Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၶီႈၵူမ်ႇ/ငႂ်ႈ ၵိုတ်းၶၢင်ႉၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပတ်းၽဵဝ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်း

ဝၢႆးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပတ်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ၶီႈၵူမ်ႇငႂ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းၶၢင်ႉဝႆႉ ၸွမ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း/ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်း  ၊ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇတုၵ်ႉၶ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12-13/8/2022 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆထူမ်ႈ...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း သၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လုပ်ႇထူမ်ႈ ပႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 5 လင်။   ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၸၼ်ႉသၢမ် တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်း တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ မၢႆ 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႆႈၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ် လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ႁိူၼ်း 3 ၸၼ်ႉ ဢၼ်မႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉၼိူဝ်သုတ်း(ၸၼ်ႉသၢမ်)။ ပလိၵ်ႈ ၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ။...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ လူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းမႃး ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး  ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၵဵင်းတုင်  သွင်ၽူဝ်မေး လူႉတၢႆ

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သွင်ၽူဝ်မေး လႆလွင်ႈလူႉတၢႆ ၸွမ်းၼမ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12-13/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သွင်ၽူဝ် မေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယၢင်းၶႃႉ ဢိူင်ႇယၢင်းၶႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉတင်းႁိူၼ်းတင်းၵူၼ်း။ ဝၢၼ်ႈယၢင်းၶႃႉၼႆႉ မီးတီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ -...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ မိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး – ၶူဝ်ၵၢႆႇ လူႉၵွႆ/ သုမ်းၼမ်  

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶူဝ်ၵၢႆႇတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး လူႉၵွႆ မွၵ်ႈ 5 လင် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ပဵၼ် လၢႆလင်။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်  ၺႃးငူၼ်ႉ“ၶမ်း”  ၵိၼ်းၸႂ် ၽွင်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်

ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းၶမ်းထုင်ႉၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ယင်းပႆႇၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်း ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 10 ပီယၢဝ်း 20 ပီၸမ်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ထူပ်းၽေးၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼႆႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈပီ၊ မၢင်ပီ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈထိုင် 2-3 ပွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ တင်ႈတႄႇပီ 2004 မႃး ၶွမ်ႊပၼီႊလၢႆလၢႆဢၼ်မႃးၶုတ်းၶမ်း တီႈႁူဝ်ၼမ်ႉၶမ်း...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈႁႅင်းသုတ်းၼႂ်းပိုၼ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်တီႈ ထူမ်ႈထိုင်ဢူၵ်း ပူၼ်ႉႁူဝ် ၵမ်ႈၼမ် ၼႅတ်ႈဢဝ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ/ၵႄႈ ၶၢႆႉဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽႄး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12-13/8/2022 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းႁိူၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 13/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆၼႆႉၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ။ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈလဵဝ် တင်းပွၵ်ႉ 3-4 တႄႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ ထူမ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ။ မၢင်တီႈလိုၵ်ႉထိုင်ႁူဝ်ၶဝ်ႇ၊ ထိုင်ဢႅဝ်၊...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ထိုင်တီႈၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း  မွၵ်ႈ 15 တူင်ႈ  ၸဝ်ႈၼႃး   ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ လူႉသုမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 3 မူင်း မႄႈၼမ်ႉတုမ် (ၼမ်ႉမိူတ်ႇ) လႆလူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် မႄႈၵႅၼ်း၊ မိူင်းႁၢင်၊ ၼႃးၵွင်းမူး၊ ဝၢၼ်ႈလူင်၊ ၼႃးၶႃး၊ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ ႁူၺ်ႈဢေႃႈ၊ မိူင်းႁၢင်၊ မိူင်းၵျွတ်ႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ...

ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၾႃႉၽႃႇ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 38 ပီ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇလုမ်းလႃးမူ ၼႂ်းသူၼ် တၢင်းလင်ႁိူၼ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ တေႃႇႁေႇလီႇ (ဒေါ်ဟယ်လီ) ဢႃယု 38 ပီ ၽွင်းၵႂႃႇ တူၺ်းမူ...

ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉမႄႈၶၢဝ်၊ ၼမ်ႉမႄႈသၢႆ ၼွင်းလုပ်ႇတွင်ႈလေႃႇလႄႈ ပႃးၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းပလိၵ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈလႆၸူမ်တၢႆ။ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ ဢႃယု 44 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လွင်ႈလႆၵႂႃႇၸွမ်းၵႃးမၼ်းၸၢႆးသေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ ႁိမ်းၶူဝ်ဢူးထုၼ်းဢွင်ႇ...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၼႃးႁိူၼ်းယေးထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃးလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ထုင်ႉပူင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁႅင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ။ ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၾူၼ်ၼႆႉ တူၵ်းႁႅင်း တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈထိုင် မိူင်းလႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်း...

ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း

ၾူၼ်တူၵ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ လွႆလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 6/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/လွႆ လုပ်ႇထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းၶူင်ႈယၢၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၽႃႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း  ၵူၼ်ႇပင်းၼမ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း