Tuesday, June 18, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်ထႅင်ႈတီႈၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ယွၼ်ႉပၢင် တိုၵ်းသေ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈငိူင်ႉပၢႆႈ တင်းဝၢၼ်ႈ ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈသေႃႉယူႇတီႈ ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် တီႈယူႇဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်း ပီ 2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...

သွင်ပီႈၼွင်ႉ ၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသီႇသႅင်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း တီႉၺွပ်းၶႃႈတၢႆ

သွင်ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO တီႉၺွပ်းၶႃႈတၢႆ တင်းသွင်ၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA လၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 10/05/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶုၼ်ႇသႃႇၶုၼ်ႇလႄႈ ၶုၼ်ႇပလုၼ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ၺႃးၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း...

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၸၢႆးသၢႆလႅင်း ဢႃယု 31 ပီ...

ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းယူႉ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈယႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယႃႉပႅတ်ႈ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းယူႉ ဢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးတင်း လိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁွင်ႉမေႃမိုဝ်း မႃးထၢၵ်ႇ ယႃႉပႅတ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈ...

မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ မၢၵ်ႈၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်မႃး လိူဝ်ၵူႈပီ 3 ပုၼ်ႈ

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ပၢင် တိုၵ်းပဵၼ်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ်လူၺ်ႈ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ် ၵေႃႈ ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။ ဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၾင်လိၼ်သေ ပဵၼ်ၽေးတုမ်ႉ တိူဝ်ႉထိုင်တၢႆၼႆႉ မိူင်းတႆးၼမ်သုတ်းထီႉသွင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းပီ...

BWU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 800 ပၢႆ

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ BWU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ပီ 2021 တေႃႇထိုင် ပီ 2024 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီး 806 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ထုၵ်ႇ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်မီး 3,332 ၵေႃႉလႄႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2,000 ပၢႆ တီႈဢွင်ႇပၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉ မေႃႇၼမ်ႉတိုင်းႁႅင်ႈ။ တႄႇႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် တေႃႇထိုင်ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2024 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ မဵဝ်ႉႁွင်း ၊ ပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇလႄႈ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈမွၵ်ႈ 8 တီႈ...

ထႆးတေပဵၼ်မႃး မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉယိင်းႁၵ်ႉယိင်း ၸၢႆးႁၵ်ႉၸၢႆး ၵူပ်ႉ ၵူႈၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ

ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊၼႆႉ မိူင်းထႆး ၸၢင်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ပၵ်းပိူင်ပၼ်သုၼ်ႇ ယိင်းႁၵ်ႉယိင်း ၸၢႆးႁၵ်ႉၸၢႆးၶဝ် ၵူပ်ႉၵူႈသွၼ်ႉမိင်ႈၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူပ်ႉၵူႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၼႆႉ သၽႃးလၢင်ႈ မိူင်းထႆး 415 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈ တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇ 400 တီႈၼင်ႈလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈ လႆႈလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းယႂ်ႇဝႆႉ။   ၸွမ်းၼင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅပ်းမႆႉသၵ်းၶၢႆ တႃႇ 4 ဢေႊၶိူဝ်ႊ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်လၵ်ႉလွမ် ဢဝ်မႆႉသၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇတွင်ႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ဢွၵ်ႇၶၢႆ ၸမ်တေမူတ်းယဝ်ႉ - ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉမႃး ပႃႇမႆႉသၵ်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵျႅတ်ႉၽိဝ်ႇတွင်ႇ ဢိူင်ႇသႄႇၵျီးၵူင်း ၸႄႈ ဝဵင်းသူၺ်ႇတွင်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်လႃး ၶျဵင်းသေႃး သေတတ်းလိူဝ်ႈ ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း။ မႆႉဢၼ်တတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဢဝ် တၢင်ႇရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်...

သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင်

သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2024  ဢူးၽူင်း (ဦးဘုန်း) ဢႃယု 46 ပီလႄႈ မေးၼၢင်းမၼ်း ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်း ဢႃယု 41 ပီ ၽွင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ပႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း...

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇမီး 24 ၵေႃႉယဝ်ႉ

တီႈၶွၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးယႃႈယႃၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တေလႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃလႄႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလႆႈလူႉၵႂႃႇမီး 24 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ၵူၼ်း ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းၶွၵ်ႈသေ တူၺ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈယူႇၼႆ - ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 17 လိူၼ်မႃးၼႆ့...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉလႅင်းၾူၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ပၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢင်ႇသၢႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ  

သိုၵ်မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းၾူၼ်း/ လႅင်းဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႇပႅတ်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၵႃႉၶၢႆၵၼ် ဝႃႈ ၼႆ။ တႄႇဢဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉမႃးသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်း ၾူၼ်း MPT, Mytel လႄႈ Telenor ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 06/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶ ရိတ်ႉယၢၼ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႃႈ ဢိူင်ႇၵွင်းႁေႃ...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႂ်ႉႁဵတ်းဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈဝႂ်ၶိဝ်း (တိုကင်) ထိုင်ပီ 2025

ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2024 ၼႆႉမႃး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/5/2024 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး ဝႂ်သမၢတ်ႉၵၢတ်ႉ (Unique Identify Number – UIN) ၸိုင် တေဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတူၼ်ႈတီး 7 ၵေႃႉ ဢမ်ႇပၼ်ႁူပ်ႉပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 7 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ထုင်ႉၸၢမ်ၵႃး ၼွင်ႁၢႆးယႃႈသေ ၽွင်းၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၺႃးၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉလၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပၼ်ႁူပ်ႉပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/04/2024 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 7 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸၢႆး 6 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 1...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း