Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ်ဝႆႉတီႈၶႃ လႆႈပီပၢႆၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉတေလႆႈၽႃႇတတ်း

လုင်းဢိင်ႇတၵ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်မႃးမီးတီႈၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်ၶမ်ဝႆႉတီႈၶႃတီႈတိၼ်လႆႈပီပၢႆၼၼ်ႉ ၸင်ႇတိုၵ်ႉတေလႆႈၽႃႇတတ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃလိူဝ်ႁႅင်း။ လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယု 50 ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2021 ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉ ၸွမ်း ၶႃႈလူင်၊ မၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းယႆ 2 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထတ်းမိုဝ်းထိုဝ်ယဝ်ႉ ထႆၵိၼ်ငိုၼ်း  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉထတ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းယႆ ၺႃးႁၢင်ႈသိုၵ်းတႆးသေတီႉၺွပ်း  ၵႂႃႇထဵတ်ႈထၢမ် မႂ်ၵိၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 30 ပၢႆ သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉထတ်းမိုဝ်းထိုဝ်ၶဝ် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၼႃႈလုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ တိူဝ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ   

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၶီႇရူတ်ႉမႃးၸွမ်းၵၼ် 3 ၵေႃႉ၊ သမ်ႉၵႂႃႇတိူဝ်ႉၶိုၼ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ (ယႄး) မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢႆးဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ်  3 ၵေႃႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉမိူဝ်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸႂ်ႉယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ယၢပ်ႇၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းတင်းမူတ်းၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးမီးတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  ဝူၼ်ႉၵႂင် ဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်း၊ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉႁၢမ်ႈ ပႆႇႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်။ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းဢမ်ႇယွမ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ။ တေၵွင်ႉသၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်သေတုၵ်းယွၼ်းတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ပီၼႆႉသဵင်ႈဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ယၢမ်းလဵဝ်ဝူၼ်ႉၵႂင် ဝႆႉ ဢေႃႈ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း၊...

ၸၢဝ်းတႆးမိူင်းမွၵ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉၵဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 600  ပၢႆႈၽေး သိုၵ်းၶၢင်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်

ၸၢဝ်းတႆး မိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ မိူင်းၶၢင် ၺႃးၸၢင်ႇသိုၵ်းသၢၵ်ႇသိူဝ် ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းၶၢင် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်သေ  ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်၊ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇ၊...

မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်

ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈ ယူႇၼမ်သုတ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်မႃး၊ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇၽွင်ႈၼႆသေတႃႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတီႈဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ  ။ ၵူၺ်းၵႃႈလၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆး ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်းပၢႆ   မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း၊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈ တိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸူၼ်ငိုၼ်းၽွင်းဢၢၼ်းၵႂႃႇၶၢႆၽၵ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လုၵ်ႉၸဝ်ႉၵႂႃႇၵၢတ်ႇ သိုဝ်ႉၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ်ၼႂ်းၵၢတ်ႇၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပႃးမိတ်ႈပႃးမႆႉပႂ်ႉႁႄႉၸူၼ်ငိုၼ်း၊ ယွၼ်းၵႃႈႁိုဝ် လႆႈပၼ်ၵႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ် Oct ၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် မွၵ်ႈ 2မူင်းပၢႆ တီႈၼႂ်းပွၵ့် 7 (၂မိုင်ကုန်း) ဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ့ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူ့ၾၢႆႇ ယိပ်းမိတ်ႈယိပ်းၶွၼ့် ႁႄ့တၢင်းၸူၼ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းတေမႃးၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႂ်းဝဵင်း။ ၵူၼ်းတေၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝၢၼ်ႈၼမ့်မင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၸုမ်းယိပ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁၢမ်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇတေႃႉၶၢႆ တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း တႃႇတေတေႃႉဢဝ်ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ ၶၢႆၸူးတၢင်း ဝဵင်း ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇၶၢႆၸူး။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ မႅၼ်ႈၽွင်းၶၢဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈၼႃးၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းဝုၺ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ တႃႇတေတေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်ႇၸူး တၢင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇတေပဵၼ်ၸရိတ်ႈ ဢၼ်လႆႈၵူႈယိမ် မႃးလူင်းတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

သိုၵ်းလွႆ TNLA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်တၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊၵဵပ်းၶူဝ်းငိူင်ႉပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ - မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မုင်ႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးလႄႈ ပႃးၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ။   ဝၼ်းတီႈ 17-18/10/2022 သိုၵ်းလွႆတဢၢင်းTNLA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼိူဝ်တၢင်းလူင်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း(မူႇၸေႊ) ထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ထႆပႃးငိုၼ်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း မူႇၸေႊ ပႂ်ႉထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼမ်ႉၶမ်း - မူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သေဢမ်ႇၵႃး ပေႃးဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင် (မှတ်ပုံတင်) မိပ်ႇငႅၼ်းထႆၵိၼ်ပႃးငိုၼ်း။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၶူဝ်ပၢင်ႇၶမ်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ပေႃးဢမ်ႇပႃးမၢတ်ႈ ပူင်ႇတိၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 1...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈယႃႈယႃ

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်း ပဵၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈသေပွၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵူတ့်ၶၢႆမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇယူႇလီ။ ၸပ်းၶႆႈၼၢဝ် ထိုင်တီႈဢမ်ႇလုၵ့်လႆႈၵေႃႈမီး။ ၸုမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵေႃႈ...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ PNO တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ  3 ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ မဵဝ်ႉသူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေဢဝ်ၵွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/10/2022 ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉသေ ပေႃႉထုပ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉယွၼ်းငိုၼ်းပႃးထႅင်ႈလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ “ၶၢဝ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၸုမ်းၶဝ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉသေပေႃႉထုပ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်းၵူႈဝၼ်း တီႉပႃးၸုမ်းပရႁိတ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႆႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးလွင်ႈတီႉၺွပ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  10 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ၸုမ်းပရႁိတ ၸုမ်းလူႇလိူတ်ႇ ၵႂႃႇ 5 ပေႃး ပႃးတင်းႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း။ “ႁဵတ်းသင်လႄႈမႃးတီႉဢမ်ႇႁူႉ ။ မိူဝ်ႈၶဝ်မႃးတီႉၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇလပ်းသိင်ႇ။ တီႉၵႂႃႇပႃး ၵူဝ်တယူၵ်ႉၵျီး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းလူႇလိူတ်ႈ။ ၼႂ်းဢွင်ႇပၢၼ်းၼႆႉတႄႉ ပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းမၼ်းၼမ်ဢေႃႈ။...

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ႁိူၼ်းယေးၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 100  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/10/2022 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆးဝႃႈ ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ 8 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ် ၼႂ်းတူဝ်လႆႈပီပၢႆ လူဝ်ႇငိုၼ်းတႃႇဢဝ်ဢွၵ်ႇ

လုင်းဢိင်ႇတၵ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၶမ်ဝႆႉ ၸွမ်းၶႃ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆလႆႈ၊ ၶႂ်ႈဢဝ်ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၵ်ႇယူႇၵေႃႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းၵႃႈယူတ်းယႃ  ။ လုင်းဢိင်ႇတၵ ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႁူႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၽွင်းပၢင်တိုၵ်းလိူင်ႇပီၵၢႆ 2021 ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိုၵ်ႉ ၶမ်ဝႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း