼ်ႉပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇထတ်းလွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းထႆး ထတ်းႁၼ် သုၼ်မၼ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။  မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇထိုင်လၵ်း၊ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမွၵ်ႈ 52 လၵ်း။ လုၵ်ႉတႂ်ႈလိၼ်မွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတႃႊ (မွၵ်ႈ 6...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်  ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် လင်ၶႃးႁိူၼ်း 30 ပၢႆလူႉသုမ်း၊ ၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈ ဢဝ်သင်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း  ၶီႈၵူမ်ႇ/ ငႂ်ႈသၢႆး  ဢုင် ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ်။ ၼမ်ႉၼႆႉတႄႇထူမ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ မႄႈၼမ်ႉၶမ်းဢၼ် ၶီႈလိၼ်ၶီႈသၢႆးထူမ်ႈသေ...

ၼမ်ႉပႃႇလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ 30 လင်ပၢႆ  

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉပႃႇ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ မႄႈၼမ်ႉၶမ်း လႆၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ 30 လင်ပၢႆ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၼမ်ႉပႃႇလႆထူမ်ႈ ၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉၶမ်းသေ လူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇၼွင်း ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း