Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတီႈလွႆၶေႃ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ တၢႆ 4 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈလွႆၶေႃ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ   ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ လူ့တၢႆထင်တီႈ 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၵႃးၵူၼ်းႁိူၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸယၢတ်ႉၽိဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ လူ့တၢႆထင်တီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး တေလႆႈၶၢႆႉ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၶၢႆႉၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလင် ယွၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈလိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇသဝ်း ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး (မီးရထား) ၸိူဝ်းတေလႆႈၶၢႆႉၼၼ်ႉ တေပဵၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉပူဝ်ႇတႃႇလႄႈ ပွၵ်ႉမၢၼ်ႈၸၢတ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လင်ႁိူၼ်းဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇ တေလႆႈၶၢႆႉ ႁႃတီႈယူႇမႂ်ႇ...

ႁႅင်းၵၢၼ် – လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 1/2/2023 ပဵၼ်ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႃႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး။ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ဢၼ်ယူႇဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတွင်း တီႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၸဝ်ႈၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆ။ ၵူၼ်းၵႃႉ သႅၼ်ဝီ- ၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တၢင်းသႅၼ်ဝီ - ၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၵႆႉမီးၼႃႇၶႃႈ။     သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းလွႆ  သိုၵ်းၶၢင်  KIO - KIA ၸိူဝ်းၼႆႉၼေႈ ။ ...

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊဢမ်ႇႁၼ်လီလွင်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၽူႈၼမ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵုမ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉၽႂ် မၼ်း ယႃႇလႃႈလီႈယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ ၽွင်းပွႆးၵျေႃႇပွႆးမူၼ်ႈလႄႈပွႆးပီမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ။ ၽွင်းၶၢဝ်း ပီမႂ်ႇၶႄႇ 21-23/1/2023 မႃး ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸုတ်ႇမူၵ်ႇၾႆး (မွၵ်ႇၾႆး) ႁပ်ႉပီမႂ်ႇ ယိုဝ်းၵွင်ႈၵူႈဝၼ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ တႄႇပၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃး

ၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႄႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တၵ်းလႆႈၼႄဝႂ်ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝႆႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 48 ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/1/2023 ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တီႈၽၵ်းတူလူင် ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ (ဆင်ဖြူဂိတ်) လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊသေ တေလႆႈၶဝ်ႈထိုင်ၽႅဝ်ၼႂ်းၸေႊၵဝ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၵူၼ်းထုင်ႉယိူင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈၼမ် ၵၢတ်ႇပေႃးႁၢမ်း

ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇလီလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ်ၼမ် ဝၢၼ်ႈၵေႃႈယဵၼ် ၵၢတ်ႇၵေႃႈႁၢမ်း ၵၢတ်ႇတႆး 5 ဝၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးမႃးလႆႈပီပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်း ထုင်ႉယိူင်းၼႆႉ ႁၢမ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ တင်ႈတႄႇ ပီ 2022 ၼၼ်ႉမႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၼမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်...

မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း တီႈမိူင်းပၢႆး လူ့ၵွႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းပၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်၊  မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇဝၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ဢွၼ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်လူင်တူၵ်းသႂ်ႇလူ့ၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-  “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆ 7 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ မီး 7 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉသဵင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး...

ၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ တႄႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ (ပပ်ႉလႅင်) တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်း ၵုမ်းၵမ် တႄႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် (ပပ်ႉလႅင်) တႆး - ၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူလူင် (သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၽၵ်းတူလူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉၵူၼ်း CDM ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ သွၼ်ႈတူဝ်ဝႆႉ

ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ၵႂႃႇမူၵ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးၽႂ်မၼ်း တင်းၼမ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းသွၵ်ႈတဝ် လမ်းတီႉၺွပ်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တႄႇသွၵ်ႈတဝ် လမ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်း CDM ၸိူဝ်းပဵၼ်မေႃသွၼ်၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း လၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတၵ်ႉ သင်ဝႃႈသဵၼ်ႈမၢႆၼႂ်းဝႂ်ၶဝ်လႄႈဝႂ်ႁဝ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ႁႂ်ႈလၢတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ။ တႄႇႁၢင်လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊပီ 2022 ၼၼ့်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လူင်းပိုၼ့်တီႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင် ပီ 2023 ။ လူင်းၵဵပ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းပၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ...

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ၾရႅၼ်ႊသိတ်ႉသ် တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ၾရႅၼ်ႊသိတ်ႉသ် မွၵ်ႇလၢၼ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ ဝၼ်းတီႈ 21/01/2023 ၼၼ်ႉ တူၵ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ဢႃယုမီး 129 ပီ ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၶျၢမ်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၶိၼ်ႇဢူး ၺႃးၾႆးၽဝ်ယႃႉလူႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီလူင်လၢင်၊ တူၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၵၼ်။ ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵျွင်းဢၼ်မီးဢႃယုႁိုင်ၼၢၼ်းသုတ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ပဵၼ်ၵျွင်းၽြႃးဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းတႃႇၸၢဝ်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ၶဝ်ႈၽဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14...

ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈၶူးသွၼ် – ၸိူင်းပွတ်း ဢၼ်ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်

“ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇမီးလင်လဵဝ် မီးႁိမ်းပႃႇမႆ့ၶဵဝ်…”သဵင်ႁွင့်ဝွၵ်းၵႂၢမ်းဢွၼ်ႇ လင်မေႃးမႃးတီႈ ၸလွပ်ႈ(သႃလႃး) ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းၵႄႈလွႆတီႈၼိုင်ႈၼၼ့်။ ၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လႆႈငိၼ်းသဵင်ဝွၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ ၼႂ်းၸႂ်ႁပ့်ႁူႉလႆႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး လႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး...  လွင်ႈၼႆ့ယဝ့် ၸၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈတူၺ်းၸိူင်းတေႃႇပေႃးသုတ်း။ ၼႂ်းၸိူင်းႁူဝ်ၼႆ့  ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၺႃးတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၽွင်းပၢၼ်ပီ 1990 ၼၼ့်သေ လႆႈႁၼ်ဝႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေ့ၵိၼ်လူလၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ ဢၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈလႄႈ ဢၼ်လီတိူဝ့်ဢူၵ်းထိုင်ၸႂ်သေပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိူင်းၼႆ့တႄ့ 1.ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉႁႄ့တၢင်း...

လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သိၵ်းႁိၵ်းသၢဝ် ၼႂ်းပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း ပီ 2022 မႃးၼႆႉ သၢဝ်သိၵ်းႁိၵ်း ၸိူဝ်းဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်မႃးႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇတင်း ထႆးၼမ်။ ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၽွင်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၵႆႉမေႃယုမ်ႇငၢႆႈ၊ ပေႃးယုမ်ႇငၢႆႈ ထုၵ်ႇလွၵ်ႇလႅၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း