Thursday, February 9, 2023

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်းတီႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ႉလႄႈၽႃႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႇ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆတီႈသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/ ႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆၼမ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆ တၢင်း ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ - ၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ႇတၢင်းထႅင်ႈ လၢႆတီႈ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ(ဢိင်ႇသၼ်ႇ) မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်းပၢႆ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇထတ်း လွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ထတ်းႁၼ်...

ၽႅၼ်လိၼ်ဝႆ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယွၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး

ဝၼ်းတီႈ 21/7/2022   ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း 38 မိၼိတ်ႉ  ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ယွၼ်ႉပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇထတ်းလွင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ မိူင်းထႆး ထတ်းႁၼ် သုၼ်မၼ်းယူႇၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းတုင် လႄႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။  မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇထိုင်လၵ်း၊ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမွၵ်ႈ 52 လၵ်း။ လုၵ်ႉတႂ်ႈလိၼ်မွၵ်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတႃႊ (မွၵ်ႈ 6...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်  ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် လင်ၶႃးႁိူၼ်း 30 ပၢႆလူႉသုမ်း၊ ၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈ ဢဝ်သင်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း  ၶီႈၵူမ်ႇ/ ငႂ်ႈသၢႆး  ဢုင် ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေး တင်းၼမ်။ ၼမ်ႉၼႆႉတႄႇထူမ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ မႄႈၼမ်ႉၶမ်းဢၼ် ၶီႈလိၼ်ၶီႈသၢႆးထူမ်ႈသေ...

ၼမ်ႉပႃႇလုပ်ႇထူမ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ 30 လင်ပၢႆ  

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉပႃႇ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ မႄႈၼမ်ႉၶမ်း လႆၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ 30 လင်ပၢႆ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ၼမ်ႉပႃႇလႆထူမ်ႈ ၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉၶမ်းသေ လူၼ်ႉၾင်ႇလုပ်ႇၼွင်း ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆလႆထူမ်ႈ  ႁိူၼ်းလႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး  ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်

ၽွင်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆဝၼ်း   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉပႃႇ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ၊ သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းလႄႈ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်ႇပင်း လူႉၵွႆၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းၶမ်းၵိုင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်ႇပင်းၵွႆၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 300...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇပႂ်ႉယွၼ်းၶွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁႃၼေႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇမႃးၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇ လဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်း ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ၸုမ်းၼိုင်ႈယွၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း။ တင်ႈတႄႇလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်းလူင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းႁႃၼေႃႇမႃးၶၢႆ၊ မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းႁႃၼေႃႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၶိုၼ်ႈၾႃႉၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇ၊ မၢင်ၵေႃႉၺႃးယွၼ်းငိုၼ်းထိုင် 5-6 မိုၼ်ႇပျႃးၵေႃႈမီး ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶၢင်းပွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး ဢႃယု 23 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸုမ်းၶဝ်ယိပ်းၵွင်ႈသေဢေႃႈ  ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ ။ ႁဝ်းၶႃႈႁႃၼေႃႇတႃႇလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းၵူၺ်းၼႆၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်းငိုၼ်းထိုင်...

ပႃႇမႆႉလူႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပႃႇမႆႉလူႉဝႆႉလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵွႆ ၶူဝ်ၵွႆ သူၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလူႉ။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းလႆႈ ထိုင်တီႈၶူဝ်ႁၵ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁဵတ်းၶူဝ်မႂ်ႇ ၵၢႆႇဝႆႉတႃႇၵႂႃႇမႃး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းယွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း။ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းလႆႈႁၢၵ်းလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉဢေႃႈ။ ပၢႆပဵၼ်ၶူဝ်လဵၵ်းၵွၼ်ႇဢေႃႈၼၼ်ႉ။...

ၼမ်ႉပႃႇၼွင်း တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ လွႆတႆးလႅင်း လူႉတၢႆ 4 မၢတ်ႇၸဵပ်း 11

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ၼမ်ႉပႃႇလႆလုပ်ႇထူမ်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ ႁူၺ်ႈပႃၶီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း RCSS/SSA ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 လိူၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၼမ်ႉပႃႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ   တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ...

ၼမ်ႉပႃႇလုပ်ႇ  ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း  လူႉတၢႆ ၸွမ်း မွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ

ၼမ်ႉပႃႇလႆထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မွၵ်ႈ 7 လင် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလူႉတၢႆမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:20 မူင်း ၼမ်ႉပႃႇလႆထူမ်ႈ ႁိူၼ်း ယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူင်းယႃ ႁူၺ်ႈပႃၶီး ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း...

ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇႁႅင်ႈ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးယၢပ်ႇ

ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတႃႇပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ ပီၼႆႉႁႅင်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼမ်ႉၼွင်လူမ်ႇ ဢၼ်မီး တီႈပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ ႁိမ်းႁူင်းယႃ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ၼမ်ႉၼွင်ႁႅင်ႈႁႅင်း လိူဝ်ၵူႈပီ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၸႄႈဝဵင်း ၸုပ်ႇဢဝ်ၼမ်ႉၵႂႃႇ ၶင်ဝႆႉသေ ၸႅၵ်ႇၶၢႆ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆထူမ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ၸဝ်ႈၼႃးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ႁႅင်းလၢႆဝၼ်း   ၼမ်ႉပႃႇလႆလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး လူႉသုမ်းၼမ် မၢင်ၸဝ်ႈလႆႈဝၢၼ်ႇၸိူဝ်ႉၾၼ်းမႂ်ႇ/ ႁဵတ်းတိူၵ်ႇၵႃႈၶိုၼ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသဵင်ႈၼမ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉမႃး ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် 5-6 ဝၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆလုပ်ႇထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ၸဝ်ႈၼႃးလုသုမ်းၼမ်  လႆႈဝၢၼ်ႇၵႃႈ သႂ်ႇၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းလႄႈ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသဵင်ႈၼမ်။   ၸဝ်ႈၼႃး မိူင်းၼၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်း ၵူၼ်းၸူမ်ၼမ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ်တၢႆ  ။ ဝၼ်းတီႈ 3/7/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်း ၽွင်းၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမိၼ်ႉၶၢႆႇ ဢႃယု 44 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသွင်ၵေး ဢိူင်ႇသွင် ၵေး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ တၢင်းလင်ႁိူၼ်းမၼ်းၶိုၼ်း၊...

ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း၊ ၶူဝ် လႄႈ တူင်ႈၼႃး ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတူင်ႈ။ ၸဝ်ႈသြႃႇဝိလႃႇသ  လၢဝ်ၶိူဝ်း ဝတ်ႉပုင်ႇဝူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇ ၾူၼ်ၼႆႉ မၼ်းတူၵ်းမႃး မီး 4-5...

တၢင်းၵႃးၼမ်ႉၶမ်း – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၵူၼ်ႇယၢတ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇႁႅင်း

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼမ်ႉၶမ်း - ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ယၢတ်ႇပဵၼ်တွၼ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၸဝ်ႈၵႃး လူင် ၵႃးဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။   ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 11/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵၼ်ႈတၢင်းယၢတ်ႇ  တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃလႅၼ်ႇ ယၢၼ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မွၵ်ႈ 5 လၵ်း မီးၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်း ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၶမ်း -...

ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈ ယိုတ်းတီႈလိၼ် ၵူၼ်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၶိုင်ဢၢင်ႈ ယိုတ်း တီႈလိၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ႁဵတ်းႁွင်ႈၵၢၼ် တိူင်းသိုၵ်းဝႃႉ တႃႇ 30 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022   ယူႇတီႈၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၶိုင်ဢၢင်ႈမႃးတႅၵ်ႈဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉမိူင်းပၢင်းတႆး ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း