Thursday, May 30, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉလႅင်းၾူၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ပၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ  

သိုၵ်မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းၾူၼ်း/ လႅင်းဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႇပႅတ်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၵႃႉၶၢႆၵၼ် ဝႃႈ ၼႆ။ တႄႇဢဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃးသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်း ၾူၼ်း MPT, Mytel လႄႈ Telenor ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 06/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶ ရိတ်ႉယၢၼ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႃႈ ဢိူင်ႇၵွင်းႁေႃ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈဝႂ်ၶိဝ်း (တိုကင်) ထိုင်ပီ 2025

ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2024 ၼႆႉမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/5/2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး ဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ (Unique Identify Number – UIN) ၸိုင် တေဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီး 7 ၵေႃႉ ဢမ်ႇပၼ်ႁူပ်ႉပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 7 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ထုင်ႉၸၢမ်ၵႃး ၼွင်ႁၢႆးယႃႈသေ ၽွင်းၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉလၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပၼ်ႁူပ်ႉပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/04/2024 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 7 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸၢႆး 6 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 1...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁဵတ်းၾႆးၾႃႉဢွၵ်ႇ ၸၢႆႇပၼ်လႆႈၼိုင်ႈၶိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇၸႂ်ႉၼႆႉၵူၺ်း

ၽွင်းၶၢဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းတႅၵ်ႇပၼ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇပၼ်ၾႆးၾႃႉၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တၢင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉ 5,443 မႅၵ်ႊၵႃႊဝတ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၸိုင်ႈမိူင်း ၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇပၼ်ၸႂ်ႉ 2,800 မႅၵ်ႊၵႃႊဝတ်ႉၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 46 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ၊ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ 16...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်လုၵ်ႈလၢၼ် ဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ပီႈၼွင်ႉပွၵ်ႉၼိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃႇသွႆႈႁွမ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈႁဵင်ပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ ႁဵင်ပၢႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း သီႇသႅင်ႇ ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ ၊ ႁူဝ်ပူင်းလႄႈ ပၢင်လွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း...

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းမိတ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်ၼႃးၼမ်

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းမိတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတဵင်ၽၢႆ လၢင်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၵူဝ်ၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၸဝ်ႈၼႃး လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း တဵင်ၽၢႆ၊ လၢင်းႁွင်ႈ တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း (ဝၢၼ်ႈတူဝ်းပိၼ်ႇ) တင်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇၵႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်ႁူဝ်ႉတပ်ႉၶဝ်...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီး လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ထီႉသုတ်း

ဝၼ်းတီႈ 03/05/2024 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵၢၼ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ World Press Freedom Day ။ ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသိုဝ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသေဢိတ်းယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢင်ၸုမ်းၵေႃႈ တႄႇႁတ်းႁႅတ်ႉ လွင်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်း ပိုၼ်ႈတီႈၼႃႈလိၼ်ၶဝ်မႃး  ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် - ၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

မိူင်းမၢၼ်ႈ ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသႃႇသၼႃႇ တီႈၵိူဝ်းယမ်ၵူၼ်းမိူင်း

USCIRF ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၽႃႇသႃႇတီႈၵိူဝ်းယမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ပၵ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ - ၼႂ်းပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ် ထုၵ်ႇႁဵတ်း ႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇ ၽႃႇသႃႇတီႈၵိူဝ်းယမ်လႄႈ ယႃႉႁူင်းႁေႃ ၵဵဝ်ႇၵပ်းသႃႇသၼႃႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလီမႆႈၸႂ်ၼႆႉ ပႃးမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈ - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၸၢႆး ဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈသႅၼ်းပၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၼႆႉၵႂႃႇ တႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈပၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူႈသႅၼ်းပၢၼ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ႁၢမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်လၢတ်ႈပႃးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးၺုၼ်ႉဝိၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ RFA ဝႃႈ -“ၵူၼ်းၸၢႆးသႅၼ်းပၢၼ်လႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ...

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ယိုတ်းဢဝ်ႁိူၼ်းယေး ႁူင်းႁဵၼ်း ဝတ်ႉၵျွင်း 1,100 လင်ပၢႆ

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ် ႁိူၼ်းယေး ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ 1,100 လင်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢဝ်ႁိူၼ်းယေး...

ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၵဵပ်းမၢၵ်ႇလဵၼ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 02/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၵုမႃႇလ ဢႃယု 14 ပီ ၵဵပ်းမၢၵ်ႇ မႅင်းမႃးတွႆႇ (ထုပ်ႉ) လဵၼ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

KNU ဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တၵ်းတေလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉၵွၼ်ႇ တႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇလႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်

သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶဝ် ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမူႇပိူင်ပေႃႇလသီႇၶဝ် - ပႃးပေႃႇလသီႇၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်း တေၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉဢၼုယၢတ်ႈၵွၼ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈလၢတ်ႈၼႄပႃးလွင်ႈတၢင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 423 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းႁႆႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 25/04/2024 မႄႈလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်မူပႂႃ (ကောင်မူဗွာ) ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၽွင်းၵႂႃႇၼႂ်းႁႆႈ ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးတူၵ်းတႅၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ 3...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း