Saturday, July 20, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၾၢႆႇလဵဝ် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶိူဝ်းယႂ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႇ ထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈၼႂ်းတပ်ႉၶဝ်သေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းတူၵ်းဝဵင်းလႄႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ...

ႁႃႊမၢတ်ႉသ် ယိုဝ်းထႅဝ်ရူတ်ႉ UNICEF ၸွႆႈၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း တီႈထုင်ႉၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ

တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႉသ်ရေး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃႊမၢတ်ႉသ် ယိုဝ်းထႅဝ်ရူတ်ႉၵႃးUNICEF ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးတႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26 ၵျုၼ်ႊၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းဢိတ်ႉသ်ရေး ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇငဝ်းတူင်ႉၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၽွင်းထႅဝ် ရူတ်ႉၵႃး UNICEF လတ်းမႃး။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် UNICEF ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈလူင်းရူတ်ႉသေ ပဵမ်ႇဝႆႉ ၸွမ်းရူတ်ႉၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း၊ ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉလႆႈႁၼ်ပႃး...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၶွမ်ႈသီႇပိတ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုဝ်းၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၼင်ႈၵျွင်းတီႈဝဵင်းပႃႇၵိူဝ် ထိုင်တီႈလူႉလွၼ်ႇ

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇရူတ်ႉၵႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၽတ်ႉတၼ်ႇတ မုၼိင်ႇတႃႇၽိဝၼ်ႇသ ၸဝ်ႈၼင်ႈ ၵျွင်း ဝိၼ်းၼဵင်ႇမိတႃႇယူင်ႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄၵၢင် ၸႂ်ၶွမ်ႈသီႇပိတ်ႈ ပတ်ႉတၼိ ၵုၵ်ႉသၼ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼႆႉ လွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၽႄႈလၢမ်းထိုင် 8 ၸႄႈဝဵင်းယဝ်ႉ ဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 29/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈတပ်ႉၶမယ 503 - 504 ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် သႅၼ်း 120 mm သွင်လုၵ်ႈ ယိုဝ်းမႃးတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ ဢိူင်ႇၵၢင်ႉမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉတၢႆထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 1 မူင်း (ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ) မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉၵုင်းမူင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ထဝ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဝ်း...

ဢွၼ်ႇၸၢႆးဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်းႁၢၼ် ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ တီႈၼႂ်းထဵင် သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈသူင်ႇယူတ်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ်...

မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 8 လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ၊ ပွၵ်ႉ 2 လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉလႄႈ ပွၵ်ႉ 1 လူႉတၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ႁႃငိုၼ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

မေႃယႃ CDM ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ လုၵ်ႉမႄႈသွတ်ႇၵႂႃႇၵုင်းထဵပ်ႈ တႃႇလႆႈတၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇလႆႈတၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈလႄႈ တႃႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈႁူႉလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ဝဵင်းလူင်မႄႈသွတ်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းတိူင်းတၼၢဝ်းသီ ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းထႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈဝၢႆ တိူင်းတၼၢဝ်းသီ ပၢႆႈထိုင်ၼႂ်းလိၼ်ထႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၵ်ႉဢိုပ်းယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ NMSP ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇၵုမ်းဝႆႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵလဵင်ႇဢွင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈဝၢႆ တိူင်းတၼၢဝ်းသီၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ဝူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇထူပ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၸမ်ႈသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉတၢႆၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း 10 ပၢႆ မၢတ်ႇ 10 ပၢႆ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး လူႉတၢႆၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉ 2 ယၢၼ်ႇၵျိၼ်း လူႉတၢႆထင်တီႈ...

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၺႃးထုပ်ႉပေႃႉ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၼုမ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 27 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၽူႈၵုမ်းၶွၵ်ႈ ထုပ်ႉပေႃႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းၶွၵ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 21/06/2024 ၼႆႉ ၵူဝ်ႇထႅတ်ႉယႅၼ်ႇၼၢႆႇ ဢႃယု 27 ပီ ၺႃးၽူႈၵုမ်းၶွၵ်ႈ တီႈၶွၵ်ႈဢူဝ်းပူဝ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ထုပ်ႉပေႃႉမၼ်းၸၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၶွၵ်ႈ...

သိုၵ်း TNLA လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်း TNLA တင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သႅၼ်း 120 mm ယိုဝ်းၸွႆႈၶိူဝ်းယႂ်း ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 25/06/2024 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 10 ပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2024 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းပၢႆ တေႃႇထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ သူင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းၼွမ်း လွင်ႈလႆႈယိုဝ်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝဵင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ လူႉလွၼ်ႇ  

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈယွၼ်းၼွမ်းၸူးထိုင် ဢၼ်လႆႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸဝ်ႈတူၼ် ၶူးလူင် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသင်ၶၼႃႇယၵ ၸိုင်ႈမိူင်း ၵျွင်းဝိၼ်းၼဵင်ႇမိတႃႇယူင်ႇ ဝဵင်းပႃႇၵိူဝ် ထိုင်တီႈလႆႈလူႉလွၼ်ႇသဵင်ႈမုၼ်။   ဝၼ်းတီႈ 24 ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသႃႇသၼႃႇလႄႈ လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႈ (လုၵ်ႈၸုမ်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း)...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်ၵုၼ်ႇ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူႉၵွႆ ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၸိူဝ်ႉၽၼ်းလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး တၢင်းၶဝ်ႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၺႃးလူႉၵွႆလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ် ယိုဝ်းမႃးသႂ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း